پایان نامه ارشد رایگان درمورد اطلاعات مالی، بورس اوراق بهادار، اثرات ثابت

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به :

« همه آنان که مرا علم آموختند .
همسرم
که با متانت و شکیبایی بی نظیر خود سختی دوران تحصیلاتم را تحمل نموده .
پدر و مادرم
که همواره مشوق من برای تحصیل علم بودند و هست و به پاس زحماتی بی شائبه که همیشه برایم متحمل شدند. باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم .
فرزندان دلبندم
محمد مهدی و محمد طاها
که به لطف وجود نازنیشان سختی ها و خستگی ها آسان و شیرین می نمودن و در طی مدت تحصیل همیشه مرا تحمل کردند»

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 5
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1 بيان مسأله تحقیق 7
4-1چارچوب نظري تحقیق 8
5-1 فرضيه هاي تحقیق 10
6-1 اهميت و ضرورت تحقیق 10
7-1 اهداف تحقیق 11
8-1 حدود مطالعاتی 12
1-8-1 قلمرو مکاني تحقیق 12
2-8-1 قلمرو زماني تحقیق 13
3- 8-1 قلمرو موضوعي تحقیق 13
9-1- تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 15
2-2- تعاريف مختلف افشا 16
3-2- اصل افشا 16
4-2- پرسش هاي اساسي مطرح شده در حوزه افشا (مباني نظري) 17
1-4-2- اطلاعات مالي براي چه اشخاصي افشا مي‌گردد؟ 18
2-4-2- هدف از افشاي اطلاعات مالي چيست؟ 20
3-4 -2- چه ميزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟ 21
4-4 -2- چگونه اطلاعات مالي بايد افشا شود؟ 24
1-4 -4- 2- شكل و ترتيب صورتهاي مالي اساسي 26
2-4 -4- 2- اصطلاحات و ارائه جزئيات 29
3-4-4- 2- گزارش حسابرس مستقل 30
4-4 -4- 2-گزارش هيأت مديره 30
5-4 -2- خصوصيات كيفي مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باشد؟ 31
5 – 2 – عملکرد 32
1-5-2- مقدمه 32
6-2- انواع نسبت هاي مالي 35
1-6-2- نسبت هاي فعاليت (شاخص هاي بكارگيري دارايي ) 36
7-2- کفايت گزارشگري (افشا) و نسبت هاي مالي 37
8-2- پيشينه داخلي و خارجي تحقیق 38
1-8-2- مطالعات خارجي 38
2-8-2- مطالعات داخلي 52
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 61
2-3- فرضيه هاي تحقیق 62
1-2-3- فرضيه اصلي تحقیق : 62
2-2-3- فرضيه ي فرعی تحقیق : 62
3-3 مدل تحقیق 63
4-3 شيوه اندازه گيري متغيرها 64
5-3 روش تحقیق 65
6-3- متغير هاي مورد بررسي 66
7-3- مدل هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه ها 68
8-3- دلايل انتخاب متغيرها 70
9-3- جامعه آماري و روش نمونه گيري 70
9-3- روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها 71
1-9-3- منبع اطلاعات 71
2-9-3- آماده سازي اطلاعات 72
10-3- روش شناختي تحقیق (تجزيه و تحليل داده ها) 72
1-10-3- مدل هاي داده هاي تابلويي 73
2-10-3- آزمون ليمر (معني داربودن اثرات فردي) 73
3-10-3- آزمون هاسمن 75
4-10-3- فروض مدل رگرسيون خطي کلاسيک 75
1-4-10-3- نرمال بودن خطاها 76
2-4-10-3- ناهمساني واريانس 76
3-4-10-3- هم خطي 76
4-4-10-3- عدم وجود خود همبستگي بين ها: 77
5-10-3- آزمون مانايي 78
6-10-3 آزمونهاي آماري و معيارهاي استفاده شده به منظور مقايسه مدل هاي تحقیق 79
1-6-10-3- ضريب تعيين تعديل شده 79
2-6-10-3- آماره F رگرسيون 80
7-10-3- نرم افزارهاي تجزيه و تحليل 80
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 82
2-4- تحليل توصيفي داده ها 82
3-4- مراحل تخمين مدل به وسيله داده‌هاي تابلویی 84
1-3-4- آزمون F ليمر( بررسي همساني عرض از مبدأ هاي مقاطع ) 85
2-3-4- آزمون هاسمن ( انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي ) 86
4-4- بررسي فروض کلاسيک رگرسيون 87
5-4- آزمون مانايي متغيرها 88
6-4- آزمون فرضيه هاي تحقیق 88
1-6-4- آزمون فرضيه فرعي اول 89
2-6-4- آزمون فرضيه فرعي دوم 91
3-6-4- آزمون فرضيه فرعي سوم 92
4-6-4- آزمون فرضيه فرعي چهارم 93
5-6-4- آزمون فرضيه اصلي تحقیق 94
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 98
2-5- بحث و نتيجه گيري 98
1-2-5- نتيجه گيري پيرامون فرضيه فرعي اول 99
2-2-5- نتيجه گيري پيرامون فرضيه فرعي دوم 100
3-2-5- نتيجه گيري پيرامون فرضيه فرعي سوم 101
4-2-5- نتيجه گيري پيرامون فرضيه فرعي چهارم 101
5-2-5- نتيجه گيري پيرامون فرضيه اصلي تحقیق 102
3-5- پيشنهادها 104
1-3-5- پيشنهادهاي کاربردي ناشي از نتايج تحقیق 105
2-3-5- پيشنهادهايي براي تحقیق هاي آتي 105
4-5- محدوديت ها 106
پیوست ها
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري 108
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 110
منابع لاتین: 111
منابع اینترنتی: 114
چکیده انگلیسی: 115

