منابع مقاله درمورد کمال گرایی، درونی سازی، شاخص توده بدنی

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاری

اکنون که به لطف خداوند فصل دیگری از کتاب زندگی خود را به پایان رساندم بر خود لازم می دانم که از تمام کسانی که مرا در این مسیر یاری کرده اند قدردانی کنم.
بعد از خداوند متعال، از پدر و مادر عزیزم از صمیم قلب تشکر می کنم که در تمام مراحل زندگی، یاور و پشتیبان من بودند. قطعا اگر کانون گرم خانواده و محبتهای آنان نبود، رسیدن به این مرحله از تحصیل برایم دشوار می نمود.
از استاد ارجمند و بزرگوار، جناب آقای دکتر عبدالعزیز افلاک سیر، استاد راهنمای پایان نامه که با عشق و علاقه مرا در انجام این امر یاری کردند و بدون کمک و راهنمایی ایشان کسب این مهم دست یافتنی نبود، تشکر و قدردانی می نمایم
همچنین از استاد محترم، جناب آقای دکتر نور الله محمدی ، که به عنوان استاد مشاور پایان نامه در راه به انجام رسیدن این پروژه با دقت و صبر و حوصله فراوان زحمت زیادی را متحمل شدند کمال تشکر را دارم.
در پایان نیز از کلیه دوستان عزیزی که دوران خوشی را در کنار آنها گذراندم و افتخار آشنایی با آنها را داشتم تشکر می نمایم و از ایزد منان، سلامتی و بهروزی همه این عزیزان را خواستارم.

چکیده

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

به کوشش
مریم رضایی

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی بود.در این پژوهش که از نوع هم بستگی بوده با استفاده از پرسش نامه های سنجش نگرش های خوردن، مقیاس تشخیصی اختلال خوردن، پرسش نامه شکل بدنی، پرسش نامه خود شیء انگاری، مقیاس تفکرات کلیشه ای و قالبی در مورد بدن ایده آل و کمال گرایی اهواز 300 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفتند، هم چنین داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS وAMOS تحت برنامه ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نارضایتی بدنی، اختلالات خوردن را به صورت مستقیم و مثبت پیش بینی می نماید. کمال گرایی، خود شیء انگاری،شاخص توده بدنی به صورت مستقیم و مثبت، نارضایتی بدنی و سپس اختلال خوردن را پیش بینی می نمایند. شاخص توده بدنی به تنهایی اختلال خوردن را به صورت مستقیم و منفی پیش بینی می نماید.درونی سازی لاغری هیچ یک از نارضایتی بدنی و اختلال خوردن را پیش بینی نمی کند. بر اساس یافته های پژوهش کمال گرایی، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری به واسطه گری نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را به صورت مستقیم و مثبت پیش بینی می نمایند. هم چنین شاخص توده بدنی به صورت منفی و معکوس اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید.

کلمات کلیدی: اختلالات خوردن، نارضایتی بدنی، کمال گرایی، دورنی سازی لاغری، شاخص توده بدنی، خودشیء انگاری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات 2
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف پژوهش 8
1-4-1-اهداف کلی 8
1-4-2-اهداف جزئی 8
1-5- تعریف مفهومی متغیرها 9
1-5-1-اختلالات خوردن 9
1-5-2-نارضایتی بدنی 9
1-5-3-شاخص توده بدنی 9
1-5-4-خودشی انگاری 10
1-5-5- درونی سازی لاغری ایده آل 10
1-5-6- کمال گرایی 11
1-6- تعریف عملیاتی متغیرها 12
1-6-1-اختلالات خوردن 12
1-6-2-نارضایتی بدنی 12
1-6-3-کمال گرایی 12
1-6-4- درونی سازی لاغری ایده آل 12
1-6-5-خودشیء انگاری 12
عنوان صفحه

