پایان نامه با کلید واژگان ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، نظام مالی

دانلود پایان نامه ارشد

های دولت و سهم مالیات از آن در ایران 20
2-2-7 اهمیت مالیات 23
2-2-8 تعاریف و تقسیم بندی‌های مالیاتی 24
2-2-8-1 تعریف و مفهوم مالیات 25
2-2-8-2 انواع مالیات 25
2-2-8-2-1 مالیات‌های مستقیم 25
2-2-8-2-2 مالیات‌های غیر مستقیم 25
2-2-9 تاریخچه مالیات بندی در ایران: 26
2-2-9-1 مالیات در عهد مادها 26
2-2-9-2 مالیات در عهد هخامنشیان 26
2-2-9-3 مالیات در دوره سلوکیان 27
2-2-9-4 مالیات در دوره پارتیان 27
2-2-9-5 مالیات در ایران بعد از اسلام 27
2-2-10 تحولات قوانین مالیاتی طی سال‌های 1366-1357 29
2-2-11 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران 29
2-2-12 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان 31
2-2-13 ارزش افزوده 32
2-2-14 تعریف و مفهوم مالیات بر ارزش افزوده 33
2-2-14-1 تعریف نظری مالیات بر ارزش افزوده: 33
2-2-14-2 تعریف عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده 33
2-2-15 جایگاه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) 33
2-2-16 انواع مالیات بر ارزش افزوده 35
2-2-16-1 مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید (VATP) 36
2-2-16-2 مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI) 37
2-2-16-3 مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف(VATC) 37
2-2-17 مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده 37
2-2-18 اصل مبدأ و مقصد در نظام مالیات بر ارزش افزوده: 38
2-2-19 روش‌های محاسبه مالیات بر ارزش افزوده: 39
2-2-19-1 روش بستانکاری فاکتور 39
2-2-19-2 روش تفریق 40
2-2-19-3 روش مجموع 40
2-2-20 نحوه محاسبه عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده در ایران 40
2-2-21 پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده 42
2-2-22 تحلیل نرخ در مالیات بر ارزش افزوده 42
2-2-22-1 نرخ اصلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان 42
2-2-22-2 انواع نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان 44
2-2-23 نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 47
2-2-24 ویژگی‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران 49
2-2-24-1 مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده 49
2-2-24-2 معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده 50
2-2-24-3 اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی 53
2-2-25 معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده 59
2-2-26 معافیت‌ها در ایران : 60
2-2-27 جرائم قانونی نظام مالیات بر ارزش افزوده 61
2-2-28 مباحث اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی 61
2-2-29 زنجیره نهایی توزیع 63
2-2-30 نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجیره اجرا 64
2-2-31 ساختار کنونی نظام مالیات بر ارزش افزوده 67
2-2-31-1 ایران فاقد نظام جامع اطلاعاتی از وضعیت مالیاتی مردم است. 67
2-2-31-2 نظام بروکراسی پیچیده ای در نظام مالیاتی ایران وجود دارد 68
2-2-31-3 بی نیازی دولت به مالیات از دیگر دلایل گریز مالیاتی مردم است 68
2-2-31-4 وجود دوگانگی بین نظام مالیاتی و وجوهات شرعی در گریز مالیاتی مؤثر است 68
