پایان نامه ارشد رایگان درمورد شبیه سازی، فضاهای مسکونی، معیارهای طراحی

دانلود پایان نامه ارشد

7- فصل هفتم (شناخت سایت) 77
7-1- جغرافیا و اقلیم شیراز 77
7-1-1- توپوگرافی و شیب منطقه 78
7-1-2- لرزه خیزی 79
7-1-3- سیل 80
7-1-4- آب های سطحی 81
7-1-5- آب های زیر زمینی 82
7-1-6- بارندگی 83
7-1-7- دما 83
7-1-8- رطوبت نسبی 84
7-1-9- جریان باد 84
7-2- قنات ها و آب های جاری شیراز: 85
7-2-1- باغ های شیراز: 86
7-2-2- پارک ها و باغ های معاصر 89
8- انتخاب سایت 90
8-1- ویژگی های طبیعی: 90
8-2- ویژگی های عملکردی: 90
8-3- ویژگی های حمایتی: 91
8-4- موقعیت قرارگیری 91
8-4-1- موقعیت شهری 91
8-4-2- موقعیت جغرافیایی 93
8-4-3- عناصر شاخص سایت 94
9- فصل نهم (طراحی) 99
9-1- برنامه ریزی 99
9-1-1- بافت مسکونی 99
9-1-2- واحدهای تجاری 99
9-1-3- جمعیت معیار 100
9-2- شکل دهی به یک زبان الگو 100
9-2-1- انتخاب الگوها 101
9-3- طراحی کلی (مستر پلان) 123
9-3-2- زون بندی 124
9-3-2-1- وضعیت فعلی 124
9-3-3- معیارهای بیوفیلیک 126
9-3-4- شکل نهایی 129
9-4- واحد همسایگی 131
9-5- خانه 132
منابع و مآخذ: 135

فهرست جداول
جدول 1، ابعاد و عناصر طراحی بیوفیلیک، (kellert, heerwagen, & Mador, 2008, p. 15) 26
جدول 2، عناصر طراحی بیوفیلیک، (heerwagen, 2001, p. 32) 39
جدول 3، ویژگیهای شهر بیوفیلیک، (Beatley T. , 2010, p. 47) 45
جدول 4، استراتژیهای زیست تقلیدی برای شهرها، (Benyus, 2002, p. 70) 46
جدول 5، جدول آب پاکیزه، (kellert, heerwagen, & Mador, 2008) 48
جدول 6، عناصر طراحی شهری بیوفیلیک 53
جدول 7، جدول سیستم سبز مالمو، (Beatley T. , 2010, p. 96) 55
جدول 8، الگوهای الکساندر 58
جدول 9، الگوهای الکساندر در مقیاس ساختمان 74
جدول 10، نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1390 (مرکز آمار ایران, 1390) 100
جدول 11، درصدبندی خانوارها بر اساس تعداد اعضا (نگارنده) 100
جدول 12، مفهوم چرخه زندگی 102

