دانلود پایان نامه درمورد کاربری اراضی، سنجش از دور، برداشت داده

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………دوازده
فهرست اشکال……………………………………………………………………………………………………………………………………….سیزده
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول:مقدمه 2
1-1- طرح موضوع 2
1-3-اهمیت مطالعه موضوع و اهداف 5
1-4- روش شناسي و محتواي پايان‌نامه 6
فصل دوم: بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….7
2-1- مقدمه 8
2-2-مزاياي توليد نقشه هاي موضوعي با استفاده از داده هاي ماهواره اي 8
2-3-منابع داده هاي سنجش از دور 9
2-4- ويژگي هاي پوشش گياهي 11
2-5- روش انجام مطالعات صحرايي 11
2-5-1- جمع آوري داده هاي صحرايي جهت تهيه نقشه خطر آتش 11
2-6- پيش پردازش تصاوير ماهواره اي 14
2-6-1- تصحيح هندسي 14
2-6-2- پردازش و بارِزسازي تصاوير ماهواره اي 16
2-6-3- تصاوير رنگي کاذب 16
2-6-4- آناليز مؤلفه هاي اصلي (PCA) 17
2-6-5- شاخص هاي پوشش گياهي 18
2-6-6- فيوژن کردن تصوير 20
2-6-7- روش هاي طبقه بندي 21
2-6-7-الف- طبقه بندی نظارت شده…………………………………………………………………………………………………………..21
2-6-7-ب- طبقه بندی نظارت نشده…………………………………………………………………………………………………………….21
2-6-7ج-طبقه بندی ترکیبی(هیبرید)…………………………………………………………………………………………………………….22
2-7- برازش مدل رگرسيوني…………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-8- برآورد صحت نقشه هاي موضوعي حاصل از دور سنجي……………………………………………………………………………….24
2-9- صحت نقشه حاصل از طبقه بندي .24
2-10- مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور 25
2-10-1مطالعات انجام شده در خارج کشور 25
2-10-2 تحقيقات انجام شده در داخل کشور 31
فصل سوم: مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………………………………………..35
3-1- مشخصات منطقه 35
3-1-1-موقعيت جغرافيايي …………………………………………………35
3-1-2- رژيم بارندگي و اقليمي منطقه ……..35
3-1-3- تعداد روزهاي يخبندان 37
3-1-4- باد 37
3-1-5- وضعيت زمين شناسي و پستي و بلندي هاي منطقه 37
3-1-6- کاربري اراضي 38
3-2- مطالعه پهنه بندي خطر آتش سوزي با سنجش از دور 40
3-2-1- انتخاب منطقه مورد مطالعه 40
3-2-2- ابزار و داده هاي مورد نياز براي مطالعه 40
3-3- روش انجام مطالعات ميداني 41
3-3-1- جمع آوري داده هاي ميداني 41
3-4- پيش پردازش و پردازش داده هاي ماهواره اي 45
3-4-1- تصحيح هندسي و زمين مرجع نمودن تصاوير 45
3-5-2- جداسازي منطقه مورد مطالعه بر روي تصوير 45
3-4-2- استخراج اطلاعات رقومي 45
3-4-3- بارزسازي تصاوير 46
3-4-5-الف- تعیین بهترین ترکیب باندی برای تصاویر رنگی کاذب………………………………………………………………….46
3-4-5-ب- آنالیز مؤلفهی اصلی………………………………………………………………………………………………………………….46
3-4-5-ج- فیوژن تصاویر…………………………………………………………………………………………………………………………..46
3-4-5-ه- تعدیل هیستوگرام………………………………………………………………………………………………………………………46
3-5- طبقه بندی تصاویر………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
3-5-1- طبقه بندي نظارت شده 47
3-5-2- طبقه بندي نظارت نشده 47
3-5-3- طبقه بندي ترکيبي(هيبريد) 47
3-6-تهیه نقشه کاربری اراضی……………………………………………………………………………………………………………………………47
3-6-1- سايه و ابر …………….48
3-7-تهيه نقشه پوشش گياهي 48
3-7-1- محاسبه شاخص پوشش گياهي 48
3-8- آناليز رگرسيون و تعيين مدل 48
3-8-1- اعمال مدل رگرسيوني بر داده هاي ماهواره اي و توليد نقشه 49
3-9- ارزيابي صحت نقشه هاي توليد شده 49
فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………….50
4-1- نتايج پردازش و پيش پردازش تصاوير 50
4-1-1- نتایج پیش پردازش تصویر……………………………………………………………………………………………………………….50
4-2- نتایج حاصل از پردازش تصاوير ماهواره ای برای تهیه نقشه کاربری اراضی 52
4-2-1- تهیه بهترین ترکیب رنگی………………………………………………………………………………………………………………………52
4-2-2- آناليز تجزيه مؤلفه اصلي 53
4-2-3- فيوژن تصاوير 53
4-2-4- تعديل هيستوگرام 54
4-2-5- طبقه بندي تصاوير 55
4-2-5-الف- طبقه بندي نظارت نشده 55
4-2-5-ب- طبقه بندي نظارت شده 55
4-2-4-ج- طبقه بندي به روش هيبريد 55
4-3-نتايج حاصل از طبقه بندي تصاوير 61
4-4- پوشش گياهي منطقه و نقشه پهنه بندي خطر آتش 62
4-4-1- روابط رگرسيوني و توليد نقشه 63
4-5- طبقه بندي براي خطر آتش 68
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 79
5-1- استفاده از داده هاي ماهواره اي 79
5-2- انتخاب تصاوير ماهواره اي 80
5-3- تصحيح هندسي 80
5-4- فيوژن 80
5-5- آناليز مؤلفه هاي اصلي 81
5-6- روش نمونه برداري 81
5-7- تعديل هيستوگرام 82
5-8- بهترين ترکيب باندي 82
5-9- طبقه بندي تصوير 83
5-10- روش هيبريد 83
5-11- مقايسه روش هاي طبقه بندي 84
5- 12- مدل هاي آماري 89
5-13-1- آناليز باندهاي اصلي و درصد پوشش گياهي …………..89
5-13-2- نقشه حاصل از شاخص گياهي و درصد تاج پوشش گون ……………….100
5-13- نقشه پوشش گياهي……………………………………………………………………………………………………………………………….89
5-14- نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………………….102
5-15- پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………103
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………104
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….112

