دانلود تحقیق در مورد روشنفکران، انقلاب مشروطه، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 139

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
کتابها……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 141
مقالات……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………. 144
منابع لاتين ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 147
چکيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 148

چکيده

با توجه به اهميت داشتن ابعاد نظري وجامعه شناختي،انقلاب اسلامي ايران در قرن معاصر به عنوان نوع جديدِ گفتماني از انقلابها در سطح جهان که يک فصل ونوع منحصر به فردي را داراست مورد بحث قرار مي گيرد که اين نقطه متمايز کننده انقلاب ايران با ديگر انقلابهاي دنيا ،تأکيدش بر روي پايه هاي بنيادين دين ومذهب مي باشد.
براي بررسي وکنکاش در باره گفتمان انقلاب اسلامي بايد الزاماً به تحولات سياسي واجتماعي ايران در چند دهه اخير وخصوصاً پس از انقلاب مشروطه تا پيروزي انقلاب اسلامي وبعدآن،بصورت اجمالي ولي مؤثر ودقيق نظر بيفکنيم.وقبل ازآن،بطور مبسوط در يک فصل مجزا به معناي واژه گفتمان از منظر لغوي وساحت معنايي آن از ديدگاه انديشمندان غربي بحث خواهيم نمود وبعداز آن به گفتمان انقلاب اسلامي در چارچوب همان تعريف مصطلح در باب گفتمان توضيح مي دهم.دراين باب گفتمان ها،شعارها وخواست هاي موجود در انقلاب اسلامي از جانب روشنفکران،علما وتوده هاي مردم رابررسي مي نمائيم.
در فصل ديگري درپايان نامه در مورد ارزش هاي دنياي مدرن وبه تعبيري به شرايط موجود درانقلاب صنعتي وارزش هايي که بعد از دوره رنسانس دراروپا پابه عرصه ميدانهاي فکري ونظري گذاشتند،بحث خواهيم نمود. ودر بخش پاياني ونتيجه گيري،با نگاه ورويکرد تحليلي،تلفيقي بين اين دوگفتمان خواهيم پرداخت وسپس تطبيق خواهيم داد که تاچه اندازه اين دوگفتمان بايکديگر مواجه وتضاد ويا بالعکس،داراي نقاط اشتراکي نيز هستند.
دراين پژوهش سعي شده است ،ضمن بازشناسي وتوصيف گفتمانهاي انقلاب اسلامي ايران وارزش هاي دنياي مدرن به کنکاش وتحليل هم در اين باب پرداخته شود.

فصل اول:کليات تحقيق

1-1)بيان مساله:
در قرن بيستم ، جهان که با پديده اي بنام عصر مدرن مانوس گشته واروپا وشايد با کمي تسامح بتوان گفت دنيا، به سمت آموزه ها وارزشهاي مدرنيته ميرود در قرن بيستم ميلادي تغييرات قابل توجهي در نوع بينش وزندگي ِمردم به وجود آمد. اين تغييرات در نتيجه پيشرفت‌ها و نوآوري‌هاي فنّي، پزشکي، اجتماعي، نظري و سياسي بود. وانديشمندان وفلاسفه سياسي متعددي در اين قرن که جرقه آن بعد رنسانس زده شد اظهار نظر نموده اند ودر باب مسائل انسان،سياست،جامعه و.. نظريات بديعي داده اند.
و ويژگي هاي بارز قرن بيستم که در آراءونظريات انديشمندان اين دوره فکري کاملا مشهود وهويدا است که داراي چه ارزشهايي مي باشد که از جمله آنها ميتوان به:
1-رشد فرديت انسان 2-رشد مسائل علمي وصنعتي،پزشکي و… 3-اهميت به آزادي انسان 4-نقد دوران سنت 5-جدائي دين از دولت 6- رواج انديشه هاي ليبراليستي
اما نکته مميزه ويا به نوعي که مربوط به گفتمان انقلاب اسلامي را شامل ميشود که اساسا راه جديدي وفصل جديدي از انقلابات را در دنيا به نمايش مي گذارد وبه اين نوع ميتوان گفت حال که عصر مدرن به سمت

