منبع پایان نامه درباره کانون کنترل سلامت، سلامت روان، عوامل خطر

دانلود پایان نامه ارشد

1-5-5- هموگلوبين گليكوزيله/12
1-5-6- کورتيزول/14
1-5-7- فشارخون
1-5-8- بهزيستي/15
1-5-9- کيفيت زندگي /15
1-5-10- تيپ شخصيتي D/16
1-5-11- خودکارآمدي /16
1-5-12- رفتار مراقبت از خود/16
1-5-13- استرس /16
1-5-14- مشکلات مرتبط با ديابت /17
1-5-15- کانون کنترل سلامت /17
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1- مداخلات روان شناختي گروهي مربوط به ديابت /19
2-1-1- ذهنآگاهي مبتني بر شناختدرماني /20
2-1-1-1- تعريف ذهنآگاهي /20
2-1-1-2- تاريخچهي درمان ذهنآگاهي مبتني بر شناختدرماني /22
2-1-1-3- نسخههاي گوناگون درمان ذهنآگاهي /23
2-1-1-4- مکانيسم عمل ذهنآگاهي /25
2-1-1-5- اثر بخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني /26
2-1-2- درمان گروهي شناختي رفتاري /27
2-1-2-1- تعريف درمان شناختي رفتاري /27
2-1-2-2- اصول و مولفه‌هاي درمان شناختي رفتاري /28
2-1-2-3- هدف درمانگري شناختي رفتاري /29
2-1-2-4- کاربردهاي درمان شناختي رفتاري /30
2-1-2-5- اثر بخشي درمان گروهي شناختي رفتاري در بيماران ديابتي/31
2-1-3- مصاحبهي انگيزشي /32
2-1-3-1- تعريف مصاحبهي انگيزشي /32
2-1-3-2- اصول و فنون مصاحبهي انگيزشي/32
2-1-3-3- شواهد تجربي از کاربرد مصاحبهي انگيزشي در بيماران ديابتي /35
2-1-3-4- درمان افزايش انگيزه(MET) /36
2-1-4- مداخلهي گروهي رواني اجتماعي /37
2-1-4-1- پيشينهي مداخلات گروهي رواني اجتماعي /37
2-1-4-2- اثربخشي مداخلات رواني اجتماعي /39
2-1-4-3- مداخلات رواني اجتماعي گروهي در بيماران ديابتي /40
2-2-ديابت /42
2-2-1- مقدمه /43
2-2-2- تعريف ديابت /43
2-2-3- انواع ديابت /44
2-2-3-1- ديابت نوع1/44
2-2-3-2- ديابت نوع2 /44
2-2-3-4- ديابت حاملگي /45
2-2-3-5- ديابت همراه با بيماري هاي ديگر /45
2-2-3-6- پري ديابت /45
2-2-4- همهگير شناسي ديابت /46
2-2-5- سبب شناسي ديابت /47
2-2-6- عوارض ديابت 47
2-2-6-1- عوارض زودرس 47
2-2-6-2- عوارض ديررس ديابت /49
2-2-7- عوامل خطر در ديابت نوع دو و مراقبت از خود /52
2-2-7-1- چاقي و ديابت /52
2-2-7-2- فعاليت بدني و ديابت /53
2-2-7-3- تغذيه و ديابت /54
* 2-2-7-4- فشارخون و ديابت /55
* 2-2-7-5- استرس و ديابت /56
* 2-2-8- همبسته هاي رواني ديابت /57
* 2-2-8-1- تيپ شخصيتي D/57
2-2-8-2- خودکارآمدي /59
2-2-8-3- حمايت اجتماعي ادراک شده /61
2-2-8-4- کانون کنترل سلامت /63
فصل سوم: روش تحقيق
3-1-نوع و طرح پژوهش /70
3-2- شرکت کنندگان /70
3-2-1- جامعهي آماري /70
3-2-2- نمونه و نحوهي انتخاب آن /70
3-3- شيوه ي اجرا /72
3-4- روش تجزيه و تحليل داده ها /76
3-5- ابزارهاي اندازه گيري /76
3-5-1- پرسشنامهي بهزيستي رواني /77
3-5-2- پرسشنامهي خود کارآمدي عمومي /78
3-5-3- پرسشنامهي تيپ شخصيتيD /78
3-5-4- پرسشنامهي کيفيت زندگي ويژه ي افراد ديابتي /79
3-5-5- پرسشنامهي رفتار مراقبت از خود /79
3-5-6- پرسشنامهي مشکلات مرتبط با ديابت /80
3-5-7- پرسشنامهي افسردگي، اضطراب و استرس /81
3-5-8- مقياس چند وجهي کانون کنترل سلامت /82
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
4-1- مقدمه /84
4-2- توصيف آماري متغيرها و شاخصهاي پژوهش /85
4-2-1- آمارههاي توصيفي شاخصهاي سلامت رواني /85
4-2-1-1- کيفيت زندگي /85
4-2-1-2- بهزيستي /86
4-2-1-3- خودکارآمدي /87
4-2-1-4- نگرانيهاي ناشي از ديابت /89
4-2-1-5- استرس /90
4-2-2- آمارههاي توصيفي شاخصهاي سلامت جسمي /91
4-2-2-1- قندخون /91
4-2-2-2- کورتيزول /92
4-2-2-3- فشار خون /94
4-2-3- آمارههاي توصيفي شاخصهاي کانون کنترل سلامت /95
4-2-3-1- دروني /95
4-2-3-2- منبع قدرت /96
4-2-3-3- شانس /97
4-2-4- آمارههاي توصيفي ساير متغيرها /98
4-2-4-1- سن /98
4-2-4-2- ميزان مراقبت از خود /99
4-2-4-3- تيپ شخصيتي /100
4-3- آزمون تجزيه و تحليل فرضيهها /101
فصل پنجم: جمع بندي، نتيجه گيري و ارائهي پيشنهادات
5-1- بحث /171
5-1-1- اثر بخشي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني /171
5-1-2- اثربخشي آموزش گروهي رواني اجتماعي /173
5-1-3- اثربخشي آموزش گروهي شناختي رفتاري /174
5-1-4- اثربخشي آموزش گروهي افزايش انگيزه 176
5-1-5- مقايسه اثربخشي مداخلات روان شناختي /176
5-2-نتيجه گيري /178
5-3- محدوديتها /180
5-4- پيشنهادها /181
منابع /184
پيوستها /201

