پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توزیع فضایی، عوامل محیطی، دوره قاجار

دانلود پایان نامه ارشد

اهبردی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
.
.
.
و همه کسانی که مرا در این راه یاری نمودند.

چکیده

تصادفات رانندگی به عنوان یک نقص در سیستم حمل و نقل، از جمله پدیده هایی است که با رشد شتابان شهری در حال فزونی و افزایش است. حوادث ترافیکی به عنوان دومین عامل مرگ و میر در کشور های در حال پیشرفت خسارات جبران ناپذیری بر بدنه اقتصادی جامعه وارد می سازد. در کشور ما نیز پدیده تصادفات رانندگی طی سال های اخیر افزایش یافته و به یکی از معضلات شهری خصوصا در کلان شهرهایی چون شهر شیراز تبدیل گشته است.
این تحقیق که در رده توصیفی – تحلیلی قرار می گیرد، سعی دارد از طریق تحقیقات کاربردی، تاثیر عوامل محیطی و کالبدی در وقوع تصادفات رانندگی را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور ابتدا به تعیین نقاط نقاط حادثه خیز که در آنها فراوانی تصادف از حد معینی فراتر است پرداخته، و سپس متغیر های در نظر گرفته شده( توزیع فضایی، کاربری و تراکم ساختمانی) را در مجاورت این نقاط مورد بررسی قرار می گیرد.
شناخت نقاط حادثه خیز از طریق آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان ها و ارگانهای مربوطه صورت پذیرفته و ابزار شناخت کاربری ها و تراکم ها، تکمیل فرم های برداشت اطلاعات کالبدی بر اساس نقشه های پایه شهری می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات برای شناخت توزیع فضایی مکان تصادفات رانندگی، سطوح کاربری و میزان تراکم ها از طریق نرم افزار ARCGIS و آنالیز همبستگی بین تعداد تصادفات رانندگی و عوامل محیطی یاد شده از طریق نرم افزار SPSS صورت می پذیرد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که کاهش فاصله از مرکز شهر و همچنین افزایش سطح کاربری و میزان تراکم های مربوط به امور کار و فعالیت و اوقات فراغت، موجب افزایش تعداد تصادفات رانندگی می گردد.
کلمات کلیدی : تصادفات رانندگی، محور حادثه خیز، توزیع فضایی، کاربری، تراکم ساختمانی، شهر شیراز