1-6-6- شاخص توده بدنی 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش
2-1-مقدمه 14
2-2- مبانی نظری 14
2-2-1-تصویر بدنی 14
2-2-1-1-رویکردهای نظری به تصویر بدنی 15
2-2-1-1-1-نظریه های اجتماعی – فرهنگی 16
2-2-1-1-2- نظریه های فمینیستی و شیء انگاری 17
2-2-1-1-3- نظریه تعاملی نگری نمادین 19
2-2-1-1-4- نظریه مقایسه اجتماعی 21
2-2-1-1-5- نظریه خود ناهمخوانی 22
2-2-2- نارضایتی بدنی 23
2-2-2-1-جنسیت و نارضایتی بدن 25
2-2-2-2-علت های نارضایتی بدنی 26
2-2-2-2-1-علت های اجتماعی- فرهنگی 29
2-2-2-2-2-علت های زیستی 30
2-2-2-2-3- علت های درون شخصی 31
2-2-2-2-3-1-کمال گرایی و نارضایتی بدنی 33
2-2-2-2-3-2-درونی سازی لاغری 34
2-2-2-2-3-3- خودشی انگاری 36
2-2-2-2-4- علت های بین شخصی 37
2-2-2-2-4- 1-روابط با همسالان و نارضایتی بدنی 37
عنوان صفحه
2-2-2-2-4- 2-روابط صمیمی و نارضایتی بدنی 37
2-2-2-3- نارضایتی بدنی و اختلالات روانی 39
2-2-2-3-1- نارضایتی بدنی و درماندگی / بهزیستی روانی 39
2-2-2-3-2- نارضایتی بدنی و افسردگی 40
2-2-2-3-3- نارضایتی بدنی و اختلال های خوردن 41
2-2-2-4- جایگاه نارضایتی بدنی در DSM-IV-TR 43
2-2-3- انواع اختلالات مربوط به خوردن و عوارض ناشی از آن : 44
2-2-3-1- بی اشتهایی عصبی (Anorexia) 45
2-2-3-1-1- عوارض 45
2-2-3-2- پرخوری عصبی (Bulimia) 45
2-2-3-2-1- عوارض 46
2-2-3-3- اختلالات خوردن که به عوامل دیگر وابسته اند. 46
2-2-3-3-1-پرخوری مختل کننده (Being Eating Disorder) 47
2-2-4-شیوع اختلالات خوردن 47
2-2-5- عوامل درونی و بیرونی اثرگذار در بروز اختلال خوردن 47
2-2-5-1- عوامل بیرونی 48
2-2-5-2- عوامل درونی 49
2-2-6- جنسیت و اختلالات مربوط به خوردن 52
2-3- پژوهش های پیشین 52
2-4-نتیجه گیری 62
2-5-فرضیه های پژوهش 62

عنوان صفحه

فصل سوم: روش پژوهش
3-1-مقدمه 64
3-2-روش پژوهش 64
3-3- جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری 65
3-4- ابزار پژوهش 65
3-4-1-اختلالات خوردن 65
3-4-1-1-مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن 65
3-4-1-2- پرسش نامه نگرش خوردن 67
3-4-2-نارضایتی بدنی 69
3-4-2-1-پرسش نامه شکل بدنی 69
3-4-4-خودشی انگاری 70
3-4-4-1-پرسش نامه خود شی انگاری 70
3-4-6- پرسشنامه کمال گرایی 72
3-4-6-1-پرسشنامه کمال گرایی اهواز 72
3-4-7-درونی سازی لاغری 73
3-4-7-1-مقیاس درونی سازی لاغری 73
3-4-8-شاخص توده بدنی 74
3-5-روش اجرا 74
3-6-روش تجزیه و تحلیل دادهها 74

عنوان صفحه

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4-1 مقدمه 76
4-2 آمار توصیفی 76
4-3- ماتریس همبستگی متغیرهای مدل 83
4-4- یافته های تحلیل مسیر 84
4-4-1-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس کمال گرایی 85
4-4-2-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس درونی سازی لاغری 85
4-4-3-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس شاخص توده بدنی 86
4-4-4-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری 87
4-4-5-پیش بینی اختلالات خوردن بر اساس نارضایتی بدنی 87
4-4-6-پیش بینی اختلالات خوردن براساس کمال گرایی 88
4-4-7-پیش بینی اختلالات خوردن براساس شاخص توده بدنی 88
4-4-8-پیش بینی اختلالات خوردن براساس درونی سازی لاغری 89
4-4-9-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری 90
4-4-10- پیش بینی اختلال خوردن براساس کمال گرایی با واسطه گری نارضایتی بدنی 90
4-4-11- پیش بینی اختلال خوردن براساس درونی سازی لاغری
با واسطه گری نارضایتی بدنی 91
4-4-12- پیش بینی اختلال خوردن براساس شاخص توده بدنی
با واسطه گری نارضایتی بدنی 91
4-4-13- پیش بینی اختلال خوردن براساس خود شیء انگاری
با واسطه گری نارضایتی بدنی 92
4-5 -مدل سازی معادلات ساختاری 92