جدائي دين از دولت به پيش مي رود اما انقلاب ايران با بُن مايه اسلامي ومذهبي درصدد است که نقش آموزه هاي ديني ومذهبي را در انقلاب به نمايش بگذاردوخواهان حاکميتي است که ساختار وبسترآن برگرفته از آموزه هاي ديني باشد.
انقلاب اسلامي ايران بعنوان موثرترين پديده قرن بيستم آنچنان که مورد پژوهشِ کنش گران عرصه اجتماعي، که اين کنش گران شامل همه انقلابيون فعال اعم از روحانيون،روشنفکران،توده هاي مردمي ،اساتيد دانشگاه و.. مي باشند،حاکي از اهميت وارزش جامعه شناسانه آن مي باشد که در اين پژوهش سعي خواهد شد ارزشهاي مقوم وموجود ونهادين در آن بيان شود و در عين حال با اين فرضيه به پيش خواهيم رفت که انقلاب اسلامي ايران با بن مايه مذهبي در عين حال با بعضي از ارزش هاي عصر مدرن از جمله استبداد ستيزي،افزايش مشارکت مردم،افزايش حقوق شهروندي،سياسي واجتماعي،عدالت فردي واجتماعي ،آزادي وبه نوعي جمهوريت با عصر مدرن هم خواني داشته وانتقال اين مفاهيم را ميتوان نقش روشنفکران فعال در انقلاب دانست.
انقلاب ايران داراي اهداف ومنشا خواست هايي بوده که همه گروه هاي فعال در انقلاب وتوده هاي مردم انتظار داشتند واين موارد به خوبي در شعارها وتظاهرات ها وسخنراني ها ومطالبات انقلابيون مطرح است که با شعار کليدي:استقلال،آزادي،جمهوري اسلامي نمود پيدا ميکند. ودر کنار اين بحث هايي از جمله توجه به عدالت اجتماعي که شکاف ميان فقير وغني در جامعه به کمترين حد خود برسد و در اين زمينه مباحثات زيادي عنوان شده است و يکي از جالب ترين مطالبات مردم وفعالين انقلابي رسيدن به دو اصل مترقي در مبارزات است، که آن آزادي واستقلال است که هيچ کدام قرباني يکديگر نشوند و هر کدام حساسيت واهميت خود را در شعار ها دارند.البته بين خود انقلابيون فعال در ايران بايد به اين نکته اساسي اشاره داشت که واژه هايي ويا بهتر بگوئيم خواستهايي همچون آزادي واستقلال وعدالت اجتماعي داراي تفاسير متعددي در ميان هريک از گروه هاي انقلابي بود . ولي ميتوان گفت که درچارچوب آن در رسيدن به يک نوع تفسير واحد اتفاق نظر داشتند.
آنچه که درباب موضوع وعنوان پايان نامه مي توان نگاشت،اين است که به بررسي گفتمان انقلاب اسلامي ايران به مثابه يک رويکرد علمي که بايد بصورت آگاهانه ودر محيطي آکادميک پرداخته شود،بحث خواهد شد.
در پاسخ ودر تبيين چرائي آن ، ابتدا بايد خود انقلاب اسلامي ايران به عنوان يک پديده جامعه شناسانه ومهم که ميتوان از آن بعنوان موثر ترين پديده هاي اواخر قرن بيستم ياد کرد وارزشهايي که در درون آن نهاددينه شده است مورد بحث قرار گيرد تا بتوان به سوال اساسي پايان نامه که در ادامه آمده است،پاسخي قانع کننده داد.گرچه در علوم انساني نبايد بدنبال يک راه حل ويک نظريه مشخص ومتقن در باب مسائل جامعه شناسانه بود،ولي پاسخ هاي متفاوت به پرسشي واحد امکان مقايسه وانديشدن در باب آن مسئله را افزايش خواهد داد.
آنچه که در اين مدخل متصور ميباشد به نوعي خواهد بود که در بدو امر به کنکاش ومداقه در ساحت معنايي واژه گفتمان بصورت خلاصه پرداخته خواهد شدودر ادامه آن به ترکيبي بنام گفتمان انقلاب اسلامي ايران که در مورد انقلاب 1357مردم ايران است پرداخته ميشود ودراين بخش از پايان نامه ميتوان به مواردي همچون:بررسي انقلاب اسلامي ايران در سالهاي منتهي به پيروزي انقلاب پرداخته خواهد شد وبه ارزشهاي نهادين درآن توجه ويژه خواهد شد .که اساسا چه ارزش هايي در انقلاب سال 1357 ايران وجود داشته است، واين ارزش ها نامبرده خواهند شد و راجع به اين ارزشها توضيح داده ميشود که اساسا خواستگاه ارزشهاي موجود ونهادين در انقلاب اسلامي چيست ومنشاء ونقطه عطف آن چه مي باشد؟
در بخش هاي بعدي آن ميتوان به ارزش هاي دنياي مدرن وبه نوعي مدرنيته غرب توجه داشت که چه ارزش هايي هستند؟
همانطور که از بعد رنسانس وانقلاب صنعتي در اروپا، طليعه ي يک حرکت فکري ويک ظهور علمي در دنياي غرب چه از حيث روش شناسي وچه از لحاظ فلسفيآغاز گشت،واروپايِ بعد رنسانس، شاهد شکوفايي علمي وصنعتي بوده وچيزي بنام دنياي مدرن درغالب مدرنيته نهادينه گشته که خواه وناخواه داري بار معنايي خاصي بوده وحامل ارزشهايي ميباشد که صرف نظر از آنکه داوري نمائيم که مدرنيته يِ حامل اين ارزشها مثبت ميباشد يا منفي،تنها وتنها به بررسي اجمالي وبازشناسي آنها در اين پايان نامه پرداخته ميشود در ادامه سپس در يک چارچوب علمي وساختاري مشخص، به مقايسه وبررسي ارزشهاي دنياي مدرن با انقلاب ايران مي پردازيم که تا چه اندازه اين ارزش ها تطابق داشته است؟
واين سوال اساسي مطرح خواهد شد که آيا ارزشهاي موجود ومقوم در انقلاب اسلامي ايران هم راستا وهم جهت با ارزشهاي دنياي مدرن بوده است؟
پايان نامه در جهت الگوي ساختاري مشخصي در راستاي روش پژوهش وچار چوب هاي تحليلي موجود در دانش سياسي خواهد بود ويکي از الگوهاي متناسب با موضوع در ادامه پايان نامه انتخاب خواهد گشت وطبق الگوي همان چارچوب تحليلي پايان نامه در همان راستا تدوين خواهد گرديد.

