دانلود تحقیق با موضوع تغييرات، لوبيا، X)

دانلود پایان نامه ارشد

1-8- مشخصات کلي تيره‌ي بقولات(Fabaceae) 10
1-9- مشخصات گياه‌شناسي جنس لوبيا(Phaseolus) 10
1-10- خصوصيات کلي گياه لوبيا Phaseolus vulgaris L.) ( 12
1-10-1- ريشه 13
1-10-2- ساقه 13
1-10-3- برگ 14
1-10-4- گل و گل آذين 14
1-11- تثبيت نيتروژن 15
1-12-اهميت اقتصادي 17
1-13- رقم 18
1-14 – تاريخچه و منشاء گياهي 18
1-15- سطح زير کشت و توليد جهاني 19
1-16- بيولوژي بذر 19
1-17- بيماريهاي مهم لوبيا 20
1-18- آفات گياه لوبيا 22

فصل دوم – مروري بر تحقيقات انجام شده

2 -1- ويژگي هاي عنصر آلومينيوم 26
2-2-اثرات الومينيم در خاک 27
2-3- خاستگاه آلومينيم 27
2-4- فراواني الومينيم 28
2-5- مکانيسم هاي سميت آلومينيم 28
2-6- نشانه هاي سميت آلومينيم 29
2-6-1- آلومينيم و اثر بر ريشه 29
2-6-2-آلومينيوم و اثر بر ساقه 31
2-6-3-تاثير آلومينيوم در تنش اکسيداتيو 31
2-6-4- آلومينيوم و ديواره سلولي 34
2-6-5- آلومينيوم و غشاي سلولي 36
2-6-6- آلومينيوم و عدم توازن مواد غذايي 37
2-6-7- سميت آلومينيوم و کلسيم سيتوپلاسمي 38
2-6-8- اثرات آلومينيم بر شکل گيري کالوز 39
2-6-9- آلومينيوم و اسکلت سلولي ريشه 40
2-6-10- تاثير آلومينيم بر DNA هسته 41
2-6-11- اثرات آلومينيم بر روي مسيرهاي انتقال سيگنال 42
2-6-12- آندوسيتوزو چرخه وزيکول آندوسيتوزي به عنوان هدف اوليه سميت آلومينيم 42
2-7-مکانيسم هاي مقاومت به آلومينيم 43
2-7-1- مکانيسم هاي خارجي 44
2-7-1-1- دفع آلومينيوم 44
2-7-1-2-دفع آلومينيوم از طريق ترشح کربوکسيلات ريشه 45
2-7-1-3-ترکيبات فنولي 48
2-7-1-4-رسوب ريشه اي 48
2-7-2- سميت زدايي آلومينيوم داخلي 49
2-7-3- ساير مکانيسم هاي تحمل آلومينيوم 51

فصل سوم – مواد و روشها

3- مواد و روشها 53
3-1- مشخصات بذور گياهان و تهيه بذرها 53
3-2- آزمايش هاي مربوط به جوانه زني بذرها 53
3-2-1- سترون کردن سطحي بذرها به منظور انجام تيمارهاي مختلف 53
3-2-2- تهيه محلولهاي مختلف با غلظتهاي مختلف آلومينيم 53
3-2-3- بررسي جوانه زني دانه ها 56
3-2-3-1- نحوه اعمال تيمارهاي مختلف جوانه زني 56
3-2-3-2- شرايط و دوره بررسي جوانه زني (Yang et al., 1996) 56
3-3- کشت گياه لوبيا 56
3-4-تهيه محلول غذايي هوگلند( Hogland and Arnon,1957 ) 61
3-5- تجزيه و تحليل رشد 62
3-6- اندازه گيري مقدار رنگيزه هاي گياه 64
3-7- سنجش کربوهيدراتها((Kochert, 1978 66
3-7-1- اندازه‌گيري قندهاي محلول 66
3-7-2- اندازه‌گيري قندهاي نامحلول (نشاسته) 68
3-8- سنجش پرولين (Bates et al., 1973) 68
3-9- سنجش هاي آنزيمي 70
3-9-1- سنجش فعاليت آنزيم کاتالاز (CAT) 70
3-9-2- سنجش فعاليت آنزيم گاياکول پراکسيداز(GPX) 70
3-9-3- سنجش فعاليت آنزيم آسکوربات پراکسيداز (APX) 70
3-9-4- سنجش فعاليت آنزيم پلي فنل اکسيداز (PPO) 71
3-9-5- سنجش فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز (SOD) 72
3-10- سنجش پروتئين ها (Lowry et al., 1951) 72
3-11- سنجش عناصر 74
3-12- مطالعه پروتئين ها به روش الکتروفورز 77
3-12-1- استخراج پروتئين ها از نمونه ها 78
3-12-2- روش تهيه بافر فسفات سديم (7= pH) 79
3-12-3- الکتروفورز به روش SDS-PAGE در سيستم ناپيوسته 79
3-12-4- روش تهيه محلول ها و بافرهاي لازم در الکتروفورز 80
3-12-5- مراحل تهيه ژل SDS-PAGE 83
3-12-6- آماده سازي عصاره پروتئين و تزريق آن در ژل 84
3-12-7- رنگ آميزي پروتئين ها و رنگبري ژل 85
3-12-8- تعيين وزن مولکولي پروتئين هاي ژل 85
3-13- تجزيه و تحليل آماري 86

