منابع پایان نامه با موضوع خصوصی سازی، آسیب شناسی، آزمون و خطا

دانلود پایان نامه ارشد

بسمه تعالي
دانشكده هنر و معماری
( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است )
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد: 101
كد شناسايي پايان نامه :
عنوان پايان نامه : تبلیغات در تئاتر ایران
نام و نام خانوادگي دانشجو : شهاب الدین حسین پور
شماره دانشجوئي : 901020180
رشته تحصيلي : نمایش / کارگردانی
تاريخ شروع پايان نامه : نیم سال اول 92-93
تاريخ اتمام پايان نامه : نیم سال دوم 92-93
استاد راهنما : ناصر باباشاهی
استاد مشاور: دکتر شهاب الدین عادل
آدرس و شماره تلفن :
تهران – یوسف آباد – خیابان بیستون – پلاک 47 88728873-021
چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :
هدف اصلی این پژوهش، ارائه نتایج تحقیق و مطالعه راهبردی درباره‌ی نقاط ضعف و قوت مقوله‌ی تبلیغات و بازاریابی تئاتر است. این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی-کاربردی است که با روش پیمایشی- توصیفی با طرح پرسشنامه، 384 نفر از مخاطبان گیشه تئاتر شهر را به‌عنوان جامعه آماری خود برگزید؛ تا به سوال این پژوهش مبنی بر این‌که آیا تبلیغات جامع می‌تواند در جلب مخاطب گسترده به سالن‌های تئاتر موثر واقع شود، پاسخ دهد.
پس از اجرا، پرسشنامه‌ها جمع‌آوری، جمع‌بندی و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که تبلیغات توصیه ای (دهان به دهان دیگران)، استفاده از نمایشنامه های ترجمه، استفاده از بازیگران مشهور سینما و تئاتر، مشاهده تبلیغاتی مبنی بر کیفیت و امکانات تئاتر، مطالعه نقد تئاتر در مطبوعات، شهرت کارگردان بیشترین تاثیر را در جلب مخاطب تئاتر دارد. و توزیع برگه‌های تبلیغاتی تئاتر در محل اشتغال مردم، ارسال ایمیل های تبلیغاتی و اجرای نمایش در ساعات پایانی شب، کمترین تاثیر را در جذب مخاطب دارد.
در پایان محقق به منظور جذب مخاطب تئاتر مدلی 6 مرحله ای را ارائه داد و خود این مدل را با اجرای نمایش بیوه های غمگین سالار جنگ عملیاتی ساخت.
واژه‌های کلیدی: تئاتر، تبلیغات جامع، جذب مخاطب، بیوه‌های غمگین سالار جنگ
نظراستاد راهنما براي چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ وامضا :
مناسب نيست

