منابع پایان نامه ارشد درمورد سواد رسانه ای، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

لباس پوشيدن رابطه اي مثبت و معني دار وجود دارد.

واژگان کلیدی: سواد رسانه اي, سبك زندگي, نوجوان

فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
چكيده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: كليات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………….2
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-1- طرح مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-3- هدف هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-4- سئوال هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-5- تعريف مفاهيم كليدي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………10
1-6- پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-6-1- پايان نامه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-6-2- مقاله ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
فصل دوم: چارچوب مفهومي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………20
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-2- سبك زندگي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-2-1- مفهوم سبك زندگي ………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-2-2- ضرورت پديد آمدن سبك زندگي ………………………………………………………………………………………………………..24
2-4-3- ديدگاه هاي انديشمندان در حوزه سبك زندگي ………………………………………………………………………………..27
2-4-3-1- وبر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-4-3-2- وبلن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-1- سواد رسانه اي ………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-1-1- مفهوم سواد رسانه اي …………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-1-2- رويكرد هاي سواد رسانه اي …………………………………………………………………………………………………………………33
2-1-3- هدف سواد رسانه اي …………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-4-2- ديدگاه های اندیشمندان حوزه سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………….37
2-4-2-1- پاتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-4-2-2- تامن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-4-2-3- هابز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………39
2-3- رابطه سواد رسانه اي با سبك زندگي ………………………………………………………………………………………………………40
2-4- چارچوب مفهومي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………….42
فصل سوم: روش شناسي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………..45
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
3-1- روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
3-2- روش جمع آوري داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-3- جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-4- حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
3-5- روش نمونه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………………………49
3-6- تعريف نظري و عملي متغيرها ………………………………………………………………………………………………………………….49
3-7- پايايي و روايي ابزار اندازه گيري ……………………………………………………………………………………………………………….54
3-8- نحوه تجزيه و تحليل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….56
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري …………………………………………………………………………………………..57
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………58
4-1- يافته هاي توصيفي …………………………………………………………………………………………………………………………………..58
4-2- یافته هاي تحليلي …………………………………………………………………………………………………………………………………..102
فصل پنجم: نتيجه گيري, پيشنهادها و محدوديت هاي تحقيق …………………………………………………………116
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………117
5-1- جمع بندی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..117
5-1-1- جمع بندی یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………117
5-1-2- جمع بندی یافته های تحلیلی ………………………………………………………………………………………………………..120
5-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
5-3- پیشنهادهاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………….130
5-3-1- پیشنهاد به مسئولان ………………………………………………………………………………………………………………………130
5-3-2- پیشنهاد به محققان بعدی ………………………………………………………………………………………………………………….131
5-4- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………132
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….133
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..137

فهرست مطالب
جدول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، عدم اطمینان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جنس مخالف