دانلود تحقیق در مورد نفت و گاز، قانون پنج ساله، برنامه چهارم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

بند پنجم: تشکيل کميسيون خاص نفت 40
گفتار ششم: دکتر مصدق و نهضت ملي شدن صنعت نفت 41
بند اول: استعفاي علاء 42
بند دوم: واکنش انگليس و آمريکا به ملي شدن صنعت نفت ايران 43
بند سوم: قطع روابط ايران و انگليس 45
گفتار ششم: قرارداد 1333 (1954) کنسرسيوم 46
بند اول: قرارداد خريد و فروش 1973-سن موريتس 47
بند دوم: آخرين دسته قراردادهاي نفتي پيش از انقلاب 1357 48
فصل دوم: سير تحولات قراردادهاي نفتي 49
مبحث اول: سير قراردادهاي نفتي 49
گفتار اول: تعريف قراردادهاي نفتي 50
مبحث دوم: انواع قراردادهاي نفتي ايران 52
1- قراردادهاي امتيازي 52
2-قراردادهاي مشارکت 52
3-قراردادهاي خدماتي 52
4-قراردادهاي مشارکت درسرمايه گذاري 53
5-قراردادهاي عملياتي مشترک 53
6-قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري 53
7-قراردادهاي هيبريدي 54
گفتار اول: قراردادهاي امتيازي (مالکيت کل محصول درون مخزن) 54
بند اول: ويژگي‌هاي مهم قراردادهاي امتيازي 56
بند دوم: حقوق دارنده امتياز 57
بند سوم: وظايف دارنده امتياز 57
بند چهارم: طول مدت قرارداد امتيازي 57
بند پنجم: انواع قراردادهاي امتيازي 57
1ـ قراردادهاي امتيازي سنتي 57
2ـ قراردادهاي امتيازي مدرن 58
بند ششم: مقايسه مدل سنتي و مدرن قراردادهاي امتيازي 59
گفتار دوم: قراردادهاي مشارکت در توليد 60
بند اول: ساختار قراردادهاي مشارکت در توليد 61
بند دوم: طول مدت قرارداد‌هاي مشارکت در توليد 61
بند سوم: سه رکن اساسي قراردادهاي مشارکت در توليد 61
1ـ جبران هزينه 62
2ـ تقسيم توليد 62
3ـ ماليات 62
بند چهارم: اولين قرارداد مشارکت 63
بند پنجم: دومين قرارداد مشارکت- قرارداد مشارکت با کمپاني پان آمريکن 63
گفتار سوم: قراردادهاي خدمات 64
بند اول: ويژگي‌هاي قراردادهاي خدمات 67
بند دوم: قراردادهاي اکتشاف و توسعه 68
بند سوم: قرارداد‌هاي صرفا خدماتي 69
بند چهارم: قراردادهاي خدماتي خطرپذير 70
1ـ قراردادهاي کاملا خطر پذير 70
2ـ قراردادهاي بيع متقابل 71
بند پنجم: قراردادهاي خدمت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي 72
گفتار چهارم: قراردادهاي سرمايه گذاري مشترک 73
بند اول: ويژگي‌هاي قراردادهاي سرمايه گذاري مشترک 74
بند دوم: عوامل موثر بر تشکيل قراردادهاي سرمايه گذاري مشترک 74
گفتار پنجم: قراردادهاي عملياتي مشترک 75
گفتار ششم: قرادادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري 75
بند اول: طرفهاي اصلي قرارداد B.O.T 76
بند دوم: طول مدت قرارداد B.O.T 76
بند سوم: اهم ويژگي‌هاي قراردادهاي B.O.T 76
بند چهارم: مزاياي قراردادهاي B.O.T 77
بند پنجم: معايب قراردادهاي B.O.T 77
گفتار هفتم: قراردادهاي هيبريدي 78
فصل سوم: تجارت متقابل 79
مبحث اول: تعريف و انواع تجارت متقابل 79
گفتار اول: انواع تجارت متقابل 80
بند اول: معاملات تهاتري 80
بند دوم: خريد متقابل 80
بند سوم: قراردادهاي بيع متقابل (باي بک) 80
