پایان نامه درباره پذیرش تغییر، سبک تفکر، تغییر سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

بخش اول: مبانی نظری تحقیق 14
2- 2. تعریف سبک، تفکر و سبک تفکر 14
2- 2- 1. سبک 14
2- 2- 2. تفکر 15
2- 2- 3. سبک تفکر 16
2- 3. دوران تکامل سبک‌های تفکر 17
2- 4. شیوه‌های تفکر 18
2- 4- 1. رویکرد شناخت محور 19
2- 4- 2. رویکرد شخصیت محور 19
2- 4- 3. رویکرد فعالیت محور 19
2- 5. الگوهای تفکر 20
2- 5- 1. الگوی سبک‌های تفکر هریسون و برامسون 20
2- 5- 1- 1. سبک ترکیبی 20
2- 5- 1- 2. سبک ایده آلیسم 21
2- 5- 1- 3. سبک پراگماتیسم 21
2- 5- 1- 4. سبک آنالیسم 21
2- 5-1- 5. سبک رئالیسم 21
2- 5- 2. الگوی سبک تفکر استرنبرگ 22
2- 5- 2- 1. ضرورت نظریه خودگردانی ذهنی 22
2- 5- 2- 2. ابعاد خودگردانی ذهنی 22
2- 6. اصول شکل‌گیری سبک‌های تفکر 27
2- 7. متغیرهای مؤثر در شکل‌گیری سبک‌های تفکر 29
2- 8. تغيير و مفاهیم آن 31
2- 9. انواع تغییر 33
2- 10. عناصر نگرش به تغییر سازمانی 35
2- 10- 1. جزء عاطفی یا احساسی نگرش 35
2- 10- 2. جزء شناختی نگرش 36
2- 10- 3. جزء آمادگی برای عمل در نگرش 36
2- 11. اهداف سازماني تغيير 36
2- 12. الزام براي تغيير یافتن 37
2- 13. نقش مديران در فرايند تغيير 38
2- 14. عوامل اصلی تغییر 39
2- 15. دو دیدگاه 39
2- 15- 1. آب‌های آرام 39
2- 15- 2. آب‌های کف‌آلود 39
2- 16. منشأ مقاومت‌ها در مقابل تغییر 40
2- 16- 1. مقاومت‌های فردی 40
2- 16- 2. مقاومت‌های سازمانی 41
2- 17. روش‌های غلبه بر عوامل مقاوم 41
2- 18. الگوها و مدل‌های تغییر 42
2- 18- 1. مدل سه مرحله‌ای كرت لوين 42
2- 18- 2. آدكار مدلي براي مديريت تغيير 44
2- 18- 3. الگوي تغيير گالياردي 44
2- 18- 4. مدل تغييرات برنامه‌ریزی‌شده 45
2- 18- 5. مدل هفت مرحله‌ای تغيير 46
2- 18- 6. مدل فرآيند گسترش‌یافته 46
2- 18- 7. الگوي سه سطحي تغيير 46
2- 18 – 8. مدل تحقيق در عمل 47
2- 19. وجه تشابه مدل‌ها و الگوهای تغییر 48
بخش دوم: پیشینۀ پژوهش 48
2- 20. پیشینۀ پژوهش داخلی 48
2- 21. پیشینۀ پژوهش خارجی 51
فصل سوم: روش تحقیق 55
3- 1. مقدمه 55
3- 2. روش تحقيق 55
3- 3. جامعه آماري 56
3- 4. تعیین حجم نمونه 56
3- 5. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 57
3- 6. روش نمونه‌گیری 57
3-7. ابزار اندازه‌گيري 57
3- 7- 1. پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران 58
3- 7- 2. پرسشنامه پذیرش تغییر سازمانی 58
3- 7- 3. پایایی و روایی پرسشنامه 59
3- 8. شيوه جمع‌آوري اطلاعات 60
3- 8- 1. مطالعات کتابخانه‌ای 60
3- 8- 2. روش میدانی 60
3- 9. روش‌های تجزیه‌وتحلیل آماري 60
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 63
4- 1. مقدمه 63
4-2. توصيف ويژگي‌هاي دموگرافيك نمونه آماري 63
4– 2- 1. جنسیت 63
4-2-2. سن 64
4-2-3. سابقه خدمت 66
4-2-4. مدرک تحصیلی 67
4 – 3. بررسی فرضیه‌های پژوهش 68
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 76
5-1. مقدمه 76
5- 2. نحوه شکل‌گیری فرضیات تحقیق 76
5-3. خلاصه نتایج حاصل از تحلیل آمار توصیفی 76
5- 4. یافته‌های تحقیق 77
5- 5 بحث و نتیجه‌گیری 79
5- 5- 1. سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان 80
5- 5- 2. سبک‌های تفکر مدیران و نگرش عاطفی 80
5- 5- 3. سبک‌های تفکر مدیران و نگرش شناختی 80
5- 5- 4. سبک‌های تفکر مدیران و نگرش رفتاری 80
5- 5- 5. متغیرهای دموگرافیک و نگرش کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر 81
5- 6. محدودیت‌های تحقیق 81
5- 6- 1. محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل 81
5- 6- 2. محدودیت‌های قابل‌کنترل 81
5- 7. پیشنهادهای تحقیق 82
5- 7- 1. پیشنهادهای کاربردی 82
5- 7- 2. پیشنهادهای پژوهشی 82
منابع 84
منابع فارسی 84
منابع انگلیسی 88
ضمائم 92
Abstract 96

