مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، منابع فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

4- یافته‌های پژوهش 67
4-1- یافته‌های توصیفی پژوهش 67
4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای مدل پژوهش 68
4-3- یافته‌های مربوط به سؤال‌های پژوهش 69
4-3-1- بررسی مدل پژوهش 69
4-3-1-1- سؤال اول پژوهش 69
4-3-1-2- سؤال دوم پژوهش 70
4-3-1-3- سؤال سوم پژوهش 73
4-3-1-4- سؤال چهارم پژوهش 74
4-4- یافته‌های مربوط به تفاوت‌های جنسیتی 75
4-4-1- تفاوت‌های جنسیتی در زمینه‌ی جهت‌گیری هدف 75
4-4-2- تفاوت‌های جنسیتی در زمینه‌ی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی 76
4-4-3- تفاوت‌های جنسیتی در زمینه‌ی تاب‌آوری 77
5- بحث و نتیجه گیری 78
5-1- پیش بینی تاب‌آوری بر اساس جهت‌گیری‌های هدف 78
5-2- پیش‌بینی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی بر اساس جهت‌گیری‌های هدف 79
5-3- پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی 81
5-4- نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی در ارتباط بین جهت‌گیری‌های هدف و تاب‌آوری 82
5-5- تفاوت‌های جنسیتی در زمینه‌ی جهت‌گیری هدف 84
5-6- تفاوت‌های جنسیتی در زمینه‌ی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی 84
5-7- تفاوت‌های جنسیتی در زمینه‌ی تاب‌آوری 85
5-8- کاربردهای پژوهش 86
5-9- پیشنهادهای پژوهش 86
5-10- محدودیت‌های پژوهش 87
فهرست منابع 88
منابع فارسی 88
منابع انگلیسی 93
پیوست‌ها

پایان نامه
Previous Entries آموزش کامل فن بیان ، مذاکره، آداب معاشرت و سخنرانی Next Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، همسانی درونی