پایان نامه با کلید واژه های اعتماد سازمانی، محدودیت ها، عدالت سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………..15
مولفه ها و نظریه های عدالت سازمانی……………………………………………………………….16
عدالت توزیعی…………………………………………………………………………….17
عدالت رویه ای ………………………………………………………………………………….18
عدالت تعاملی……………………………………………………………………………………..20
عدالت اطلاعاتی…………………………………………………………………………………..21
کارکردهای عدالت سازمانی(مدلی از پیشینه ها و پیامدها)……………………………………23
عوامل فردی…………………………………………………………………………………23
عوامل سازمانی……………………………………………………………………………….25
2.2.2. مبانی نظری اعتماد سازمانی………………………………………………………………..28
مفاهیم و تعاریف اعتماد سازمانی ………………………………………………………………..28
اعتماد و خطر پذیری…………………………………………………………………………………28
اعتماد و همکاری…………………………………………………………………………………….30
اعتماد و انتظارات…………………………………………………………………………………….31
اهمیت و ضرورت اعتماد سازمانی…………………………………………………………………..33
مفهوم شناسی های مختلف از اعتماد…………………………………………………………………34
رویکردهای کلی به اعتماد سازمانی…………………………………………………………………34
نظریه هزینه های معاملاتی…………………………………………………………………………….35
اعتماد انگیزه محور …………………………………………………………………………………..36
سطوح تجزیه و تحلیل و مطالعه اعتماد…………………………………………………………….37
انواع اعتماد بر اساس سطوح تجزیه و تحلیل و منبع اطلاعاتی………………………………..38
اعتماد بین فردی…………………………………………………………………………………..39
اعتماد شبکه ای……………………………………………………………………………….39
اعتماد نهادی…………………………………………………………………………………..40
انواع آرمانی اعتماد بر اساس بازی اعتماد…………………………………………………………41
اعتماد عقلانی………………………………………………………………………………………41
اعتماد نهادی…………………………………………………………………………………………42
اعتماد فعال ……………………………………………………………………………………….43
تقسیم بندی بکمن از اعتماد………………………………………………………………………………….44
نگاه خرد نسبت به اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………45
سه بخش مجزای اعتماد…………………………………………………………………………………….47
طبقه بندی مک آلیستر……………………………………………………………………………………..48
پیوستار اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………..48
3.2. مطالعه تحقیقات تجربی گذشته…………………………………………………………………..50
1.3. .تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………50
2.3.2. تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………51
4.2. چهارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………57
فصل سوم:روش پژوهش………………………………………………………………………………………62
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….63
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………63
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….63
نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………63
روش آماری……………………………………………………………………………………………………………64
ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..64
پایایی و روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………….65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…………………………………………….67
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….68
آمار توصیفی و متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………….68
جنسیت…………………………………………………………………………………………………………….69
میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………70
سابقه خدمت………………………………………………………… ………………………………………….71
سن………………………………………………………………………………………………………………….72
تحلیل توصیفی ازیافته های تحقیق……………………………………………………………………..73
تحلیل استنباطی از یافته‌های تحقیق……………………………………………………………………73
سوال اول……………………………………………………………………………………………………………….73
سوال دوم……………………………………………………………………………………………………………….81
فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………..85
فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………..91
فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………95
فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………97
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………103
1.5مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….104
2.5. خلاصه یافته های تحقیق………………………………………………………………………….104
نتایج حاصل از سوال اول……………………………………………………………………………104
نتایج حاصل سوال دوم………………………………………………………………………………..105
نتایج حاصل از فرضیه سوم…………………………………………………………………………..105
نتایج حاصل از فرضیه چهارم………………………………………………………………………..105
نتایج حاصل از فرضیه پنجم………………………………………………………………………….106
نتایج حاص از فرضیه ششم…………………………………………………………………………..106
3.5. بحث و بررسی در مورد سوال و فرضیه های تحقیق………………………………..107
4.5. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….116
محدودیت های علمی……………………………………………………………………………………….116
محدودیت های عملی………………………………………………………………………………………117
5.5. پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………118
پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………..118
پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی…………………………………………………………………..118
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….120
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..121
فهرست منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………121
ضمایم و پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………..129
پرسشنامه عدالت

پایان نامه
Previous Entries سازمان جهانی تجارت، تجارت خارجی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، تحلیل واریانس