2-2-31-5 عدم در نظر گرفتن مالیات برای مالیات گریزان 68
2-2-31-6 حذف مطلق استثنائات در پرداخت مالیات 69
2-3 مروری بر تحقیقات انجام گرفته 69
2-3-1 تحقیقات انجام گرفته در داخل ایران 71
2-3-2 تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران 73
2-4 خلاصه و نتیجه‌گیری فصل دوم 76
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 78
3-2 روش تحقیق 79
3-3 فرضیه های تحقیق 79
3-3-1 فرضیه اصلی 79
3-3-2 فرضیه‌های فرعی 79
3-4 جامعه آماری 80
3-5 نحوه جمع آوری اطلاعات 81
3-6 ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها 81
3-6-1 تهیه و تنظیم پرسشنامه 81
3-6-1-1 روایی 82
3-6-1-2 پایایی 84
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 85
3-7-1 استفاده از آمار توصیفی 85
3-7-2 استفاده از آمار استنباطی 85
3-7-2-1 آزمون کولموگوروف اسمیرنوف 85
3-7-2-2 تحلیل همبستگی 86
3-7-2-3 ضریب همبستگی پیرسون (r) 86
3-7-2-4 ضریب همبستگی اسپیرمن(rs) 86
3-7-2-5 مدل‌های عاملی 87
3-7-2-6 مدل‌های مسیر 87
3-7-2-7 مدل‌سازی معادله ساختاری 87
3-7-2-8 شاخص‌های برازش و اصلاح مدل 88
3-8 خلاصه……………. 91
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1 مقدمه 93
4-2 آزمون کولموگوروف اسمیرنوف 93
4-3 مدل سازی معادله ساختاری 93
4-4 شاخص های برازش 100
4-5 آزمون فرضیات 101
4-5-1 آزمون فرضیه فرعی اول 101
4-5-2 آزمون فرضیه فرعی دوم 102
4-5-3 آزمون فرضیه فرعی سوم 102
4-5-4 آزمون فرضیه اصلی 103
4-6 خلاصه فصل 106
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها
5-1 مقدمه 108
5-2 نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق 108
5-2-1 فرضیه ی فرعی اول 108
5-2-2 فرضیه ی فرعی دوم 109
5-2-3 فرضیه ی فرعی سوم 109
5-2-4 فرضیه ی اصلی 109
5-3 پیشنهادهای کاربردی 109
5-4 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 111
5-5 محدودیت های تحقیق 111
منابع 113
منابع فارسی…………… 113
منابع لاتین …………….. 116
Abstract ……………………………………………………. 118
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ‏21: درآمدهای مالیاتی طی سال‌های 1384- 1389، ارقام: میلیون ریال 21
جدول ‏22: نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت در سه دوره مختلف، ارقام: درصد 22
جدول ‏23: نرخ مالیات و نسبت درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به کل درآمدهای مالیاتی 43
جدول ‏24: نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تعداد کشورهای جهان 43
جدول ‏25: توزیع تعدد نرخ‌های VAT در کشورهای جهان 45
جدول ‏26: وضعیت پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان 46
جدول ‏27: نرخ عوارض و مالیات بر انواع کالاهای مصرفی 48
جدول ‏28: ویژگی‌های فرهنگ مالیاتی و راه‌های ارتقای آن در کشورهای مختلف 70
جدول ‏29: خلاصه پژوهش‌های انجام گرفته 75
جدول ‏31: فراوانی و درصد نمونه تحقیق 81
جدول ‏32: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 85
جدول ‏41: نتایج آزمون کولموگوروف اسمیرنوف 93
جدول ‏42: ضرایب رگرسیونی 99
جدول ‏43: شاخص های برازش مدل ساختاری 100
جدول ‏44: نتایج آزمون تی (عوامل مرتبط با شغل و حرفه‌ی مؤدی) 101
جدول ‏45: نتایج آزمون تی (عوامل فردی) 102
جدول ‏46: نتایج آزمون تی (عوامل محیطی و فیزیکی و زیرساخت‌های آموزشی) 103
جدول ‏47: نتایج آزمون فرض 106

