منبع تحقیق درباره عوامل فرهنگی، آداب اجتماعی، بافت تاریخی شهر

دانلود پایان نامه ارشد

5-2-1- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهر 91
5-2-2- جغرافیای عقدا 94
5-2-3- راه ها 103
5-2-4 عوامل شکل دهنده سیمای شهر 105
5-2-4-1- سیمای بیرونی شهر 108
الف) برج و بارو 109
ب) قلعه ها 111
ج) بادگیرها 113
د) مصالح 115
5-2-4-2- سیمای درونی شهر 115
الف) خانه ها 115
ب) ابنیه مذهبی 118
مساجد 122
حسینیه ها 122
کلک ها 122
چهارطاقی ها 125
ج) ابنیه خدماتی 126
آب انبارها 128
حمام ها 130
رباط ها 131
5-2-4-3- سیمای فرهنگی شهر 133
5-2-4-4-آسیب شناسی شهر 134
فصل ششم: ارائه طرح پیشنهادی ……………………………………………………………………………………….137
6-1 موقعیت شهر عقدا 138
6-2معرفی حریم شهر و محدوده طراحی 156
6-3دسترسی های به سایت 139
6-4معرفی اهداف طراحی 156
6-5 معرفی کانسپت طراحی 156
6-6 معرفی طرح پیشنهادی 156
1-6-6 معرفی بخش اقامتی 156
6-6-2 معرفی حسینیه 156
منابع و ماخذ 156

فهرست شکل ها
صفحه
شکل 3-1 …………………………………………………………………..
49
شکل 3-2…………………………………………………………………..
58
شکل 3-3…………………………………………………………………..
59
شکل 3-4…………………………………………………………………..
60
شکل 3-5…………………………………………………………………..
63
شکل 3-6…………………………………………………………………..
63
شکل 3-7…………………………………………………………………..
64
شکل 3-8…………………………………………………………………..
64
شکل 3-9…………………………………………………………………..
66
شکل 3-10…………………………………………………………………..
68
شکل 3-11…………………………………………………………………..
68
شکل 3-12…………………………………………………………………..
69
شکل 3-13…………………………………………………………………..
69
شکل 3-14…………………………………………………………………..
69
شکل 3-15…………………………………………………………………..
69
شکل 3-16…………………………………………………………………..
71
شکل 5-1…………………………………………………………………..
108
شکل 5-2…………………………………………………………………..
109
شکل 5-3…………………………………………………………………..
110
شکل 5-4…………………………………………………………………..
110
شکل 5-5…………………………………………………………………..
111
شکل 5-6…………………………………………………………………..
112
شکل 5-7…………………………………………………………………..
112
شکل 5-8…………………………………………………………………..
114
شکل 5-9…………………………………………………………………..
114
شکل 5-10…………………………………………………………………..
115
شکل 5-11…………………………………………………………………..
116
شکل 5-12…………………………………………………………………..
119
شکل 5-13…………………………………………………………………..
121
شکل 5-14…………………………………………………………………..
122
شکل 5-15…………………………………………………………………..
123
شکل 5-16…………………………………………………………………..
126
شکل 5-17…………………………………………………………………..
129
شکل 5-18…………………………………………………………………..
129
شکل 5-19…………………………………………………………………..
130
شکل 5-20…………………………………………………………………..
130
شکل 5-21…………………………………………………………………..
131
شکل 5-22…………………………………………………………………..
133
شکل 5-23…………………………………………………………………..
134
شکل 6-1…………………………………………………………………..
137
شکل 6-2…………………………………………………………………..
137
شکل 6-3…………………………………………………………………..
138
شکل 6-4…………………………………………………………………..
138
شکل 6-5…………………………………………………………………..
139
شکل 6-6…………………………………………………………………..
139
شکل 6-7…………………………………………………………………..
140
شکل 6-8…………………………………………………………………..
140
شکل 6-9…………………………………………………………………..
145
شکل 6-10…………………………………………………………………..
145
شکل 6-11…………………………………………………………………..
146
شکل 6-12…………………………………………………………………..
146
شکل 6-13…………………………………………………………………..
146
شکل 6-14…………………………………………………………………..
147
شکل 6-15…………………………………………………………………..
147
شکل 6-16…………………………………………………………………..
148
شکل 6-17…………………………………………………………………..
148
شکل 6-18…………………………………………………………………..
149
شکل 6-19…………………………………………………………………..
150
شکل 6-20…………………………………………………………………..
150
شکل 6-21…………………………………………………………………..
151
شکل 6-22…………………………………………………………………..
152
شکل 6-23…………………………………………………………………..
152
شکل 6-24…………………………………………………………………..
153
شکل 6-25…………………………………………………………………..
153

فهرست جدول ها
صفحه
جدول 1-1………………………………………………………………………………
5
جدول 1-2………………………………………………………………………………
6
جدول 3-1……………………………………………………………………………..
72
جدول 3-2……………………………………………………………………………..
74
جدول 5-1……………………………………………………………………………..
86
جدول 5-2……………………………………………………………………………..
88
جدول 5-3……………………………………………………………………………..
90
جدول 5-4……………………………………………………………………………..
94
جدول 5-5……………………………………………………………………………..
107
جدول 5-6……………………………………………………………………………..
117
جدول 5-7…………………………………………………………………………….
118
جدول 5-8…………………………………………………………………………….
121
جدول 5-9…………………………………………………………………………….
124
جدول 5-10………………………………………………………………………………
124
جدول 5-11………………………………………………………………………………
127

فهرست نقشه ها
صفحه
نقشه 6-1………………………………………………………………………………
149
نقشه6-2………………………………………………………………………………
151
نقشه 6-3……………………………………………………………………………..
154
نقشه 6-4……………………………………………………………………………..
155
نقشه6-5……………………………………………………………………………..
156
نقشه 6-6……………………………………………………………………………..
157

چکیده
بافت هاي تاريخي با توجه به اینکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره هستند جزو سرمايه هاي ملي هر کشور محسوب می شوند. این در حالی است که متاسفانه امروزه این بافت های ارزشمند تاریخی در اکثر شهرهای کشورمان به دلیل فقدان حیات شهری رو به ویرانی نهادند. عوامل نیرومندی نظیر عوامل فرهنگی؛ شامل آداب اجتماعی و مراسم آیینی و… همچنین جلب جمعیت گردشگر و توریست در ماندگاری، حفظ و احیای حیات این بافت های ارزشمند از طرق مختلفی نظیر جلب حضور و مشارکت مردم، نقش ارزنده ای را ایفا می کنند.
هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل فرهنگی نظیر مراسم آیینی و… در احیای بافت های تاریخی با طرح این پرسش است که آیا می توان با بهره جویی از عوامل فرهنگی بافت تاریخی شهر عقدا را احیا نمود؟ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی (اسناد بر اساس متون، نقشه ها و تصاویر) به همراه برداشت های میدانی بوده است. بستر تحقیق ، شهر عقدا می باشد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مراسم آیینی (مراسم مذهبی ایام محرم و صفر) در شهر عقدا به عنوان عامل مهم هویتی و فرهنگی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، نظام مالی Next Entries منبع تحقیق درباره بافت تاریخی، میراث فرهنگی، ساختار تاریخی