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه 2
1-1 – طرح مسئله و ضرورت تحقیق 4
1-2- اهداف تحقیق 5
1-3- سوالات تحقیق 6
1-4- فرضيه تحقيق 6
1-5- روش تحقيق 7
1-6- مراحل تحقيق 8
1-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 8
فصل دوم : مبانی نظری و سوابق مطالعاتی
مقدمه 11
2-1- راه و طبقه بندی راه های درون شهری 12
2-1-1- راه محلي 13
2-1-2- راه شرياني درجه 2 14
2-1-3- راه شرياني درجه 1 16
2-1-3-1- آزاد راه 16
2-1-3-2- بزرگراه 16
2-1-3-3- راه عبوري 17
2-2- تصادفات و انواع آن 18
2-2-1- تصادفات فوتي 18
2-2-2- تصادفات جرحي شديد 19
2-2-3- تصادف جرحي سبك 19
2-2-4- تصادف خسارتي 19
2-3- علل تصادف 20
2-3-1- علل اوليه 20
2-3-2- علل واسط يا قبلي 20
2-3-3- علل مستقيم يا تامه تصادف 21
2-4- عوامل موثر در تصادفات جاده‌اي 21
2-4-1- عامل انساني 22
2-4-2- عامل وسيله نقليه 22
2-4-3- عامل جاده 23
2-4-4- عوامل محيطي 24
2-5- اولويت‌بندي نقاط حادثه‌خيز 24
2-5-1- شاخص‌هاي تعيين نقاط حادثه‌خيز 24
2-5-1-1- شاخص تعداد تصادفات 25
2-5-1-2- شاخص ضريب شدت تصادف 25
2-5-1-3- شاخص نرخ تصادف 26
2-5-1-4- شاخص نرخ شدت 27
2-5-1-5- شاخص هاي رو به رويي با تصادف 27
2-5-1-6- شاخص هاي جمعيتي 28
2-5-1-7- شاخص هزينه تصادف 28
2-6- جمع‌آوري داده‌هاي تصادفات 29
2-6-1- كميت و كيفيت آمار تصادفات جاده‌اي 31
2-6-2- مشخصات گزارش هاي تصادفات 33
2-6-2-1- گزارشات پليس راه (فرم هاي گزارش‌دهي تصادفات رانندگي) 33
2-6-2-2- نكات مورد نظر در فرمهاي گزارش و نحوه پر كردن آنها 34
2-7- مراحل بررسي تصادفات جاده‌اي 35
2-7-1- گزارش‌دهي 36
2-7-2- بررسي محلي 36
2-7-3- آماده‌سازي فني 36
2-7-4- دوباره‌سازي حرفه‌اي 37
2-7-5- تجزيه و تحليل عوامل وقوع 37
2-8-كاربري زمين شهري 38
2-9- تراكم و انواع آن 40
2-9-1- انواع تراكم متداول در حوزة برنامه‌ريزي و طراحي شهري 42
2-9-1-1- تراكم جمعيتي 42
2-9-1-2- تراكم كلي مسكوني 43
2-9-1-3- تراكم ناخالص مسكوني 43
2-9-1-4- تراكم خالص مسكوني 44
2-9-1-5- تراكم ساختماني 45
2-9-1-6- تراكم سكونتي يا تراكم در مسكن 45
2-9-1-7- سرانه 46
2-9-2- كاربرد ويژه انواع تراكم 46
2-10- مفاهيم مرتبط با تراكم 47
2-10-1- سطح زمین 47
2-10-2- سطح اشغال ساختمان 48
2-10-3- سطح زيربنا و ضريب سطح زير بنا (تراكم ساختماني) 48
2-10-4- فضاي باز و ضريب فضاي باز 49
2-10-5- فضاي پاركينگ ساكنان (OCS) و ضريب پاركينگ (OCR) 50
2-11- مقياس شدت استفاده از زمين 50
2-12- عدد شدت استفاده از زمين 51
2-13- پيشينة نظريه‌پردازي پيرامون مفاهيم اندازه و تراكم شهر 51
2-14- مروري بر ديدگاههاي معماران و شهرسازان معاصر در مورد تراكم 53
2-15- تعريف GIS 56
2-16- داده‌هاي مكاني 57
2-17- مديريت داده‌ها و روش‌هاي تحليل 59
2-18- پيشينه تحقيق 60
فصل سوم : شناخت محدوده
مقدمه 65
3-1- موقع جغرافيايي شهر شيراز 66
3-2- زمين شناسي 66
3-3- پستي و بلندي ها 67
3-4- شناخت آب و هواي شيراز 67
3-4-1- وضعيت عمومي اقليم 67
3-4-2- بارندگي 68
3-5- منابع آب شيراز 68
3-6- پوشش گياهي 69
3-7- شيراز در دوره قاجاريه 69
3-8- شيراز در دوره پهلوي 71
3-9- شيراز در دوره پس از انقلاب اسلامي 74
3-10- ويژگيهاي جمعيتي و اجتماعي 74
3-11- مهاجرت 76
3-12- بررسي و تحليل ساختار نيروي انساني و وضعيت اقتصادي 77
3-13- شبکه حمل و نقل شهر شیراز 78
3-13-1- شبکه راهها 78
3-13-2- سیستم کنترل 80
3-13-3- ایستگاه ها و پایانه ها 83
3-13-4- وسایل نقلیه 84
3-14- مساحت و کاربری 85
فصل چهارم : تحلیل داده ها
مقدمه 99
4-1- موقعیت تصادفات 100
4-2- شناسایی نقاط حادثه خیز 101
4-3- نقاط پر تصادف(مناطق سیاه) 101
4-4- شناسایی نقاط حادثه 102
4-5- طبقه بندي نقاط حادثه خیز 103
4-6- اولویت بندي نقاط حادثه خیز 103
4-7- کاربری و تراکم بدنه محور های شدیدا حادثه خیز 109
4-8- تحلیل آزمون همبستگی 114
4-8- 1- آزمون همبستگی میان تعداد تصادفات رانندگی و فاصله از مرکز شهر 115
4-8-2- آزمون همبستگی میان تعداد تصادفات رانندگی و نوع کاربری زمین 115
4-8-3- آزمون همبستگی میان تعداد تصادفات رانندگی و تراکم ساختمانی 118
فصل پنجم : جمع بندی و پیشنهادات
5-1- نتایج حاصل از پاسخ به سوالات تحقیق 121
5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات 123
5-3- نتایج حاصل از بررسی اهداف تحقیق 125
منابع 127
پیوست ها 132

