پایان نامه ارشد درباره حقوق ایران، میزان استفاده، نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
بخش اول پیشینه قاعده در نظام های حقوقی…………………………………………………………………………………………6
مبحث اول- حقوق روم………………………………………………………………………………………………………………………………..8
مبحث دوم – حقوق فرانسه………………………………………………………………………………………………………………………..10
گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………10
گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه…………………………………………………………………………………………………………………..12
مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران………………………………………………………………………………………………………………17
گفتار اول- حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………………………………………..20
الف- نظر موافقین……………………………………………………………………………………………………………………………………..21
ب- نظر مخالفین………………………………………………………………………………………………………………………………………22
گفتار دوم- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………………..25
مبحث چهارم – حقوق مصر……………………………………………………………………………………………………………………….30
گفتار اول – حقوق قدیم مصر……………………………………………………………………………………………………………………..30
گفتار دوم – قانونگذاری جدید مصر…………………………………………………………………………………………………………..32
بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر……………………………………………………………………………..33
فصل اول – مبانی حقوقی قاعده…………………………………………………………………………………………………………………34
الف- اداره فضولی……………………………………………………………………………………………………………………………………..34
ب- عمل غیر مشروع…………………………………………………………………………………………………………………………………35
ج- منفعت ایجاد شده………………………………………………………………………………………………………………………………..36
د- قواعد عدالت و انصاف………………………………………………………………………………………………………………………….37
فصل دوم- شرایط و آثار قاعده……………………………………………………………………………………………………………………38
گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………………………………………………………………38
بند اول- دارا شدن مدیون…………………………………………………………………………………………………………………………..38
الف- دارا شدن ایجابی……………………………………………………………………………………………………………………………….39
ب- دارا شدن سلبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..40
ج – دارا شدن مادی و معنوی……………………………………………………………………………………………………………………..40
بند دوم – کاهش دارایی دائن………………………………………………………………………………………………………………………40
الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی……………………………………………………………………………………………………………..41
ب – کاهش مادی و معنوی………………………………………………………………………………………………………………………..42
ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین……………………………………………………………………………………..42
د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم………………………………………………………………………………………………………………42
گفتار دوم- شرایط حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….43
بند اول- فقدان سبب………………………………………………………………………………………………………………………………….43
الف: عقد سبب دارا شدن…………………………………………………………………………………………………………………………..44
ب- حکم قانونی سبب دارا شدن………………………………………………………………………………………………………………..44
بند دوم- فرعی بودن قاعده………………………………………………………………………………………………………………………..45
گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب………………………………………………………………………………………………………48
بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران…………………………………………………………………………….52
فصل اول- مبانی حقوقی قاعده……………………………………………………………………………………………………………………53
الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………57
ب- اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………………………..58
ج- غصب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
د- اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
ه) تسبیب………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
ر- استیفاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
ز- قانون مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………………………….66
فصل دوم- شرایط و آثار قاعده……………………………………………………………………………………………………………………68
گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………………………………………………………………71
بند اول – دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………………………………71
الف – زمان ارزیابی دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………………..72
ب – استفاده خالص یا ناخالص…………………………………………………………………………………………………………………..74
بند دوم- کاستن از دارایی دیگری………………………………………………………………………………………………………………..75
بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی……………………………………………………………………………………………………………77
گفتار دوم – شرایط حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………80
بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………80
بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان……………………………………………………………………………………………………..83
الف- منافع شخصی…………………………………………………………………………………………………………………………………..83
ب – تقصیر خواهان…………………………………………………………………………………………………………………………………..84
بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت……………………………………………….85
گفتار سوم – آثار قاعده………………………………………………………………………………………………………………………………88
بند اول – میزان استفاده و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، عملکرد شغلی، تعهد سازمانی Next Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق ایران، ایالات متحده، حقوق فرانسه