پایان نامه رایگان درمورد شناخت علم

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاري

با استعانت از پروردگار منان که هيچ جنبشي در جهان هستي بياراده و خواست او ميسر نيست
نهايت سپاس و تقدير بيمنتهاي خود را به پيشگاه استاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر عليآبادي عرضه ميدارم که در تمام مراحل انجام پايان نامه از همراهي و ياري بيدريغشان بهره بردم
و
زحمات و رهنمودهاي استادانه و بي شائبه جناب آقاي دکتر مغاره و دکتر فلاح را به ديده منت ارج مي نهم که از هيچ کمکي فروگذار نکردند
و
با قدرداني از اساتيد بزرگوارم که دانستههاي هر چند اندکم را مديون آموزشها و تجربيات گرانقدرشان ميدانم.

چکيده

طراحي مرکز تحقيقات و توسعه بيونيک

به کوشش

سودابه محمدزاده

اگر نگاهي گذرا به معماري در طول تاريخ بشر بيندازيم، ارتباط تنگاتنگ طبيعت جاندار و بيجان و معماري را خواهيم ديد. چرا که معماري با الهام از طبيعت سعي در هر چه بيشتر پايدار نمودن خود کرده و اين ارتباط در طول سدههاي متعدد به گونههاي متفاوتي، نمود خود را در معماري نشان داده است که از آن جمله ميتوان به تقليد فرمي موجودات زنده و يا استفاده از نحوه همزيستي موجودات با طبيعت (اقليم و معماري) اشاره نمود. همچنين انسان بدليل وابسته بودن به طبيعت براي ادامه حيات خود و رفع نيازهايش به ناچار بايد آن را بشناسد. از طرفي با بررسي طبيعت، تصويري بهتر از گذشته و آينده و حقايق هستي بدست ميآورد، زيرا شکلهاي طبيعي ذاتاً کارآمدند و طرحهاي کارکردي در طبيعت از نظر زيباشناسي نيز خوشايند و مطلوبند. ارتباط دادن طرح به اشکال و قوانين طبيعي ميتواند به طراحان کمک نمايد تا طرحهاي خلاقانه و داراي کيفيت زيباييشناسانه که آسيب کمتري به طبيعت ميرساند ايجاد نمايند با توجه به مطالب عنوان شده لزوم شناخت مبحث بيونيک و بکارگيري آن در معماري آشکار ميشود.
هدف از اين تحقيق آن است که در ابتدا به بحث شناخت بيونيک پرداخته و سپس با آشنايي با اصول طراحي بيونيک، روش الگوگيري از طبيعت را دريابيم، همچنين با طراحي مرکز تحقيقات و توسعه بيونيک و بکارگيري اصول الگوگيري شده از طبيعت در آن به طرحي دست پيدا کنيم که تقليد صرف از طبيعت نباشد، بلکه سازه بکارگرفته شده، نيازهاي عملکردي و زيبايي شناسي و فرم انتخاب شده به بهترين صورت ترکيب شده و منطبق بر اصول بنيادين طبيعت و با توجه به نيازها و بستر طرح انتخاب و گزينش شود به طوري که طرح نهايي جوابگوي نيازهاي استفادهکنندگان بوده و آسيب کمتري به طبيعت برساند.

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

فصل اول: شناخت علم بيونيک
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………1
1-2- طبيعت به عنوان منبع خلاقيت و نوآوري………………………………………………………………………………3
1-3- تعريف علم بيونيک…………………………………………………………………………………………………………………..4
1-4- منشأ علم بيونيک……………………………………………………………………………………………………………………..9
1-5- تاريخچه علم بيونيک……………………………………………………………………………………………………………..10
1-6- علم بيونيک در عصر حاضر…………………………………………………………………………………………………….14
1-6-1- نمونههايي از مهندسي خلاقيت بيونيکي………………………………………………………………………….14
1-6-1-1- از ديدگاه فرم………………………………………………………………………………………………………………..15
1-6-1-2- از ديدگاه مواد……………………………………………………………………………………………………………….16
1-6-1-3- از ديدگاه ساختار…………………………………………………………………………………………………………..23
1-6-1-4- از ديدگاه فرآيند……………………………………………………………………………………………………………33
1-6-1-5- از ديدگاه عملکرد………………………………………………………………………………………………………….35
1-7- علم بيونيک در آينده……………………………………………………………………………………………………………..38
1-8- نتيجهگيري…………………………………………………………………………………………………………………………….38

