منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه 11
2-2. گردشگری و دیگر تعاریف در صنعت جهانگردی 12
2-3. انگیزه‌های جهانگردی 15
2-4. انواع جهانگردی 15
2-4-1. جهانگردی از نظر سن: 15
2-4-2. جهانگردی از نظر قصد مسافرت 16
2-4-3. جهانگردی از نظر نحوه مسافرت 16
2-5. جاذبه‌های جهانگردی 17
2-6. عوامل مؤثر بر رونق صنعت گردشگري 20
2-7. موانع توسعه صنعت گردشگري 22
2-7-1. موانع زيربنايي 22
2-7-2. موانع روبنايي 23
2-8. مدلهای گردشگری 24
2-9. اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور 34
2-10. اشتغال و جهانگردی 36
2-11. نقش صنعت توريسم در توسعه اقتصادي و اجتماعي 38
2-12. امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن 40
2-13. جايگاه گردشگري در سند چشم انداز 20 ساله گردشگري 40
2-14. گردشگري در ایران 41
2-15. تحلیفی بر ورود گردشگر بین المللی به ایران طی سال 48 تا 83 42
2-16. علل توسعه نیافتگی صنعت گردشگري در ايران 44
2-17. چگونگی وضعیت ورود جهانگردان غیر مسلمان به ایران 47
2-18. درباره سازمان جهانی جهانگردی 52
2-18-1. مهمترین زمینه های فعالیت سازمان جهانی جهانگردی 52
2-18-2. برنامههای عمومی کار سازمان جهانی جهانگردی 53
2-18-3. ارکان سازمان جهانی جهانگردی 53
2-19. آشنایی اجمالی با جاذبههای گردشگری استان ایلام 53
2-20. چارچوب نظری پژوهش: 56
2-21. مرور ادبیات و سوابق مربوطه 57
2-21-1. پیشینه داخلی 57
2-21-2. پیشینه خارجی 58
2-22. جمع بندی 59

فصل سوم: روش ‌شناسی تحقیق
3-1. مقدمه 61
3-2. جهت گیری پژوهش 61
3-3. روش دلفي 62
3-3-1. هدف فن دلفی 62
3-4. تشكيل و تركيب پانل 63
3-4-1. فرآيند پژوهش 64
3-5. مقياس اتفاق نظر 65
3-6. جامعه آماري 66
3-7. روشهاي گردآوري اطلاعات 67
3-8. ابزار گردآوري اطلاعات 67
3-8-1. پرسشنامه 67
3-8-1-1. اجزاي پرسشنامه 68
3-8-1-2. روايي پرسشنامه 69
3-8-1-3. پايايي 70
3-9. آزمونهای مورد استفاده 71
3-10. نرم افزارهای مورد استفاده 72
3-11. خلاصه فصل 72

فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها
4-1. مقدمه 74
4-2. بخش اول: آمار توصیفی 75
4-2-1. مطالعات جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه 75
4-2-2. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت 75
4-2-3. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن 76
4-2-4. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير ميزان تحصيلات 77
4-2-5. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير رشته تحصیلی 78
4-2-6. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تجربه كاري 79
4-3. بخش دوم 80
4-4. نتايج روش دلفی 80
4-4-1. نتايج دور اول روش دلفی 80
4-4-2. نتايج دور دوم روش دلفی 83
4-4-3. نتايج دور سوم روش دلفی 86
4-5. بخش سوم: آمار استنباطی 89
4-6. افزایش مشارکت بخش خصوصی 89
4-6-1. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي مؤلفه افزایش مشارکت بخش خصوصی 89
4-6-2. تجزيه و تحليل معنی داری افزایش مشارکت بخش خصوصی 90
4-7. افزایش بازاریابی و تبلیغات 90
4-7-1. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات 91
4-7-2. تجزيه و تحليل معنی داری افزایش بازاریابی و تبلیغات 91
4-8. توسعه امکانات زیر ساخت 92
4-8-1. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي مؤلفه توسعه امکانات زیر ساخت 92
4-8-2. تجزيه و تحليل معنی داری توسعه امکانات زیر ساخت 93
4-9. افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت 93
4-9-1. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي مؤلفه افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت 94
4-9-2. تجزيه و تحليل معنی داری افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت 94
4-10. تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 95
4-10-1. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي مؤلفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 95
4-10-2. تجزيه و تحليل معنی داری تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 96
4-11. رتبه بندی مؤلفه‌های تحقیق 96
4-12. تحلیل عاملی اکتشافی 97
4-12-1. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخصهاي افزایش مشارکت بخش خصوصی 100
4-12-2. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخصهاي مربوط به مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات 103
4-12-3. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخصهای مؤلفه‌ی توسعه امکانات زیر ساخت 106
4-12-4. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخص‌هاي مؤلفهی افزایش سطح تصمیم گیری مدیریت 109
4-12-5. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخصهاي مؤلفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 112
4- 13. مدل مفهومی تحقیق 115
4-13- خلاصه فصل چهارم 117

