پایان نامه درباره سینمای دینی، اندیشه اسلامی، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

دانشکده صدا و سیما-قمه اسلامی، اخلاق اسلامی، فرم، محتوا، داستان، ژانر.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مفاهیم
1-1 طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5
1-3 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-3-1 هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………6
1-3-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………….6
1-4 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-4-1 سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………..7
1-4-2 سوالات فرعی……………………………………………………………………………………………………………….7
1-5 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-6 تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-7 كاربردهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………….16

فصل دوم: پیشینه تحقیق و چارچوب نظری
2-1 بررسی تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………………………….18
2-1-1 پیشینه طرح………………………………………………………………………………………………………………19
2-2 چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….26
2-2-1 سینمای دینی از دیدگاه برایان پی. استون……………………………………………………………….26
2-2-2 تبیین مولفههای سینمای دینی از منظر اندیشه اسلامی………………………………………………………..29
2-2-2-1 تبیین نظریه آیت الله جوادی آملی در باب هنر…………………………………………………..30
2-2-2-1-1 سینمای دینی با عدل محوری، نه اعتدال محوری…………………………..31
2-2-2-1-1-1 عدل محوری، با استناد به کدام منابع…………………………..33
2-2-2-1-2 نگاه فقیهانه در سینمای دینی………………………………………………………….35
2-2-2-1-3 جمال و رابطه آن با هنر……………………………………………………………………36
2-2-2-1-3-1 جمال و هنر دینی…………………………………………………………37
2-2-2-1-3-2 زبان فطرت زبان بین المللی است…………………………………38
2-2-2-1-3-3 لزوم پرداخت به جمال محض در سینمای دینی………….39
2-2-2-1-4 فرایند محسوس کردن معقول…………………………………………………………..41
2-2-2-1-4-1 فرایند شکلگیری هنر، از دیدگاه حکما………………………..41
2-2-2-1-4-2 نظریه آیتاللهجوادیآملی،محسوس کردن معقول………..44
2-2-2-2 مبنای فطری سینمای دینی (تبیین مبانی نظری شهید آوینی)…………………………47
2-2-2-2-1 ذائقه ی بیمار مخاطب سینما و لزوم تغییر آن…………………………………49
2-2-2-2-2 اصالت شخص هنرمند در رسیدن به هنر متعهد……………………………..50
2-2-2-2-3 جذابیت، بودن یا نبودن؛ مسئله این است………………………………………..52
2-2-2-2-4 تفاوت افق سینمای اسلامی به مثابه تفاوتی روشن………………………….55
2-2-2-2-5 آرمان آوینی و اوضاع امروز سینما و تلویزیون…………………………………..56
2-2-2-2-6 آغازی بر یک پایان…………………………………………………………………………….58
2-2-2-2-7 جمع بندی دیدگاه شهید آوینی……………………………………………………….60

فصل سوم: روش تحقیق
3-1 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….62
3-2 ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………64
3-3 روش تجزیه-تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..65

فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1 تعریف سینمای دینی…………………………………………………………………………………………………………………..67
4-1-1 ابتناء تعریف سینمای دینی بر تعریف دین………………………………………………………………69
4-2 سینمای دینی ممکن یا غیر ممکن……………………………………………………………………………………………..71
4-2-1 سابقه سینمای دینی در جهان…………………………………………………………………………………74
4-3 بایدها و نباید های سینمای دینی………………………………………………………………………………………………..75
4-3-1 ناکارآمدی عقل ابزاری سکولار………………………………………………………………………………….75
4-3-2 لزوم علم، برای ورود به سینمای دینی……………………………………………………………………..78
4-3-3 لزوم توجه به توقع محتوایی و دینی جامعه………………………………………………………………79
4-3-4 بایدها و نبایدهای سینمای دینی، از منظر متفکران اسلامی…………………………………..82
4-3-5 مفاد و موضوعات سینمای دینی……………………………………………………………………………….83
4-3-5-1 موضوع سینمای دینی ………………………………………………………………………….84
4-4 رسیدن به داستان دینی……………………………………………………………………………………………………………….86
4-4-1 شخصیت پردازی……………………………………………………………………………………………………….88
4-4-2 دیالوگ نویسی…………………………………………………………………………………………………………90
4-4-3 اصالت شخص نویسنده دین مدار، در رسیدن به داستان دینی……………………………..92
4-5 دیدگاه های موجود در امکان ایجاد فیلمنامه دینی…………………………………………………………………..93
4-5-1 نظریه اول………………………………………………………………………………………………………………..94
4-5-2 نظریه دوم………………………………………………………………………………………………………………..95
4-5-3 نظریه سوم………………………………………………………………………………………………………………..96
4-5-4 نظریه چهارم……………………………………………………………………………………………………………..96
4-6 مقایسه و بررسی پیش فرض های مطرح……………………………………………………………………………………..98
4-6-1 روایت تاریخ و شخصیت های مقدس………………………………………………………………………..98
4-6-2 واقع گرا بودن فیلمنامه……………………………………………………………………………………………100
4-6-3 به تماشا درآوردن نادیدنی ها و مرئی کردن نامرئی ها…………………………………………..102
4-6-4 محتواگرایی در فیلمنامه دینی………………………………………………………………………………..102
4-6-5 رعایت همه شئونات دین، در اثر……………………………………………………………………………..104
4-6-6 راه دینی شدن فیلمنامه از فیلمنامه نویس دین مدار می گذرد…………………………….105
4-6-7 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………106
4-7 تعیین پیش فرض مختار و بیان دلایل………………………………………………………………………………………107
4-7-1 «فهم دینی»، «درک هنری» و «مطیع دین بودن»………………………………………………109

فصل پنجم: ارائه راهکار و نتیجه گیری
5-1 راهکارها برای دست یابی به فیلمنامه دینی………………………………………………………………………………111
5-1-1 تشکیل اتاق فکر……………………………………………………………………………………………………..111
5-1-2 اصلاح شیوه ی آموزش دانشگاه های هنر………………………………………………………………111
5-1-3 حمایت و ساخت فیلمنامه های دینی…………………………………………………………………….112
5-1-4 برطرف کردن دغدغه های معیشتی نویسندگان…………………………………………………….113
5-1-5 کشف و تربیت نویسندگان متعهد به دین و مستعد به فیلمنامه نویسی……………….113
منابع و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره عدالت آموزشی، جامعه اطلاعاتی، آموزش الکترونیک Next Entries پایان نامه درباره ادیان الهی، اخلاق اسلامی، سینمای دینی