فهرست مطالب

کلیات طرح 1
مقدمه 2
بیان مساله 3
پیشینه تحقیق در ایران 4
اهمیت تحقیق 5
اهداف تحقیق 6
سوال تحقیق 6
تعریف واژگان و مفاهیم 7
روش تحقيق 8
چارچوب نظری 9
محدودیت ها 9
فصل اول: 10
مطالعات نظری تئاتر 10
بخش اول-تئاتر 11
1-1 تعریف تئاتر 11
1-2 تاریخچه تئاتر 16
1-2-1 تاريخچه تئاتر جهان 16
1-2-2 تئاتر ایران 23
1-2-3 تاریخچه تئاتر دولتی در ایران 28
1-2-4 تاریخچه تئاتر خصوصی در ایران 30
بخش دوم-آسیب شناسی تئاتر 31
1-3 آسیب شناسی تئاتر 31
1-3-1 آسیب شناسی تئاتر دولتی 38
1-3-2 آسیب شناسی تئاتر خصوصی 39
1-4 مخاطب تئاتر 44
1-4-1 طبقه مرفه 49
1-4-2 طبقه متوسط 50
1-4-3 طبقه ضعیف 50
فصل دوم: 51
شیوه‌های اطلاع‌رسانی 51
و تبلیغات در تئاتر 51
2-1 شیوه های اطلاع رسانی 52
2-1-1 قبل از انقلاب در ایران 53
2-1-2 بعد از انقلاب در ایران 54
بخش دوم-تبلیغات 55
2-2 تبلیغات چیست؟ 55
2-3 تاریخچه تبلیغات تئاتر در ایران 59
2-4 اهداف تبلیغات 60
2-5 کاربرد تبلیغات 63
2-6 اصول کار تبلیغات 66
2-6-1 اصول کیفیت 70
2-6-2 اصل کیفیت 71
2-6-3 اصل شیوه بیان 72
2-6-4 اصل مناسبت 72
2-7 اهمیت تبلیغات 73
2-8 انواع تبلیغات 74
2-8-1 تبلیغات فرهنگی 76
2-8-2 تبلیغات تجاری 77
2-9 اَشکال تبلیغات 79
2-9-1 جمعی 79
2-9-2 فردی 80
2-10 شیوه های ابتکاری 80
2-11 تجربیات تماشاچیان 81
2-12 جذب حامی مالی 84
2-13-پیشینه تحقیق 85
2-13-1 تحقیقات داخلی 85
2-13-2 تحقیقات خارجی 87
فصل سوم: 88
روش‌شناسی تحقیق 88
3-1- مقدمه 89
3-2- روش تحقيق 90
3-3- جامعه آماري 91
3-4- نمونه آماری 91
3-5- ابزار تحقيق 92
3-6- روش های آماری مورد استفاده 93
3-7- جمع بندی فصل سوم 93
فصل چهارم: 94
یافته‌های تحقیق در تبلیغات تئاتر ایران 94
4-1- مقدّمه 95
4-2- آمار توصیفی 96
4-2-1-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت 96
4-2-2-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ تاهل 97
4-2-3-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت سطح تحصیلات 99
4-2-4-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت سن 101
4-2-5-بررسی درصدی توزیع پاسخ ها به تفکیک هر عامل 103
4-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی و بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق 106
4-3-1- بررسی وضعیت سوالات 106
فصل پنجم: 111
تحلیل تبلیغات تئاتر در ایران با نمونه پژوهشی نمایش بیوه‌های غمگین سالار جنگ 111
5-1- تحلیل 112
5-2- نمایش بیوه های غمگین سالار جنگ در سالن چهارسوی تئاتر شهر 123
نتیجه‌گیری 126
منابع 130
پیوست 137
بخش اول: مشخصات جمعیت شناختی: 137
بخش دوم: سوالات تخصصی 137

فهرست جداول
جدول 1-4 : توزيع فراواني مربوط به وضعیت جنسيت پاسخ‌دهندگان 98
جدول 2-4: توزيع فراواني مربوط به وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان 100
جدول3- 4توزيع فراواني مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخدهندگان 102
جدول4-4: توزيع فراواني مربوط به وضعیت سن پاسخدهندگان 104
جدول5-4 درصدی توزیع پاسخ ها به تفکیک هر عامل 106
جدول 6-4: آماره های یک نمونه ای 109
جدول 7-4: آزمون یک نمونه ای 110

فهرست نمودارها
نمودار1-4: نمودار وضعیت جنسیتی پاسخ‌دهندگان 98
نمودار2-4: نمودار وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 99
نمودار3-4: نمودار مستطیلی وضعیت تحصیلات 102
نمودار4-4: نمودار مستطیلی وضعیت سن 104