فصل دوم: جايگاه بيونيک در علوم مختلف
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-2- بيونيک علم رابط بين علوم مختلف………………………………………………………………………………………42
2-3- شاخههاي مهندسي خلاقيت بيونيکي…………………………………………………………………………………..43
2-3-1- شاخهها يا رشتههاي بخشي……………………………………………………………………………………………..43
2-3-2- شاخهها يا رشتههاي موضوعي………………………………………………………………………………………….46
2-4- رابطه بيونيک با سيبرنتيک……………………………………………………………………………………………………48
2-5- صاحبنظران حوزه بيونيک……………………………………………………………………………………………………50
2-5-1- ورنر ويلينسکي…………………………………………………………………………………………………………………..50
2-5-2- خاوير جي پيوز وماريا رزا سرورا………………………………………………………………………………………51
2-5-3- گرگ لين………………………………………………………………………………………………………………………….53
2-5-4- سانتياگو کالاتراوا……………………………………………………………………………………………………………….57
2-5-5- نيکلاس گريمشاو………………………………………………………………………………………………………………60
2-6- نتيجهگيري…………………………………………………………………………………………………………………………….61

فصل سوم: مباني طراحي بيونيک و پايداري
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….64
3-2- بيونيک و معماري بيونيک…………………………………………………………………………………………………….65
3-2-1- شرايط، تعاريف، پيشزمينهها………………………………………………………………………………………….65
3-2-2- استخراج و ترجمه…………………………………………………………………………………………………………….68
3-2-3- انتقال………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-2-3-1- رويکرد بالا به پايين-اصول بيولوژيکي موثر بر طراحي……………………………………………….71
3-2-3-2- رويکرد پايين به بالا-اهداف طراحي بدنبال انطباق با بيولوژي…………………………………..72
3-2-3-3- رويکرد اتفاقي……………………………………………………………………………………………………………….73
3-2-4- اصول طراحي بيونيک……………………………………………………………………………………………………….75
3-3- تأثير و بکارگيري بيونيک در ايجاد طرحهاي پايدار……………………………………………………………..77
3-3-1- انديشهها و مفاهيم (سطوح بيونيک)………………………………………………………………………………..78
3-3-1-1- سطح ارگانيسم……………………………………………………………………………………………………………..80
3-3-1-2- سطح رفتار…………………………………………………………………………………………………………………….80
3-3-1-3- سطح اکوسيستم…………………………………………………………………………………………………………..81
3-3-2- جنبههاي ساختمان از ديد پايداري………………………………………………………………………………….83
3-3-2-1-خصوصيت مواد و مصالح ساختمان………………………………………………………………………………84
3-3-2-2- پوشش ساختمان………………………………………………………………………………………………………….87
3-3-2-3- شرايط محيطي……………………………………………………………………………………………………………..89
3-4- نتيجهگيري…………………………………………………………………………………………………………………………….92

فصل چهارم: اجزاي ساختمان و بيونيک
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….94
4-2- فرم و بيونيک…………………………………………………………………………………………………………………………95
4-2-1- تفاوت فرمهاي زمينهگرا و تقليدي از طبيعت………………………………………………………………….95
4-2-2- مقايسه فرم دو نمونه معماري……………………………………………………………………………………………96
4-2-3- مقياس معتبر…………………………………………………………………………………………………………………….99
4-2-4- فرم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سنجش عملکرد، ارباب رجوع، ضمن خدمت Next Entries پایان نامه درمورد سهم بازار