پایان نامه با واژگان کلیدی آزمون فرضیه، سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

27
2-4-6-4 ارتباط فرصتهاي سرمايه‌گذاري با اثر اهرمي 28
2-4-6-5 فرصتهاي سرمايه‌گذاري و تأثير آن بر هزينه و سود 29
2-4-6-6 فرآيند اجرايي و استفاده از فرصتهاي سرمايه‌گذاري 30
2-4-6-7 فرآيند ايجاد فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS) 30
2-4-6-8 ارزيابي جريانات نقدي و فرصتهاي سرمايه‌گذاري 30
2-4-6-9 ارزيابي فرصت هاي سرمايه‌گذاري 31
2-4-6-10 تصويب اجراي فرصتهاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده‌ 32
2-4-6-11 نظارت و كنترل فرصتهاي سرمايه‌گذاري 32
2-5 مفاهیم عملکرد و ارزش 33
2-5-1 تعریف ارزش 33
2-5-2 ارزش شرکت 33
2-5-3 مفاهیم مختلف ارزش 34
2-5-3-1 ارزش اسمی 34
2-5-3-2 ارزش دفتری 34
2-5-3-3 ارزش بازار (روز) 35
2-5-3-4 ارزش با فرض تداوم فعالیت 35
2-5-3-5 ارزش با فرض انحلال شرکت 35
2-5-3-6 ارزش ذاتی (ارزش جاری) 35
2-5-4 معیار های اندازه گیری عملکرد 35
2-5-4-1 معیارهای حسابداری 36
2-5-4-1-1 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری 36
2-5-4-1-1-1 سود حسابداری 37
2-5-4-1-1-2سود هر سهم (EPS) 37
2-5-4-1-1-3 سود تقسیمی 37
2-5-4-1-1-4 جریان های نقدی آزاد (FCF) 38
2-5-4-1-1-5 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 38
2-5-4-1-1-6 بازده دارایی‬ها (ROA) 38
2-5-4-1-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار 39
2-5-4-1-2-1 نسبت قیمت به سود (P/E) 39
2-5-4-1-2-2 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB) 39
2-5-4-1-2-3 بازده سهام (RT) 40
2-5-4-1-2-4 نسبتQ توبین 41
2-5-4-2 معیارهای اقتصادی 42
2-5-4-2-1 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 42
2-5-4-2-2 ارزش افزوده بازار (MVA) 42
2-5-4-2-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) 44
2-6 سود؛ مفاهیم، تفاوت هاد، تئوری ها 44
2-6-1 مفهوم سود و کاربردهای آن 45
2-6-1-1 مفهوم سود از دیدگاه ساختاری: 45
2-6-1-2 مفهوم سود از دیدگاه تفسیری: 45
2-6-1-3 مفهوم سود از دیدگاه رفتاری 46
2-6-2 سود حسابداری و نحو‬ه‬ محاسبه آن 46
2-6-3 سود اقتصادی و نحوه‬ محاسبه آن 47
2-6-4 مقایسه سود اقتصادی و سود حسابداری 49
2-6-5-1 مفاهيم سود در سطوح مختلف تئوري 53
2-6-5-1-1 مفاهيم سود در سطح تئوري ساختاري 53
2-6-5-1-2 سود در سطح تئوري تفسيري 53
2-6-5-1-3 مفاهيم سود در سطح تئوري رفتاری (انعكاسي) 54
2-7 پیشینه تحقیق 55
2-7-1 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور 55
فصل سوم
3-1 مقدمه 62
3-2 جامعه آماری 62
3-3 نمونه آماری 63
3-4 قلمرو تحقیق 63
3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق 63
3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق 63
3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق 64
3-5 نوع تحقیق 64
3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف 64
3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش 64
3-6 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها 65
3-7 روش تحقیق 65
3-8 متغیرهای تحقیق 66
3-8-1 متغیر مستقل 66
3-8-2 متغیر وابسته 67
3-8-3 متغیرهای کنترلی 68
3-9 فرضیه‌های تحقیق 69
3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل 70
3-10-1 نرمال بودن 70
3-10-2 ناهمسانی واریانس 71
3-10-3 خود همبستگی 72
3-10-4 هم‌خطی 72
3-10-5 مانایی متغیرها 73
3- 11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 74
3-12 مزایای استفاده از داده های تابلویی 75
3-13 تخمین مدل رگرسیون با داده‬های تابلویی 76
3-13-1 نحوه عملکرد جمله AR 77
3-13-2 انتخاب مدل مناسب در داده‬های تلفیقی 78
3- 14 خلاصه فصل 81
فصل چهارم
4-1 مقدمه 83
4-2 آمار توصیفی 83
4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 86
4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده 88
4-4-1 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها 90
4-3-2 آزمون هاسمن(Hausman) مربوط به فرضیه تحقیق در حالت الف 92
4-5 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق 102
4-6 خلاصه فصل 104
فصل پنجم
5-1 مقدمه 106
5-2 فرضیات و نتایج بررسی مدل‌ها 106
5-3 محدودیت‌های تحقیق 109
5-4 پیشنهادهای کاربردی 110
5-5 پیشنهادات آتی 110
فهرست منابع فارسي 113
فهرست منابع انگليسي 114