فهرست جداول
جدول 3- 1. توزيع سؤال‌های پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران به تفكيك سیزده مؤلفه 56
جدول 3- 2. توزيع سؤال‌های پرسشنامۀ پذیرش تغییر سازمانی به تفكيك سه مؤلفه 57
جدول 4- 1. توزيع فراواني و درصد نمونه آماری برحسب جنسيت 61
جدول 4- 2. مربوط به میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماري بر اساس سن 62
جدول 4- 3. میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت 63
جدول 4- 4. توزیع نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی 65
جدول 4- 5. نتایج تحلیل مانوای رابطه بین هر یک از انواع سبک های تفکر با کل ابعاد پذیرش تغییر سازمانی 66
جدول 4- 6. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین هر یک از انواع سبک های تفکر مدیران و با بعد نگرش عاطفی 67
جدول 4- 7. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین هر یک از انواع سبک های تفکر مدیران و با بعد نگرش شناختی 68
جدول 4- 8. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین هر یک از انواع سبک های تفکر مدیران و با بعد نگرش رفتاری 69
جدول 4- 9. آزمون لوین و آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت بین میانگین نظرات کارکنان مرد و زن در زمینه سبک های تفکر و پذیرش تغییر 70
جدول 4- 10. نتایج همبستگی بین سن کارکنان در زمینه سبک های تفکر و پذیرش تغییر 70
جدول 4 – 11. نتایج همبستگی بین سابقه شغلی کارکنان در زمینه سبک های تفکر و پذیرش تغییر 71
جدول 4 – 12. نتایج آزمون تحلیل واریانس انووا برای بررسی تفاوت میانگین نگرش کارکنان نسبت به سبک های تفکر و پذیرش تغییر بر حسب تحصیلات 71

فهرست نمودارها
نمودار ستونی 4-1 مربوط به توزیع فراوانی برحسب جنسیت 62
نمودار هیستوگرام 4 – 2 مربوط به میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماري بر اساس سن 63
نمودار 4-3: میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری برحسب سابقه خدمت 64
نمودار 4-4 توزیع نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی 65

