پایان نامه رایگان درمورد کنترل وضعیت، فراوانی تجمعی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست

فصل 1) مقدمه 1
1-1) كليات علم آمار[2] 4
1-1-1) آمار استنباطی[3] 7
1-1-2) تعریف رگرسیون 8
1-1-3) نرم افزار SPSS[4] 9
1-1-4) تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی[3] 12
1-1-5) فرآیندهای داده کاوی 14
فصل 2) طراحی مدار ماهواره 18
2-1) عوامل مؤثر در انتخاب مدار[1] 18
2-1-1) عملکرد پرتابگرها 18
2-1-2) ماهواره‌هاي مخابراتي واقع در مدارهاي کم ارتفاع (لئو) 19
2-1-3) تاریخچه مخابرات ماهوارهای 21
2-2) روش طراحی آماری مدار کاری ماهواره 24
2-2-1) روند نمای طراحی آماری 25
2-2-2) ارزیابی مدار بر حسب طول عمر 26
2-2-3) تخمین مشخصات مداری 27
2-3) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه 31
2-3-1) نتایج محاسبات آماری 32
فصل 3) زیرمجموعه تعیین و کنترل وضعیت 33
3-1) معرفی 33
3-1-1) دقت تعیین و کنترل وضعیت 34
3-1-2) المان‌های تعيين وضعيت [8] 34
3-1-3) المان‌ها و مجموعه كنترل وضعيت [19] 39
3-1-4) طرح های کنترل وضعیت [9] 45
3-2) طراحی آماری 49
3-3) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه 51
3-3-1) نتایج محاسبات آماری 52
فصل 4) زیرمجموعه مخابرات 53
4-1) معرفی زير مجموعه مخابرات[18] 53
4-1-1) آنتن[16] 54
4-1-2) مدولاسیون 63
4-1-3) فرستنده و گيرنده 64
4-1-4) ترانسپوندر 64
4-1-5) لامپ TWT 64
4-1-6) لینک بالارو – لینک پایین رو 65
4-2) مدل‌های آماری زیر مجموعه جمع آوری و ارسال داده در ماهواره‌ها 66
4-2-1) روش طراحی آماری 66
4-2-2) روند نمای طراحی آماری 66
4-2-1) محاسبه جرم زیر مجموعه مخابرات بر حسب جرم کل ماهواره به وسیله مدل جرمی 68
4-2-2) محاسبه توان زیر مجموعه مخابرات بر حسب جرم زیرمجموعه مخابرات 69
4-2-3) انتخاب باند کاری و نوع آنتن و تعداد ترانسپوندر بر حسب جرم ماهواره 69
4-2-4) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه 72
4-2-5) نتایج محاسبات آماری 73
فصل 5) زیر مجموعه تامین انرژی 74
5-1) معرفی زیرمجموعه تامین انرژی 74
5-1-1) تعريف زير مجموعه تأمين انرژي[17] 75
5-1-2) اجزای زير مجموعه تأمين انرژي 76
5-2) طراحی آماری زیرمجموعه تامین انرژی ماهواره ها 77
5-2-1) روش طراحی آماری 77
5-2-2) روندنمای طراحی آماری 78
5-3) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه 84
5-3-1) نتایج محاسبات آماری 85
فصل 6) زیر مجموعه کنترل حرارت 86
6-1) معرفی بخش کنترل حرارت[16] 86
6-1-1) روشهای کنترل دما 86
6-1-2) معرفی اجزای زیرمجموعه کنترل دما 87
6-2) طراحی آماری 93
6-2-1) روند نمای طراحی 93
6-3) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه 96
6-3-1) نتایج محاسبات آماری 96
فصل 7) زیر مجموعه سازه 98
7-1) معرفی زیر مجموعه سازه ی ماهواره 98
7-1-1) سازه اولیه 98
7-1-2) سازه ثانویه 98
7-1-3) سازه ثالثیه 99
7-1-4) طراحی سازه ماهواره 99
7-2) طراحی آماری 100
7-2-1) روند نمای طراحی 101
7-2-2) انتخاب پرتابگر (حامل فضائی) 102
7-3) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه 104
7-3-1) نتایج محاسبات آماری 105
فصل 8) ارائه روند نما وجمع بندی 106
8-1) تشریح روندنما 106
8-2) حل مثال نمونه 110
فصل 9) پیوست 1: بانک اطلاعات جمع آوری شده 112
فصل 10) مراجع 193

