پایان نامه ارشد رایگان درمورد پیشگیری اجتماعی، احساس امنیت، پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………. 17
ج ) پیشگیری ابتدایی ، ثانویه و ثالث ………………………………………………………………………………… 17
د) پیشگیری فعال و انفعالی …………………………………………………………………………………………………. 18
ه ) پیشگیری اجتماعی و وضعی …………………………………………………………………………………………… 18
گفتار سوم: جایگاه پیشگیری در علوم جرم شناسی …………………………………………………………….. 19
مبحث چهارم : ویژگی های پلیس پیشگیری …………………………………………………………………………20
گفتار نخست : مفهوم پلیس جامعه محور ………………………………………………………………………………21
گفتار دوم: خصوصیات پلیس و جایگاه آن در جامعه ……………………………………………………………. 22
گفتار سوم: اخلاق مداری پلیس ……………………………………………………………………………………………. 23
گفتار چهارم: ویژگی های پلیس مطلوب در نظام اسلامی …………………………………………………… 24
الف ) ویژگی های درون سازمانی ………………………………………………………………………………………… 25
ب ) ویژگی های برون سازمانی …………………………………………………………………………………………….. 26
گفتار پنجم : ویژگی اقتداردر نیروی پلیس ………………………………………………………………………… 27
گفتارششم: ویژگی پایبندی پلیس به قانون …………………………………………………………………………. 27
گفتار هفتم : مسئولیت مدنی پلیس …………………………………………………………………………………….. 28
گفتار هشتم : پلیس قضایی …………………………………………………………………………………………………. 30
گفتار نهم : مدیریت پلیس و بهره وری واحد های انتظامی ……………………………………………….. 32
گفتار دهم : پلیس زن …………………………………………………………………………………………………………. 33
مبحث پنجم : مفهوم امنیت …………………………………………………………………………………………………. 34
1 – تعاریف امنیت ………………………………………………………………………………………………………………… 35
2 – اقسام امنیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-1- امنیت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………. 36
الف ) احساس امنیت در بستر امنیت واقعی ………………………………………………………………………… 39
ب ) امنیت از دیدگاه مکتب اسلامی ……………………………………………………………………………………. 41
ج ) ویژگی های پلیس امنیت مدار در پیشگیری از جرم ………………………………………………………. 43
فصل دوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری جامعه مدار ………………………….. 45
گفتار اول : پلیس اجتماع محور …………………………………………………………………………………………….. 45
1- بررسی تعامل میان پلیس و مردم …………………………………………………………………………………. 47
2- ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس …………………………………………………………………………… 49
3- جلب اعتماد عمومی توسط پلیس جامعه محور ……………………………………………………………… 51
گفتار دوم : نقش پلیس در ایجاد اعتماد سیاسی در شهروندان ……………………………………………. 51
گفتار سوم : ارتقای کارآیی پلیس ………………………………………………………………………………………….. 54
تمرکز زدایی در سازمان پلیس ………………………………………………………………………………………. 55
2 – اصول جلب مشارکت انتظامی ………………………………………………………………………………………. 55
3 – سرعت و انسجام در نیروی پلیس جامعه محور …………………………………………………………….. 56
گفتار چهارم : بحران های طبیعی و پیامدهای امنیتی – انتظامی ……………………………………….. 58
گفتار پنجم : عصر اطلاعات و چالشهای فراروی پلیس …………………………………………………………. 59
گفتار ششم : دانش محوری در نیروی پلیس جامعه محور ……………………………………………………. 62
گفتار هفتم : پلیس و امنیت محله ……………………………………………………………………………………… 63
گفتار هشتم : پلیس مشاور …………………………………………………………………………………………………….. 65
ضرورت تأسیس مراکز مشاوره در نیروی انتظامی ………………………………………………………………… 66
اهداف مراکز مشاوره در نیروی انتظامی ……………………………………………………………………………….. 66
گفتار نهم : نقش پلیس در پیشگیری اجنماعی از جرم ……………………………………………………….. 67
فصل سوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی رشد………………………….. 74
مبحث اول : ویژگی های پیشگیری اجتماعی رشد مدار ……………………………………………………… 75
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال …………………………………………….. 76