بند چهارم: قراردادهاي افست 81
بند پنجم: قراردادهاي خريد از پيش 81
بند ششم: قراردادهاي تسويه تهاتري 81
بند هفتم: قرارداد واگذاري تهاتري (معاملات انتقالي) 82
بند هشتم: قرارداد تعويض (سوآپ) 82
بند نهم: قرارداد معاوضه ديون 82
گفتار دوم: قراردادهاي بالادستي 82
بند اول: تعريف قراردادهاي بالادستي 83
گفتار سوم: تحولات تقنيني قراردادهاي بالا دستي نفت و گاز 83
1-قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي 83
2-قانون بودجه سال 1382 83
3-قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 84
4-ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 84
5-قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1394-1390 85
6-قانون اصلاح قانون نفت مصوب تير ماه 1390 85
7-قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391 85
مبحث دوم: تاريخچه قراردادهاي بيع متقابل 86
گفتاراول: نحوه به وجود آمدن بيع متقابل 88
بند اول: تعريف بيع متقابل 89
بند دوم: مشخصات قراردادهاي بيع متقابل 90
1ـ طولاني بودن پروژه 91
2ـ سنگين بودن قراردادهاي بيع متقابل 91
3ـ ارتباط توليدي بين کالاهاي صادراتي و محصولات بازخريد شده 91
4ـ وجود دو قرارداد مجزا 91
بند سوم: ساز و کار قراردادهاي بيع متقابل 91
بند چهارم: موارد مهم در قراردادهاي بيع متقابل 93
بند پنجم: ويژگي‌هاي اصلي قراردادهاي بيع متقابل 94
بند ششم: انواع قراردادهاي بيع متقابل از نظر موضوعي 95
1ـ قرارداد بيع متقابل اکتشاف 95
2ـ قرارداد بيع متقابل توسعه 95
بند هفتم: شروط قراردادي قراردادهاي بيع متقابل 96
1ـ شرط انتخاب قانون حاکم 96
2ـ شرط حل و فصل اختلافات 97
3ـ شرط مديريت مشترک و مشارکت 97
4ـ شرط واگذاري 97
بند هشتم:کميته مديريت مشترک 97
بند نهم: حل و فصل اختلاف در قراردادهاي بيع متقابل 98
بند دهم: بيع متقابل از لحاظ حسابداري 98
بند يازدهم: نظام مالي بيع متقابل 99
1ـ هزينه‌هاي سرمايه‌اي 99
2ـ هزينه‌هاي غير سرمايه‌اي 99
3ـ هزينه‌هاي بهره برداري 100
4ـ هزينه‌هاي بانکي 100
بند دوازدهم: روشهاي ثبت پروژه بيع متقابل 101
بند سيزدهم: مراحل کلي در يک قرارداد بيع متقابل 101
بند چهاردهم: محورهاي اساسي در بيع متقابل 101
1ـ جنبه‌ي فني 101
2ـ جنبه‌ي مالي 102
3ـ جنبه‌ي حقوقي 102
گفتاردوم: چارچوب عمومي قراردادهاي بيع متقابل در بخش نفت و گاز 103
گفتار سوم: چارچوب کلي قرارداد‌هاي بيع متقابل 105
گفتار چهارم: ماهيت قراردادهاي بيع متقابل در ايران 107
گفتار پنجم: اهداف قراردادهاي بيع متقابل 108
گفتار ششم: اصول حاکم بر قراردادهاي بيع متقابل 108
گفتار هفتم: مراحل انعقاد قراداد بيع متقابل در صنعت نفت ايران 109
گفتار هشتم: بيع متقابل در قانون برنامه پنج ساله اول، دوم و سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران 110
1-بند “ي” تبصره 29 قانون پنج ساله اول 110
2-بند “و” تبصره 22 قانون برنامه پنج ساله دوم 110
3-بند “م” تبصره 22 قانون پنج ساله دوم 111
4-بند “پ” تبصره 25 قانون پنج ساله دوم 111
