پایان نامه درمورد آموزش مهارت، دانش آموختگان، واژه نامه

دانلود پایان نامه ارشد

2-2- بخش اول : کارآفريني 9
2-2-1-كارآفريني چيست؟ 9
2- 2-2-تعاريف كارآفرين 10
2-2-3-کارآفرين کيست 11
2-2-4- کارآفريني سازماني 12
2-2-5- چارچوب كارآفريني سازماني 13
2-2-5-1-آموزش كارآفريني سازماني 14
2-2-5-2-پرورش كارآفرينان سازماني 15
2-2-5-3-ابعاد ساختاري كارآفريني سازماني 17
2-2-6- عوامل تسهيل كننده در رشد کارآفريني 19
2-2-7-اهميت فرهنگ در توسعه کارآفريني 20
2-2-8-يک کارآفرين بايد چه مهارت‌هايي داشته باشد؟ 21
2-2-9-چرا بايد کارآفريني را آموخت؟ 22
2-2-10-خلاقيت، نوآوري و کار آفريني 23
2-2-11-فرآيند خلاقيت 24
2-2-12- انواع کارآفريني 25
2-2-13-آموزش کارآفريني در دانشگاه ها 26
2-2-14-مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني 28
2-2-15- ويژگي هاي مؤثر فناوري اطلاعات در کارآفريني 30
2-2-16-آشنايي بامنافع اقتصادي کارآفريني دانشگاهي 32
2-2-17- آموزش کار آفريني و نقش مراکز علمي دانشگاهي 34
2-2-18-چالشهاي آموزش کار آفريني 37
2-2-19- پرورش گروهي از جوانان مستعد کار آفرين. 39
2-2-20-برنامه‌هاي کارآفريني در دانشگاه‌ها و کشورهاي مختلف 41
2-2-20-1- اندونزي 41
2-2-20-2-اتريش 43
2-2-21-وضعيت شاخص‌هاي كارآفريني در ايران 50
2-2-22- موانع حرکت کارآفريني در ايران 53
2-3-بخش دوم : دانش کسب و کار 56
2-3-1-دانش به عنوان منبع 56
2-3-2-دانش و قابليتها 57
2-3-3-حوزه هاي دانش کسب و کار 58
2-4-بخش سوم : رغبت شغلي 60
2-4-1- رغبت شغلي يا رضايت شغلي 60
2-4-2-آزمون رغبت سنجي چيست؟ 61
2-5-بخش چهارم انگيزش 69
2-5-1-انگيزش شغلي 69
2-6- پيشينه تحقيق 72
2-7- جمع بندي 74
فصل سوم روش شناسي تحقيق 77
3-1- مقدمه 78
3-2-روش پژوهش 79
3-3- جامعه آماري 79
3-4- روش نمونه گيري و تعداد نمونه 80
3-5-ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات 80
3-6-تعيين اعتبار دروني(روايي) و بيروني(پايايي) ابزار جمع‌آوري اطلاعات 84
3-7-روش تجزيه تحليل اطلاعات 84
3-8-روند اجرا و چگونگي گردآوري داده ها 85
فصل چهارم يافته هاي پژوهش 86
4-1-مقدمه 87
4-2 توصيف يافته ها 87
4-2- ميزان دانش کسب و کار دانشجويان: 89
4-3-ميزان انگيزش شغلي دانشجويان: 90
4-4-ميزان رغبت شغلي دانشجويان: 93
4-5-تحليل يافته ها: 95
4-5-1-فرضيه اول: 95
4-5-2-فرضيه دوم: 96
4-5-3-فرضيه سوم: 98
فصل پنجم بحث و نتيجه گيري 102
5-1-مقدمه 103
5-1-نتيجه‌گيري 103
5-2-بحث در نتايج 103
5-3-محدوديتهاي تحقيق 112
5-4-پيشنهادات کاربردي و پژوهشي 113
1-4-5.پيشنهاد هاي پژوهشي: 113
2-4-5.پيشنهادهاي کاربردي 113
منابع فارسي 115
منابع لاتين 117
پيوست ها 118
Abstract 137
Key Words: 137

فهرست جداول
جدول 1-4- توصيف ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه برحسب فراواني و درصد فراواني ………………………………………………………………………………………………………………………………………87
جدول 2-4- توصيف و مقايسه ميزان دانش کسب و کار دانشجوياني که دوره هاي آموزشي مهارت‌هاي کارآفريني را گذرانده اند و دانشجوياني که اين دوره ها را نگذرانده اند…………………………………….. 89
جدول 3-4- توصيف و مقايسه ميزان انگيزش شغلي دانشجوياني که دوره هاي آموزشي مهارت‌هاي کارآفريني را گذرانده اند و دانشجوياني که اين دوره ها را نگذرانده اند ……………………………………..90
جدول 4-4- توصيف و مقايسه ميزان رغبت شغلي دانشجوياني که دوره هاي آموزشي مهارت‌هاي کارآفريني را گذرانده اند و دانشجوياني که اين دوره ها را نگذرانده اند ……………………………………..93
جدول5-4- نتايج آزمونt براي گروه هاي مستقل در مورد ميزان دانش کسب و کار دانشجوياني که دوره هاي آموزش کارآفريني را گذرانده اند و دانشجوياني که اين دوره ها را نگذرانده اند…………….95
جدول6-4- نتايج آزمونt براي گروه هاي مستقل در مورد ميزان انگيزش شغلي دانشجوياني که دوره هاي آموزش کارآفريني را گذرانده اند و دانشجوياني که اين دوره ها را نگذرانده اند …………………. 96
جدول7-4- نتايج آزمونt براي گروه هاي مستقل در مورد ميزان رغبت شغلي دانشجوياني که دوره هاي آموزش کارآفريني را گذرانده اند و دانشجوياني که اين دوره ها را نگذرانده اند ………………………….99

