منابع پایان نامه ارشد درمورد تلفن همراه، شبکه های اجتماعی، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده 1
1-1مقدمه 2
1-2بیان مسئله 3
1-3اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4اهداف تحقیق 6
1-4-1هدف کلی 6
1-4-2اهداف جزئی 6
1-4-3اهداف آرمانی 6
1-4-4اهداف کاربردی 7
1-5محل اجرای مطالعه موردی 7
1-6سوالات تحقیق 7
1-7فرضیه های تحقیق 7
1-8تعریف واژه ها 8
1-8-1رسانه های فردی 8
1-8-1-1اینترنت 8
1-8-1–11ایمیل 8
1-8-1–12شبکه های اجتماعی 8
1-8-1-2تلفن همراه 8
1-8-2ارتباطات چهره به چهره 9
1-9محدوده مکانی تحقیق 9
1-10محدوده زمانی تحقیق 9
فصل دوم
2-11بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق 10
2-12رسانه های فردی 10
2-13اینترنت 10
2-14شبکه های اجتماعی 17
2-15پست الکترونیک 20
2-16تلفن همراه 22
2-16-1تماس صوتی 22
2-16-2تماس تصویری 22
2-16-3پیام کوتاه 22
2-16-4بلوتوث 22
mms5-16-2 23
2-17ارتباطات – کامپیوتر واسط((cmc 31
2-17-1تعاملات اجتماعی و اینترنت 31
2-17-1-1ماهیت cmcخوب ،بد و زشت 33
2-17-1-1-1رویکرد های ناقص 34
2-17-1-1-1-1حضور ، فقدان سر نخ و غنا 34
2-17-1-1-1-2مدل حضور اجتماعی 35
2-17-1-1-1-3مدل فاقد سر نخ 36
2-17-1-1-1-4مدل غنای رسانه ای 36
2-18ارتباطات چهره به چهره 38
2-18-1ارتباط مستقیم و شخصی 38
2-18-2ارتباط غیر مستقیم و غیر شخصی 38
2-18-3ارتباط غیر مستقیم از طریق مطبوعات 38
2-18-4ارتباط تعاملی شخصی و غیر شخصی 38
2-18-1ارتباط 38
2-18-1-1ارتباط به عنوان ابزاری برای اقناع 39
2-18-1-2ارتباط به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات 40
2-18-1-3ارتباط به عنوان ابزاری برای تشکیل گروهها 41
2-18انواع ارتباط 42
2-18ارتباط از لحاظ محتوا و کارکرد 42
2-18-1جدول 2-1 مقایسه مجاری ارتباط فردی و جمعی 43
2-18ارتباطات انسانی 43
2-18-1جدول 2-2 سطوح وضعیتی انواع ارتباطات انسانی 45
2-18-1-1ارتباط با خود یا ارتباط درون فردی 45
2-18-1-2ارتباط میان فردی 47
2-18-1-3تعریف ارتباط میان فردی 48
2-18-1-4مدل شماره 2-3ارتباطات میان فردی پیتر هارتلی 49
2-19چهارچوب نظری 51
2-19-1نظریه برلو 51
2-19-1-1معنی 51
2-19-1-2فراگرد 52
2-19-2نظریه پنجره جوهری 56
2-20مدل شماره 2-4 مدل پژوهشی محقق 58
2-21شاخص های برگرفته از نظریات 59
2-22متغییر ها ، مقیاس ها و گویه های تحقیق 60
2-23پیشینه تحقیق 61
2-23-1تحقیقات انجام شده در داخل کشور 61
2-23-2تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 63
2-24جمع بندی 65
فصل سوم
3-25روش شناسی 67
3-26روش تحقیق 67
3-27مدل متغییر های مورد بررسی 67
3-28روش جمع آوری دادها 68
3-29تعاریف عملیاتی 68
3-29-1اعتماد بنفس 68
3-29-2مهارت کلامی 68
3-29-3مهارت غیر کلامی 68
3-29-4مهارت گوش دادن 68
3-29-5ارتباط فرد با جمع 69
3-30جامعه آماری 69
3-31روش تجزیه و تحلیل داده ها 69
3-32روایی تحقیق 70
3-33پایایی تحقیق 70
3-34محدودیت ها 70
فصل چهارم
4-35 یافته های تحقیق و جداول 72
4-35-1مقدمه 72
4-35-1-1بخش اول : توصیف یافته ها 72
4-35-1-2بخش دوم:تحلیل یافته های تحقیق 92
فصل پنجم :
5-36نتیجه گیری و پیشنهاد 95
5-36-1مقدمه 95
5-36-1-1نتیجه گیری 95
5-36-1-2تحلیل داده ها 100
5-37پیشنهاد ها 104
منابع وماخذ 106
پیوست :
ضمیمه 1 پرسشنامه 107
چکیده لاتین 110

عنوان :
بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان . مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت).