جدول 1-2- موارد افشا از نظر سرف 39
جدول 1-3 : ترکيب شرکت هاي نمونه بر اساس نوع صنعت 71
جدول 1-4: اندازه شاخص هاي آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقیق (ارقام به درصد) 84
جدول 2-4 : نتايج آزمون F ليمر(همساني عرض از مبدأ هاي مقاطع) 86
جدول 3-4 : نتايج آزمون هاسمن(انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي) 87
جدول 4-4 : نتايج آزمونLLC )بررسي مانايي متغيرها) 88
جدول 5- 4 : نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها براي آزمون فرضيه فرعي اول- مدل (1) 90
جدول 6- 4 : نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها براي آزمون فرضيه فرعي دوم- مدل (2) 91
جدول 7-4 : نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها براي آزمون فرضيه فرعي سوم – مدل(3) 92
جدول 8-4 نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها براي آزمون فرضيه فرعي چهارم – مدل(4) 93
جدول 9-4 نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها براي آزمون فرضيه اصلي تحقیق– مدل(5) 95

چكيده:
نقش اصلي گزارشگري مالي، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است، که اين امر در سايه شفافيت گزارشگري و افشا با کيفيت اطلاعات مالي تحقق مي يابد. مرور مطالعات گذشته نشان مي دهد شفافيت و کيفيت افشاي اطلاعات مالي واحدهاي اقتصادي ، تاثيرات مهمي بر استراتژي هاي سرمايه گذاران گذاشته است. اين تحقيق، به بررسي رابطه بين ميزان افشاء در صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهاي متداول فعاليت (شاخصهاي استفاده از داراييها) مي‌ پردازد.
در مرحله اول، به منظور تعيين ميزان افشا صورت هاي مالي كه در اين تحقيق در راستاي تعيين مقدار متغير وابسته لازم است چك ‌ليست كفايت افشاء براساس استانداردهاي حسابداري ايران تنظيم و براي هر شرکت يک نمره يا شاخص افشا تعريف شود. در مرحله دوم متداولترين نسبتهاي فعاليت (شاخصهاي استفاده از داراييها) يعني نسبت فروش به سرمايه در گردش، نسبت فروش به داراييهاي ثابت ، نسبت فروش به كل داراييها و نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام (ارزش ويژه) محاسبه و استخراج گرديد. سپس در اين تحقیق از تحليل رگرسيوني مقطعي بر اساس داده هاي تابلويي جهت بررسي رابطه بين ميزان افشاء در صورتهاي مالي با نسبتهاي متداول فعاليت در سال هاي 1382 لغايت 1387 استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 65 شرکت پذيرفته شده در بورس تهران در بازه زماني 5 ساله مي باشد.
يافته ها نشان مي دهد به طور کلي بين ميزان افشاء در صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهاي متداول فعاليت رابطه معناداري وجود دارد.