5-بيع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه 111
گفتار نهم: مقايسه قراردادهاي امتيازي با قراردادهاي بيع متقابل 112
گفتار دهم: مقايسه قراردادهاي مشارکت در توليد با قراردادهاي بيع متقابل 113
گفتار يازدهم: مقايسه قراردادهاي بي او تي با قراردادهاي بيع متقابل 113
مبحث سوم: اوپک 114
گفتار اول: عملکرد اوپک 118
مبحث چهارم: اهميت جذب سرمايه گذاري خارجي و منافع ملي 119
گفتاراول: چالش‌‌هاي سرمايه گذاري کلان اقتصادي 121
نتيجه گيري 124
پيشنهادات 126
منابع و ماخذ 127
پيوست‌ها 134
Abstract 147

چکيده
نفت، نيرو بخش موتور اقتصادي، تسريع کننده پيشرفت‌هاي فن‌آوري و باعث افزايش توان توليد در کشورها بوده است. سهم نفت در تامين منابع انرژي در بخش حمل و نقل در حال حاضر 97 درصد مي‌باشد. از آنجا که هيچ گونه فعاليتي در هيچ يک از عرصه‌هاي زندگي و درجهان هستي بدون استفاده از انرژي ميسر و امکان پذير نيست. بنابراين به سادگي مي‌توان دريافت که اقتصاد جوامع بشري بدون وجود انرژي ممکن نمي‌باشد. نفت نيز به عنوان يکي از منابع مهم تامين نيازهاي انرژي جهاني به شمار مي‌رود، بنابراين اقتصاد نفت خام جنبه بين‌المللي پيدا کرده است هر چند که اقتصاد فرآورده‌هاي نفتي مربوط به نياز داخلي جوامع و کشورها است با اين حال در زمينه اقتصاد مشتقات و فرآورده‌هاي نفتي نيز جنبه جهاني آن مشهور است. در جهان امروز نفت، نه تنها به عنوان يک عامل تعيين کننده اقتصادي و صنعتي، بلکه به عنوان يک عامل سياسي و امنيتي نيز مطرح مي‌باشد. در واقع نفت يک فاکتور اساسي در جهت رسيدن به هدفهاي اقتصادي، صنعتي، سياسي و در جهت تامين امنيت ملي به حساب مي‌آيد رشد اقتصادي که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداري و بهره وري از دو عامل سرمايه و انرژي مي‌باشد. تجارت متقابل مي‌تواند به عنوان يکي از ابزارهاي موثر در پيشبرد سياستهاي اقتصادي کشورها در جبران موازنه تجاري و کسري تراز پرداختهاي بين‌المللي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. قراردادهاي بيع متقابل از لحاظ حقوقي در گروه قراردادهاي تجارت متقابل قرار مي‌گيرند لذا براي شناخت ماهيت حقوقي آنها لازم است قراردادهاي تجارت متقابل نيز مورد توجه قرار گيرند.

کليد واژه: تجارت متقابل، نفت و گاز، باي بک، بيع متقابل

مقدمه
خاورميانه در زمره نقاط حساس و استراتژيک دنيا است که به لحاظ موقعيت حساس جغرافيايي و تجاري، و به خصوص به واسطه برخورداري از ذخاير عظيم نفت و گاز، از اهميت و نقش فوق‌العاده‌اي در روابط بين‌الملل برخوردار است.
پيدايش نفت در خاورميانه اهميت استراتژيک اين منطقه را نسبت به گذشته چندين برابر کرد و باعث حضور مستقيم و غير مستقيم شرکتهاي خارجي در منطقه شد. پيدايش نفت در خاورميانه در آغاز در ايران مشاهده شد، و باعث دگرگوني‌هاي بزرگ داخلي و خارجي در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي شد به طوري که اگر اين ماده نبود اين منطقه جايگاه بين‌المللي و استراتژيک کنوني را پيدا نمي‌کرد.