کلیات تحقیق:
چکیده:
افزایش استفاده از رسانه های فردی (اینترنت و تلفن همراه ) دگرگونی های گسترده ای را به دنبال خود آورده و بسته به ویژگی های فردی پیا مدهای متفاوتی بر جای گذاشته است . در این پژوهش بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی به تعداد 4383 ، حجم نمونه 384،روش تحقیق از نوع پیمایشی و به صورت تصادفی ساده ، ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه ، وداده های خام پژوهش با استفاده از نرم افزار spssتجزیه و تحلیل و به دست آمده است . بدین منظور 5 فرضیه مطرح شد که بین کاهش یا افزایش اعتماد بنفس در ارتباطات چهره به چهره و استفاده از رسانه های فردی ، میان استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های کلامی در ارتباطات چهره به چهره ، بین استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره ، میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش مهارت گوش دادن در فرد و میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحقیق در خصوص کاهش یا افزایش اعتماد بنفس با توجه به آزمون دوجمله ای ، با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا فرضیه تحقیق رد می شود . به عبارت دیگر میان کاهش یا افزایش اعتمادبنفس در ارتباطات چهره به چهره و استفاده از رسانه های فردی رابطه ای وجود ندارد . در مورد استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های کلامی در ارتباطات چهره به چهره نتایج بدست آمده نشان می دهند که طبق آزمون دوجمله ای با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر استفاده از رسانه های فردی موجب کاهش مهارت های کلامی در ارتباط چهره به چهره می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره طبق نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای ، با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر استفاده از رسانه های فردی موجب تضعیف مهارت های غیرکلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و کاهش مهارت گوش دادن در فرد نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای ، با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر می توان گفت ، استفاده از رسانه های فردی موجب کاهش مهارت گوش دادن در فرد می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و کاهش ارتباط فرد با جمع نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای ، با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا فرضیه تحقیق رد می شود . به عبارت دیگر بین استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع رابطه ای وجود ندارد .
مقدمه :
با توسعه تکنولوژی های ارتباطی مثل استفاده از اینترنت هر فرد می تواند با داشتن یک نام کاربری به صورت خصوصی از اینترنت استفاده نماید و همچنین میتواند از طریق تلفن همراه تماس صوتی ، تصویری و پیام متنی داشته باشد . رسانه های فردی رسانه هایی هستند که یک فرد به تنهایی از آن استفاده میکند . همواره به نظر می رسد همه صنایع ارتباطی قبلی ضمن فردی بودن ، به حوزه فردی فرد استقلال نمی بخشیده و بستر توسعه فردی را فراهم نمی کرده است . اینترنت و تلفن همراه مهمترین تکنولوژی فردی است که ضمن «خلوت مستقل فردی» رابطه اجتماعی فرد را در یک بستر شبکه ای معنا دار کرده است . اگر عناصر مادی نیاز های فردی را در یک تعامل اجتماعی عناصری مثل لباس ، وسیله حمل و نقل و وسایل شخصی زندگی فرد بدانیم اینترنت و تلفن همراه نیز به نیاز های فردی و اجتماعی فرد اظافه شده است .
