منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، توزیع فراوانی، سازنده گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

——————————- 62
2-1-8-2-نظریه تضاد——————————————- 64
2-1-8-3-شواهد تجربی—————————————– 65
2-1-8-4-نظریه های انتقادی ملهم از مارکسیسم ————————-67
2-1-8-5-رویکرد سازنده گرایی و نقش آن در تحول محیط های یادگیری——- 68
2-1-8-5-1-مبانی سازنده گرایی———————————– 71
2-1-8-5-2-مفروضات سازنده گرایی——————————– 71
2-1-8-5-3-سازنده گرایی و طراحی آموزشی————————– 72
2-1-8-5-4-نقش زبان در یادگیری دانش—————————– 72
2-1-8-5-5-سازنده گرایی اجتماعی——————————— 73
2-1-8-6-نظریه های برابری فرصت های آموزشی و فناوری اطلاعات———-77
2-1-8-6-1-گاتمن——————————————– 77
2-1-8-6-2-سایر آرای نظری————————————- 78
2-1-9-جمع بندی چهارچوب نظری——————————– 79
2-1-10-مدل نظری تحقیق————————————— 81
2-2-پیشینه تحقیق——————————————— 81
2-2-1-تحقیقات داخل کشور————————————- 81
2-2-2-تحقیقات خارج از کشور———————————– 85
2-2-3-تحلیل و جمع بندی تحقیقات——————————– 87
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1-روش تحقیق——————————————— 91
3-2-جامعه آماری——————————————— 91
3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری——————————- 92
3-4-ابزار اندازه گیری—————————————— 92
3-5-روایی و پایایی——————————————- 93
3-6-توصیف و تحلیل داده ها———————————— 94
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-آمار توصیفی ——————————————– 96
4-2-آمار استنباطی——————————————– 104

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1-خلاصه یافته ها——————————————– 116
5-2-بحث و نتیجه گیری—————————————– 118
5-3-پیشنهادهای تحقیق—————————————– 123
5-3-1-پیشنهادهای علمی—————————————- 123
5-3-2-پیشنهادهای پژوهشی————————————– 124
منابع——————————————————- 125
پیوست—————————————————–131
چکیده انگلیسی———————————————– 134

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 3-1-آزمون آلفای کرونباخ——————————————–94
جدول 4-1-کمیت های آماری———————————————-96
جدول 4-2-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس جنسیت———————-97
جدول 4-3-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس تحصیلات——————–98
جدول 4-4-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل——————99
جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سن————————100
جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت—————–101
جدول 4-7- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس منطقه محل خدمت————-102
جدول 4-8- میزان گسترش فرصت های برابر آموزشی در تقاطع مناطق——————103
جدول 4-9-آزمون ضریب همبستگی پیرسن————————————104
جدول 4-10-آزمون ضریب همبستگی پیرسن———————————–105
جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی پیرسن———————————–106
جدول 4-12-آزمون ضریب همبستگی پیرسن———————————–107
جدول 4-13-آزمون رگرسیون چند متغییره (جدول ANOVA)———————-108
جدول 4-14- ضرایب رگرسیون——————————————–109

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1-نمودار درصد پاسخگویان بر اساس جنسیت—————————97
نمودار 4-2-نمودار درصد پاسخگویان بر اساس تحصیلات————————-98
نمودار4-3-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل————————99
نمودار4-4-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس سن——————————100
نمودار4-5-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت————————102
نمودار4-6-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس منطقه محل خدمت——————–103

