مقاله درمورد دانلود سلامت روان، خارج از خانه، بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه وروش نمونه گيري 67
حجم نمونه 68
روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 68
ابزار اندازه گيري: 68
فرضیه اول 70
پايايي و روايي پرسشنامه ها: 71
روش جمع آوري داده ها: 71
روشهاي تجزيه و تحليل داده ها : 71
فصل چهارم
تجزيه وتحليل يافته ها
آزمون فرضيه اصلي اول 82
آزمون فرضيه اصلي دوم 84
آزمون فرضيه اصلي سوم 86
آزمون فرضيه اصلي چهارم 88
آزمون فرضيه اصلي پنجم 90
آزمون فرضيه اصلي ششم 92
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتيجه گيري 95
نتایج : 97
پیشنهادات : 98
محدودیتهای تحقیق : 99
منابع و مأخذ: 100

چکیده
تحولات بي حد و حصر در بنيان هاي جوامع ،كه بر اثر حركت از دوران گذار به سمت زندگي ماشيني و صنعتي رخ داده، به پديد آمدن شكاف هايي منجر شده كه انسان هاي امروز را ناگزير از همنواسازي خود با شرايط جديد كرده است. در چنين فضايي، بحران هايي پيش روي افراد پديد مي آيد كه اگر متوقف نشود دنياي روحي ، رواني آنها را متلاطم مي كند. آسيب هاي اجتماعي و روحي و رواني از جمله طلاق، اعتياد، خودكشي ، مشكلات تحصيلي، اختلافات خانوادگي، نارضايتي شغلي، اضطراب ، افسردگي و…..محصول تحولات زندگي صنعتي اند.سؤال اينجاست كه در كنار توسعه شگفت انگيز علوم و فنون دانش امروز چه چيزي بايد بتواند پاسخگوي بحران هاي روحي ،رواني انسان ها باشد؟ بحران هايي كه متعاقب پيشرفت علوم و تكنولوژي بر انسان ها رخ نموده است . در پاسخ به اين سؤال علم « مشاوره و روانشناسي » قد علم مي كندمشاوره از تمامي فعاليتهاي اخلاقي تشكيل يافته است كه در آن مشاور متعهد، تلاش مي كند تا به مراجع كمك كند تا به آن دسته از رفتارهايي بپردازد كه بتواند به حل مشكلات و مسائل اومنجر شوند. ازطريق مشاوره و راهنمايي فرد نه تنها وضع فعلي خود رادرك مي كند،بلكه از آنچه كه به صورت آن در خواهدآمدنيز آگاه مي شود.راجرز معتقد است كه هدف بيشتر مشاغل ياري دهنده كه شامل مشاوره وراهنمايي نيز مي شود،افزايش رشد شخصي ورواني فرد در مسير رشد اجتماعي است.هم چنين ازطريق « خدمات راهنمايي ومشاوره »مي توان تواناييها ونيز محدوديت هاي دانش آموزان راشناخت واز امكانات موجود حداكثر استفاده را به عمل آورد.مشاور تحصيلي با شناخت دانش آموزان در زمينه هاي گوناگون مي تواند آنان را به رشته هاي تحصيلي مناسب راهنمايي كندوآنان را در حل مشكلات ياري دهد. اهداف آموزش وپرورش زماني تحقق خواهند يافت كه برنامه ها و محتواي آموزشي با توجه به نيازها وامكانات دانش آموزان تهيه و اجرا گردند. . پايان نامه حاضر به 5 فصل تقسيم بندي شده که فصل اول کليات تحقيق را شامل مي شود که عبارتند از مقدمه ، بيان مسئله ، اهميت و ضرورت تحقيق ، اهداف تحقيق ، سوالات تحقيق ، فرضيات تحقيق ، تعاريف مفاهيم و خلاصه اي از جامعه آماري و نمونه آمار ي و روش گرد آري و تجزيه و تحليل اطلاعات و فصل دوم با عنوان مباني نظري و پيشينه تحقيق به نظريه هاي مشاوره و سلامت رواني سپس فايده و اهميت مشاوره،تاريخچه ي راهنمايي و مشاوره،تعاريف راهنمايي و مشاوره، انواع مشاوره، اهداف مشاوره وراهنمايي،ضرورت مشاوره در مدارس ،مشاوره وراهنمايي در نظام آموزش و پرورش ، نقش مشاور در مدارس،امور تحصيلي،تأمين بهداشت رواني،دانش آموزان و مهم ترين وظايف كادر آموزشي در برابر برنامه مشاوره و راهنمايي و در آخر فصل نيز به بررسي پيشينه هاي داخلي و خارجي خواهيم پرداخت فصل سوم به روش تحقيق اختصاص داده شده به اين صورت که روش تحقيق ، جامعه آماري ، نمونه آماري و روش نمونه گيري ، ابزار گرد آوري اطلاعات ، پرسشنامه سلامت رواني ، و پرسشنامه محقق ساخته اهميت مشاوره در پيشرفت تحصيلي در آن گنجانده شده است فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها مي باشد که داده هاي توصيفي و استنباطي در اين فصل با استفاده از نرم افزار spss تحليل مي شوند فصل پنجم پايان نامه نتيجه گيري از مطالب و تحليل اطلاعات مي باشد که با ارائه پيشنهاداتي جهت رفع و بهبود مشکلات و در آخر پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده ارائه مي شود

فصل اول
کليات تحقيق

مقدمه:
در همه کشورهاي دنيا ، آموزش و پرورش متولي هدايت دانش آموزان در مسير رشد عقلي اجتماعي ، اخلاقي ، رواني و حرفه اي دانش آموزان است . نظام آموزش پرورش با فراهم آوردن تجربه هاي متعدد براي دانش آموزان ، تلاش دارد آنها را به شهرونداني خوب تبديل کند . به عبارتي مي توان گفت هدف تعليم و تربيت تعالي بخشيدن به انسانهاست ، رسيدن به اين هدف ، رشد همه جانبه دانش آموزان را مي طلبد . بدين منظور ، مجموعه اي از برنامه ها و فعاليت ها در قالب نظام آموزش و پرورش شکل گرفته اند که يکي از آنها برنامه هاي مشاوره و راهنمايي است . برنامه هاي مشاوره در مدرسه به منظور هدايت رشد متعادل و همه جانبه دانش آموزان طراحي شده اند . مشاور مدرسه با ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي مختلف مدرسه زمينه رشد سالم دانش آموزان را فراهم ميکند (سينک ، 2005) .