ارتباط انواعی دارد که در طول تاریخ از ارتباط چهره به چهره یا رو در رو 1 به عنوان ساده ترین و بی واسطه ترین ارتباط میان انسان ها آغاز شده تا به پیچیده ترین گونه های ارتباط با واسطه و بی واسطه تصنعی امروزین رسیده است . (دوران ، 1381 ، 27) بنابراین اقتضای وضعیت و شرایط حاکم بر جامعه به لحاظ دانش و ابزار کار ، در هر عصری از زندگی انسان ایجاب میکند . تا مردم با توجه به موقعیتی که در آن به سر می برند ارتباط های خود را مطابق با امکانها و شرایط موجود تنظیم کنند . ) محسنیان راد ،1378،487) ارتباط کلامی را می توان با اهمیت ترین نوع ارتباط های انسانی بشمار آورد . از جمله ویژگی های ارتباط کلامی نسبت به سایر ارتباط ها توام بودن ارائه ی کلمه ها با احساس های گوینده است شاید در یک تماس با تلفن همراه و یا فرستادن یک متن از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی بتوان به مدد ذهن و با استفاده از توانایی هایی در به کار گیری کلمه ها به توصیف اعجاب انگیز صحنه هایی از واقعیت ها و هستی پرداخت اما بدیهی است خواندن یا شنیدن از طریق تلفن همراه و اینترنت هر چند که با توصیف استادانه ای همراه باشد لیکن فاقد آن جنبه های احساسی است که در ارتباط کلامی وجود دارد . محیط پیرامونی ، همواره به عنوان یک محرک در انسان تاثیر می گذارد و احساس را تحت تاثیر قرار می دهند . احساس انسان از طریق تحریک عامل های خارجی صورت می گیرد و اندام های درونی مثل گوش با شنیدن ، زبان با چشیدن ، چشم با دیدن و بینی با بوییدن و سایر اندام های دیگر با وظایفی که بر عهده دارند با انتقال محرکهای بیرونی به درون بدن احساس را در انسان ایجاد می کند . (ساروخانی ،1371،19) از همین منظر مطالعات مربوط به رسانه های فردی و ارتباطات چهره به چهره ساز و کارهای متفاوتی را نیاز دارد .1

بيان مسأله:
پژوهش حاضر کوششی است در پاسخ به این سوال که : « رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره ار نظر دانشجویان چگونه است؟ »
امروزه فناوری های نوین که بخش عظیمی از آنها در قالب رسانه های جمعی یا فردی نمود پیدا می کند ، دل مشغولی عمده نسل های جوان است . به عبارتی جوانان بیشترین مصرف کنندگان رسانه های فردی مانند : اینترنت و تلفن همراه هستند .
جوانان نیاز به کسب آگاهی و اطلاعات و کسب تجارب عاطفی و لذت بخش دارند . آنها خواستار تقویت پایگاه اجتماعی خود و نیزکسب اعتماد بیشتر اطرافیان و دوستان خود هستند از سوی دیگر با توجه به گسترش قارچ وار تکنولوژی ارتباطی و تسهیل شدن راه های ارتباط با دیگران هنوز هم ارتباطات چهره به چهره بیشترین اثر را دارد و فرد به دنبال آن است که چنین ارتباطی را گسترش دهد اگر چه گاهی فرد به روشهای جایگذین برای خلاء این ارتباط چنگ میزند اما در نهایت ارتباطات چهره به چهره جایگاه خودش را حفظ کرده است .
امروزه افراد به انواع وسایل ارتباطی دسترسی دارند آنها با تلفن همراه شخصی با دوستانشان صحبت میکنند ، پیام کوتاه متنی یا تصویری می فرستند ، ارتباط تصویری با هم دارند ، عکس و فیلم میگیرند و به موسیقی گوش میدهند آنها از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی با افراد بیشتری ارتباط برقرار میکنند . افرادی که آنها را نمی شناسند و خود نیز میتوا نند هویتشان را به راحتی پنهان کنند . اینگونه ارتباط میتواند لذت بخش باشد . استفاده از رسانه های فردی که افراد در اختیار دارند . در روابط شان با دوستان و آشنایان تاثیر میگذارد آنها به این ارتباط فردی عادت کرده و خشنود می شوند . به همین دلیل آنها استفاده فردی از رسانه ها را به کنار دوستان بودن را ترجیح خواهند داد . بدیهی است یک فرد در مقابل اوضاع ، مسأله و رویداد های محیط خود احساسات ، نگرش ها و واکنش های خاصی نشان میدهد .
امروزه یکی از ویژگی های تمدن بشری ، بستگی به نوع ارتباط بین انسانها و میزان گسترش آن دارد ، چرا که مبادله اطلاعات و اندیشه ها میان افراد ، یکی از برترین نیازهای زندگی اجتماعی است . مجرای ارتباطی ، به عنوان حلقه واسط ، فرد را به جامعه متصل می کند و زمینه انتقال اطلاعات و تجربیات به او را فراهم می سازد از آنجا که انسانها با احساسات سرو کار دارند و در ارتباطات چهره به چهره این احساس به راحتی رد و بدل می شود . و نیازی به تلاش برای توضیح احساسات نیست ، این نوع ارتباط از ویژگی خاص بر خوردار شده است . علاوه بر آن در ارتباطات چهره به چهره معنی و مفهوم را از ارتباطات غیر کلامی که شامل حرکات اندامی می شود دریافت می کند در ارتباطات چهره به چهره معنای بیشتری از فرد فرستنده پیام به گیرنده پیام ارسال می شود . و بازخورد این ارتباط هم بیشتر است .
استفاده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره رطوبت نسبی، آبهای زیرزمینی، استان فارس Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تلفن همراه، شبکه های اجتماعی، انتقال اطلاعات