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
امروزه مسائل عمده اجتماعی را که تعلیم و تربیت با آن مواجه است، بدون درنظر گرفتن اطلاعات جدید و فناوری ارتباطات نمی توان مورد بحث قرار داد. مشکل صرفا در امر تدریس نیست بلکه مشکل اصلی توجه کلی به چگونگی دسترسی به دانش است. لذا موضوع اطلاعات و فناوری و پیش بینی تاثیر آن بر دانش و آموزش در آینده بسیار مهم است.
اختراعات تاثیرگذار در قرن بیستم مثل رادیو، تلویزیون، سیستم های ضبط صدا و تصویر، کامپیوتر، فرستنده های رادیویی و کابلی یا ماهواره ای صرفا جنبه تکنولوژیکی ندارند، بلکه ویژگی منحصربه فرد آنها اقتصادی و اجتماعی بودن آنهاست. اکثر این تکنولوژی ها به قدری کوچک و ارزان شده است که به بیشتر خانه ها در کشورهای صنعتی راه یافته اند و نیز مورد استفاده جمع کثیری در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته اند. همه جوامع امروزی تا حدی جوامع اطلاعاتی هستند. جوامعی که در آنها توسعه تکنولوژیکی باعث شده است محیطی فرهنگی و آموزشی پدید آید. این محیط قادر است منابع دانش و یادگیری را دگرگون کند. یکی از خصیصه های این تکنولوژی ها پیچیدگی روزافزون آنها و گسترش امکاناتی است که فراهم می کنند.
باید توجه کرد که استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی برای مقاصد آموزشی پدیده تازه ای نیست. مثلا رادیوی آموزشی قبل از جنگ جهانی اول به وجود آمد. آنچه در گذر زمان تغییر یافته است، نه تنها وسعت تکنولوژی ها مورد استفاده و پیچیدگی آنهاست بلکه در جذب مخاطبان خارج از نظام رسمی تعلیم و تربیت، شامل کودکان قبل از دبستان و کل بزرگسالان است (گزارش کمیسیون بین المللی یونسکو، 1376). پس تاثیر فناوری بر شیوه یادگیری اجتناب ناپذیر است.
پیشرفت های جهانی در فناوری اطلاعات باعث گسترش سریع فرصت های یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزشی شده است. به گونه ای که این امر با ابزارها و روش های سنتی اصولا غیرقابل تصور بوده و بکارگیری این فناوری نه تنها باعث تسهیل و تسریع فراوان در امر تعلیم و تربیت و نیز مدیریت موثر در نظام های آموزشی گردیده است، بلکه باعث شد که در مفاهیم سیاسی بسیار متداول در نظام های آموزش نیز تحولات شگرفی حاصل شود (رعنایی، 1385: 4). فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به عدالت آموزشی و اینکه این فناوری فرصت های برابر برای یادگیرندگان فراهم نماید به عنوان غایت نگاه کند و آنرا مدنظر قرار دهد. استفاده از این فناوری به منظور از بین بردن استانداردسازی (عدم توجه به تفاوتهای فردی) در آموزش است و سعی می کند که به تفاوتهای فردی یادگیرندگان توجه نماید (همان: 5).
بنابراین فناوری های ارتباطات و اطلاعات بدون شک می توانند وسایل واقعی ارتباط با آموزش غیر رسمی را که یکی از مهم ترین نظام های اراده دانش در جامعه یادگیری هستند فراهم آورند. جامعه ای که در آن مراحل مختلف فرایند یادگیری یکسره مورد بازاندیشی قرار می گیرد. تحول این فناوریها که استفاده ماهرانه از آن توسعه و پیشرفت مداوم دانش را ممکن می سازد باید به بازنگری نقش و وظیفه نظام های تعلیم و تربیت در زمینه آموزش مادام العمر منتهی گردد. ارتباطات و تبادل دانش و اطلاعات از این پس دیگر تنها مرکز رشد فعالیت بشری نخواهد بود، بلکه مقوله ای خواهد شد که به تکامل شخصی در زمینه شیوه های جدید زندگی اجتماعی کمک خواهد کرد. پس باید همه استعدادهای بالقوه فناوری اطلاعات را در خدمت آموزش و پرورش قرار داد. از این حیث این تحقیق سعی دارد با بررسی دقیق نشان دهد که رشد و توسعه فناوری اطلاعات چه نقش و تاثیری در کاهش نابرابری های آموزشی در استان مازندران می تواند داشته باشد.