تحليل گران سراسر جهان بر اين باورند که در منطقه خاورميانه به ويژه شرق آن که منطقه خليج فارس ناميده مي‌شود از نظر استراتژيک منطقه‌اي بسيار مهم با آينده‌اي نامشخص خواهد بود. تا جايي که نشريه نفت و گاز در سال 2000 سهم خاورميانه را از نظر ذخاير نفتي 4/66 درصد اعلام کرد.
نفت که زماني ماده‌اي جادويي و درماني بود و از آن براي استحکام در خشت زني و صيقل دادن کشتي‌ها استفاده مي‌کردند، نه تنها به ماده اصلي در ساختار انرژي تبديل شد، بلکه به دليل ماهيت شيميايي‌اش نقش تعيين کننده‌اي در صنايع شيميايي دارد. به عبارتي امروزه ما به بيش از 70 درصد انرژي نفت و گاز و 15 تا 25 درصد زغال سنگ و حدود 10 درصد هم به برق و اتم نيازمنديم.
توجه به اهميت نقش روز افزون نفت در آستانه نيمه دوم قرن آتش رقابت را در ميان غولان بزرگ عضو کارتل بين‌المللي نفت دامن مي‌زند.
مالک نفت بودن در جهان امروز به معناي تأمين و کسب سرمايه نيز مي‌باشد. از لحاظ تأمين سرمايه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولي، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقايسه با کالاهاي تجاري ديگر مثل گندم با 3 تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهاني، اهميت آن در تأمين سرمايه گذاري کشورهاي داراي نفت و در جهت رشد اقتصادي بيشتر نمايان مي‌شود.
سرمايه‌گذاري يک مقوله تخصصي و نيازمند تدبير و تدبر در جهت حصول اهداف معنوي و مادي
مي‌باشد. موضوع انجام سرمايه گذاري براي کشف ذخاير جديد نفت و گاز طبيعي به يک مقوله حساس و پيچيده در مرحله اجراي عمليات اکتشافي و ارزيابي در عمليات نفتي تبديل شده است و بالطبع انجام معاملات تجاري در اين زمينه نيز شکل خاصي به خود خواهد گرفت، منظور از شکل خاص نوع خاصي از قراردادهاي رايج در عرصه بين‌المللي است که به عمليات بالا دستي صنايع نفت و گاز مربوط مي‌شود يعني قراردادهاي اکتشافي، ارزيابي، توسعه‌اي و توليد يا بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز طبيعي که شناخت ماهيت آنها زمينه را براي ورود به عرصه فعاليت‌هاي حقوقي و قراردادي، مالي، حسابداري و اقتصادي مرتبط با صنعت نفت و گاز طبيعي فراهم مي‌آورد.
در واقع سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت‌هاي بزرگ نفتي منحصر به کشور‌هاي در حال توسعه نيست يک نظر بر فعاليتهاي نفتي عظيم روشن مي‌کند که اين شرکت‌ها همان طور که در کشور‌هاي توسعه يافته فعاليت دارند در نواحي واقع در قلمرو کشورهاي صنعتي نيز عمل مي‌کنند بلکه جريان سرمايه‌گذاري عمدتاً متوجه به نواحي صنعتي دنيا است.
قراردادهاي نفتي معمولاً وقتي منعقد مي‌شوند که کشور صاحب نفت از امکانات خود بهره مند باشد ولي سرمايه و تخصص لازم جهت استفاده از آن را ندارد و در وضعيتي قرار گرفته است که ناچار شرايط طرف‌هاي قوي را مي‌پذيرد، آن گاه که عمليات تخصصي و اکتشاف به پايان رسيد و مرحله توليد نفت آغاز شد کشور نفتي خود را در پايگاهي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سنجش عملکرد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد شناخت علم