پایان نامه رایگان درباره حکمرانی خوب، سلسله مراتب، اولویت بندی

دانلود پایان نامه ارشد

2-3-3-1مشارکت 75
2-3-3-2 حاکمیت قانون 75
2-3-3-3 شفافیت 75
2-3-3-4 مسئولیت و پاسخگویی 75
2-3-3-5 پاسخده بودن 75
2-3-3-6 بینش راهبردی 75
2-3-3-7 اجماع سازی 76
2-3-3-8 عدالت و انصاف 76
2-3-3-9 امنیت 76
2-3-3–10 اثر بخشی و کارایی 76
2-3-3-11 تمرکز زدایی 76
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 77
3-2 روش تحقيق 78
3-3جامعه‌ی آماری 79
3-4 نمونه‌ی آماری 80
3–5روش جمع‌آوری داده‌ها 82
3-6 روایی و پایایی ابزار پژوهش 82
3-7روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات 83
3-7-1 روش تحلیل اهمیت- عملکرد 83
3-7-1-1تشکیل ماتریس اهمیت-عملکرد 84
3-7-1–2تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد 86
3-7-2 روش تحلیل سلسله مراتبی 87
3-7-2-1 مدل سازی مساله تصمیم 88
3-7-2-2 مقایسه اهمیت و ارجحیت 88
3-7-2-3 بررسي ميزان سازگاري در قضاوت‌ها 89
3-8 جمع بندی 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
4-1مقدمه 91
4-2- روش تحلیل اهمیت – عملکرد 91
4-2–1داده های توصیفی 92
4-2-2مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت 92
4-2–3مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تحصيلات 93
4-2-4مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن 94
4-2-5 مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير میزان سابقه کاری 95
4-3 آزمون فرضیه قابليت اعتماد يا پايايي ابزار اندازه‏گيري(پرسشنامه) 96
4-4 ارزیابی اهمیت و عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری 97
4-5 آزمون دو جمله ای شاخص های حکمرانی خوب شهری 98
4-6 نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف 99
4-7 تجزیه و تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد 101
4-7-1ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر 102
4-7-2 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور 104
4-7–3ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن 106
4-7-4 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس 108
4-8 جمع بندی روش تحلیل اهمیت – عملکرد 110
4-9 روش تحلیل سلسله مراتبی 110
4-9-1 داده های توصیفی 110
4-9-2 مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت 111
4–9-3 مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تحصيلات 112
4-9-4 مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن 113
4-9-5 مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير میزان سابقه کاری 114
4-10 مدل سازی سلسله مراتبی و تشکیل درخت تصمیم گیری 115
4-11 اولویت بندی اهمیت شاخص های حکمرانی خوب شهری 116
4-12 اولویت بندی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری 118
4-21–1اولویت بندی عملکرد در شهر بابلسر 119
4-21- 2اولویت بندی عملکرد در شهر نور 121
4-12-3 اولویت بندی عملکرد در شهر تنکابن 123
4-12-4 اولویت بندی عملکرد در شهر چالوس 125
4-13 جمع بندی روش تحلیل سلسله مراتبی 126
4-14- مقایسه دو روش اهمیت-عملکرد و تحلیل سلسله مراتبی 127
4-14-1مقایسه نمونه آماری 127
4-14-2 مقایسه نتایج حاصل از دو روش 128
4- 15 جمع بندی 130
فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1مقدمه 131
5-2مروري مختصر بر هدف، مسئله و چگونگي كار 131
5- 3 یافته‌ها 132
5-4بحث 135
5-5 نتیجه گیری 137
5-6 پیشنهادات کاربردی 138
5-7 محدودیت های تحقیق 141
5-8 پیشنهاد‌هایی براي تحقيقات آينده 141
منابع 142
پیوست 149