فهرست تصاویر
شکل 1، مقیاسهای مختلف 17
شکل 2، مرزها، (الکساندر, 1391) 17
شکل 3، فضای معین، (الکساندر, 1391) 18
شکل 4، انسجام و ابهام عمیق، (الکساندر, 1391) 19
شکل 5، تضاد، (الکساندر, 1391) 20
شکل 6، سادگی و آرامش درونی، (الکساندر, 1391) 21
شکل 7، انواع تراکم 50
شکل 8، پروفیل عرضی از نحوه قرارگیری خیابان و باغ در یک محله 52
شکل 9، نقشه هوایی محلهی مسکونی اوالنکسمیر، (opMAAT, 2008) 63
شکل 10، نبود دسترسی سواره به محدودههای درون محله اوالنکسمیر (opMAAT, 2008) 64
شکل 11، تنوع زیستی موجود در یکی از پارکهای محلهی اوالنکسمیر (opMAAT, 2008) 64
شکل 12، هدایت آب باران به سمت برکهها (opMAAT, 2008) 65
شکل 13، دستگاه نشانگر محدودهی نزدیک به منابع آب و میزان سلامت آب منطقه (opMAAT, 2008) 65
شکل 14، بهرهگیری حد اکثری از مصالح طبیعی نظیر چوب (opMAAT, 2008) 66
شکل 15، ، ایستگاه دوچرخه درون محله (opMAAT, 2008) 66
شکل 16، عکس هوایی از محله اوالنکسمیر، مجموعههای خانهها و برکههای مقابل آنها (opMAAT, 2008) 67
شکل 17، بهرهگیری از انرژی خوریدی به واسطه بهرهگیری از گلخانه (opMAAT, 2008) 67
شکل 18، تعدادی از خانههای محله در مقابل همراه برکه (opMAAT, 2008) 68
شکل 19، نمای کلی از شهرک فریبورگ در آلمان، (Grid, 2011) 68
شکل 20، تبدیل شدن خیابانها به مکان بازی کودکان در واوبان، (Grid, 2011) 69
شکل 21، حمل و نقل از طریق تراموا در محلهی واوبان، (Grid, 2011) 70
شکل 22، استفاده از انرژی خورشیدی، (Grid, 2011) 71
شکل 23، به کارگیری عناصر کاملا طبیعی در طراحی منظر محله، (Grid, 2011) 71
شکل 24، باد غالب شیراز، (امامی, بدری زاده, & دروش, 1390) 85
شکل 25، موقعیت شهری محدودهی طراحی 93
شکل 26، موقعیت جغرافیایی سایت، (opMAAT, 2008) 94
شکل 27، گازرگاه از محل ورودی (نگارنده) 95
شکل 28، گرمابه سعدی، (نگارنده) 96
شکل 29، باغ طاووسیه در سمت چپ و باغ دلگشا در سمت راست (نگارنده) 97
شکل 30، فرهنگسرای طاووسیه، (نگارنده) 97
شکل 31، معرفی عناصر موجود در سایت (نگارنده) 98
شکل 32، به طور میانگین در هر هزار متر مربع چهار واحد مسکونی وجود دارد 99
شکل 33، دسترسی به آب(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 101
شکل 34، تقاطع فعالیت،(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 103
شکل 35، خیابان خرید،(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 105
شکل 36، درجات عمومیت(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 107
شکل 37، مجموعه خانهها(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 108
شکل 38، خانه تپه ای(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 109
شکل 39، دانشگاه در محله(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 111
شکل 40، مسیرهای محلی حلقوی(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 111
شکل 41، خیابانهای سبز(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 112
شکل 42، تقاطعها(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 113
شکل 43، بازی متصل به هم(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 115
شکل 44، اتاق عمومی در فضای باز(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 115
شکل 45، خانواده(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 116
شکل 46، خانه برای خانواده کوچک(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 117
شکل 47، خانه برای زوج(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 118
شکل 48، خانه برای یک نفر(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 118
شکل 49، مجموعه ساختمانها, (alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 119
شکل 50، محدوده چرخش(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) 120
شکل 51، وضعیت فعلی پهنهبندی کاربریها در سایت(نگارنده) 124
شکل 52، فراکتال موجود در طبیعت، (نگارنده) 126
شکل 53، هندسه فراکتال در سایت پلان مجموعه، (نگارنده) 126
شکل 54، نمونه هندسه فراکتال(نگارنده) 127
شکل 55، استفاده از هندسه فراکتال در بخش شرقی سایت(نگارنده) 127
شکل 56، ساختار فراکتال کارپت، (Addison, 1997, p. 22) 128
شکل 57، الهام از فراکتال کارپت در چیدمان بلوکها، واحدها و فضاهای مسکونی، (نگارنده) 128
شکل 58، دید کلی به مجموعه، (نگارنده) 129
شکل 59، دید کلی از مجموعه، (نگارنده) 129
شکل 60، دید به سمت محل خروج قنات از زمین (نگارنده) 130
شکل 61، دید به سمت مجموعه مسکونی و برکه مرکزی (نگارنده) 130
شکل 62، سایت پلان کلی( نگارنده) 130
شکل 63، واحد همسایگی، دید از بالا،(نگارنده) 131
شکل 64، واحد همسایگی، طبقه همکف(نگارنده) 132
شکل 65، واحد همسایگی، طبقهی دوم (نگارنده) 132
شکل 66، پلان خانهی اول، دارای دو واحد، یک واحد پنج نفره و یک واحد دو نفره(نگارنده) 133
شکل 67، طبقه همکف خانه دوم از مجموعه انتخابی(نگارنده) 134

1- فصل اول (طرح تحقیق)
1-1- بیان مساله
رابطه ی انسان با طبیعت موضوعی جذاب و مورد توجه در امر طراحی و معماری است که میزان این رابطه دائماً در نوسان بوده است. پس از دور شدن از طبیعت در جریان انقلاب صنعتی و بعد از آن جریان های معماری و شهرسازی مدرن، امروزه این حقیقت بر هیچ کس پوشیده نیست که انسان چه از نظر روحی(و معنوی) و چه از نظر جسمی(و مادی) نیازمند طبیعت است. نیازی که همواره با خلقت انسان در پیوند بوده است. اما دغدغه پاسخگویی به این نیاز منجر به پیدایش گرایشاتی در حوزه ی طراحی گشته است. گرایشاتی نظیر طراحی ارگانیک، طراحی پایدار، طراحی سبز و طراحی اکوتک. اما در این میان گرایشی با عنوان طراحی طبیعت دوست “biophilic design” شکل گرفته که در پی دستیابی به راهکارهایی است که طی آن حضور انسان در بستر طبیعت کمترین خدشه را به کیفیت بکر بودن طبیعت وارد نماید یا طبیعت بکر را به همراه تمامی قواعدش وارد محدوده محیط های انسان ساخت نماید و در نهایت ساختمان را به عضو زنده ای از طبیعت مبدل نماید.
بیشترین رابطه ی انسان با فضای مصنوع در حوزه فضاهای مسکونی است یا به عبارتی دیگر هر انسان بیش از هر مکان دیگری عمر خود را در محدوده ی مسکونی سپری می کند. در نتیجه ضرورت طراحی فضاهای طبیعت دوست در محدودهی مسکونی بیش از هر محدوده دیگری احساس می شود.
این پژوهش با هدف لحاظ نمودن همه جانبهی طبیعت در معماری امروز، طراحی خانهای را دنبال میکند که فرآیندها و سیستمهای طبیعی را شبیه سازی نموده و با طبیعت هماهنگ باشد و نهاتا قابلیت شکل گرفتن محله ای مسکونی را مطابق با معیارهای طراحی طبیعت دوست میسر سازد.
این که چگونه میتوان حضور بکر، حداکثری و فاخر طبیعت را در یک بافت مسکونی با الگوی زندگی متناسب با طبیعت محقق نمود پرسش اصلی این پروژه خواهد بود.

