دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزمون فرضیه، قلام تعهدی، نقدشوندگی

دانلود پایان نامه ارشد

1-8-2- متغیر کنترلی 8
1-8-3- متغير هاي وابسته 8
1-9- استفاده کنندگان پژوهش 10
1-10 – قلمرو پژوهش 10
فصل دوم ادبيات و پيشينه پژوهش 11
2-1- مقدمه 12
2-2 – نقدشوندگي و مفاهيم مرتبط با آن 12
2-2-1- مفهوم نقدشوندگي 12
2-2-2- نقدشوندگي بازار 13
2-2-3- ريسک و بازده و نقدشوندگي 13
2-2-4- هموار سازي سود 14
2-2-5- حاکميت شر کتي و نقدشوندگي سهام: 14
2-2-6- کيفيت افشا 14
2-2-7- نقد شوندگي دارايي ها و نقد شوندگي سهام: 14
2-3- کيفيت سود و مفاهيم مرتبط با آن 15
2-3-1- اهداف گزارشگري سود 15
2-3-2- محتواي اطلاعاتي سود حسابداري 15
2-3-3- ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون محتواي اطلاعاتي سود حسابداري 16
2-3-4-تصميمات تأثيرگذار بر محتواي اطلاعاتي سودحسابداري 17
2-4- ظهورتئوري کيفيت سود 18
2-4-1-تئوري روشهاي محافظه کارانه 19
2-4-2-تئوري روشهاي تندرو 19
2-4-3-تئوري روشهاي مختلط 19
2-4-4-تئوري روشهاي با ثبات 20
2-5-عوامل تاثيرگذار بر کيفيت سود 20
2-5-1- ويژگيهاي شرکت به عنوان عامل تاثيرگذار بر کيفيت سود 20
2-5-1-1-عملکرد شرکت 20
2-5-1-2- رشد و سرمايه‌گذاري درشرکت 21
2-5-1-3-بدهي شر کت 21
2-5-1-4-اندازه شرکت 21
2-5-2- شيوه‌هاي گزارشگري مالي و کيفيت سود 21
2-5-3- حاکميت و کنترل شرکت و تاثير آن بر کيفيت سود 22
2-5-3-1-هئيت مديره و کيفيت سود 23
2-5-3-2- فرايندها و روش هاي کنترل داخلي 23
2-5-3-3-مالکيت مديريتي (داخلي) 24
2-5-3-4-پاداش مديران و کيفيت سود 24
2-5-4-کيفيت حسابرسي و تاثير آن بر کيفيت سود 24
2-6- پیشینه پژوهش 25
2-6-1-پژوهش های خارجي 25
2-6-2- پژوهش های داخلي 30
فصل سوم روش پژوهش 33
3-1-مقدمه 34
3-2- سوالات و فرضیات پژوهش 34
3-2-1-سوالات پژوهش 34
3-2-2- فرضیات پژوهش 34
3-3-روش پژوهش 35
3-4-جامعه آماری 35
3-5-روش نمونه گیری 35
3-6-حجم نمونه آماری 36
3-8-دوره زمانی پژوهش 37
3-9-متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها 37
3-9-1- متغیر وابسته 37
3-9-2- متغیر مستقل(کیفیت سود) 38
3-9-2-1- کیفیت اقلام تعهدی 39
3-9-2-2- هموارسازی سود(یکنواختی سود) 39
3-9-3- متغیر کنترلی 40
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 40
3-10-1-تحلیل توصیفی داده ها 40
3-10-2- مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها 40
3-10-2-1- مدل جانبی اول (کیفیت اقلام تعهدی) 41
3-10-2-2- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-1 41
3-10-2-3- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-2 41
3-10-2-4- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-1 41
3-10-2-5- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-2 42
3-10-2-6- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-1 42
3-10-2-7- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-2 42
3-10-2-8- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی4-1 42
3-10-2-9- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 4-2 43
3-10-2-10- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی5-1 43
3-10-2-12- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی6-1 44
3-10-2-13- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 6-2 44
3-10-2-14- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی7-1 44
3-10-2-15- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 7-2 44
3-11- روش های آماری مورد استفاده 46
3-11-1- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی 46
3-11-2- نرمال بودن 47
3-11-3- ناهمسانی واریانس 48
3-11-4- خودهمبستگی 48
3-11-5- هم خطی 49
3-11-6-آزمون مانایی 49
3-11-7-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر 50
3-11-8-آزمون هاسمن 50
3-11-9-آزمونt 51
3-11-10-ضریب تعیین 51
3-11-11- آزمون F رگرسیون 52
3-11-12- برآورد ضرایب رگرسیون 52
3-11-12-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 52
3-11-12-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 53
3-12- خلاصه فصل 54
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‏ها 55
4-1- مقدمه 56
4-2-آزمون هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 56
4-3-تجزیه و تحلیل مدل جانبی 57
4-3-1-آمار توصیفی 57
4-3-2-آزمون نرمال بودن متغیر وابسته (جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش) 58
4-3-3- آزمون مانایی متغیرها 59
4-3-4- آزمون همخطی 61
4-3-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل های جانبی 61
4-3-5-1-آزمون F لیمر 62
4-3-5-2- نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی 62
4-3-5-3). آزمون همسان بودن واریانس خطا 64
4-3-5-4- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی 64
4-4-تجزیه و تحلیل مدل های نهایی 65
4-4-1-آمار توصیفی 65
4-4-2-آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته(شاخص های نقدشوندگی سهام) 71
4-4-3- آزمون مانایی متغیرها 74
4-4-4- آزمون همخطی 74
4-4-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی 75
4-4-5-1- آزمون F لیمر 75
4-4-5-2- آزمون هاسمن 77
4-4-5-3- نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش 78
4-4-5-4- آزمون همسان بودن واریانس خطا 93
4-4-5-5- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی 94
4-5- خلاصه فصل 95
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات 96
5-1-مقدمه 97
5-2- مروي برخط مشی کلي پژوهش 97
5-3- فرضیات پژوهش و نتایج مدل 98
5-4-بحث 102
5-5- محدودیت های پژوهش 103
5-6-پیشنهادات 103
5-6-1-پیشنهادات کاربردی 103
5-6-2-پيشنهاد آتي 103
7-5- خلاصه فصل 104
منابع و ماخذ 105

