پایان نامه درمورد حاشیه نشینی، توزیع فراوانی، سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………….35
2-13.پیامدهای زیستی حاشیه نشینی در ایران…………………………………………………………………………37
2-14.ویژگی های حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………39
2-14-1.نمونه هایی از اوصاف عمومی زندگی حاشیه نشینی……………………………………………………40
2-14-2.رشد حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………….42
2-14-3.پیامدهای حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………43
2-15.پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..50
2-15-1.تحقیقات داخلی انجام شده………………………………………………………………………………………50
2-15-2.تحقیقات خارجی انجام شده…………………………………………………………………………………….56
2-16.مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………58
2-16-1.نظریه استافر……………………………………………………………………………………………………………58
2-16-2.نظریه ساستاد………………………………………………………………………………………………………….58
2-16-3.نظریه اورت .اس.لی………………………………………………………………………………………………..59
2-16-4.نظریه زلینسکی……………………………………………………………………………………………………….59
2-16-5.نظریه بوردیو………………………………………………………………………………………………………….59
2-17.انواع حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………………59
2-18.چهارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………….68
2-19.فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….71
2-20.مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………72

فصل سوم : روش تحقیق
3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….74
3-2.روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..74
3-3.جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..75
3-4.تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………76
3-4-1.شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..77
3-4-2.ابزار گردآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………..77
3-5.شیوه امتیاز دهی……………………………………………………………………………………………………………77
3-6.روش تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………78
3-6-1.روش های آماری توصیفی…………………………………………………………………………………………78
3-6-2.روش های استنباطی………………………………………………………………………………………………….78
3-7.اعتبار و روایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………78
3-7-1.اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………78
3-7-2.روایی……………………………………………………………………………………………………………………..79
3-8.قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………..80
3-9.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………..80
3-10.واحد تحلیل و سطح مشاهده……………………………………………………………………………………….80
3-11.استخراج……………………………………………………………………………………………………………………80
3-12.تعریف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………..81
3-12-1.تعاریف نظری متغیر وابسته……………………………………………………………………………………..81
3-12-2.تعاریف نظری متغیر مستقل…………………………………………………………………………………….81
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………85
4-2.آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….85
4-3.آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………101

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
5-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….113
5-2.نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………113
5-3.محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….115
5-4.پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..116
منابع و مآخذ
الف : فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………..118
ب : فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………122
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………….123
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….124

فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1.جدول : منابع سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………28
4-1.جدول : توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….85
4-2.جدول : توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………87
4-3.جدول :آمارهای توصیفی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………………..88
4-4.جدول :آمارهای توصیفی قومیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………….89
4-5.جدول :آمارهای توصیفی تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………….90
4-6.جدول : آمارهای توصیفی اشتغال پاسخ دهندگان………………………………………………………………91
4-7.جدول :آمارهای توصیفی نوع شغل پاسخ دهندگان……………………………………………………………92
4-8.جدول :آمارهای توصیفی درآمد ماهیانه پاسخ دهندگان………………………………………………………93
4-9.جدول :آمارهای توصیفی مسکن پاسخ دهندگان……………………………………………………………….94
4-10.جدول :آمارهای میزان کنترل اجتماعی…………………………………………………………………………..95
4-11.جدول :آمارهای میزان اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………..96
4-12.جدول :آمارهای میزان مشارکت رسمی و غیر رسمی……………………………………………………….97
4-13.جدول :آمارهای میزان انسجام اجتماعی………………………………………………………………………….98
4-14.جدول :آمارهای میزان روابط اجتماعی…………………………………………………………………………..99
4-15.جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و سن……………………………………………………………………..101
4-16.جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و جنس…………………………………………………………………..101
4-17.جدول :آزمون t برای میانگین دو گروه (مجرد و متاهل)………………………………………………….102
4-18.جدول : توزیع فراوانی بر حسب تاهل…………………………………………………………………………..102
4-19.جدول :آزمون t برای میانگین دو گروه مجرد و متاهل……………………………………………………..103
4-20.جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب قومیت…………………………………………………..103
4-21.جدول : آنالیز واریانس بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و قومیت……………………………………….102
4-22.جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع توانمند سازی، نوسازی اجتماعی، کشورهای در حال توسعه Next Entries تحقیق با موضوع پرسش نامه، اعتبار سازه