تحقیق با موضوع توزیع فراوانی، سرمایه اجتماعی، حاشیه نشینی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………40
2-14-2.رشد حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………….42
2-14-3.پیامدهای حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………43
2-15.پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..50
2-15-1.تحقیقات داخلی انجام شده………………………………………………………………………………………50
2-15-2.تحقیقات خارجی انجام شده…………………………………………………………………………………….56
2-16.مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………58
2-16-1.نظریه استافر……………………………………………………………………………………………………………58
2-16-2.نظریه ساستاد………………………………………………………………………………………………………….58
2-16-3.نظریه اورت .اس.لی………………………………………………………………………………………………..59
2-16-4.نظریه زلینسکی……………………………………………………………………………………………………….59
2-16-5.نظریه بوردیو………………………………………………………………………………………………………….59
2-17.انواع حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………………59
2-18.چهارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………….68
2-19.فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….71
2-20.مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………72

فصل سوم : روش تحقیق
3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….74
3-2.روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..74
3-3.جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..75
3-4.تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………76
3-4-1.شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..77
3-4-2.ابزار گردآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………..77
3-5.شیوه امتیاز دهی……………………………………………………………………………………………………………77
3-6.روش تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………78
3-6-1.روش های آماری توصیفی…………………………………………………………………………………………78
3-6-2.روش های استنباطی………………………………………………………………………………………………….78
3-7.اعتبار و روایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………78
3-7-1.اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………78
3-7-2.روایی……………………………………………………………………………………………………………………..79
3-8.قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………..80
3-9.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………..80
3-10.واحد تحلیل و سطح مشاهده……………………………………………………………………………………….80
3-11.استخراج……………………………………………………………………………………………………………………80
3-12.تعریف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………..81
3-12-1.تعاریف نظری متغیر وابسته……………………………………………………………………………………..81
3-12-2.تعاریف نظری متغیر مستقل…………………………………………………………………………………….81
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………85
4-2.آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….85
4-3.آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………101

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
5-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….113
5-2.نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………113
5-3.محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….115
5-4.پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..116
منابع و مآخذ
الف : فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………..118
ب : فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………122
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………….123
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….124

فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1.جدول : منابع سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………28
4-1.جدول : توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….85
4-2.جدول : توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………87
4-3.جدول :آمارهای توصیفی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………………..88
4-4.جدول :آمارهای توصیفی قومیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………….89
4-5.جدول :آمارهای توصیفی تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………….90
4-6.جدول : آمارهای توصیفی اشتغال پاسخ دهندگان………………………………………………………………91
4-7.جدول :آمارهای توصیفی نوع شغل پاسخ دهندگان……………………………………………………………92
4-8.جدول :آمارهای توصیفی درآمد ماهیانه پاسخ دهندگان………………………………………………………93
4-9.جدول :آمارهای توصیفی مسکن پاسخ دهندگان……………………………………………………………….94
4-10.جدول :آمارهای میزان کنترل اجتماعی…………………………………………………………………………..95
4-11.جدول :آمارهای میزان اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………..96
4-12.جدول :آمارهای میزان مشارکت رسمی و غیر رسمی……………………………………………………….97
4-13.جدول :آمارهای میزان انسجام اجتماعی………………………………………………………………………….98
4-14.جدول :آمارهای میزان روابط اجتماعی…………………………………………………………………………..99
4-15.جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و سن……………………………………………………………………..101
4-16.جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و جنس…………………………………………………………………..101
4-17.جدول :آزمون t برای میانگین دو گروه (مجرد و متاهل)………………………………………………….102
4-18.جدول : توزیع فراوانی بر حسب تاهل…………………………………………………………………………..102
4-19.جدول :آزمون t برای میانگین دو گروه مجرد و متاهل……………………………………………………..103
4-20.جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب قومیت…………………………………………………..103
4-21.جدول : آنالیز واریانس بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و قومیت……………………………………….102
4-22.جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب اشتغال………………………………………………….104
4-23.جدول : آزمون t برای اختلاف میانگین های دو گروه (شاغل و بیکار)………………………………104
4-24. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات……………………………………………105
4-25. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی و تحصیلات…………………………………………………….105
4-26. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ساختار دانش، انتقال دانش، بهبود عملکرد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عملکرد سازمان، رفتار کارکنان، انتقال دانش