فهرست شکل
شکل 1-4: عوامل موثر در جلب مخاطب تئاتر ………………………………………………..110

کلیات طرح

مقدمه
تبلیغات یکی از راه های رایج جلب نظر مخاطب به سوی یک کالا است. حال ممکن است این کالا محصولی صنعتی و تجاری و یا محصولی هنری باشد. مسلماَ تبلیغات در عرصۀ هنر تا حدودی با تبلیغات یک محصول تجاری متفاوت است. تبلیغات در هنر ابتدا فرهنگ سازی و بسترسازی لازم برای رشد و گسترش نوعی از تفکر در جامعه است. این تعبیر که تبلیغات هنری مانند پیام های بهداشتی است، بیراه نیست. چراکه پیام ها و دستورالعمل های بهداشتی و پزشکی برای سلامتی جسم و جان و تبلیغات هنری به قصد پرورش و تیمار روح و روان است.
در کشور ما پس از محصولات سینمایی که سال هاست جایگاه و اهمیت خاصی در تبلیغات شهری یافته اند، اخیراً با توجه خاص مسئولان، هنر تئاتر نیز به این سلاح قوی مجهز شده است. بیلبوردها، پوسترهای بزرگ و بنرهایی که در سطح شهر با نام و نقش هنرمندان این عرصه مزین می شوند، دلیلی بر این مدعا هستند. هنر نمایش در راه بهره گیری از این امکان تبلیغی تازه در اول راه است و هنوز نیاز به آزمون و خطاهای بسیاری دارد.
بنابراین باید تلاش نمود تا تاثیر تبلیغات را بر افزایش و جذب مخاطب تئاتر بررسی نمود. تحقیق حاضر تلاش دارد به این موضوع بپردازد.در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که آیا همچون گذشته، تبلیغات توانایی نفوذ و تاثیرگذاری بر مخاطبان را دارد؟

بیان مساله
تبلیغات یکی از راه های رایج جلب نظر مخاطب به سوی یک کالا است. حال ممکن است این کالا محصولی صنعتی و تجاری و یا محصولی هنری باشد. به طور کلی با اختراع ماشین چاپ و سپس رادیو و تلویزیـون و دیـگر رسانه‌های جمعی، تبلیغات رشد گسترده ای یافت. براین اساس امروزه شاهد بمباران تبلیغاتی هستیم. هنگامیکه در حال تماشای تلویزیون یا در حال شنیدن برنامه مورد علاقه خود از رادیو هستیم و یا زمانیکه در اینترنت در حال جستجو و یا مـشاهده سـایتهای مـختلف مـی‌باشیم، بـطور مــداوم در مـعرض تبلیغات مختلف قرار داریم. حتی هنگامی که در حال عبور از خیابان نیز هستیم با تابلوهای تبلیغاتی مختلف مواجه می شویم.
تبلیعات هنری نیز در جوامع پیشرفته، دوران گذار خود را از آزمون و خطا پشت سر گذاشته است.بطوریکه نیم نگاهی به نحوه اجرای آثار نمایشی، این مساله را ثابت میکند که اطلاع رسانی و تبلیغات در کشورهای پیشرفته، تامل و دور از محدودیت و با هدف داشتن گیشه داغ تر انجام میشود.
اما در جوامع در حال توسعه و از جمله ایران، واقعیت به گونه دیگری است. با اندک مطالعه در مقوله تئاتر ایران، جای خالی تبلیغات کاملا احساس میشود.قابل توجه اینکه در شرایط موجود، نسبت تبلیغاتی که برای تئاتر در کشور ما صورت میگیرد، یک دهمِ تبلیغاتی است که خرج سینما میشود؛و این بی ارتباط با محدودیت سالن های تئاتر، درآمد ناچیز دست اندرکاران و هزینه های سنگین اجرایی که معضل بزرگ و تاریخی اجرای نمایش در ایران است، نیست.
حال اگر به مشکلات فوق، این نحوه تفکر را که هزینه های تبلیغاتی نیز، بار سنگین هزینه های اجرایی را سنگین تر میکنداضافه کرد، دیگر رغبتی برای اجرای نمایش باقی نمی ماند.در صورتیکه تجربه در بسیاری از کشور های صاحب تئاتر نشان داده است که بکارگیری تبلیغات حساب شده میتواند بنیان اجرای تئاتر را متحول کند.حال با چنین پشتوانه ای تلاش میشود در این پایان نامه به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در ایران شگرد های تبلیغاتی میتواند در جذب مخاطب موثر واقع شود؟