فهرست جداول

جدول 3-1 روش انتخاب نمونه 36
جدول 4-1 آزمون های آماری جهت تعیین رگرسیون چند متغیره 56
جدول 4-2 آمار توصیفی مدل جانبی 58
جدول 4-3 نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل های جانبی 60
جدول 4-4 ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل مدل جانبی 61
جدول 4-5 نتایج آزمونF لیمر مدل جانبی 62
جدول 4-6 نتایج برآورد مدل جانبی 63
جدول 4-7 نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند مدل جانبی 64
جدول 4-8 آمار توصیفی مدل نهایی 66
جدول 4-9 نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل نهایی 73
جدول 4-10 ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل مدل نهایی 74
جدول4-11 نتایج آزمونF لیمر فرضیه های پژوهش 76
جدول4-12 نتایج آزمون هاسمن فرضیه های پژوهش 78
جدول4-13 نتایج برآورد فرضیه فرعی 1-1 79
جدول4-14 نتایج برآورد فرضیه فرعی 1-2 80
جدول4-15 نتایج برآورد فرضیه فرعی 2-1 81
جدول4-16 نتایج برآورد فرضیه فرعی 2-2 82
جدول4-17 نتایج برآورد فرضیه فرعی 3-1 83
جدول4-18 نتایج برآورد فرضیه فرعی 3-2 84
جدول4-19 نتایج برآورد فرضیه فرعی 4-1 85
جدول4-20 نتایج برآورد فرضیه فرعی 4-2 86
جدول4-21 نتایج برآورد فرضیه فرعی 5-1 87
جدول4-22 نتایج برآورد فرضیه فرعی 5-2 88
جدول4-23 نتایج برآورد فرضیه فرعی 6-1 89
جدول4-24 نتایج برآورد فرضیه فرعی 6-2 90
جدول4-25 نتایج برآورد فرضیه فرعی7-1 91
جدول4-26 نتایج برآورد فرضیه فرعی 7-2 92
جدول4-27 نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند فرضیه های فرعی 93
جدول5-28 نتایج فرضیات 101