فهرست نمودارها
نمودار 1-4- درصد فراواني نمونه آماري مورد مطالعه به تفکيک جنس و رشته تحصيلي……………….89
نمودار2-4- مقايسه ميانگين دانش کسب و کار دانشجوياني که دوره هاي آموزشي مهارتهاي کارآفريني را گذرانده اند و دانشجوياني که اين دوره ها را نگذرانده اند …………………………………………………….90
نمودار3-4- ميانگين انگيزش شغلي دانشجوياني که دوره هاي آموزشي مهارتهاي کارآفريني را گذرانده اند ………………………………………………………………………………………………………………………92
نمودار4-4- ميانگين انگيزش شغلي دانشجوياني که دوره هاي آموزشي مهارتهاي کارآفريني را نگذرانده اند ………………………………………………………………………………………………………………………………….95

1-1-مقدمه
در جهان رقابتي امروز سازمان ها، دانشگاه ها و کشورهايي موفق هستند که قادر به بهره گيري بيشتر از اطلاعات و دانش باشند، چرا که ديگر مواد اوليه، زمين و ساير مواد طبيعي منبع مهم و اساسي به شمار نمي روند و بر خلاف گذشته ثروتمند ترين مردم، افراد دانش مدار و کارآفرين مي باشند که پيشه ي آنها کارآفريني است. از اين رو بسياري از دانشگاه هاي کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه بهره گيري از کارآفريني را آغاز نموده اند و اين بذل توجه در قالب تدوين استراتژي ها ، سياست ها و برنامه هاي علمي جهت بسط و تقويت روحيه و رفتار کارآفريني و مهمتر از آن آموزش کارآفريني در موسسات علمي و آموزشي و دانشگاه ها ظاهر گرديده است.
در اين تحقيق نيز ما قصد داريم تاثير اموزش هاي کارآفريني برگزار شده در دانشگاه پيام نور واحد همدان را بر رغبت شغلي،انگيزش شغلي و دانش کسب وکار دانشجوياني که اين دوره ها را گذرانده اند بررسي نماييم .

1-2- بيان مساله
با نگاهي به روند رشد و توسعه جهاني در مي يابيم كه با افزايش و گسترش فناوريهاي پيشرفته ، نقش و جايگاه كارآفرينان بطور فزاينده اي بيشتر مي شود. به بيان ديگر ارتباط مستقيمي بين پيشرفت فناوري و ضرورت آموزش كارآفرينان وجود دارد. اگرچه در سالهاي گذشته اختراع، جايگاه ويژه اي در توسعه كشورها داشته است ، اما امروزه كارآفريني فردي وسازماني از گزينه هاي مهم رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي آيد. به گونه اي كه در غرب وبرخي كشورهاي ديگر ، دو دهه ي اخير دهه هاي طلايي كارآفريني نام گرفته است. در اكثر كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه ، بحث كار آفريني اصلي ترين منبع توسعه مد نظر قرار گرفته است. به رغم آنکه برخي از صاحبنظران معتقدند با آموزش مستقيم حاصل نمي شود و بايد به روش پرورشي كارآفرينان را تربيت كرد، اما هيچ كس منكر اين مطلب نيست كه استفاده از فناوريهاي نو و ايجاد كسب وكار جديد بدون آموزش وپرورش در عمل دست نيافتني است، با مراجعه به اطلاعات موجود درباره افزايش رشته هاي دانشگاهي كارافريني درکشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه، اهميت نظام آموزشي وپژوهشي در توسعه كارآفريني وتربيت كار آفرينان بيشتر مشخص ميشود.
معمولا واژه كار افريني با ايجاد شغل و كسب وكار مترادف شده است. در حالي كه اشتغال يكي از دستاوردهاي كارآفريني است. ممكن است فعاليتهاي كار آفرينانه اشتغال ايجاد نكند اما توليد انگيزش، رغبت شغلي و ثروت نمايد ويا به دانايي بيفزايد.
كساني كه ميخواهند كسب وكار جديدي راه اندازي كنند وثروت توليد كنند بايد به دانايي خود بيافزايند وبا فناوريهاي پيشرفته روز آشناگردند و بطورقطع پيش نياز دستيابي به اين هدف طراحي دوره هاي آموزشي كارآفريني ميباشد.
در اين راستا با توجه به سياستهاي اتخاذ شده توسط دانشگاه پيام نوركه آموزش براي همه مي باشد و براي حركت از دانشگاه نوع 1(آموزش محور) و نوع 2 (پژوهش محور) به دانشگاه نوع 3 (كارآفرين) وبا هدف ارتقاي سطح كارآفريني دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه پيام نور وفراهم سازي زمينه هر چه بيشتر مشاركت استانها و مراكز تابعه در امر كارآفريني اقدام به ايجاد نظام جامع كارآفريني دانشگاه پيام نور نموده است .
مسئله عمده اين پژوهش بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي كارآفريني بردانش كسب وكار دانشجويان مراجعه كننده به واحد كارآفريني دانشگاه پيام نور همدان در سال 1389 مي باشد.