1-2-بیان مساله
پيرامون مفهوم عدالت در طول تاريخ نظريه هاي گوناگوني تبيين شده است . فيثاغورث عدالت را رعايت حقوق افراد مطابق استعداد هاي طبيعي آن ها مي داند؛ از نظر سقراط عدالت رعايت نوعي تناسب و هماهنگي است؛ از ديدگاه افلاطون عدالت نوعي تناسب و تعادل در امور است؛ به زعم رواقيون همة انسانها برابرند (جمشیدی،1379،ص13). بحث عدالت و عدالت اجتماعی سال هاست که ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. در این میان صحبت از نابرابری های فرصت های آموزشی و عدالت آموزشی همواره مورد توجه بوده است.
نابرابری های آموزشی و عدالت اجتماعی، مفاهیمی هستند که همانند دو روی یک سکه، واقعیتی را به نام میزان دسترسی دانش آموزان طبقات، جنسیت ها، نژادها، فرهنگ ها و مناطق متفاوت را به تحصیل تعریف می کنند. به عبارت دیگر، افزایش هر روی سکه، موجب کاهش روی دیگر آن خواهد شد. با این وصف، چنانچه جامعه ای بخواهد در جهت بسط عدالت آموزشی حرکت کند، ناگزیر است نابرابری فرصت های آموزشی را کاهش دهد. این ضرورت به عنوان یک حرکت اصلاحی، همواره مورد توجه دست اندرکاران آموزشی و صاحبنظران کشورهای گوناگون بوده است (دهقان، 1383، ص 24). ایجاد فرصت های برابر آموزشی به معنای از بین بردن موانع و مشکلات آموزشی است. در این راستا یکی از موانع جدی برای تحقق هدالت آموزشی، کمبود امکانات مادی پیشرفت در بعد تحصیلی است که کلمن از آن با تعبیر “فراهم کردن امکان آموزش یکسان برای کودکان” یاد می کند (بالانتین، 1995 به نقل از دهقان، 1383: 24).
در سطحی وسیع تر، ابعاد غیر مادی امکانات و تسهیلات آموزشی برابر را می توان به حیطه هایی مانند ارزش ها، انگیزه ها و رغبت های تحصیلی برابر نیز تسری داد. واقعیت این است که در بسیاری از کشورها و از جمله جامعه خودمان، انگیزه ها، ارزش ها و رغبت ها به مثابه فرصت های برابر بین همه افراد به طور یکسان توزیع نشده اند. گاهی ایجاد این رغبت ها و انگیزه ها نیاز به ابزار و امکانات خاص دارد که با پیشرفت علم و فناوری در زمینه آموزش و پرورش منطبق باشد. یکی از این ابزارها استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات در زمینه ارتقای سطح آموزشی دانش آموزان است.
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مهم ترین ابزارها و روش ها برای توانمند سازی جوامع در قرن جدید به شمار می رود و اهمیت آن به عنوان یک فرصت استثنایی برای جبران عقب ماندگی کشور های در حال توسعه و ورود به دوران فراصنعتی بر همگان آشکار است.
فناوری اطلاعات وارتباطات، عبارت است ازفناوریهایی که فرد را درضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات، یاری می دهند. این اصطلاح شامل فناوری های نوین مانند رایانه، انتقال ازطریق دورنگار، و دیگر وسائل ارتباطی می شود. فناوری اطلاعات، روش کار ما را دگرگون کرده است و همچنین امور اقتصادی و اجتماعی، و حتی نحوه تفکر مارا تغییر داده است. امروزه، فناوری اطلاعات در مقایسه با وسائل ارتباط جمعی دامنه ای به مراتب وسیع تر دارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حکمرانی خوب، مقصد گردشگری، مدیریت مشارکتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، توسعه فناوری، استان مازندران