فهرست اشکال
شکل ‏11: بلوك دياگرام مجموعه ماهواره [1] 2
شکل ‏12: رسم خط رگرسیون 9
شکل ‏13: روند نمای تحلیل چند متغیره[3] 11
شکل ‏21: انواع مدارات ماهوارهها[15] 19
شکل ‏22: مدارات LEO و مولنیا و GEO[6] 19
شکل ‏23: انواع مدارات قطبی، شیب دار و استوایی[8] 20
شکل ‏24: چگونگي پوشش زمين توسط ماهواره مخابراتي زمین ثابت[9] 22
شکل ‏25: چگونگي پوشش زمين توسط ماهواره مخابراتي در مدار مولنیا 23
شکل ‏26: روند نمای طراحی مدار کاری 25
شکل ‏27: توزیع داده‌ها بر اساس کلاس مداری 26
شکل ‏28: توزیع ماهواره‌ها بر اساس تیپ مداری 26
شکل ‏29: کلاس مداری بر حسب جرم و طول عمر 27
شکل ‏210: نمودار طول عمر، جرم بر طول جغرافیائی 27
شکل ‏211: تعیین اوج و حضیض بر حسب جرم ماهواره 28
شکل ‏212: طول عمر، جرم بر اوج مدار 29
شکل ‏213: طول عمر، جرم بر حضیض 29
شکل ‏214: طول عمر، جرم بر شاخص کشیدگی 29
شکل ‏215: طول عمر، جرم بر شیب مداری 30
شکل ‏216: طول عمر، جرم بر دوره مداری 30
شکل ‏217: تعیین جرم بر حسب حضیض 31
شکل ‏31: سمت راست: ساختمان سنسور متوسط، سمت چپ: ساختمان سنسور ضخیم خورشید[8] 36
شکل ‏32: نمایی از سنسور خورشید[8] 36
شکل ‏33: نمایی از سنسور ستاره[8] 37
شکل ‏34: نمایی از سنسور افق[9] 37
شکل ‏35: نمایی از دریافتکنندههای GPS[8] 38
شکل ‏36: نمایی از ژیروسکوپ[8] و شکل ‏37: نمایی از IMU[9] 39
شکل ‏38: نمایی از مجموعه ADCS به همراه عملگرها و حسگرهای بکار رفته[10] 39
شکل ‏39: نمای چرخهای عکسالعملی مختلف[10] 40
شکل ‏310: نمای چرخ عکسالعملی مینیاتوری همراه با ساختمان آن 41
شکل ‏311: نمایی از چرخ ممنتومی 41
شکل ‏312: نمایی از چرخ کوچک 42
شکل ‏313: سمت راست: نمایی از چهار عدد ژیروسکوپ کنترل ممان، سمت چپ: نمایی از ژیروسکوپ کنترل ممان 42
شکل ‏314: نمایی از گشتاور ساز مغناطیسی 43
شکل ‏315: نمایی از تراستر رزیستوجتی به همراه مجموعه پیشرانش آن 44
شکل ‏316: روند نمای طراحی زیر مجموعه کنترل وضعیت 49
شکل ‏317: فروانی تجمعی طرح‌های کنترلی بکار گرفته شده 49
شکل ‏318: تعیین طرح کنترلی با توجه به وزن و نوع مدار 50
شکل ‏319: تعیین طرح کنترلی با توجه به وزن 50
شکل ‏320: تعیین طرح کنترلی با توجه به نوع مدار 51
شکل ‏41: یک نمونه آنتن زمینی [11] 54
شکل ‏42: یک نمونه آنتن تمام جهته [10] 55
شکل ‏43: پترن تشعشعی آنتن تمام جهته [10] 56
شکل ‏44: چند نمونه آنتن تمام جهته [11] 56
شکل ‏45: پترن تشعشعی آننن نیم جهته [10] 57
شکل ‏46: پترن تشعشعی آنتن یک جهته [15] 57
شکل ‏47: نمونه‌ای از آنتن‌های یک جهته [13] 57
شکل ‏48: آنتن مو جبر [7] 60
شکل ‏49: آنتن ترن استایل [7] 62
شکل ‏410: آنتن ایزو فلوکس [8] 62
شکل ‏411: مدولاسیون Pm مدولاسیون Am مدولاسیون fm[4] 63
شکل ‏412: ساختار لامپ [TWT][4] 64
شکل ‏413: روند نمای طراحی آماری زیرمجموعه مخابرات[18] 67
شکل ‏414: نمودار مدل جرمی ماهواره‌های کلاس بزرگ با مأموریت مخابراتی و علمی تحقیقاتی 68
شکل ‏415: یک نمونه بدست آمده از مدل جرم توان زیرمجموعه مخابرات 69
شکل ‏416: نسبت فراوانی باند کاری داده‌ها 70
شکل ‏417: تغييرات ترانسپوندر با توجه به وزن 71
شکل ‏418: نمودار فراوانی آنتن به باند با مشخص کردن ماهواره‌ها 71
شکل‏51: توسعه كاربرد منابع انرژي بر حسب افزايش طول مأموريت و انرژي مورد نیاز [17] 75
شکل ‏52: دياگرام كلي از يک زير مجموعه تأمين انرژي ماهواره [17] 77
شکل ‏53: روندنمای طراحی آماری 78
شکل ‏54: فراوانی تجمعی انوع باتری و شکل ‏55: فراوانی تجمعی انوع آرایه ها 79
شکل ‏56: مدل جرم – توان ماهواره 80
شکل ‏57: مدل جرمی زیرمجموعه تامین انرژی ماهواره 81
شکل ‏58: انتخاب باتریها و آرایه ها برای کلاس بزرگ 82
شکل ‏59: انتخاب باتریها و آرایه ها برای کلاس کوچک 82
شکل ‏510 : انتخاب باتریها و آرایه ها برای کلاس مینی 83
شکل ‏511: انتخاب باتریها و آرایه ها برای کلاس میکرو 84
شکل ‏61: بالانس انرژی[11] 88
شکل ‏62: گرمکن کارتریج (سمت راست) ، گرمکن تکهای(سمت چپ)[3] 91
شکل ‏63: فراوانی تجمعی زیرمجموعه کنترل دما 93
شکل ‏64: روند نمای طراحی 94
شکل ‏65: نمودار وزن به نوع سیستم کنترل حرارت 94
شکل ‏66: نمودار حرارت به شکل ماهواره 95
شکل ‏67: تعیین نوع مدار از روی زیر سیستم کنترل حرارت 95
شکل ‏71: توزیع شکلی سازه 101
شکل ‏72: روند نمای طراحی سازه و پرتابگر 101
شکل ‏73: تعیین شکل سازه با توجه به پارامتر مداری و وزن 102
شکل ‏74: نمودار حامل فضائی به شیب مداری و وزن ماهواره 104
شکل ‏81: روند نمای کلی طراحی به روش آماری ماهواره‌های مخابراتی 109

