پایان نامه با کلید واژگان امکان سنجی، جاذبه های گردشگری، گردشگری ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

است و وجودش برایم همه مهر.

همسرم به صمیمیت باران
همسری که اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم است.

تقدیم به خواهرانم
که وجودشان شادی بخش و صفایشان مایه آرامش من است.
و
تقدیم به:
تمامی کسانی که مرا در این راه یاری رساندند.
 

چكيده
ورزش اسکی به عنوان یکی از اشکال گردشگری زمستانی محسوب می شود که سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. کشور ایران با کوه های سر به فلک کشیده و برف گیر خود در زمره کشورهایی قرار می گیرد که می تواند گردشگران زیادی را جهت مبادرت به این ورزش مفرح به خود جذب سازد. بر همین اساس، شناسایی مناطق مستعد احداث پیست اسکی ضرورت می یابد.
اين پژوهش با هدف مکان یابی و امکان سنجی احداث پیست اسکی در کوه گرین در منطقه گاماسیاب صورت گرفته است که قصد دارد با بررسی هر یک از مؤلفه های امکان سنجی، به ایجاد یک منطقه تفریحی-گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی، اشتغال زایی برای مردم آن منطقه و در نهایت توسعه هرچه بیشتر گردشگری ایران جهت متحول ساختن اقتصاد آن بپردازد.
روش این پژوهش، توسعه ای می باشد که به طور برجسته به شكل ميداني اجرا شده است. نمونه مورد نظر نیز از میان متخصصان و به روش گلوله برفی انتخاب شده است که حجم آن، 105 نفر از متخصصان فعال در زمینه اسکی و یا آشنا به این حرفه ورزشی می باشد. از آزمون كلوموگروف- اسميرنوف و نیز آزمون t تک نمونه ای جهت بازارسنجی و تجزیه و تحلیل امکانات جانبی مورد نیاز برای منطقه اسکی و نیز سطح این امکانات استفاده شده است.
بررسي يافته هاي پژوهش نشان می دهد كه منطقه مورد نظر به لحاظ مؤلفه های فنی، اقتصادی، زمانی، محیطی، قانونی و بازار در امکان سنجی، کاملاً مناسب جهت احداث پیست اسکی می باشد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب صفحه
فصل اول: طرح تحقیق 1
مقدمه 2
1-1 بیان مسئله 2
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع 4
3-1 پرسش های تحقیق 4
4-1 اهداف تحقیق 5
5-1 روش کلی تحقیق 5
1-5-1 قلمرو مکانی- جامعه تحقیق 5
2-5-1 قلمرو زمانی تحقیق 5
3-5-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه 5
4-5-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن 6
5-5-1 روش های تحلیل داده ها 6
6-1 موانع ومحدودیتهای تحقیق 6
7-1 چارچوب کلان نظری تحقیق 7
8-1 نقشه راه 7
9-1 پیشینه تحقیق 8
10-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق 9
فصل دوم: پیشینه تحقیق 11
مقدمه 12
1-2 گردشگری و اثرات آن 12
2-2 اشکال گردشگری 15
1-2-2 گردشگری ورزشی و گردشگری زمستانی 17
1-1-2-2 انواع گردشگری ورزشی 20
2-2-1-2 تاریخچه گردشگری ورزشی در ایران 21
3-1-2-2 گردشگری اسکی 21
4-1-2-2 تاریخچه اسکی در ایران 22
3-2 مطالعه امکان سنجی 23
1-3-2 امکان سنجی عملیاتی 24
1-1-3-2 امکان سنجی قانونی 25
2-3-2 امکان سنجی فنی 25
1-2-3-2 توسعه پایدار گردشگري اسکی 27
3-3-2 امکان سنجی اقتصادی 30
1-3-3-2 اقلام و امکانات مورد نیاز جهت بهره برداری از یک پیست اسکی 32
2-3-3-2 تحلیل بازگشت سرمایه 34
4-3-2 امکان سنجی زمانی-برنامه ای 34
5-3-2 دسترسی و تجزیه و تحلیل بازار 35
4-2 استان لرستان 37
1-4-2 آب وهوا 40
2-4-2 کوه ها 41
5-2 کوه گرین 42
1-5-2 مراکز جمعیتی اطراف کوه گرین و مطالعات جمعیت شناختی آن ها 50
2-5-2 زیرساخت ها و تأسیسات موجود در مجاورت کوه گرین 55
3-5-2 ملاحظات قانونی، اقتصادی و زمانی احداث پیست اسکی گرین 57
4-5-2 بازار گردشگران ورودی به پیست گرین 59
5-5-2 اشتغال زایی مجموعه پیست اسکی گرین 59
6-5-2 جاذبه های گردشگری اطراف کوه گرین 59
1-6-5-2 جاذبه های گردشگری نهاوند 60
2-6-5-2 جاذبه های گردشگری دلفان 62
3-6-5-2 جاذبه های گردشگری سلسله 65
4-6-5-2 جاذبه های گردشگری بروجرد 66
5-6-5-2 سد گرین 70
6-2 بررسی چند نمونه از پیست های موفق ایران 71
1-6-2 پیست اسکی دربندسر 71
