منابع مقاله با موضوع مراکز آموزشی، مدارس راهنمایی، دوره متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

صیلی 92-91 در مقایسه با استانداردهای آموزشی
99
شکل8-4- نمودار دایره ای درصد کارکنان (آموزشی،اداری و خدماتی) مقطع ابتدایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91
106
شکل 9-4- نقشه پراکندگی مدارس راهنمایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-91
110
شکل 10-4- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی دهستان محمدآباد به مدارس راهنمایی در سال تحصیلی 92-91
113
شکل11-4- نقشه پراکندگی مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91
127
شکل 12-4- نمودار ستونی مقایسه جمعیت دانش آموزی مدارس متوسطه دهستان محمدآباد به تفکیک رشته تحصیلی در سال تحصیلی 92-91
128
شکل13-4- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی به مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91
129

1-1- مقدمه
لفظ آموزش وپرورش در مفهومي وسيع به كليه فرآيندهايي اطلاق مي شود كه زندگي فرهنگي را براي انسان تأمين مي كند (جرالد ال،1389،11).
آموزش و پرورش فرآيندي زگهواره تا گور است كه در هر جامعه ايي وجود داشته و اشكال گوناگوني دارد، از يادگيري براساس تجربه هاي زندگي تا آموزش و پرورش آموزشگاهي، از اجتماعات صنعتي تا غير صنعتي، از محيط هاي روستايي تا شهري، بنابراين آموزش و پرورش يك پديده اجتماعي است (علاقه بند، 1372، 4) .
آموزش رسمي نهاد مهمي براي انتقال دانش و فرهنگ از نسلي به نسل ديگر و پرورش آن دسته از خصايص آدمي است كه به بازده اقتصادي، ثبات اجتماعي و ايجاد دانش هاي جديد كمك مي كند، بخشي از اين دانش همان نظري است كه جامعه نسبت به خود نظام مدرسه پيدا مي كند، براي آنكه يك نهاد نقش مهمي در جامعه ايفا كند لازم است مشروع باشد يعني مردمي كه از آن استفاده مي كنند، بايد معتقد باشند كه اين نهاد در خدمت منافع و نيازهاي آنان است (كانوي، 1367، 13).
امروزه بسياري از متفكران و متخصصان تعليم و تربيت كه طرفدار برداشتي نو و ديدي تازه در زمينه اصلاحات آموزشي هستند، بر اين باورند كه برنامه ريزي اصلاحات به منظور تجديد نظر اساسي در عملكرد گذشته و كنوني نظام هاي تعليم و تربيت هر كشور بايد در پرتو بررسي پيشينه تاريخي تحولات آموزش و پرورش و تحليل وضعيت كنوني نظام آموزشي صورت گيرد، زيرا در اين صورت مي توان با ديدي تازه و جامع عواملي را كه موجب ركود فعاليتهاي فرهنگي و علمي
و شكل گيري دشواريهاي کنوني نظام آموزشي شده است، شناسايي كرد (كانل ، 1373، 694).
اصولاً ساختار نظام آموزش و پرورش در ابعاد دوگانه بررسي مي شود كه عبارتند از:
1- بعد عمودي نظام كه شامل مراحل تحصيلات رسمی با توجه به سن ورود به مدرسه و تعداد سالهای تحصیل در هر مرحله تحصیلی است.
2- بعد افقي نظام آموزش و پرورش كه به تقسيمات دروني هر يك از مراحل تحصيلي يا دوره هاي آموزشي كه شامل شاخه ها و رشته هاي تحصيلي است، اطلاق مي شود مانند رشته هاي نظري و فني و حرفه ايي در دوره متوسطه (آقازاده، 1388، 23).
مسئولان برنامه هاي اصلاحي آموزش و پرورش ممالك موفق معتقدند كه اصلاح كمي و كيفي آموزش و پرورش بايد از مقاطع تحصيلي پايين تر آغاز گردد تا بتوان شرايط تحول براي مقاطع بالاتر را مهيا ساخت، آنان تأكيد دارند كه بازسازي و اصلاح آموزش و پرورش فرآیندي نيست كه بتوان آن را با اقدام ضربتي آن هم از رأس و قلّه ي هرم آموزشي آغاز كرد، بلكه اقدام اصلاحي متناسب و سنجيده بايد از قاعده هرم آموزشي يعني از سطح آموزش قبل از دبستان و آموزش ابتدايي شروع گردد تا بتوان آن را به صورت فرآیندي فراگير و همه جانبه به سطوح بالاي آموزشي (دوره متوسطه و آموزش عالي) هدايت كرد.اما متأسفانه اين توصيه كارشناسان در فرهنگ برنامه ريزي كشور ما جايگاه شناخته شده ايي ندارد (همان،1388، 221-220).
با توجه به اينكه در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مسئله آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح تأكيد شده است و همچنين سطح بالاي آموزش و سواد از ملاك هاي توسعه انساني كشورها محسوب مي شود لذا دسترسی جوامع روستايي و شهري به خدمات آموزشي و پراكنش مناسب مراكز آموزشي از اهميت زيادي برخوردار است.
در اين پژوهش وضعيت دسترسي دانش آموزان دهستان محمد آباد شهرستان هامون در منطقه سيستان به مراكز آموزشي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه با استفاده از روش تحليل فضايي و نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافیايي GIS مورد بررسي قرار مي گيرد.
چارچوب اصلي اين پژوهش ابتدا در فصل اول تحت عنوان مقدمه وكليات تحقيق شامل بيان مسئله، سئوالات تحقيق، فرضيات تحقيق، اهميت و ضرورت انجام تحقيق، اهداف تحقيق ، پيشينه ي تحقيق (مطالعات داخلي و خارجي) محدوده ي موضوعي، زماني و مكاني تحقيق مي باشد.
فصل دوم شامل مباني نظري تحقيق است كه در آن پيش در آمد، تعاريف و مفاهيم و ديدگاه ها و نظريه ها ذكر مي گردد.
در فصل سوم اين پژوهش بعد از پيش در آمد ابتدا كليات جغرافيايي منطقه مورد مطالعه در قالب ويژگي هاي طبيعي و انساني و سپس به بيان مواد و روش ها، جامعه آماري و روش ها و ابزار گردآوري داده ها و روش تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته شده است.
فصل چهارم شامل يافته هاي تحقيق به صورت پيش درآمد و يافته هاي توصيفي بدست آمده از بررسيهاي ميداني در سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و آزمون فرضيات مي باشد.
و فصل پنجم به جمع بندي ، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مي پردازد.