فهرست جداول
جدول3-1. زمان بندي و محتواي جلسات مداخله ذهنآگاهي مبتني بر شناخت درماني /74
جدول3-2. زمان بندي و محتواي جلسات مداخلهي رواني اجتماعي /74
جدول3-3. زمان بندي و محتواي جلسات مداخلهي شناختي-رفتاري /75
جدول3-4. زمان بندي و محتواي جلسات مداخلهي افزايش انگيزه /75
جدول4-1. آمارههاي توصيفي شاخص کيفيت زندگي در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي /86
جدول4-2. آمارههاي توصيفي شاخص بهزيستي در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي /87
جدول4-3. آمارههاي توصيفي شاخص خودکارآمدي در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي /89
جدول4-4. آمارههاي توصيفي شاخص نگراني ناشي از ديابت در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي / 90 جدول4-5. آمارههاي توصيفي شاخص استرس در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي /91
جدول4-6. آمارههاي توصيفي شاخص قند خون در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي /93
جدول4-7. آمارههاي توصيفي شاخص کورتيزول در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي /94
جدول4-8. آمارههاي توصيفي شاخص فشار خون در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي /95
جدول4-9. آمارههاي توصيفي شاخص کانون کنترل سلامت (دروني) به تفکيک گروههاي پژوهشي /96
جدول4-10. آمارههاي توصيفي شاخص کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) به تفکيک گروههاي پژوهشي / 97
جدول4-11. آمارههاي توصيفي شاخص کانون کنترل سلامت (شانس) به تفکيک گروههاي پژوهشي / 98
جدول4-12. آمارههاي توصيفي سن پاسخگويان به تفکيک گروههاي پژوهشي / 99
جدول4-13. آمارههاي توصيفي متغير مراقبت از خود در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي /100
جدول4-14. آمارههاي توصيفي متغير تيپ شخصيتي به تفکيک گروههاي پژوهشي /101
جدول4-15. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع سیستان و بلوچستان، فناوری اطلاعات، مراکز آموزشی Next Entries منبع پایان نامه درباره سلامت روان، اندازه اثر، کانون کنترل سلامت