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1. مقدمه 119
5-2. خلاصه پژوهش 119
5-3. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش 120
5-4. یافته‌های تحقیق 121
5-4-1. یافته‌های حاصل از تکنیک دلفی 121
5-4-2. یافته‌های حاصل از بخش آمار استنباطی تحقیق 123
5-4-2-1. نتایج حاصل از آزمونهاي تي تک نمونه ای 124
5-4-2-2. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی 125
5-5. پیشنهادهای کاربردی به مراکز تصمیم گیرنده در امور صنعت گردشگری استان با توجه به نتایج حاصل از پژوهش 128
5- 6. پیشنهادها به سایر پژوهشگران 129
5-7. محدودیتهای تحقیق 129
5-8- خلاصه فصل 130
منابع و مآخذ 131
پيوست 133
چكيده انگليسي 145

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه

جدول 1-1: بهره وران پژوهش 6
جدول 3-1: تاريخ توزيع و گردآوري پرسشنامه‌ها 64
جدول 3-2: تفسير مقادير گوناگون ضريب هماهنگي كندال 64
جدول 3-3: طيف ليکرت 68
جدول 3-4: سؤالات پرسشنامه 68
جدول 3-5: آماره پایایي 71
جدول 4-1: نتايج دور اول روش دلفی: دربارة عوامل کليدی و مؤثر بر صنعت گردشگری استان ایلام – دور اول دلفي 81
جدول4-2: نتايج دور دوم روش دلفی: دربارة عوامل کليدی و موثر بر توسعه صنعت گردشگری ایلام پس از حذف شاخصهای با میانگین پایین ـ دور دوم دلفي 84
جدول4-3: نتايج دور سوم روش دلفی: دربارة عوامل کليدی و موثر بر توسعه صنعت گردشگری ایلام ـ دور سوم دلفي 87
جدول 4-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه افزایشمشارکت بخش خصوصی 89
جدول 4-5: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه افزایش مشارکت بخش خصوصی 90
جدول 4-6: نتایج آزمو کولموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات 91
جدول4-7: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات 91
جدول 4-8: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه توسعه امکانات زیر ساخت 92
جدول 4-9: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه توسعه امکانات زیر ساخت 93
جدول 4-10: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت 94
جدول 4-11: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت 94
جدول 4-12: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای مؤلفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 95
جدول 4-13: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 96
جدول 4-14: رتبه بندی مؤلفه های پنج گانه تحقیق 97
جدول 4-15: مقدار KMO و مقدار ضریب بارتلت و سطح معنی داری مؤلفه های پنج گانه تحقیق 99
جدول 4-16: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش مشارکت بخش خصوصی 100
جدول 4-17: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته 101
جدول4-18: عوامل استخراج شده مربوط به مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات 103
جدول 4-19: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته 104
جدول4-20: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه توسعه امکانات زیر ساخت 106
جدول 4-21: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته 107
جدول 4-22: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش سطح تصمیم گیری مدیریت 109
جدول 4-23: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته 110
جدول 4-24: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 112
جدول 4-25: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته 113
جدول 4-16: مؤلفه ها و شاخصهای اساسی تحقیق 116
جدول 5-1: رتبه بندی مؤلفه‌های پنج گانه تحقیق 121
جدول 5-2: آمار استنباطی آزمون تی هر یک از متغیرهای تحقیق 124
جدول 5-3: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش مشارکت بخش خصوصی 125
جدول 5-4: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش بازاریابی و تبلیغات 126
جدول 5-5: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه توسعه امکانات زیرساخت 126
جدول 5-6: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش سطح تصمیم گیری مدیریت 127
جدول 5-7: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی 127