فهرست جداول
جدول 4-1 نمادهاي متغیرهاي مدل 90
جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 91
جدول 4-3 نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه های تحقیق 96
جدول 4-4 نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها 98
جدول 4-5: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه به روش EGLS 99
جدول 4-6: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه به روش EGLS 100
جدول 4-7: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه به روش EGLS 101
جدول 4-8: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه به روش EGLS 102
جدول 4-9: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه به روش EGLS 103
جدول 4-10: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه به روش EGLS 104
جدول 4-11: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه به روش EGLS 105
جدول 4-12: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه به روش EGLS 106
جدول 4-13: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه به روش EGLS 107
جدول 4-14: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه به روش EGLS 108
جدول 4-15 آزمون مانایی متغیرهای در طی دوره پژوهش 109

فهرست نمودار ها
شکل2-1- چرخه تبدیل وجه نقد و فرایند عملیات (Ross, 2008) 23
نمودار 4-1 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته GP 93
نمودار 4-2 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته TobinQ 94

چکیده
عنوان پایان‎نامه
بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

اين تحقيق به بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و عملکرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به اين منظور تعداد 59 شرکت در طي دوره زماني 1386-1390 انتخاب گرديد. در اين تحقيق اثر متغيرهاي مختلف مديريت سرمايه در گردش شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي كالا، متوسط دوره پرداخت بدهي، چرخه نقدینگی و چرخه عملیاتی را بر ارزش شرکت و سود ناخالص عملياتي شركتها مورد مطالعه قرار داده ايم. اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغيرهاي كنترلي مورد استفاده قرار گرفته است.نتايج تحقيق حاضر كه تاثير مديريت سرمايه در گردش را بر عملکرد شركت ها مورد بررسي قرار داده است نشان می دهدكه با توجه به معناداری فوق العاده ضعیف بين چرخه نقدینگی و اجزاء آن شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها و دوره پرداخت بدهی جاری با سودآوري شركت ها رابطه معكوس معنا داري وجود دارد و مديران شركت ها مي توانند با كاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودي ها، در حد مطلوب سودآوري شركتشان را افزايش دهند.

واژه هاي كليدي: مديريت سرمايه در گردش، سودآوري، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي كالا، دوره پرداخت بدهي جاری، چرخه نقدینگی، چرخه عملیاتی

1-1 مقدمه
سرمایه عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیت های اقتصادی و هم در بهره برداری از آنها نقش کلیدی دارد. اگر سرمایه در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد. پس از پایه گذاری فعالیت های اقتصادی و آماده کردن آنها برای بهره برداری نیز اگر سرمایه لازم جهت به گردش درآوردن عملیات وجود نداشته باشد آن سرمایه گذاری های اولیه حاصل و نتیجه ای نخواهد داشت. با وجود نقش مهم سرمایه در اقتصاد، نکته اساسی کمیابی سرمایه است. نکته دیگر نگرانی مستمر تأمین کنندگان سرمایه (اعم از کسانی که وام می دهند و کسانی که مالکیت را می پذیرند) در مورد اصل سرمایه و عایدات حاصل از آن است. بنابراین اگر شرکتی بخواهد پاسخگوی شرایط کمیابی سرمایه و نیز پاسخگوی تأمین کنندگان سرمایه باشد. باید (مدیریت مناسبی بر سرمایه) اعمال کند. آن بخش از سرمایه که صرف سرمایه گذاری های تأسیسی می شود پس از تصمیمات اولیه و بنا نهادن تأسیسات و کارخانه ها احتمال برگشت شان بسیار کم است و یا هزینه های سنگینی را برای تغییر و تبدیل تصمیمات باید پذیرفت. لذا محتاج تدابیر و بررسی های دقیق و آینده نگری های هوشمندانه است. پس از فراهم شدن سرمایه گذاری های اساسی و اولیه، بخش دیگری از سرمایه برای پشتیبانی از عملیات شرکت باید استفاده شود(سرمایه در گردش). هرگونه بازدهی روی سرمایه های تأسیسی منوط به بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده است و این نیز به نوبه خود مربوط به وجوه نقدینگی (سرمایه در گردش) کافی است. به همین دلایل اقداماتی که شرکت ها برای اداره این بخش از سرمایه انجام می دهند و تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش، شناخته می شود از جایگاه ویژه ای در مدیریت مالی بر خوردار است (طالبی، 1377).
مسائل برنامه ريزي وكنترل به ويژه از نظر قدرت نقدينگي به تدريج در مديريت مالي مورد توجه قرار گرفت و مديريت سرمايه در گردش به صورت يك بخش تخصصي واحد تجاري در آمده و عده زيادي از مديران، روزانه تمام انرژي و وقت خود را صرف اداره سرمايه در گردش می کنند. هرگونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات قابل ملاحظه ای روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد (يعقوب نژاد و همکاران ،1389).
هدف اصلي از مديريت سرمايه در گردش، رسيدن به تعادل مطلوب ميان اجزاي كار مديريت سرمايه در گردش است.