راهنمايي هر چند به صورت ساده و ابتدايي ، از آغاز تمدن آدمي وجود داشته و با پيچيده شدن زندگي و تحول تدريجي جامعه ، از حالتي سنتي به صنعتي پيشرفته است و ضرورت و اهميت آن افزايش يافته است . ايجاد و گسترش مکتب خانه ها و مدرسه ها در واقع نوعي زمينه سازي و ايجاد فرصت براي راهنمايي بودند ، چرا که در اين مکانها معلم با دلسوزي تمام شاگردان را در خواندن و نوشتن و يادگيري درسهاي مختلف کمک و راهنمايي مي کرد (وکيليان ،1381) .
با صنعتي شدن جامعه ها و پيشرفت روز افزون آنها و افزايش چشمگير حرفه ها و شغلها و به دنبا ل آن دشواري مسئله انتخاب صحيح و مناسب ، توجه به امر هدايت و ارشاد و راهنمايي به معناي خاص آن زياد شد و ضمن ظهور و گسترش مرکز هاي بسيار راهنمايي و مشاوره به منظور ياري و کمک به افراد ، صاحب نظران و متخصصان نيز به روشن کردن هدفها ، تعريف و راهنمايي اقدام کرده و انبوهي از ادبيات راهنمايي و ارشاد را در زمينه ها به ويژه تعليم و تربيت بوجود آوردند . به علاوه ، تحولات و دگرگونيهاي زيادي که هر روزه اتفاق مي افتد ، ضرورت توجه به امر راهنمايي و مشاوره را بيشتر مي کند ( همان منبع) .
با توجه به اينکه ما کشوري در حال توسعه هستيم و جامعه ما در حال خارج شدن از حالت سنتي به جامعه صنعتي مي باشد و در جامعه صنعتي با توجه به گستردگي و وسعت اطلاعات و تعدد و تنوع گزينه ها و پيشرفت تکنولوژي ، انتخاب صحيح و مناسب مشکل است و فرد براي تصميم گيري مناسب به کمک ديگران نياز دارد و بدون ياري آنان اتخاذ تصميمات سنجيد و درست محال است (شفيع آبادي، 1385) .
يکي از راهکارهاي مناسب براي مقابله با بحران و مشکلات اجتماعي آنست که اصلاح مشکلات و ارائه راهکارهاي مناسب و تغيير رفتار از نسل جوان – يعني دانش آموزان مدارس – آغاز گردد چرا که نظام آموزش پرورش تأثيري نافذ بر نهادهاي اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و اقتصادي دارد ؛ امروزه در نظام آموزشي ، معلمان همانند يک ماشين عمل مي کنند و دانش آموزان را با مشتي اصول و حقايق آشنا مي سازنند و هماهنگي و انطباق چنداني بين واقعيات زندگي با اصول آموخته شده را ارائه نمي دهند ، در حاليکه آموزش و پرورش بايد دانش آموزان را از همه جهات براي ادامه تحصيل و زندگي آماده سازد ( شفيع آبادي ، 1382).
دانش آموزي که در زمينه اي از تحصيلاتش مشکل دارد ، علاوه بر تحمل صدمات رواني وگاهي جسماني ، از نظر اقتصادي نيز خسارتي به جامعه وارد مي کند ، در اين حالت بايد به درمان مشکلات و رفع موانع رشد او اقدام شود و در اين بين نقش مشاوران آشکار مي گردد . مشاور با استفاده از روشها و فنون مشاوره ، دانش آموز و کساني را که به نوعي در ايجاد مشکل نقشي دارند را بررسي ودرمان مي کند . مشاور همچنين در زمينه مشکلات تحصيلي به مواردي نظير اضطراب امتحان ، مردودي ، مشروطي و کمک در کشف استعدادها و علايق به کمک دانش آموزان مي شتابد و او را براي فعاليت آماده مي سازد و امکان يادگيري و آموزش مؤثرتر را فراهم مي سازد (شفيع آبادي ، 1385) .