فهرست نمودارها

نگاره 1 نمودار توزیع نرمال متغیر وابسته بعد از نرمال سازی 59
نگاره 2 نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در مدل جانبی 64
نگاره 3 نمودار توزیع نرمال زمان انتظار معامله، ارزش معاملات و گردش سهام شناورآزاد بعد از نرمال سازی 72
نگاره 4 نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در فرضیه های فرعی 94

چکيده:

مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

سعید نریمانی

پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطهی بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت پذیرفته است. در این پژوهش 96شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5ساله 1387-1392 (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد که با دو شاخص(کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود)اندازه گیری می شود، برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی از الگوی کیفیت سود دیچاو و هموارسازی سود از الگوی کیفیت لویز استفاده شده است.همچنین در جهت سنجش میزان نقدشوندگی سهام از هفت متغیر نقدشوندگی که متغیر وابسته می باشند استفاده شده که عبارتند از: درصد سهام شناورآزاد، تعداد روزهای معاملاتی، زمان انتظار معامله، حجم معاملات، گردش سهام، ارزش معاملات سهام و گردش سهام شناور،و متغیر کنترلی این پژوهش قیمت بازار سهام می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است.
نتایج آزمونهای فرعی نشانگر کیفیت اقلام تعهدی ارتباط معکوس و معنادار با درصد سهام شناور آزاد و زمان انتظار معامله ؛ ارتباط مستقیم با تعداد روزهای معاملاتی،و گردش سهام دارد؛ در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی با حجم معاملات، ارزش معاملات و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد.
در عین حال نتایج نشان داد که هموارسازی سود ارتباط معکوس و معنادار با تعداد روزهای معاملاتی ؛ ارتباط مستقیم با گردش سهام دارد، در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین هموارسازی سود با درصد سهام شناور آزاد، حجم معاملات، ارزش معاملات،زمان انتظار معامله و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد.

واژههای کلیدی: کیفیت سود، نقدشوندگی سهام،بورس اوراق بهادار

Abstract

Study the association between earnings quality and liquidity of listed companies
Saeed Narimani
Research to provide evidence to clarify the relationship between earnings quality and liquidity of the stock and quality assessment of the impact on the liquidity of the stock dividend has been done. In this study, 96 companies listed in Tehran Stock Exchange for the 5year period from 1387 to 1392 (the year of priority) as the population studied.The independent variable in this study is that the index of earnings quality (Accruals Quality and Earning Smoothness) is measured .To calculate Accruals Quality of earnings quality model Dychav and Earning Smoothness Louise quality model is used.In order to measure the liquidity of the stock of liquidity that seven variables used are: Free Float, trading days, the waiting time of the transaction, turnover, roll stocks, value Trade,and roll Free Folat, and variable control the market price of the shares.To test the hypotheses of the model and combined data is used.
Sub test results indicate the Accruals Quality and significant inverse correlation with the percentage of free float and time of the transaction, is directly related to the trading days, the roll stock is If that is not enough evidence to suggest a significant association between Accruals Quality and the turnover, the value trade and found circulating roll free float.
However, the results showed that Earning Smoothness and significant negative correlation with the number of trading days, stock turnover is directly related to circulating stock.If that is not enough evidence to suggest a significant relationship between Earning Smoothness of free float, turnover, trading volume,waiting time transaction is expected to roll free float found.

Key words: earnings quality, liquidity, exchange stock

فصل اول
کليات پژوهش

1-1- مقدمه
سرمايه‌گذاري در بازارهاي سرمايه، يكي‌از‌ موارد ضروري واساسي ‌در فرآيند رشد ‌و توسعه‌اقتصادي ‌هر كشور است. از بورس اوراق بهادار می توان به عنوان نماد بازار سرمايه ياد کرد. مديران سرمايهگذاري، ‌مديران پرتفوي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين بازار به معاملات سهام و ساير دارايي هاي مالي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی روش حداقل مربعات، سرمایه در گردش، مدل رگرسیون Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نقدشوندگی، کیفیت سود، نقد شوندگی