عنوان صفحه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه 99
5-2-فرضیه های پژوهش 99
5-2-1-فرضیه 1: کمال گرایی نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید 99
5-2-2-فرضیه 2: درونی سازی لاغری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید 100
5-2-3-فرضیه 3:BMI نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید 101
5-2-4-فرضیه 4: خودشی انگاری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید. 103
5-2-5-فرضیه 5: کمال گرایی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید. 104
5-2-6-فرضیه 6: درونی سازی لاغری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید 105
5-2-7-فرضیه 7: BMI اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید. 106
5-2-8-فرضیه 8: خودشیء انگاری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید. 107
5-2-9-فرضیه 9: نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید. 107

5-2-10-فرضیه 10:کمال گرایی، درونی سازی لاغری، خودشیء انگاری و شاخص توده بدنی
با واسطه گری نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را پیش بینی می نمایند. 108
5-4-نتیجه گیری 111
5-5-محدودیت ها 111
5-6-پیشنهادات 112

منابع و مآخذ
منابع فارسی 113
منابع انگلیسی 116

عنوان صفحه

پیوست
پرسش نامه تشخیصی اختلالات خوردن(EDDS) 128
پرسشنامه نگرش های خوردن-26 130
پرسش نامه نارضایتی بدنی(8-D) 132
پرسش نامه درونی سازی لاغری 133
پرسشنامه خود شیء انگاری 134
پرسش نامه کمال گرایی اهواز 136

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1 نظام طبقه بندی WHO از اضافه وزن و چاقی بر پایه ی شاخص توده بدن 10
جدول 3-1: پایایی پرسشنامه‌ی اختلالات خوردن EDDS 66
جدول 3-2: روایی پرسشنامه‌ی اختلالات خوردن EDDS 67
جدول 3-3. زیر مقیاس ‌های مربوط به پرسشنامه EAT-26 68
جدول3-4: نقاط برش پرسش نامه BSQ-8D 70
جدول3- 5: روایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن 70
جدول 3- 6: پایایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن 70
جدول 3-7: روایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری 71
جدول 3-8: پایایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری 72
جدول 3-9: روایی پرسشنامه‌ی درون سازی لاغری 73
جدول 3-10: پایایی پرسشنامه‌ی درون سازی لاغری 74
جدول 4-1: آمار توصیفی متغیر سن 77
جدول 4-2: آمار توصیفی متغیر تحصیلات 77
جدول 4-3: آمار توصیفی متغیر شاخص توده بدنی 78
جدول 4-4: آمار توصیفی متغیر نارضایتی بدن 78
جدول 4-5: فراوانی نارضایتی از بدن بر حسب شاخص توده بدنی 79
جدول 4-6: آمار توصیفی متغیر احتمال وجود اختلال تغذيهاي 80
جدول 4-7: آمار توصیفی اختلال آنورکسیانروسیا 81
عنوان صفحه

جدول 4-8: آمار توصیفی اختلال بولومیانروسیا 82
جدول 4-9: آمار توصیفی اختلال پرخوري 82
جدول 4-10: آمار توصیفی اختلال خوردن نوع 2 82
جدول 4-11: ماتریس همبستگی بین متغییرهای پژوهش 83
جدول 4-12: مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر نارضایتی بدنی 85
جدول 4-13: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی لاغری بر نارضایتی بدنی 86
جدول 4-14: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر نارضایتی بدنی 86
جدول 4-15: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر نارضایتی بدنی 87
جدول 4-16: مدل رگرسیونی تاثیر نارضایتی بدنی بر اختلالات خوردن 87
جدول 4-17: مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر اختلالات خوردن 88
جدول 4-18: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلالات خوردن 89
جدول 4-19: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلالات خوردن 89
جدول 4-20: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر اختلالات خوردن 90
جدول 4-21: تاثیر کمال گرایی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی 90
جدول 4-22: تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی 91
جدول 4-23: تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی 91
جدول 4-24 : تاثیر خودشیء انگاری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی 92
جدول 4-25: برآورد انجام شده براي تفاوت معناداري پارامترها با مقدار صفر 93
جدول 4-26: شاخص هاي برازش مدل 95

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 4-1: مدل مسیر پیشنهادی برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطهگری نارضایتی بدن (برآوردهاي استاندارد) 93
شکل 4-2: شکل 4-12: مدل مسیر برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطهگری 9نارضایتی بدن (برآوردهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی متغیر مستقل، روش حداقل مربعات، ضریب همبستگی Next Entries منابع مقاله درمورد کمال گرایی، تصویر ذهنی، درونی سازی