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4-1: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسيت 75
نمودار 4-2: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر سن 76
نمودار4-3: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر ميزان تحصيلات 77
نمودار4-4: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر رشته تحصیلی 78
نمودار 4-5: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تجربه كاري 79
نمودار4-6: نمودار تغييرات مقادير ويژه را در ارتباط با عامل‌ها 102
نمودار4-7: پراكنش متغيرهاي مورد بررسي نسبت به عامل‌هاي اول، دوم و سوم 102
نمودار4-8: تغييرات مقادير ويژه را در ارتباط با عامل ها 105
نمودار4-9: پراكنش متغيرهاي مورد بررسي نسبت به عامل‌هاي اول، دوم و سوم 105
نمودار4-10: تغييرات مقادير ويژه را در ارتباط با عامل‌ها 108
نمودار 4-11: نمودار پراكنش متغيرهاي مورد بررسي نسبت به عامل‌هاي اول، دوم و سوم 108
نمودار4-12: تغييرات مقادير ويژه را در ارتباط با عامل‌ها 111
نمودار 4-13: پراكنش متغيرهاي مورد بررسي نسبت به عامل‌هاي اول، دوم و سوم 111
نمودار4-14: تغييرات مقادير ويژه را در ارتباط با عامل‌ها 114
نمودار 4-15: پراكنش متغيرهاي مورد بررسي نسبت به عامل‌هاي اول، دوم و سوم 114

فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه

شکل2-1. دسته بندی انواع جاذبه‌های گردشگری 17
شکل 2- 2. طبقه بندی مدلهای گردشگری 25
شکل2-3. مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری 26
شکل2-4. عناصر سيستم گردشگري (سازمان جهاني گردشگري) 27
شکل 2-5. چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سيستم گردشگري کل 28
شکل2- 6. سيستم گردشگري (ناحيه محور مسافر، مبدا و مقصد گردشگر)– مدل ليپر 29
شکل 2-7. سيستم گردشگري 30
شکل 2- 8. ديدگاه بریونز، تجیدا و مورالس 31
شکل 2-9. سیستم گردشگری (مدل كاسپار) 32
شکل2-10. سيستم گردشگري، چشم انداز محيطي(ديدگاه هولدن) 33
شکل 2-11. چارچوب نظری پژوهش 56
شکل 4-1: مدل مفهومی پژوهش 115
شکل 5-1: مدل مفهومی 123

چکیده:
امروزه ﺻﻨﻌﺖ گردشگری ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺎن و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوي ﻗﻮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞدﻫﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي را دارا اﺳﺖ و از اﯾﻨﺮو ﻣﺴﺌﻠﻪ توسعه صنعت گردشگری ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ویژهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام انجام شده. روش پژوهش پیمایشی که جامعه آماری آن را در بخش اول (تحلیل دلفی)، خبرگان و در بخش دوم (آمار استنباطی)، کلیه کارکنان و مدیران در مراکز خصوصی و دلتی تصمیمگیرنده درباره صنعت گردشگری استان (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهرداریهای استان، هتلها و مهمانسراها و اساتید دانشگاهی) تشکیل داده است. تعداد نمونه آماری در بخش اول 20 نفر و در بخش دوم جامعه آماری برابر با تعداد 174نفر میباشد که به علت محدودیت از روش سرشماری استفاده شده است، پرسشنامه کمی تحقیق به صورت تصادفی طبقهای ساده، در میان این افراد توزیع و جمع آوری شد. جهت تجزیه وتحلیل یافته‌ها از ضریب هماهنگی کندال، تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون تی تک نمونهای و آزمون رتبهای فریدمن استفاده شده. یافتهها نشان دادند که پنج مؤلفهی (افزایش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اعتماد سازمانی، عدالت سازمانی، کارایی سازمانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد صنعت گردشگری، استان ایلام، توسعه صنعت گردشگری