فهرست جداول

جدول2- 1 نردبان مشارکت 24
جدول2- 2 حرکت از مشارکت عمومی به سوی برنامه ریزی مشارکتی 27
جدول2- 3 انواع مدل های مدیریت شهری در کشورهای آمریکایی 34
جدول2- 4 مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی 36
جدول2- 5 مدل های غالب مدیریت شهری در ایران 40
جدول2- 6 تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری 56
جدول2- 7 ویژگی های مدل های حکمرانی شهری 61
جدول3- 1تعاریف مقیاس های مقایسه گزینه ها 89
جدول4- 10 موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور 105
جدول4- 11 موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن 107
جدول4- 12 موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت-عملکرد شهر چالوس 109
جدول4- 13 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر جنسیت 111
جدول4- 14 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر تحصیلات 112
جدول4- 15 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سن 113
جدول4- 16 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سابقه کاری 114
جدول4- 17 مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در اهمیت شاخص ها 117
جدول4- 18 وزن نهایی اهمیت شاخص ها در تحلیل سلسله مراتبی 118
جدول4- 19مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر بابلسر 119
جدول4- 1چگونگی توزیع جنسیت پاسخ دهندگان 92
جدول4- 2 چگونگی توزیع تحصیلات پاسخ دهندگان 93
جدول4- 20 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر بابلسر 120
جدول4- 21 مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر نور 121
جدول4- 22 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر نور 122
جدول4- 23 مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر تنکابن 123
جدول4- 24 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر نور 124
جدول4- 25 مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر چالوس 125
جدول4- 26 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر چالوس 126
جدول4- 27 نتایج حاصل از اولویت بندی عملکرد و اهمیت شاخص ها از دو روش IPA و AHP 128
جدول4- 28 مقایسه نتایج حاصل از دو روش IPA و AHP 128
جدول4- 3 چگونگی توزیع سن پاسخ دهندگان 94
جدول4- 4 چگونگی توزیع سابقه کار پاسخ دهندگان 95
جدول4- 5 نتیجه آزمون آلفای کرونباخ 96
جدول4- 6 میزان اهمیت و عملکرد شاخص ها بر اساس مدل IPA 97
جدول4- 7 نتایج آزمون دو جمله ای 98
جدول4- 8 نتایج تحلیل آزمون t و نمره افتراقی 100
جدول4- 9 موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر 103
جدول5- 1 نتایج حاصل از مدل IPA 132
جدول5- 2 نتایج حاصل از مدل AHP 133
جدول5- 3 نتایج حاصل از آزمون نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف 133

فهرست شکل ها

شکل1- 1مدل تحلیل اهمیت – عملکرد 8
شکل2- 1 مدل شهردار قوی – شورا 31
شکل2- 2 مدل شورا – مدیر شهر 32
شکل2- 3 حرکت به سمت حکمرانی خوب 63
شکل2- 4 مدل مفهومی تحلیل اهمیت – عملکرد 74
شکل3- 1 ماتریس اهمیت – عملکرد 86
شکل4- 1 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ جنسیت 92
شکل4- 10 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر تنکابن 106
شکل4- 11 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر چالوس 108
شکل4- 12 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر چالوس 108
شکل4- 13 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر جنسیت 111
شکل4- 14 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر تحصیلات 112
شکل4- 15 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سن 113
شکل4- 16 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سابقه کار 114
شکل4- 17 مدل تحلیل سلسله مراتبی 115
شکل4- 2 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ تحصیلات 93
شکل4- 3 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ سن 94
شکل4- 4 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ سابقه کار 95
شکل4- 5 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر بابلسر 102
شکل4- 6 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر بابلسر 102
شکل4- 7 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر نور 104
شکل4- 8 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر نور 104
شکل4- 9 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر تنکابن 106
شکل5- 1 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس 134
شکل5- 2 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن 134
شکل5- 3 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور 135
شکل5- 4 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر 135