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول2-1- مشخصات و ويژگي هاي باندهاي طيفي سنجنده +ETM 10
جدول2-2- معايب و مزاياي روشهاي نمونه برداری 13
جدول3-1- فرم جمع آوري اطلاعات صحرايي منطقه 43
جدول 3-2- شاخص هاي گياهي به کار رفته براي تهيه نقشه پوشش گياهي 49
جدول4-1- ميزان همبستگي بين باندها 52
جدول 4-2- ميزان شاخص فاکتور بهينه 52
جدول 4-3- الف و ب اطلاعات مربوط به مؤلفه هاي حاصل از 6 باند سنجنده ETM+ 53
جدول 4-4- ماتريس خطاي طبقه بندي نقشه کاربري به روش هيبريد 58
جدول4-5- مساحت و درصد طبقات نقشه نهايي کاربري اراضي 59
جدول 4-6- ماتريس خطاي طبقه بندي نقشه خطر آتش براساي باند هاي اصلي 65
جدول 4-7- همبستگي شاخص هاي گياهي با درصد تاج پوشش گون 65
جدول 4-8- ماتریس خطای طبقه بندی نقشه خطر آتش براسای شاخص های گیاهی 65
جدول 4-9- علامت اختصاری کاربری ها و طبقات خطر آتش 67
جدول 4-10- ماتريس خطاي طبقه بندي نقشه کاربري و طبقات خطر آتش 71
جدول 4-11- مساحت و درصد طبقات نقشه نهايي کاربري اراضي و طبقات خطر آتش مراتع 72
جدول 4-12- حساسيت انواع تيپ هاي گياهي نسبت به حريق 72

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 2-1- موقعيت هر باند سنجندۀ ETM+در طول طيف الکترومغناطيس 10
شکل2-2- منحني بازتاب طيفي تعميم يافته پوشش گياه در طول موج هاي مختلف 11
شکل3-1- موقعيت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان 36
شکل 3-2- منحني آمبروترميک منطقه مطالعاتي 37
شکل 3-3- تصويري از پستي و بلنديهاي منطقه 38
شکل 3-4- تصاويري از انواع گونه هاي گون های بوته اي و علفي منطقه 39
شکل3-5- نمونه اي ازدرختچه هاي موجود در منطقه 39
شکل-3-6- نمايه شماتيک از نحوه برداشت داده هاي صحرايي و موقعيت پلاتها و GPS 42
شکل -3-7- نمودار مراحل مختلف تحقیق……………………………………………………………………………………………………..44
شکل4-1- محدوده منطقه مطالعاتي 51
شکل 4-2- (الف)هيستوگرام دادههاي مؤلفه دوم قبل از Stretch (ب)، هيستوگرام بعد از Stretch……………………….54
شکل 4-3- طبقه بندي خوشه بندي 56
شکل 4-4- طبقه بندي Isodata 57
شکل4-5- طبقه بندي به روش هيبريد 60
شکل 4-6- آنالیز براساس باندهای اصلی سنجنده ETM+ و درصد پوشش گیاهی…………………………………………………64
شکل4-7- آناليز براساس شاخص هاي گياهي و درصد پوشش گياهي منطقه 66
شکل 4-8- نقشه نهايي طبقه بندي نقشه کاربري و طبقات خطر آتش 70
شکل 4-9- “الف تا د” تيپ هاي مختلف گاهي در طبقات مختلف آتش سوزي 76
شکل4-10- نمودار طيفي دو گونه Astragalus sp و Daphne mucronata 77
شکل 4-11- مقايسه سطح برگ Daphne mucronata و Astragalus sp 77
شکل4-12- نمودار طيفي پوشش هاي گياهي منطقه 78
شکل 5-2- “الف تا ه” عکس تعدادي از کاربري ها 96
شکل 5-3- نمايي از گونزارهاي سوخته طي 2 تا3 سال اخير 97
شکل5-4- نمايي از گون زار هاي منطقه 99

چکيده
آتش سوزيهاي عمدي در عرصه منابع طبيعي يکي از بحرانهايي است که هر ساله خسارات غير قابل جبراني بر اکوسيستمها ي مرتعي و محيط زيست وارد ميسازد به طوري که در سالهاي اخير به عنوان يک مسئله و چالش جهاني معرفي شده است. عرصههاي منابع طبيعي ايران نيز از اين امر مستثنا نيست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ماهواره‌های، گالیوم، آرسناید Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ورشکستگی، قانون مدنی، امور حسبی