مقدمه:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت ، وظیفه پردازش داده های مالی را به عهده دارد. اگرچه استفاده کننده بخش عمده ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی ، مدیریت یک واحد اقتصادی است ، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیتهایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنا برالزامات قانونی یا درخواست های طرفهای تجاری یا تامین کنندگان مالی واحدهای اقتصادی ، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می دهد. گزارشهای مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه های مختلفی از استفتده کنندگان خارجی اطلاعات مالی ، در چهارچوب مشخصی ارائه می شود (عرب مازاریزدی ،1374، 58)1.
براساس نظر هیئت استانداردهای حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران واعتباردهندگان واستفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروه های خارجی می باشد وبه همین دلیل تصمیمات آنها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است (هيأت استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا،1978، 30)2.
ازآنجائیکه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان دو گروه اصلی برون سازمانی استفاده کنندگان اطلاعات مالی بشمار می روند وتهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم های حسابداری می باشد ، لذا توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضرورت دارد.
با توجه به اینکه استفاده کنندگان مزبور گزارشهای مالی را به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در مورد واحد های اقتصادی ملاک تصمیم گیری قرار می دهند ، بنابراین گزارشگری مالی براساس نظر هیئت استاندارد های مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرما یه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و سایر استفاده کنند گان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود ( همان منبع،30)3.
گزاشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشا می نماید. بدیهی است اصل افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری ، کلیه واقعیت های با اهمیت و مربوط در رابطه با رویدادها و فعالیتهای واحد تجاری را بیان می نماید.
اصل افشا ایجاب می نماید که صورت های مالی به گونه ای تهیه و ارائه شود که از لحاظ اهداف مربوط در صورت های مالی به گونه ایست که ازیک طرف امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم نموده و از طرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود.
محققين در حوزه افشاء گزارشگري مالي به منظور سنجش ميزان افشاء و تاثير آن بر تصميمات سرمايه‌گذاران از انواع مختلفي از عوامل تاثيرگذار برافشاء اطلاعات مالي بهره‌برده‌اند. سير تاريخي تحقيقات صورت گرفته در حوزه افشاء اطلاعات مالي نشان مي‌دهد كه اين عوامل در چهار حوزه كلي شامل حوزه اول استفاده از متغيرهاي تراز نامه‌اي (متغيرهاي مرتبط به حجم و فعاليت شركتها) و رابطه آن با كفايت افشاء اطلاعات مالي حوزه دوم، رابطه بين متغيرهاي سود و زياني (عملکردی)با سطح افشای گزارشگری مالی ، حوزه سوم تركيبي از متغيرهاي سود و زياني و ترازنامه‌اي براي سنجش ميزان افشاي گزارشگري مالي شركت ها و حوزه آخر رابطه بين متغيرهاي كيفي و متغيرهايي غير از متغيرهاي فوق‌الذكر مانند ماهيت و نوع صنعت، نوع موسسه حسابرسي كننده، اعضاي حرفه‌اي و غير حرفه‌اي هيئت مديره، وجود يا عدم وجود سهامدار نهادي با ميزان افشاي گزارشگري مالي قابل تقسيم‌بندي هستند . اما در اين پژوهش سعي خواهد شد با توجه به تمامي موارد ذكر شده فوق و در بخش پيشينه تحقيق، صرفاً از شاخص‌هاي سنجش بكارگيري دارايي ها به ويژه نسبت‌هاي فعاليت شركت‌ها براي بررسي سطح افشاء گزارشگري مالي استفاده شود

فصل اول
كليات تحقیق

1-1 مقدمه
ايجاد و توسعه روز افزون مؤسسات بزرگ توليدي و بازرگاني از خصوصيات بارز عصر ما است. وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه رکن اصلي پاسخگويي وتصميم گيري هاي اقتصادي آگاهانه است. صاحبان سرمايه، اعتبار دهندگان و ساير استفاده کنندگان براي تصميم گيري در زمينه خريد، فروش و نگهداري سهام، اعطاي وام و ديگر تصميم هاي اقتصادي مهم به اطلاعات مالي مربوط و قابل فهم نياز دارند. اطلاعات مالي و گزارشگري ساليانه يک واحد انتفاعي، جزء اساسي ترين اطلاعاتي هستند که شالوده بسياري از تصميم گيري هاي سرمايه گذاران و قضاوت هاي استفاده کنندگان را تشکيل مي دهند. نقش اصلي گزارشگري مالي، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است، که اين امر در سايه شفافيت گزارشگري و افشا با کيفيت اطلاعات مالي تحقق مي يابد. مرور مطالعات گذشته نشان مي دهد شفافيت و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد استان همدان، استان اصفهان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سنجش از دور، سنجش ازدور، استان همدان