2-1- بيان مسئله
انسان موجودي است تغيير پذير با توانايي هاي بالقوه نامحدود كه اين توانايي ها مي تواند تحت نظام و برنامه ريزي آموزشي و پرورشي به فعل تبديل شود و جوامع انساني را از مواهبي بسيارگران برخوردار نمايد، بهبود در نحوه انجام وظیفه، امكان استفاده بيشتر از منابع محدود داخلي، كاهش هزينه ها و سرانجام تحقق هر چه بهتر هدف هاي سازماني آنگاه ميسر است كه قابليتها و مهارتهاي منابع انساني براثر آموزش و بهسازي تقويت شوند تا بتوانند نقش و سهم خود را در تلاشهاي توسعه ايفا كنند (مير سپاسي، 1372، 297).
در قرن اخير گرایش شديد به آموزش و پرورش رسمي، گسترش قابل ملاحظه مراكز آموزشي را سبب گرديد و برداشت جامعه را درباره ي رسالت و مسئوليت مدرسه به كلي دگرگون كرد (معيري، 1381، 23).
مربيان، مديران و معلمان بر كاركرد مدرسه در جهت تنوير افكار تأكيد مي كنند، اينها مدعي اند كه آموزش رسمي جز مهمي از فرآيند مادام العمر آموزش و پرورش است كه نه تنها شناخت پديده هاي مهم بلكه خود فرآيند يادگيري را نيز به جوانان مي آموزد، كار فرمايان، مدرسه را وسيله ايي براي فراهم آوردن مهارتها و آماده ساختن جوانان براي كاركردهاي اقتصادي در جامعه اي كه مرتباً تكنولوژي پيچيده تر مي شود، مي دانند (كانوي. 1367، 13).
امروزه گروه عظيمي از مردم كشور ما نيز تحصيل و در نتيجه پيشرفت را يكي از نيازهاي اساسي خود مي دانند. اكنون تعداد زيادي از انسان ها بايستي از حداقل دانش روز برخوردار باشند كه اين حداقل از مجموع چندين برابر حداكثر چند قرن گذشته بسيار بزرگتر و بيشتر و داراي كيفيتي كاملاً متفاوت است. لازم به يادآوري است، هر چه بر تعداد جمعيت دانش آموزي افزوده مي شود از كيفيت تدريس و برنامه هاي آموزش و پرورش كاسته مي شود، از طرف ديگر بدليل عدم توجه به خصوصيات فردي فراگيران، تعدادي از آنها درس و مدرسه را رها كرده و جزء افراد كم سواد در مي آیند، لذا بايد متناسب با افزايش تعداد دانش آموزان توجه به آموزش متناسب، صورت گيرد. از نقطه نظر هزينه و مخارج اين حقيقت مسلمي است كه بايستي هر ساله مبلغ قابل توجهي بر بودجه آموزش و پرورش افزود و اگر دخالت كشورهاي استعمارگر در امور ساير كشورها نبود معقول اين بود كه رقم اول بودجه هر كشور به جاي امور نظامي به آموزش و پرورش اختصاص يابد. در جامعه اسلامي ما توجه به آموزش و پرورش منبعث از تأكيد دين اسلام و قرآن كريم و سنت و سيره پيامبر و ائمه اطهار است، لذا پرورش نيروي انساني خلاق و هماهنگ با معنويات حكومت اسلامي رسالتي است كه بر دوش دستگاه تعليم و تربيت قراردارد و تحقق آن ضامن موفقيت ساير سازمانها و نهادهاي اجرايي كشور مي باشد، به عبارتي ديگر توسعه اقتصادي و اجتماعي يك كشور مرهون توسعه آموزشي و فرهنگي است (عسكري و محسني نيا، 1373، 48) .
باتوجه به اينكه در بعضي موارد عدم ساماندهي و عدم توزيع مناسب مراكز آموزشي در دهستان محمد آباد مشاهده مي شود و در برخي از روستاها كمبود فضاي آموزشي وجود دارد و در برخي ديگر از روستاها، فضاهاي آموزشي ساخته شده بلا استفاده باقي مانده است و همچنين در بعضي از روستاها وضعيت مدارس از استانداردهاي آموزشي فاصله دارد و اين موارد باعث افت تحصيلي، ترك تحصيل و بازماندن دانش آموزان از تحصيلات بالاتر مي شود لذا تحقيق حاضر تحت عنوان (تحليل فضايي دسترسي به مراكز آموزشي دهستان محمد آباد شهرستان هامون) صورت گرفته است.