1-2 بيان مسأله
نقدینگی شریان حیات مالی شرکت است و مدیریت سرمایه در گردش از ضرورت های بقای شرکت می باشد، در واقع مشکل نقدینگی به اندازه ای مهم است که چنانچه با ضعف مدیریت و برخورد منفعلانه با موضوع نقدینگی همراه شود حیات مالی شرکت یعنی مسأله بقا و و تداوم فعالیت آن را به طور جدی با مخاطره مواجه می کند (محمد زاده و نو فرستی ،1388).
از طرفی بانك ها و سايراعتباردهندگان نيز براي اعطاي تسهيلات به شركتها، نسبت هاي نقدينگي آن ها و توان بازپرداخت بدهيهاي جاري را مدنظر قرار مي دهند. بنابراين وجود يك مديريت قوي در زمينه سرمايه در گردش و كنترل ميزان نقدينگي شركت بسيار ضروري به نظر مي رسد (نيكومرام و همكاران ،1385 :12).
مديريت سرمايه در گردش كه مديريت بر منابع و مصارف جاري مي باشد، برای حداكثر سازي ثروت سهامداران به عنوان بخشي از وظايف مدیران مالي، داراي اهميت به سزایی مي باشد.
به طور كلي، سرمايه در گردش به سرمايه گذاري شركت در دارايي هاي كوتاه مدت از قبيل وجه نقد، اوراق بهادار كوتاه مدت، حسابهاي دريافتني و موجودي هاي كالا اطلاق مي شود و خالص سرمايه در گردش عبارت است از دارايي جاري منهاي بدهي جاري( محمدي ، 1388).
ميزان دارايي ها و بدهي هاي جاري بايد به طور دائم كنترل شوند تا:
اطمينان حاصل گردد كه ميزان اقلام تشكيل دهنده سرمايه در گردش به سطوح مورد نظر و مطلوب رسيده اند.
مشتريان بالقوه شركت از دست نروند.
قدرت نقدينگي شركت حفظ گرددوشركت ورشكست نشود(پي نوو، 1388،2:24).
مدیریت سرمایه در گردش از جمله مهم ترین مسایل ساختار مدیریتی است. اهمیت این موضوع به دلیل عوامل زیر بیشتر می شود:
بیشتر شرکتهای ایرانی به دلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول، ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این امر موجب می شود که شرکتها در سررسید بدهی ها دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
از طرفی کمبود سرمایه در گردش در اغلب شرکتهایی که با پریشانی مالی مواجه شده و در نهایت سرنوشت برخی از آنها به ورشکستگی کشیده می شود یکی از دلایل عمده اهمیت سرمایه در گردش است.
سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که بیشترین بازده سهام را داشته باشد و در این موارد سرمایه گذاران باید از وضعیت موجود مطمئن باشند و این اطمینان با مشاوره و برنامه ریزی حاصل می شود تا زوایای تاریک مسیر سرمایه گذاری روشن شود (حسن پور ،1388).
به دليل نبود برنامه ريزي مناسب براي ميزان سرمايه در گردش مورد نياز ، بيشتر شركتها داراي مازاد يا كسري سرمايه در

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع ميلي، ميلي‌ليتر، سديم Next Entries دانلود تحقیق با موضوع ميلي، پلي، تهيه