فهرست جداول
جدول ‏11: میزان همبستگی به نسبت ضریب بدست آمده[4] 14
جدول ‏12: تعیین ضریب همبستگی 15
جدول ‏21: اطلاعات ماهواره Anik F2 31
جدول ‏22: مقایسه مثال حل شده با مقدار واقعی 32
جدول ‏23:پارامترهای آماری محاسبه شده 32
جدول ‏31: حسگرهای متداول و محدوده دقت[8] 35
جدول ‏32: مزایا و معایب برخی عملگرهای پرکاربرد[9] 44
جدول ‏33: انواع و مشخصات عملگرها[7] 45
جدول ‏34: روشهای پایدارسازی و دقتهای قابل حصول با توجه به طول عمر[11] 47
جدول ‏35: بسته‌های پیشنهادی برای ADCS[1] 48
جدول ‏36: مقایسه مثال حل شده با مقدار واقعی 51
جدول ‏37:پارامترهای آماری محاسبه شده 52
جدول ‏41: مشخصات فنی انواع آنتن موجبر [7] 61
جدول ‏42: جدول لینک بالا رو و پایین رودر باندهای مختلف [10] 65
جدول ‏43: مدل جرمی زیرمجموعه مخابرات ماهواره‌ها به تفکیک مأموریت 68
جدول ‏44: روابط استخراج شده برای مدل جرم زیرمجموعه مخابرات – توان زیرمجموعه مخابرات ماهواره‌ها 69
جدول ‏45: انتخاب باند فرکانس کاری و نوع آنتن 70
جدول ‏46: مقایسه مثال حل شده با مقدار واقعی 72
جدول ‏47: پارامترهای آماری محاسبه شده 73
جدول‏51: روابط استخراج شده برای مدل جرم – توان ماهواره ها 79
جدول ‏52: مدل جرمی زیرمجموعه تامین انرژی ماهواره 80
جدول ‏53: بهترین انتخاب برای باتری ها و آرایه ها و نوع کنار هم قرار گیری آن‌ها برای ماهواره‌های کلاس بزرگ به تفکیک مأموریت 82
جدول ‏54: بهترین انتخاب برای باتری ها و آرایه ها و نوع کنار هم قرار گیری آن‌ها برای ماهواره‌های کلاس کوچک به تفکیک مأموریت 83
جدول ‏55: بهترین انتخاب برای باتری ها و آرایه ها و نوع کنار هم قرار گیری آن‌ها برای ماهواره‌های کلاس مینی 83
جدول ‏56: بهترین انتخاب برای باتری ها و آرایه ها و نوع کنار هم قرار گیری آن‌ها برای ماهواره‌های کلاس میکرو 84
جدول ‏57: مقایسه مثال حل شده با مقدار واقعی 85
جدول ‏58:پارامترهای آماری محاسبه شده 85
جدول ‏61: خواص سطوح پرداخت شده رایج [6] 89
جدول ‏62: خواص تشعشعی خورشیدی برخی مواد[21] 92
جدول ‏63: خواص ترموفیزیکی برخی فلزات[20] 92
جدول ‏64: مقایسه مثال حل شده با مقدار واقعی 96
جدول ‏65:پارامترهای آماری محاسبه شده 96
جدول ‏71: طبقه بندی بر مبنای وزن حامل فضائی و ظرفیت حمل بار به مدار[8] 103
جدول ‏72: تقسیم بندی حامل فضائیها بر اساس تعداد مراحل جدایش[8] 103
جدول ‏73: نمونه های از حامل فضائیهای موجود در جهان[8] 103
جدول ‏74: مشخصات چند نمونه پرتابگر[8] 104
جدول ‏75: مقایسه مثال حل شده با مقدار واقعی 105
جدول ‏76:پارامترهای آماری محاسبه شده 105
جدول ‏81:نتایج طراحی مدار کاری 106
جدول ‏82:محاسبات آماری تعیین عملگر با توجه به طرح کنترلی 107
جدول ‏83:نتایج طراحی زیر سیستم مخابرات 107
جدول ‏84: نتایج طراحی زیر مجموعه تامین توان 108
جدول ‏85: طراحی ماهواره مخابراتی نمونه به روش ارائه شده 110