معمولاً دانش آموزان در طول دوره تحصيلي خود با مشکلات و مسائل پيچيده اي مواجه مي شوند ، مشکلاتي مانند افت تحصيلي ، ترديد در انتخاب رشته تحصيلي ، ناتواني در برنامه ريزي براي مطالعه دروس و… همه اين مسائل باعث شده که نقش و وظيفه مشاوران در مدارس به عنوان مهم ترين عامل تغيير و تحول دانش آموزان بيشتر توجه شود . اما در بعضي از مدارس متأسفانه مشاوران به کار هاي کليشه اي مي پردازند و از نقش اصلي خود دور هستند .
به نظر متخصصان ، امکانات وسيع و دامنه داري در هر فرد نهفته است و به او بايد کمک شود تا درباره خويش مطالعه کند و خود را به عنوان يک شخصيت بي مانند و يگانه بشناسد و با وجود فشارها و محدوديتهاي زماني و مکاني که دارد پيشرفت کند . مطالعات نشان مي دهد که فرد به دليل راهنمايي ، مشاور ، به درستي با تواناييها ، استعداد ها و محدوديتهاي خويش آشنا مي شود و از امکانات و کاستيهاي محيط زندگي خود کاملاً آگاه مي شود ، ميتواند بر اساس تصميم گيريهاي درست و منطقي مناسبترين راه را انتخاب کند و بيشترين احساس رضايت و موفقيت را بدست آورد و در نتيجه شخص مفيدي براي خود و جامعه باشد ، برعکس ، عدم آگاهي فرد از نقاط قوت و ضعف خويش و بي خبري از امکانات محيطي ، موجب تباه شدن تواناييها و به هدر رفتن استعداد مي شود که مسلماً چنين امري خوشايند فرد و جامعه نيست ( وکيليان ،1381) .
همه اين هدفها که اکثراً در آموزش پرورش تحقق مي يابند زماني عملي خواهند شد که دانش آموزان از نظر جسمي ، ذهني ، رواني ، اجتماعي و اخلاقي براي انجام دادن فعاليتهاي مربوطه آمادگي داشته باشند. اگر دانش آموزان دچار مشکلاتي شوند ، رشد و يادگيري آنان مختل ميگردد و معلم به تنهايي نه ميتواند و نه فرصت دارد که به مشکلات آنها رسيدگي کند ، در اين صورت از طريق خدمات راهنمايي و مشاوره مشاور مدرسه مي تواند مشکلات آنان و خانواده شان را برطرف کند و در نهايت بريادگيري آنان وکارآمدي آموزش و پرورش بيافزايد (شفيع ابادي، 1385) .
همانطور که گفته شد ، مشاور مي تواند نقش مهمي در موفقيت و پيشرفت دانش آموزان داشته باشد ، از نقش هاي ديگر مشاور مي توان به بازدهي و کارآمدي بيشتر نظام آموزشي کشور افزايش پيشرفت تحصيلي ، کاهش افت تحصيلي ، تقليل مشکلات رفتاري دانش آموزان ، و ايجاد جو سالم و مملو از صفا و صميميت بين شاگردان و معلمان و رضايت خاطر بيشتر دانش آموزان و معلمان ، افزايش اعتماد به نفس در دانش آموزان ، توزيع صحيح دانش اموزان در رشته هاي تحصيلي ، آشنا ساختن والدين با روشهاي صحيح تربيتي و برقراري ارتباط نزديک با آنان وايجاد فعاليت هاي مکمل برنامه بر اساس علاقه و استعداد دانش آموزان ميگردد ( حسيني و شريفي ،1373).
راهنمايي و مشاوره ، به منظور ايجاد ارتباط مطلوب با محيط و براي به کار گرفتن علائق و استعداد هاي دانش آموزان در مسير هاي مطلوب مناسب به نحوي که نيازهاي جامعه از جهات مختلف تأمين شود ، طرح ريزي شده است . عواملي مهمي که ضرورت برنامه راهنمايي و مشاوره را تأييد ميکند از جمله : پيشرفت اقتصادي و صنعتي ، رشته هاي تحصيلي متنوع و گسترش آموزش هاي حرفه اي ، تحولات اجتماعي ، اشتغال والدين در خارج از خانه و عدم آگاهي آنان از شيوه هاي راهنمايي ، اجراي تعليمات عمومي و توجه به کيفيت آموزش و پروش . عوامل مذکور و عوامل ديگري که در تطابق و سازگاري دانش آموزان نقشي به عهده دارند نشانگر فلسفه ، اهميت و ضرورت برنامه راهنمايي و مشاوره و توجيه کننده ايجاد تشکيلات و سيستم خاص براي تحقق اهداف مورد نظر

پایان نامه
Previous Entries امام صادق Next Entries حضرت محمد (ص)