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ‏21: نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تعداد کشورهای جهان 44
نمودار ‏22: توزیع تعدد نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای 45

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ‏21: فرهنگ مالیاتی 55
شکل ‏22: انتقال مالیات در طول زنجیره 65
شکل ‏23: محاسبات مالیات بر ارزش افزوده در یک فرآیند 3 مرحله ای تولید صندلی چوبی 66
شکل ‏41: مدل ساختاری 98

چکیده
این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقه‌بندی می‌گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان فن می‌باشند که شامل: کارکنان، ممیزین، کارشناسان و کارشناسان ارشد اداره مالیاتی استان ایلام، اساتید دانشگاه با زمینه تخصصی مالی و اقتصادی مسلط به قانون مالیات بر ارزش افزوده و آشنا با سازمان متولی اجرا و فرآیندهای اجرایی آن می‌باشد که در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است و تعداد 100 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و جداول و نمودار) و آمار استنباطی (آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون نرمال بودن داده‌ها و معادلات ساختاری) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آموزش مؤدیان مالیاتی بر اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر معناداری دارد. همچنین عوامل مرتبط با شغل و حرفه‌ی مؤدی و عوامل محیطی و فیزیکی بر اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: آموزش مؤدیان مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، استان ایلام

فصل اول
کلیات تحقیق

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه
مالیات به عنوان یک ابزار مهم مالی، دولت را در انجام صحیح وظیفه توزیعی خود یاری می‌دهد و به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع در آمد دولت‌ها بشمار می‌رود که از اعصار گذشته تاکنون با توجه به تحول و تطور وظایف دولت‌ها اهمیت روزافزونی داشته است.
امروزه دولت‌ها علاوه بر ایفای نقش سنتی خود مبنی بر تأمین امنیت داخلی و خارجی دارای نقش و وظایف عمده‌ای در راستای نیل به رفاه اجتماعی می‌باشند، مالیات‌ها علاوه بر اینکه به عنوان منبع اصلی تأمین مالی نیازهای دولتی هستند، به عنوان ابزار اصلی جهت اجرای سیاست‌های مالی و تامین‌عدالت اجتماعی مورد استفاده گسترده دولت‌ها قرار می‌گیرند (مجله اقتصادی،1386،71).
زمانی وظایف دولت‌ها محدود به تأمین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی خود بود و بالطبع هزینه‌های آن‌ها در سطح پایین‌تری قرار داشت اما به مرور زمان و با تحولات به وجود آمده در وظایف دولت‌ها مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد برای پوشش هزینه‌ها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی‌گری و حاکمیت مطرح گردید (پژویان، ، -83).
دولت با اخذ مالیات و جمع‌آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه گذاری‌ها در واقع نقش زیربنایی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند تا بتواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید (پورمقیم،1380،57).
سال‌هاست که نظریه‌پردازان و عموم علاقه‌مندان به توسعه اقتصادی کشور بحث مالیات را مورد توجه قرار داده‌اند و همیشه مسئولین اقتصادی و اقتصاددانان تاکید داشته‌اند که سهم مالیات‌ها و نقش هدایتی و نظارتی دولت به گونه سرسام‌آوری گسترش یافته است. چنانکه دولت عصر جدید پدیده‌ای است نوین و با تصویری که طی هزاران سال از دولت در ذهن آدمیان نقش بسته بود کاملاً متفاوت است و در نتیجه همگام با این دگرگونی گسترده که هنوز هم ادامه دارد، (به رغم اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها) هزینه‌های بخش دولتی در بودجه کشورها روبه فزونی است. بالطبع این مصارف به منابع عظیم جهت تأمین آن نیازمند می‌باشد و از بین منابع مختلف تأمین این مصارف، بهترین و منطقی‌ترین منبع در آمد مالیاتی می‌باشد که در جهان در بین اکثر کشورها به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی محسوب می‌شود و از این رو در تمام کشورها دست به کوشش گسترده‌ای جهت افزایش توان مالیاتی خود زده‌اند (دانشکده امور اقتصادی و دارایی، 1379،).
در تمام کشورها به مسئله مالیات اهمیت زیادی می‌دهند مثلاً در کشور هلند امر مالیاتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و سراسر زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است چنانچه هر اقدام مالی و اقتصادی و حتی ازدواج خود را با توجه به مسئله مالیات و حسابگری‌های مبتنی بر آن انجام می‌دهند. در چنین جوی طبعاً فکر اصلاح و رفع تنگناهای سیستم مالیاتی نیز فکرهای بسیاری را به خود مشغول خواهد کرد.
در حال حاضر در کشور ما قسمت اعظم بودجه عمومی از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌گردد و مالیات‌ها عملاً سهم کمی در تأمین این بودجه دارند و به همین دلیل گاهی با کاهش درآمدهای نفتی کسری موازنه به وجود می‌آید که این امر ممکن است باعث توقف و یا کند شدن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای که از قبل پیش بینی گردیده، شود و یا باعث کاهش ارزش پول در مقابل پول بین‌المللی گردد که صدمات بیشتری بر اقتصاد خواهد زد. (همان،47)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ماهواره‌های، گالیوم، آرسناید Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، استان ایلام