پیشینه تحقیق در ایران
– محمود اربابی در پایان نامه خود با عنوان “تئاتر ایران و عوامل بازدارنده آن” بیان می کند تئاتر ایران ارتباط گرم خود را با تماشاگر از دست داده و باید این ارتباط را گرم کرد. آنچه برای تئاتر ایران راه نجات خواهد بود توجه جدی به فرهنگ بومی و ملی براساس فرم های جذاب نمایشی است. از نظر اربابی باید تعاریف و توقعات سیاست گذاران فرهنگی از تئاتر روشن و براساس ان برنامه ریزی گردد(اربابی، 1377: 3).
– ساسان قاسمی در پایان نامه خود با عنوان “معرفی و بررسی ویژگی های تئاتر تبلیغاتی و استفاده از آن در تبلیغات سیاسی”(1383) به بررسی تاریخچه تبلیغات در تئاتر از نمایش های آیینی سنتی پیش از پیدایش تئاتر یونان تا دوران معاصر پرداخته است(قاسمی، 1383: 67).
– مژگان بنی هاشمی در پایان نامه خود با عنوان “مخاطب تئاتر” (1375) بیان می کند که تئاتر کنونی در شرایط نامطلوبی از نظر حرفه ای به سر می برد. چرا که یک سیاست ثابت و دائمی و نه حتی اصولی در عملکردها وبرنامه ریزی ها وجود ندارد(بنی هاشمی، 1375: 44).
– دکتر بهزاد قادری در مقاله ی خود با عنوان ” فرهنگ خصوصی سازی و خصوصی سازی فرهنگ” در زمینه تئاتر خصوصی بیاناتی را اظهار می کند. وی بیان می کند، با توجه به اینکه تئاتر در غرب همیشه خصوصی بوده است، در مقاله اش به آن دوره های کوتاهی اشاره می کند که دولت ها برای دولتی سازی تئاتر تلاش کردند تا ببینیم اهداف، ضرورت ها، خوبی ها و کاستی های چنین برنامه هایی چه بوده است. سپس تب خصوصی سازی در ایران را بررسی و برداشت های گوناگون از خصوصی سازی بخش های متفاوت خانواده تئاتر را مرور می کند و حالات و شرایط به وجود آمدن چنین تئاتری ـ از جمله پشتیبانی از شرکت های تئاتری و دیگری فضای اجرایی برای این شرکت ها ـ را ارزیابی می کند. در پایان نیز به این نکته اشاره می کند که این گونه گروه ها و فضاها باید بتوانند انتظارات گوناگون مخاطب تئاتر را برآورده کنند(قادری، 1391: 54).
– دکتر فریندخت زاهدی در مقاله خود با عنوان “راهکار یا موانع راه اندازی تئاتر خصوصی” بیان می کند، برای بررسی امکانات و یا عدم امکانات، برای داشتن تئاتر خصوصی می بایست چند و چون وضعیت تئاتر را با تعریف مشخص از ویژگی های آن با نگاهی تیزبینانه و از ابعاد مختلف شناخت و سپس به طبقه بندی انواع تئاتر و اهداف آنها پرداخت. این طبقه بندی طبعا می بایست بنا بر ماهیت گونه های مختلف تئاتر و نحوه مدیریت و برنامه ریزی آنها انجام گیرد تا بتواند در درازمدت به نتیجه نسبتاً مطلوب برسد.

اهمیت تحقیق
تئاتر یک هنر قوی و بسیار تاثیرگذار است و می تواند نقش

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع عملياتي، حاشيه، نشينان Next Entries پایان نامه درمورد نظام اجتماعی، کنترل اجتماعی، سرمایه اجتماعی