فصل چهارم – نتايج

4- نتايج و تجزيه تحليل داده ها 88
4-1- نتايج تغييرات درصد جوانه زني 88
4-2- نتايج مربوط به اثرات غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم لوبيا بر رشد اوليه و برخي فرآيندهاي متابوليسمي و فيزيولوژيکي رقم هاي گياه لوبيا 90
4-2-1- تغييرات شاخص هاي رشد 90
4-2-1-1- وزن تر و وزن خشک ريشه و اندام هاي هوايي 90
4-2-1-2- طول ريشه و اندام هوايي و سطح برگي 95
4-2-1-3- نرخ رشد نسبي (RGR)، ميزان همگون سازي خالص (NAR) و ميزان سطح ويژگي برگي (SLA) 99
4-2-1-4- محتوي آب در سطح برگ (LWCA) و شاخص بردباري (TI) 103
4-2-2-تغييرات ترکيب رنگيزه اي برگ ها 106
4-2-2-1- کلروفيل ها و کاروتنوئيدها 106
4-2-2-2- فلاونوئيدها و آنتوسيانين ها 111
4-2-3- تغييرات مقدار قندها 114
4-2-3-1- تغييرات مقدار قندهاي محلول و نامحلول برگ 114
4-2-3-1- تغييرات مقدار قندهاي محلول و نامحلول ريشه 117
4-2-4-تغييرات محتوي پرولين 120
4-2-4-1- تغييرات محتوي پرولين در برگها 120
4-2-4-2- تغييرات محتوي پرولين در ريشه ها 122
4-2-5- تغييرات آنزيم هاي آنتي اکسيدان 124
4-2-5-1- فعاليت آنزيم کاتالاز در برگ 124
4-2-5-2- فعاليت آنزيم گاياکول پراکسيداز در برگ 126
4-2-5-3- فعاليت آنزيم آسکوربات پراکسيداز برگ 128
4-2-5-4- فعاليت آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز در برگ 130
4-2-5-5- فعاليت آنزيم پلي فنل اکسيداز برگ 132
4-2-6- تغييرات محتوي پروتئين 134
4-2-6-1- محتوي پروتئين برگ 134
4-2-6-2- محتوي پروتئين ريشه 136
4-2-7- تغييرات محتوي عناصر فلزي 138
4-2-7-1- محتوي آهن ريشه و اندام هوايي 138
4-2-7-2- محتوي کلسيم ريشه و اندام هوايي 141
4-2-7-3- محتوي منيزيم ريشه و اندام هوايي 144
4-2-7-4- محتوي پتاسيم ريشه و اندام هوايي 147
4-2-7-5- محتوي فسفر ريشه و اندام هوايي 150
4-2-7-6- محتوي ريشه نيتروژن ريشه و اندام هوايي 153
4-2-8- مطالعه پروتئين ها به روش الکتروفورز 156