3-1- سئوالات تحقيق
1- آيا پراكنش مراكز آموزشي دهستان محمد آباد از نظر فضايي، متناسب با جمعيت روستايي مي باشد؟
2- بين وضعيت فضاهاي آموزشي موجود دهستان ازنظرتعداددانش آموز وتجهیزات با استانداردهاي آموزشي چه ارتباطي وجود دارد؟
4-1- فرضيات تحقيق
1- آرايش فضايي متناسبي بين پراكندگي مراكز آموزشي با جمعيت روستايي دهستان وجود ندارد.
2- هماهنگي زيادي بين وضعيت فضاهاي آموزشي موجود دهستان ازنظرتعداددانش آموز وتجهیزات با استانداردهاي آموزشي وجود ندارد.
5-1- اهميت و ضرورت تحقيق
كاركرد آموزشي در هر سرزمين زير بناي توسعه اقتصادي – اجتماعي مي باشد، جامعه ايي كه از نظر سطح سواد و تخصص از موقعيتهاي مناسب برخوردار نباشد، امكان ارتقاء كيفي براي جمعيت آن وجود ندارد، بنابراين گسترش خدمات آموزشي در ايجاد زمينه هاي مناسب براي توسعه اقتصادي – اجتماعي نواحي روستايي لازم است (مطيعي لنگرودي، 1390، 118- 117).
يكي از ابزارهاي مهم برنامه ريزي در اختيار داشتن اطلاعات و آمار از وضع موجود مي باشد كه به برنامه ريز اين امكان را مي دهد تا با بررسي مسائل و تنگناها و تجزيه و تحليل داده هاي آماري امكان تدوين برنامه ايي منطبق با مقتضيات زمان و مكان را فراهم آورد. از ميان انواع برنامه ريزيها، برنامه ريزي آموزشي اساسي ترين و بنيادي ترين آنها مي باشد، از عناصر مهم در فرآیندهاي آموزشی وجود امكانات فيزيكي نظيرساختمان، تأسيسات و تجهيزات مربوطه مي باشد كه تأمين آن بويژه در كشورهاي در حال توسعه بدليل محدوديت منابع مالي تنگناهايي را در امر آموزش ايجاد مي نمايد، در كشور ما توجه به اين امر مستلزم مكان گزيني مناسب فضاهاي آموزشي است تا از اين طريق ضمن بهره برداري كامل از فضا و امكانات، بازدهي مطلوب از سرمايه گذاري در اين بخش حاصل آيد و با توجه به اينكه تحقيق علمي اساسي ترين وسيله براي كنترل، اصلاح، تغيير و توسعه تعليم و تربيت مي باشد، لذا با انجام چنين پژوهش هايي مي توان بعضي از مشكلات و نارساييهاي موجود در بخش آموزش و پرورش مناطق روستايي را شناسايي كرد و در جهت حل اين مشكلات راهكارهايي ارائه نمود.
به عنوان مثال بررسي امكانات موجود آموزش و پرورش در كشور نشان مي دهد كه اين نوع امكانات در روستاهاي كشور كمتر از امكانات موجود در شهرها است و اين مسئله از زمان هاي گذشته تا كنون در روند مهاجرت روستاييان به نقاط شهري تأثير گذار بوده است.
6-1- اهداف تحقيق
1- شناسايي توزيع فضايي مراكز آموزشي موجود در دهستان محمد آباد.
2- تعيين ارتباط بين وضعيت فضاهاي آموزشي موجود با استانداردهاي آموزشي جهت تصميم گيري براي آينده.

7-1- پيشينه تحقيق
بطور طبيعي هر پژوهشي در تداوم پژوهش هاي پيشين به انجام مي رسد، هم از دوباره كاريها در آن اجتناب مي شود و هم از داده هاي تحقيقات پيشين برخوردار مي گردد،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد امنیت ملی Next Entries منابع مقاله با موضوع مفهوم فضا، منطقه 12 تهران، داده ها و اطلاعات