منبع پایان نامه ارشد با موضوع آزمون فرضیه، کارآفرینی، مهارت های کارآفرینانه

دانلود پایان نامه ارشد

فصل سوم 79
3-1- مقدمه 80
3-2- روش تحقيق 80
3-3- جامعه آماري 81
3-4- شيوه نمونه گيري و حجم نمونه 81
3-5- روشهاي گردآوري اطلاعات 82
3-6- پرسشنامه 83
3-7- اجزاي پرسشنامه 84
3-8- روايي پرسشنامه 85
3-9- پايايي 85
3-10- روشهاي آماري مورد استفاده 87
3-11- خلاصه فصل 89

فصل چهارم 90
4-1- مقدمه 91
4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 91
4-2-1- تحلیلهای توصیفی 92
4-2-2- تجزیه و تحلیل استنباطی 97
4-2-2-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها 98
4-2-2-2- آزمون فرضیه ها 99
4-2-2-2-1- آزمون فرضیه اصلی 99
4-2-2-2-2- آزمون فرضیه اول فرعی 100
4-2-2-2-3- آزمون فرضیه دوم فرعی 101
4-2-2-2-4- آزمون فرضیه سوم فرعی 102
4-2-2-2-5- آزمون فرضیه چهارم فرعی 103
4-2-2-2-6- آزمون فرضیه پنجم فرعی 104
4-2-2-2-7- آزمون فرضیه ششم فرعی 105
4-2-2-2-8- آزمون فرضیه هفتم فرعی 106
4-2-2-2-9- آزمون فرضیه هشتم فرعی 107
4-2-2-2-10- یافته های جانبی 108
4-3-خلاصه فصل 116
فصل پنجم 117
5-1- مقدمه 118
5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها 118
5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی 118
5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اول 119
5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوم 119
5-2-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوم 119
5-2-5- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم 120
5-2-6- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی پنجم 120
5-2-7- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی ششم 121
5-2-8- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هفتم 121
5-2-9- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هشتم 121
5-3- نتیجه گیری 123
5-4- کاربرد و پیشنهادات 125
5-4-1- پیشنهادات به مدیران شرکت 125
5-4-2- پیشنهادات به محققین آتی 126
5-5- محدودیت های تحقیق 126
پیوست 128
منابع و مآخذ 138

فهرست جداول
جدول2-1: مهارتهای کارآفرینی و میزان اهمیت هر کدام از آنها ……………………………………………………………………………….29
جدول2-2: مهارت های فنی …………………………………………………………………………………………………………………………………..31
جدول 2-3: مهارت های مدیریتی …………………………………………………………………………………………………………………………. 32
جدول2-4: مهارت های کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………………… 32
جدول2-5: مهارت های بلوغ شخصیتی ……………………………………………………………………………………………………………………33
جدول 3-1- انتخاب حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………82
جدول 3-2- طيف ليکرت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..84
جدول 3-3- اجزای پرسشنامه به تفکیک هر بعد ………………………………………………………………………………………………………84
جدول 3-5- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر بعد ……………………………………………………………………………………………………….86
جدول 4-1- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..92
جدول 4-2- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………93
جدول 4-3- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….94
جدول 4-4- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………95
جدول 4-5- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………96
جدول 4-6- آزمون بررسی نرمال بودن دادهها ………………………………………………………………………………………………………….98
جدول4-7- آزمون بررسی رابطه بهره وری و مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………………………….100
جدول4-8- آزمون بررسی رابطه بهره وری و ریسک پذیری …………………………………………………………………. ………………101
جدول4-9- آزمون بررسی رابطه بهره وری و کانون کنترل ……………………………………………………………………………………….102
جدول4-10- آزمون بررسی رابطه بهره وری و نیاز به موفقیت …………………………………………………………………………………103
جدول4-11- آزمون بررسی رابطه بهره وری و سلاست فکری …………………………………………………………………………………104
جدول4-12- آزمون بررسی رابطه بهره وری و عملگرایی ………………………………………………………………………………………..105
جدول4-13- آزمون بررسی رابطه بهره وری و تحمل ابهام ………………………………………………………………………………………106
جدول4-14- آزمون بررسی رابطه بهره وری و رویاپردازی ………………………………………………………………………………………107
جدول4-15- آزمون بررسی رابطه بهره وری و چالش طلبی …………………………………………………………………………………….108
جدول 4-16- آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای مهارت های کارآفرینی و ابعاد آن …………………………………………….109
جدول 4-17- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای مهارت های کارآفرینی و بهره وری …………………………………………..113
جدول 4-18- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای ابعاد مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………114

فهرست اشکال و نمودار
شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..4
شکل 2-1: فرایند کارآفرینی از نظر فرهنگی و صفرزاده ……………………………………………………………………………………………..22
شکل2-2: بهرهوری از دیدگاه سیستمی ……………………………………………………………………………………………………………………37
شکل 2-3 : مدل گودوین در مورد بهبود بهرهوری …………………………………………………………………………………………………….44
شکل 2-4: مدل هرشاور و راش ……………………………………………………………………………………………………………………………..45
شکل 2-5 : مدل جامع مدیریت یهرهوری نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………….47
شکل2-6: عوامل موثر بر بهرهوری ………………………………………………………………………………………………………………………….61
شکل 2-7- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….77
نمودار 4-1- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..93
نمودار 4-2- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………94
نمودار 4-3- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….95
نمودار 4-4- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………96
نمودار 4-5- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………97

فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

با افزایش سرمایه رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمان ها و نیز خروج کارکنان به علت قواعد خشک و رسمی شرکت ها، ضرورت کارآفرینی در سازمان ها جدی است. یکی از راههای توجه سازمان ها به کارآفرینی، استفاده از کارکنان خلاق و کارآفرین است. اهمیت این مقوله که در شرکت ها به آنجا رسیده است که برخی از صاحب نظران آن را یکی از عوامل تولید مانند سرمایه و کار می شناسند. به عبارت دیگر وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش ما را نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا ضرروت داشتن مدل، الگوها و راهکارهای مناسب به منظور آموزش، تربیت و استفاده بهینه از نیروی های فعال و کارآفرین بیشتر احساس می شود]36[. نکته اساسی در این مقوله، توجه به پروش این قابلیت ها در سازمان ها می باشد؛ چرا که این امر بر روی بسیاری از متغیرهای سازمانی از قبیل بهره وری تاثیر پررنگی دارد]57[
از طرفی هر تحقیق، برای رسیدن به نتایج قابل اعتماد، ملزم به رعایت اصول و چارچوب های از پیش تعریف شده ای می باشد. در این پژوهش نیز محقق سعی کرده تا با رعایت این اصول، یافته های تحقیق خود را در 5 فصل تدوین و ارائه دهد. براین اساس، در فصل اول ، به اهداف و کلیاتی از موضوع مورد بررسی ، اشاره و در فصل بعد ، مبانی نظری موجود و پیشینه مرتبط به آن شرح داده شده است. در ادامه در فصل سوم ، روش تحقیق و شیوه تهیه پرسشنامه بیان و در فصل بعد ، به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در خاتمه نیز به نتایج تحقیق اشاره و بر اساس آن ، پیشنهاداتی به مدیران شرکت نفت خزر و محققان آتی ارائه گردیده است.
در فصل اول، به تدوین بیان مساله، ضرورت تحقیق پرداخته می شود. سپس با توجه به مدل تحقیق، اهداف و فرضیات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های دوران پیش از تاریخ، سازمان های بین المللی، وزارت امور خارجه Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، ریسک پذیری، تحمل ابهام