فصل پنجم- بحث وتفسير

5-1-جوانه زني 158
5-2- تفسير نتايج مربوط به اثرات غلظتهاي مختلف آلومينيم بر رشد اوليه و برخي فرآيندهاي فيزيولوژيکي و متابوليسمي در رقم هاي گياه لوبيا قرمز 160
5-2-1- تغييرات شاخص هاي رشد 160
5-2-2- تغييرات ترکيب رنگيزه اي برگ 165
5-2-3- تغييرات مقدار قندهاي محلول و نامحلول 168
5-2-4- تغييرات محتواي پرولين 170
5-2-5-تغييرات آنزيم هاي آنتي اکسيدان 171
5-2-6-تغييرات محتوي و الگوي الکتروفورزي پروتئين ها 177
5-2-7-تغييرات در عناصر غذايي 179
منابع و مأخذ 184

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1- برآوردهاي نسبت نيترژن تثبيت شده از کل نيتروژن گياه(Pfix)وکل نيترژن تثبيت شده توسط حبوبات مختلف 16
جدول 3-1- تركيب محلول غذايي هوگلند تمام قدرت (يك ليتر) 61
جدول 3-2- جذب هاي خوانده شده براي تهيه منحني استاندارد قندهاي محلول 67
جدول 3-3- جذب‌هاي خوانده شده براي تهيه منحني استاندارد پرولين 69
جدول 3- 4 – تهيه ژل هايي با غلظت هاي مختلف 87
جدول 4-1 -مقايسه درصد جوانه زني بذرهاي پنج رقم لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم (n=3 و .S.E X) 89
جدول 4-2 تغييرات وزن ترريشه(g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 91
جدول 4-3 تغييرات وزن تر اندام هوايي (g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 92
جدول 4-4 تغييرات وزن خشک ريشه (g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 93
جدول 4-5 تغييرات وزن خشک اندام هوايي (g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 94
جدول 4-6 تغييرات طول ريشه (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 96
جدول 4-7 تغييرات طول اندام هاي هوايي (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 97
جدول 4-8 تغييرات سطح برگي (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 98
جدول 4-9 تغييرات نرخ رشد نسبي (gg day) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 100
جدول 4-10 تغييرات ميزان همگون سازي خالص (gmday) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 101
جدول 4-11 تغييرات سطح ويژه برگي (mg) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 102
جدول 4-12 تغييرات محتوي آب در واحد سطح برگ (g(HO)m) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 104
جدول 4-13 تغييرات شاخص بردباري (TI) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 105
جدول 4-14 تغييرات محتواي کلروفيل a برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 107
جدول 4-15 تغييرات محتواي کلروفيل b برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 108
جدول 4-16 تغييرات محتواي کلروفيل (a+b) برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 109
جدول 4-17 تغييرات محتواي کاروتنوئيدهاي برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 110
جدول 4-18 تغييرات محتوي فلاونوئيدهاي برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 112
جدول 4-19 تغييرات محتوي آنتوسيانين ها برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 113
جدول 4-20 مقايسه مقدار قند محلول برگ در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 115
جدول 4-21 مقايسه مقدار قند نامحلول برگ در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 116
جدول 4-22 مقايسه مقدار قند نامحلول ريشه در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 118
جدول 4-23 مقايسه مقدار قند محلول ريشه در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 119
جدول 4-24 تغييرات محتوي پرولين برگ (mggFW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 121
جدول 4-25 تغييرات محتوي پرولين ريشه (mggFW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 123
جدول 4-26 تغييرات فعاليت کاتالاز برگ (O.D.g.FW.Mn) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 125
جدول 4-27 تغييرات فعاليت گاياکول پراکسيداز برگ (units mg protein ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 127
جدول 4-28 تغييرات فعاليت آسکوربات پراکسيداز برگ (units mg protein ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 129
جدول 4-29 تغييرات فعاليت سوپراکسيد ديسموتاز برگ (units mg protein ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 131
جدول 4-30 تغييرات فعاليت آنزيم پل فنل اکسيداز برگ (units mg protein ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 133
جدول 4-31 تغييرات محتوي پروتئين برگ (mg.g.DW ) در رقم هاي لوبيا در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 135
جدول 4-32 تغييرات محتوي پروتئين ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 137
جدول 4-33 تغييرات محتوي آهن ريشه (mg.g.DW ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 139
جدول 4-34 تغييرات محتوي آهن اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 140
جدول 4-35 تغييرات محتوي کلسيم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ، α)،، میبا Next Entries دانلود تحقیق با موضوع لوبيا، X)، تغييرات