1-3-اهميت و ضرورت مسئله
از آنجا كه دانشگاه ها به عنوان متوليان اصلي تربيت و پرورش منابع انساني متخصص در جامعه، نقش اساسي دارند، توجه به مقوله ي كارآفريني دانشگاهي به توسعه ي بهتر اين امر كمك مي كند.
شايد تغيير رويكرد دانشجويان و دانش آموختگان از كارجويي به كارآفريني به سبب درك اين مطلب است كه در دنياي امروز دانش آموخته اي نسبت به سايرين داراي مزيت رقابتي است كه پا را از حوزه ي دانش و محفوظات خود فراتر گذاشته و در حل مسائل عملي آن محدوده ي تخصصي، مهارت داشته وموفق عمل كند. به همين دليل است كه آموزش كارآفريني در دو حالت ساخت يافته با برنامه هاي آموزشي گوناگون و گاهي با صرف وقت زياد يا كارگاه ها و سمينارهاي آموزشي كوتاه مدت مورد توجه بيشتري قرار مي گيرد.
دانشگاه مي تواند و انتظار مي رود كه با تكيه بر رسالت اصلي خود يعني آموزش و پژوهش، در تسهيل مسير کارآفريني نقش بسزايي داشته باشد. براي تبديل انسانهاي عادي به انسانهاي كارآفرين و پشتيباني همه جانبه ازآنها نياز به يك جهاد فراگير در آموزش گسترش زمينه هاي فناورانه و پشتيباني مالي ميباشد.در همين راستا وبا هدف بهره وري و بهبودكيفي وكمي برگزاري اينگونه دوره هاي آموزشي ضرورت انجام تحقيق با محوريت بررسي اثربخشي دوره هاي آموزشي كارآفريني بر دانش كسب وكار، انگيزش و رغبت شغلي دانشجويان ضروري مي باشد .

1-4-اهداف تحقيق
هدف اصلي: شناخت ميزان اثر بخشي دوره هاي آموزشي كارآفريني بر روي دانش مديريت كسب وكار، انگيزش و رغبت شغلي دانشجويان
اهداف ويژه:
تعيين ميزان اثرگذاري آموزش مهارتهاي كارآفريني بر دانش كسب و كار دانشجويان
تعيين ميزان اثرگذاري آموزش مهارتهاي كارآفريني بر انگيزش شغلي دانشجويان
تعيين ميزان اثربخشي آموزش مهارتهاي كارآفريني بر رغبت شغلي دانشجويان

1-6-فرضيه‌هاي تحقيق
1- دانش کسب و کار دانشجويان شرکت کننده در دوره هاي آموزشي مهارت هاي كارآفريني بيشتر از دانشجويان است که در اين دوره ها شرکت نکرده اند.
2- انگيزش شغلي دانشجويان شرکت کننده در دوره هاي آموزشي مهارتهاي کارآفريني بيشتر از دانشجوياني است که در اين دوره ها شرکت نکرده اند.
3- رغبت شغلي دانشجويان شرکت کننده در دوره هاي آموزشي مهارتهاي كارآفريني بيشتر از دانشجوياني است که در اين دوره ها شرکت نکرده اند.

1-12-متغيرها و تعريف عملياتي آنها
خلاقيت1 : يعني بکار گيري توانائيهاي ذهني براي ايجاد يا تبلور يک فکر يا مفهوم جديد است و نيز برخي خلاقيت را به ترکيب ايده ها يا ايجاد پيوستگي بين ايده ها تعبير نموده اند
نوآوري2 : نوآوري بکار گيري ايده هاي نوين ناشي از خلاقيت مي باشد د ر واقع نو آوري عملي ساختن ايده ناشي از خلاقيت را امکان پذير مي سازد و آن را بصورت يک محصول جديد يا خدمت تازه ارائه مي نمايد .
کارآفريني3: بنابر تعريف واژه نامه وبستر كارآفرين كسي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سود سهام، حل و فصل اختلافات، ثبت اسناد Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حل و فصل اختلافات، شرط ضمن عقد، حل اختلاف