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول شماره (3-1) متوسط میزان بارندگی ماهیانه و سالیانه شهر شیراز در دوره آماری 1351-1390 68
جدول شماره(3-2) ميزان مهاجرت در شهر و نقاط روستائي شهرستان شيراز 76
جدول شماره (3-3) وضعیت شبکه معابر در سطح شهر شیراز 78
جدول شماره (3-4) اطلاعات تقاطعات غیر همسطح شهر شیراز تا پایان سال 1390 79
جدول شماره (3-5) تقاطع دارای چراغ های فرماندهی فعال منصوب در آنها در سطح شهر شیراز 80
جدول شماره (3-6) تقاطعات مجهز به دوربین نظارت تصویری در سطح شیراز 81
جدول شماره (3-7) تقاطعات مجهز به سیستم فرماندهی هوشمند مرکزی در سطح شیراز 82
جدول شماره (3-8) مشخصات پایانه های اتوبوسرانی شهر شیراز 83
جدول شماره (3-9) آمار تصادفات رانندگی در شیراز به تفکیک نوع در بازه 1385-1390 84
جدول شماره (3-10) مساحت و کاربری های موجود در سطح شهر شیراز به تفکیک مناطق شهرداری در سال 1390 (بر حسب هکتار) 86
جدول شماره (4-1) تعریف نقطه حادثه خیز 100
جدول شماره (4-2) مراحل گام به گام شناسایی نقطه حادثه خیز 102
جدول شماره(4-3) محور ها و نقطه های شدیدا حادثه خیز به ترتیب اولویت 104
جدول شماره(4-4) محور ها و نقطه های شدیدا حادثه خیز نرمال شده 105
جدول شماره (4-5) فاصله محور های شدیدا حادثه خیز تا مرکز شهر 108
جدول شماره (4-6) مساحت کاربری های موجود در بدنه محور های شدیدا حادثه خیز بر حسب متر مربع 110
جدول شماره (4-7) تراکم ساختمانی موجود در بدنه محور های شدیدا حادثه خیز 112

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه
نمودار شماره (3-1) روند رشد و تغييرات جمعيت شهر شيراز را طي سال هاي 1345 تا 1390 75
نمودار شماره (3-2) آمار تصادفات رانندگی در شیراز به تفکیک نوع در بازه 1385-1390 85
نمودار شماره (3-3) کاربری های موجود در سطح شهر شیراز در سال 1390 88
نمودار شماره (3-4) کاربری های موجود در سطح منطقه یک شهرداری شیراز در سال 1390 88
نمودار شماره (3-5) کاربری های موجود در سطح منطقه دو شهرداری شیراز در سال 1390 89
نمودار شماره (3-6) کاربری های موجود در سطح منطقه سه شهرداری شیراز در سال 1390 89
نمودار شماره (3-7) کاربری های موجود در سطح منطقه چهار شهرداری شیراز در سال 1390 90
نمودار شماره (3-8) کاربری های موجود در سطح منطقه پنج شهرداری شیراز در سال 1390 90
نمودار شماره (3-9) کاربری های موجود در سطح منطقه شش شهرداری شیراز در سال 1390 91
نمودار شماره (3-10) کاربری های موجود در سطح منطقه هفت شهرداری شیراز در سال 1390 91
نمودار شماره (3-11) کاربری های موجود در سطح منطقه هشت شهرداری شیراز در سال 1390 92
نمودار شماره (3-12) کاربری های موجود در سطح منطقه نه شهرداری شیراز در سال 1390 92
نمودار شماره (4-1) محور های شدیدا حادثه خیز نرمال شده 107
نمودار شماره (4-2) رابطه بین فاصله از مرکز شهر و تعداد تصادف در محور های شدیدا حادثه خیز 109

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

نقشه شماره (3-1) گسترش شهر شیراز در اواخر دوره قاجار 70
نقشه شماره (3-2) تصویر هوایی از سطح شهر شیراز 87

فصل اول :
طرح تحقیق

مقدمه

در دنیای پویای امروز، انسان نیازمند تلاش بیشتر، برای دستیابی به جایگاه مناسب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و رفاهی می باشد. از این رو می کوشد تا از تمامی امکانات برای برقراری ارتباط به منظور بهره مندی از کلیه فرصت های ممکن در هر موقعیت جغرافیایی استفاده نماید. در این میان راه به عنوان شریان اقتصادی نقش شایان توجهی را ایفا کرده و چگونگی بهره برداری و کیفیت برقراری ارتباط به واسطه آن، تاثیر مستقیم در اقتصاد کشور خواهد داشت. از این رو مطالعه تصادف ها و بررسي هزينه هاي گزاف اجتماعي و اقتصادي و آثار مخرب فيزيکي و رواني آن روي افراد جامعه، يکي از مهمترين موضوعات تحقیقات علمی به شمار مي رود. اهميت اين موضوع براي کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ما، به مراتب بيشتر است. زيرا تعداد تصادف ها در اين کشورها در حال افزايش بوده و هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم آن نيز در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته بيشتر است .
در واقع آسيب ها و خسارت هاي ناشي از تصادف ها، امري مهم و قابل ملاحظه است که متأسفانه در اغلب موارد ناديده گرفته مي شود. شهرنشيني يكي از فرآيندهاي موثر در ايجاد تغييرات اقتصادي و اجتماعي، علي الخصوص در كشورهاي در حال توسعه مي باشد. مسائل پويا و تغيير پذير شهري پا به پاي رشد شهرنشيني افزايش يافته است؛ كه اين روند افزايش اندازه شهرها و سهم جمعيت شهرنشين را منعكس مي سازد. در سطح شهر، رشد جمعيت

پایان نامه
Previous Entries کشف المحجوب، مفهوم خدا Next Entries وحدت وجود، سلطان ولد