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه
امروزه جمعیت مردمی که در مناطق شهری زندگی می کنند از تمام ادوار تاریخ انسان بیشتر است. روند شهرنشینی غیر قابل بازگشت است (مصطفی قدمی و همکاران، 1391). تخمین زده شده است که جمعیت شهری دنیا تا سال 2025 دو برابر شده و به بیش از 5 میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از 90 درصد این رشد در کشور های در حال توسعه خواهد بود (برنامه اسکان سازمان ملل1، 2003). از سوی دیگر جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیاز های جدید سازمانی و اجتماعی است. در جهان متحول امروز، دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند بود. این مهم نیازمند الگوی جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود تا تولید و ارئه خدمات عمومی را حداکثر ساخت (رفیعیان و همکاران، 1390). در سیستم مدیریت شهری نوین برای رفع این مشکلات و چالش ها در زندگی شهری، الگوهای متعددی ارائه شده است. یکی از این الگوها که مدل غالب در مدیریت شهری2 محسوب می شود، الگوی حکمرانی شهری است3 (زیاری و همکاران، 1390). حکمرانی موضوعی است که بر نحوه تعامل دولت ها و سایر سازمان های اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده تمرکز داشته و فرایندی است که از طریق جوامع و سازمان ها تصمیمات خود را اتخاذ و بواسطه آن مشخص می کنند که چه کسانی در این فرایند درگیر و چگونه وظایف خود را به انجام برسانند (نوبری و همکاران، 1389). محیط شهری پیچیده، پویا و متنوع مستلزم ظرفیت بالای مدیریت است که حکمرانی خوب شهری4 قابلیت فراهم کردن آن را دارد (صالحی، 1392). از سوی دیگر گردشگری شهری ترکیب پیچیده ای از فعالیت ها ی مختلف می باشد که از به هم پیوستن ویژگی های محیطی و میزان توانمندی و کشش شهر در جذب بازدیدکنندگان و ارائه خدمات تشکیل شده است. نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری، وجود زیرساخت های مناسب شهری، یکپارچه گی همه سازمان های ذیربط و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. از طرف دیگر تنسیق و آمایش جاذبه های شهر، استفاده پایدار از منابع گردشگری، ایجاد منابع و تسهیلاتی که دسترسی به جاذبه ها را تسهیل می کند، رضایت خاطر بازدیدکنندگان و کنترل محلی دومین شرط لازم در توسعه گردشگری است (دیناری، 1384). در راستای تحقق گردشگری، مدیریت شهری که از سازمان دهی عوامل، نیروها و منابع برای اداره امور و پاسخگویی نیازهای ساکنین شهر شکل گرفته، مهمترین ابزار است (رضویان، 1381).

اهمیت و ضرورت
استنباط سازمان ها و نهاد های بین المللی از حکمرانی خوب شهری مطابق با تجزیه عملکردی برنامه اسکان در دو دهه اخیر است. این تجربه بر این نکته تاکید دارد که در اداره امور شهرها نه سرمایه، نه تکنولوژی و نه حتی تخصص، کافی نیست. بلکه مدیریت مطلوب وجه ممیزه یک شهر برون گرا با مدیریت مطلوب در مقابل یک شهر با مدیریت نامطلوب یا شهر منزوی است بر این اساس حرکت اصلی در جهت حکمرانی خوب شهری، رسیدن به یک شهر برونگرا خواهد بود. در شهر برونگرا هر فرد بدون توجه به ثروت، جنسیت، مذهب، نژاد و سن، شایسته مشارکت سازنده و مثبت در فرصت های موجود در شهر است (نازک نوبری و همکاران ، 1389(. از طریق حکمروایی خوب شهری نوعی از توسعه پدید می آید که در آن فقرا حق تقدم دارند، امور زنان بهبود میابد، محیط زیست پایدار ایجاد می شود و فرصت های اشتغال و عوامل رفاهی پدید می آیند. به این ترتیب مفهوم حکمروایی خوب و توسعه پایدار انسانی جدایی ناپذیر است (محمد موئدی، 1392). هدف از شاخصهای حکمرانی خوب شهری5 سنجش اندازه گیری و کیفیت اداره امور شهری است. با توجه به این شاخص ها هر شهر می تواند به مقایسه های منطقه ای و جهانی بر اساس کیفیت حکمرانی شهری خودش دست بزند و به طور یقین فرایند سنجش در سرعت بخشیدن به بهبود کیفیت حکمرانی محلی، نقش قابل توجه ایفا می کند. در سطح محلی نیز شاخص تسریع اقدام محلی مورد انتظار برای بهبود کیفیت حکمرانی شهری را در بر می گیرد (نازک نوبری و همکاران ، 1389).
با توجه به بررسی مفهوم حکمروایی خوب شهری میتوان مهمترین اهداف کلان آن را اینگونه بیان کرد:
بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمان ها،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره بارنامه دریایی، اسناد تجاری، متصدی حمل Next Entries پایان نامه رایگان درباره حکمرانی خوب، مقصد گردشگری، استان مازندران