لیست نشانهها

متغير وابسته

Y
متغير مستقل

X
حداقل مربعات معمولی

OL
واریانس

v
شعاع زمین
(Km)
Re
توان کل زیرمجموعه تامین انرژی ماهواره
(watt)
P
جرم کل ماهواره
(Kg)

جرم زیرمجموعه تامین انرژی
(Kg)

جرم زیرمجموعه مخابرات
(Kg)

سلولهای خورشیدی از جنس سیلیکونی

si
سلولهای خورشیدی از جنس گالیوم آرسناید

Ga-Ar
سلولهای خورشیدی از جنس ایندیوم فسفات

Ind-ph
باتری از جنس لیتیوم یون

li-ion
باتری از جنس نیکل کادمیوم

Ni-ca
باتری از جنس نیکل هیدروژن

Ni-H2
زاویه بتای مدار
(deg)
β
زاویه انحراف صفحه استوای خورشید نسبت به صفحه استوای زمین
(deg)
δ
خروج از مرکزیت مدار

e
ارتفاع مداری
(km)
H
شیب مداری
(deg)
i

مقدمه
با پيشرفت سريع علم، بشر به فناوري‌هاي جديدي دست پيدا كرده است. سيستم ماهواره نيز، كه يكي از اختراعات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ماهواره‌های، گالیوم، آرسناید Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تحلیل آماری، کنترل وضعیت، خواجه نصیرالدین طوسی