گفتار دوم : نقش پلیس در پیشگیری رشدمدار …………………………………………………………………… 76
الف ) : نحوه مداخله پلیس در پیشگیری از وقوع جرم در میان دانش آموزان ……………………. 78
ب ) : نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان ……………………………………………… 79
گفتار چهارم : مطالعه موردی پیشگیری پلیسی از بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی
مناطق جهان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
اروپا …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
آسیا ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
آمریکا ………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
گفتار پنجم : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری دانش آموزان توسط پلیس………… 89
گفتار ششم: نقش پلیس درآموزش دانش آموزان …………………………………………………………… 92
1 – محورهای آموزش پلیس در پیشگیری اجتماعی رشد مدار …………………………………….. 93
2 – راهکارهای تشویقی در پیشگیری رشد مدار پلیس …………………………………………………. 94
3 – نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان در پیشگیری رشد مدار ……………………………………… 94
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………… 96
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….. 97
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

مقدمه
1 – تعریف و تبیین مسئله
پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه جایگاهی ویژه در کنترل و پیشگیری از جرم دارد. در این راستا نخست باید امنیت را تعریف و تبیین نمود و بعد به چگونگی گسترش آن در سطح جامعه توسط پلیس برای پیشگیری از جرم پرداخت. امنیت در اصطلاح به وضعیت یا کیفیتی اطلاق می شود که در آن، مصونیت از خطرات و رهایی از نگرانی ها در مقابل تهدیدات بر علیه یک کشور، شخص یا یک شئ دارای ارزش برقرار باشد. در یک نگاه کلی امنیت به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می شود، که هر دو بخش هم به لحاظ عینی و هم به لحاظ ذهنی مورد بررسی قرار می گیرد . احساس امنیت در بین شهروندان زمانی حاصل می شود که که آنها با مشاهده موارد و جزئیات برخورد دستگاه های امنیتی با بی قانونی و ناهنجاری های عمومی ، به این ادراک و اطمینان دست یابند که دستگاه های مذکور حامی و پشتیبان حقوق آنهاست. در واقع تصور ذهنی انسانها از مقوله امنیت در مقایسه با عینیاتی که وضعیت امنیت یک جامعه را تعریف می کنند ، از اولویت بالایی برخوردار است. به عبارتی هر چند پیش نیاز « احساس امنیت» ، تحقق امنیت است ولی لزوما تحقق امنیت احساس امنیت را به دنبال نمی آورد. از جمله عوامل اساسی ایجاد امنیت در یک جامعه ، ایمان و عمل صالح و پیوند عمیق شهروندان با خالق یکتاست و در این راستا میتوان به فعال سازی نهادهای فرهنگی و بخصوص مذهبی در جامعه پرداخت . چرا که آموزه های دینی اهمیت فوق العاده ایی را به مسأله امنیت داده اند و ریشه ی هر گونه نا امنی را در بی ایمانی و شرک و ظلم معرفی نموده اند . بنابراین با اختصاص بخشی از وظایف پلیس به این امور و در حقیقت با تشکیل پلیس های تخصصی پیشگیری از جرم و با شناخت مفهوم صحیح امنیت می توان ویزگی های پلیس امنیت مدار و خط سیر او در جهت برقراری امنیت را شناساند وبه توسعه ی پیشگیری های فعال و اجتماعی از وقوع جرم توسط پلیس بر اساس تعریف ارائه شده پرداخت. فلذا بر خلاف تصور رایج که مبتنی بر پشگیری وضعی از وقوع جرم توسط پلیس می باشد ، پلیس در امر پیشگیری اجتماعی از جرم میتواند با برقراری تعامل مناسب با نهادهای اجتماعی و فرهنگی و مذهبی ، موفقیت بیشتری در برقراری امنیت پایدار در جامعه و افزایش ضریب احساس امنیت در شهروندان حاصل نماید . بنابراین در این رساله برآنیم تا با

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد انقلاب مشروطه، دولت مدرن، روشنفکران Next Entries دانلود تحقیق در مورد روشنفکران، جلال آل احمد، دوره رضاشاه