فهرست اشکال
شکل 1- 1 مدل مفهومی پژوهش 4

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل اول: کلیات پژوهش
1- 1. مقدمه
بی‌تردید تغییرات مثبت و ضروری در سازمان باعث رشد، موفقیت، بالندگی و شکوفایی سازمان می‌شود. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه سازمان‌ها به دلیل پیشرفت سریع جوامع با آن روبرو هستند، تغییرات سازمانی و همگام و همسو شدن با این پیشرفت‌هاست.
در عصر حاضر سازمان‌ها به‌صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه‌اند و به‌منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار نمایند. تغییر اجتناب‌ناپذیر است و باید به‌منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمان‌ها، طراحی و مدیریت شود و لذا در عصر حاضر سازمان‌هایی موفق و کارآمد محسوب می‌شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی‌ها در آینده را نیز پیش‌بینی کرده و قادر باشند این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر برای سازمان، هدایت کنند (تافلر1، 1374، ص500). همان‌گونه که ثبات نقش به سزایی در زندگی ما دارد، به همان صورت تغییر، جزئی جدایی‌ناپذیر از این روند به‌حساب می‌آید و در رابطه باثبات و تغییر باید توجه داشت هرچند روش‌های زندگی تغییر می‌کند ولی اصل زندگی کردن همواره ثابت است و وجود تغییر به‌گونه‌ای مستمر خود نشانه‌ی ثبات است (جف و اسکات2، 1377، ص 129). ما در عصری زندگی می‌کنیم که شتابان در حال تغییر و دگرگونی است و در این میان نهاد آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از سازمان‌های اجتماعی که با جامعه در ارتباط متقابل است و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و درعین‌حال رسالت اصلی تغییر و سازگاری را بر عهده دارد، باید خود را با تغییرات همگام سازد و درواقع اگر ما بخواهیم در جهان پویای امروز که مداوم در حال تغییر و تحول است، همگام با تغییرات جلو برویم، باید روزبه‌روز بر دانش و آگاهی خود بیفزاییم و چون مسئله تغییر نقشی حیاتی در سازمان دارد و با توجه به اینکه سازمان آموزش‌وپرورش سازمانی پویاست و نه ایستا، امروزه توجه ویژه‌ای نسبت به تغییر در آموزش‌وپرورش وجود دارد. نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه تحت تأثیر فلسفه‌ی فکری مدیران آن است و ازآنجایی‌که به‌طور طبیعی، مسئولیت و اختیارات در دست مدیران است، آن‌ها با رفتار، عملکرد و سیاست‌گذاری‌های خود، سازمان را به سمتی سوق می‌دهند که منطبق بر رویکرد فکری خودشان باشد (هاتفی، 1382، ص 45)؛ و لذا مدیران می‌توانند زمینه‌ساز تغییرات و دگرگونی‌های سازمانی را با استفاده‌ی به‌جا و مناسب از انواع سبک‌های تفکر مدیریت، فراهم آورند و رشد، شکوفایی، بهسازی و بالندگی سازمانی را منجر شوند. از ویژگی‌های بارز انسان و محور اساسی حیات او قدرت اندیشه است، تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌های انسان درگرو اندیشه بارور، پویا و مؤثر است. شناخت و درک مدل‌های مرتبط با سبک تفکر یکی از پیشرفت‌های اساسی علم روانشناسی است (اتکینسون3 و همکاران، 1998). در عصر حاضر این امر پذیرفته‌شده است که جوامع پیشرو و موفق جوامعی هستند که مردم آن‌ها بهتر فکر می‌کنند. اصطلاح تفکر ازجمله اصطلاحاتی است که در میان همه افراد کمابیش رواج دارد و به کار می‌رود (فیشر4، 1385).
با توجه به اینکه مدیران عاملان تغییر در سازمان‌ها هستند و لذا می‌توانند با اتخاذ سبک تفکر مؤثر در موقعیت مقتضی موجبات پذیرش تغییرات سازمانی را، از طرف کارکنان فراهم سازند. ازاین‌رو محقق در این پژوهش به بررسی سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان پرداخته است.
1- 2. بیان مسئله
در عصر حاضر سازمان‌ها به‌صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه‌اند و بنابراین به‌منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. بر همین اساس سازمان‌هایی موفق و کارآمد می‌شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی‌ها را نیز در آینده پیش‌بینی کرده و قادر باشند این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر هدایت کنند (آقایی فیشنانی،1377). به‌زعم پیتر دراکر5، تغییر، تنها اصل ثابت و اجتناب‌ناپذیر در جهان است. در مواجهه با تغییرات اگر سازمانی آمادگی لازم را نداشته باشد به سمت اضمحلال می‌رود (ساکا6،2002). تغییر در سازمان عبارت است از حرکت سازمان از حالت موجود در جهت حالت مطلوب به‌منظور افزایش اثربخشی (لانن برگ7،2010). در برابر اکثر برنامه‌های تغییر، مقاومت کارکنان اجتناب‌ناپذیر است زیرا تغییر شرایط به نفع یا ضرر عده‌ای از کارکنان در سازمان خواهد شد (بوی و وین هده8،2001). ممکن است مقاومت در برابر تغییرات به‌صورت آشکار یا پنهان باشد، معمولاً مقاومت و مخالفت آشکار از مقاومت‌های پنهانی بهتر است، زیرا قابل‌مشاهده و پیگیری است و لذا آگاهی مدیران از مقاومت کارکنان در طول فرایند تغییر، ضروری است چراکه می‌تواند به شکست برنامه‌های تغییر منتج گردد (راینیر9، 2009). برای تغییر علل زیادی معرفی‌شده است که همه‌ی آن‌ها ناشی از تفکری است که سازمان باید به جلو برود خود را بهبود سازد (لانن برگ،2010). در شرایطی که سازمان‌ها دستخوش تغییرات مداوم هستند، مدیران نمی‌توانند با اتکا به مفروضات و شیوه‌های سنتی مدیریت، از عهده‌ی ایجاد، مهار، همگامی و بهره‌وری از تغییرات برآیند. مدیران برای بقا و توسعه‌ی سازمان‌های خود نیازمند تغییرات هستند یکی از عوامل مؤثر بر این تغییرات سبک‌های تفکر مدیران در سازمان‌ها می‌باشد (استرنبرگ10،2003). نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه تحت تأثیر فلسفه‌ی فکری مدیران آن است و ازآنجایی‌که به‌طور طبیعی، مسئولیت‌ها و اختیارات در دست مدیران است آن‌ها با رفتار، عملکرد و سیاست‌گذاری‌های خود، سازمان را به سمتی سوق می‌دهند که منطبق بر رویکرد فکری خودشان باشد و این موضوعی غیرقابل‌انکار است (هاتفی،1382). افراد با سبک‌های تفکر متفاوت، مایل‌اند از توانایی‌هایشان به شیوه‌های مختلف استفاده بکنند و متناسب با نوع تفکرشان واکنش‌های متفاوت ارائه دهند. افرادی که سبک تفکرشان در موقعیت‌های خاص متناسب با انتظارات جامعه است به‌عنوان افرادی با سطوح بالای توانایی مورد قضاوت قرار می‌گیرند (استرنبرگ، 1381). تفکر، عبارت است از توانایی به کار بردن قوای استنباط، تصور و تشخیص به‌منظور دستیابی به یک نتیجه. تفکر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نقدشوندگی، کیفیت سود، نقد شوندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، عرضه و تقاضا