در انتها اين پايان نامه ،در راستاي نتيجه گيري علمي درجهت مباحث آکادميک ودر فضاي علمي وبدور از جهت گيري ها واغراض شخصي خواهد بود و در اين پايان نامه سعي وافر خواهد شد تا نظم ساختاري مشخصي در جهت پاسخ به پرسشهاي مطروحه ي موجود در پايان نامه گام برداشته شود.

1-2 سوالات پژوهش:

1-2-1) سوال اصلي:
چه ارتباطي ميان گفتمان انقلاب اسلامي ايران وارزشهاي دنياي مدرن وجود دارد؟

1-2-2)سوالات فرعي:
1-گفتمان چيست؟
2-گفتمان انقلاب اسلامي حامل چه ارزشهايي مي باشد؟
3-ارزشهاي دنياي مدرن چه ارزشهايي را شامل ميشود؟

1-3 فرضيات پژوهش:

1-3-1)فرضيه اصلي :
در خواسته هايي همچون آزادي ،رفع استبداد وحضور مردم در عرصه هاي تصميم گيري حاکميت که در اصل تفکيک قوا وجمهوريت مي باشد با دنياي مدرن در يک راستا قرار دارد..

1-3-2)فرضيه هاي فرعي :
1-سابقه واژة ” گفتمان ” در برخي منابع به قرن 14 ميـلادي مي‌رسد، اين واژه فرانسوي به معني گفتگو ، محاوره ، گفتار و به معني طفره رفتن ، از سر باز كردن ، تعلل ورزيدن و … گرفته شده است
2-هر انقلابي در دنيا حامل ومشمول ارزشها وفضاي گفتماني خاص خود است که انقلاب ايران هم مستثني نميباشد وبصورت خلاصه ميتوان گفت ارزشهايي همچون:آزادي،عدالت،جمهوريت در کنار اسلاميت ،استقلال و..
3-انچه که مدنظر است فضا وگفتماني از دنياي مدرن ويا به تعبيري عصر مدرن است که بعد از رنسانس طليعه آن ظهور يافت ويقينا داري ارزشهايي بود که از جمله آن ميتوان به مکتب فکري ليبراليسم،سکولاريسم،وارزشهايي همچون عدالت اجتماعي و… اشاره نمود.

1-4 ادبيات پژوهشي:

1-4-1) کتابها:
در مورد موضوع پژوهش حاظر ميتوان گفت که مطالب کمي وجود دارد ،حداقل با قاطعيت ميتوان گفت که کتابي که بتوان با نگاه تطببيقي وتحليلي يافت که ارزشهاي انقلاب اسلامي ايران وارزشهاي دنياي مدرن را بررسي کرده باشد ، معدود وکم است.
در مورد خود انقلاب کتابهاي متعددي در توضيح واژه انقلاب وجود دارند که از جمله ميتوان به کتاب تئوري هاي انقلاب اثر آلوين استانفورد کوهن به ترجمه عليرضا طيب اشاره کرد که در صفحه 36 آن خود واژه انقلاب را تعريف وتبيين مي نمايد يا در کتابي ديگر با عنوان انقلاب وبسيج سياسي به نوشته حسين بشيريه اينطور انقلاب را تعريف مي نمايد که :انقلاب تحول سياسي پيچيده اي است که در طي آن حکومت مستقر به دلائل توانايي اجبار واعمال زور را از دست مي دهد وگروه هاي گوناگون اجتماعي وسياسي به مبارزه بر مي خيزند تا قدرت سياسي را قبضه کنند.
يا در کتاب ديگري با نام توسعه وتضاد به نوشته فرامرز رفيع پور اينگونه فضاي انقلاب را از نظر ساحت معنايي ارائه مي کند که عموما انقلاب داري عناصر زير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان هتک حرمت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ماقبل مدرن، سلسله مراتب، فرهنگ کار