2-6-2 پیست اسکی دیزین 72
3-6-2 پیست اسکی پولاد کف شیراز 74
فصل سوم: روش تحقیق 11
مقدمه 78
1-3 نوع پژوهش 78
2-3 روش های گردآوری اطلاعات و تحلیل آن ها 78
1-2-3 مصاحبه 79
2-2-3 روش محاسبه شیب 79
3-2-3 روش TCI 79
4-2-3 تحلیل هزینه- منفعت 80
5-2-3 دوره بازگشت سرمایه 81
6-2-3 پرسشنامه 81
1-6-2-3 روایی پرسشنامه 82
2-6-2-3 پایایی پرسشنامه 82
3-6-2-3 نمونه گیری و حجم نمونه 83
3-3 تجزیه و تحلیل داده ها 83
1-3-3 آزمون کلموگروف – اسمیرنوف 83
2-3-3 آزمون t تک نمونه ای 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 86
مقدمه 87
1-4 پاسخ به سوالات تحقیق از طریق ادبیات پژوهش 87
2-4 تحلیل پرسشنامه 89
1-2-4 تحليل جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 89
1-1-2-4 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 89
2-1-2-4 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات 90
2-2-4 آزمون نرمال بودن داده‌ها 91
3-4 پاسخ به سوالات تحقيق از طریق تحلیل پرسشنامه 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105
مقدمه 106
1-5 بحث و نتیجه گیری کلی براساس هدف و مدل نظري تحقيق 106
1-1-5 چالش های موجود در منطقه 108
2-5 توصیه های اجرایی مبتنی بر یافته ها به سرمایه گذارن و مسئولین ذیربط 109
3-5 محدودیتهای پژوهش 110
4-5 پیشنهادها برای پژوهشگران آتی 111
منابع فارسی I
منابع لاتین V
پیوست ها
پیوست 1
پیوست 2
پیوست 3
پیوست 4
پیوست 5
پیوست 6
پیوست 7
پیوست 8
پیوست 9
پیوست 10

فهرست جداول و نمودارها

فهرست صفحه
فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 11
جدول 1-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
جدول 2-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
جدول 3-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
جدول 4-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
جدول 5-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
جدول 6-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
جدول 7-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
جدول 8-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
جدول 9-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
جدول 10-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
نمودار 1-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
جدول 11-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
نمودار 2-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
نمودار 3-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
نمودار 4-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 77
جدول 1-3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ………………………………………………………………………. 86
جدول 1-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
جدول 2-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
نمودار 1-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
جدول 3-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
نمودار 2-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
جدول 4-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
جدول 5-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
نمودار 3-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
جدول 6-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
نمودار 4-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
جدول 7-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
جدول 8-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
نمودار 5-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
جدول 9-4

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره پوشش گیاهی، استان اصفهان، استان یزد Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امکان سنجی، صنعت گردشگری، استان لرستان