1-2- اهداف
1-2-1- اهداف اصلی:
– ارتقای سطح کیفی محدودهی سکونت انسان از طریق به حداکثر رساندن حضور طبیعت و مصادیق آن در قالب اشکال، سیستمها و فرآیندهای طبیعی در عرصهی زندگی شهری و به عبارتی دیگر زندگی بخشیدن به کالبد ساختمانها و محیطهای انسان ساخت.
1-2-2- اهداف فرعی:
– کمک به احیای محدوده های سبز شهر شیراز با حفظ و در صورت نیاز اصلاح تراکم جمعیتی و کاربریهای محدودهی انتخابی اجرای طرح.
– استفاده از مناسبترین الگوی سکونت با به دست آوردن برآیندی از الگوی زندگی مردم منطقه و الگوهای متناسب با طراحی طبیعت محور و پایدار.

1-3- ضرورت طرح
ساخت و ساز در محدودههای سبز شهری علیالخصوص شهرهایی نظیر شیراز و اصفهان رو به رشد است و در صورتی که الگویی مدون در این محدوده وجود داشته باشد به یقین آسیب ساختمانهای غیر قابل اجتناب را به حداقل رسانده و هویت شهری مانند شیراز را حداقل در محورهای سبز تاریخیاش حفظ و احیا می نماید. از این رو طرح فوق در جهت تبدیل یک محله مسکونی که در محدوده محور سبز دلگشا به سعدی شهر شیراز قرار گرفته به محلهای طبیعت محور، تلاش مینماید تا با انتخاب محل احداث خانه طبیعت دوست در این محدوده، به شکلی همهجانبه از طبیعت بومی در سطوح مختلف منطقه حمایت نماید و شاید تعریفی متناسب با اصول طراحی طبیعتدوست را در عرصه زندگی انسان ارائه دهد.
1-4- چهارچوب نظری
در این پژوهش سعی شده تا با کنار هم قرار دادن ویژگیهای طراحی بیوفیلیک در کنار دیگر مفاهیم طبیعی مهم نظیر بوم منطقه و الگوهای طراحی مسکونی، نهایتا به الگویی بهینه برای طرح مورد نظر دست یابیم.

نمودار 1، چهارچوب نظری (نگارنده)
1-5- فرضیه و سوالات
– حضور طبیعت در زندگی انسان از ضروریات جوامع امروزی است و موجب ارتقای شرایط جسمی و روحی انسان می شود.
– آیا می توان طبیعت بکر را در شکلی پایدار و از طریق شبیه سازی سیستم ها و فرآیندهای طبیعی در کالبد و الگوی معماری وارد نمود.
– آیا می توان کالبد معماری را به محل امنی برای زندگی متعادل گونه های جانوری و گیاهی تبدیل نمود.
– الگوی بهینه ی زندگی و سکونت با توجه به اضافه شدن بعد طبیعت به معماری چیست و تا چه میزان از کهن الگوها می توان بهره گرفت.
1-6- روش تحقیق
در این پژوهش از طریق تحلیل داده های به دست آمده از کتب معتبر در زمینه معماری طبیعت دوست و تطبیق نتایج نهایی با نمونه های عملی انجام شده سعی در دستیابی به الگوی بهینه زندگی، مطابق با رویکرد طرح، خواهد بود. در نهایت طرح با معیارهای طراحی طبیعت دوست مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و به میزان موفقیت طرح در این زمینه امتیاز تعلق خواهد گرفت.

2- فصل دوم (پیشینه تحقیق)
2-1- رابطه انسان و طبیعت
طرز تفکر انسان در مورد طبیعت عامل مهمی در مورد نحوهی تأثیرگذاری وی بر روی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رطوبت نسبی، آبهای زیرزمینی، استان فارس Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد روانشناسی، طبیعت انسان، دستور زبان