پرخاشگری، سبک دلبستگی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

متوسطه شهر رشت در سال تحصیلی 93-92 بود.
مواد و روش ها : این مطالعه توصیفی – مقطعی بر روی 692 دانش آموز 14-18ساله پایه اول تاسوم دبیرستان مدارس دولتی و غیردولتی ناحیه یک و دو شهر رشت در سال 1392 انجام شد که باروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه پرخاشگری آرنولد و مارک پری و سبک دلبستگی بزرگسالی هازان و شیور استفاده شد. داده هابا استفاده از نرم افزار spss 21و با کمک آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد .
نتایج : نتایج نشان داد که سبک های دلبستگی با نمره کل پرخاشگری رابطه معنی دار(02/0p) وجود داشت . این افراد با سبک دلبستگی اجتنابی با میانگین و انحراف معیار(75/74±39/18) بالاترین میزان پرخاشگری و افراددارای دلبستگی ایمن با میانگین و انحراف معیار(51/69±82/15) پایین ترین میزان پرخاشگری را داشتند . پرخاشگری فیزیکی با سبک های دلبستگی (05/0p) رابطه معنی دار بود. و افراد با سبک دلبستگی اجتنابی با میانگین و انحراف معیار(38/21.±36/6) بالاترین نمره پرخاشگری فیزیکی و افراد با سبک دلبستگی ایمن با میانگین و انحراف معیار (95/19±05/6 پایین ترین نمره را در این جنبه از پرخاشگری کسب کردند. رابطه بین جنیست، میزان درآمد خانواده، رشته تحصیلی، تعداد برادر و خواهر، سطح تحصیلات والدین و نمره کل پرخاشگری رابطه معنی داری وجودنداشت.
نتیجه گیری : طبق یافته های تحقیق، افرادی که دارای سبک دلبستگی ایمن بودند، پرخاشگری کمتری نسبت به سبک دلبستگی اجتنابی و مضطرب داشتند. میزان سبک دلبستگی ایمن نوجوانان دارای بیشترین فراوانی و سبک دلبستگی اجتنابی کمترین فراوانی را دارا بودند. همچنین بین متغیرهای دموگرافیک از جمله سن، تحصیلات، پایه تحصیلی، درآمد والدین، سواد والدین، تعداد برادر و خواهر، شغل والدین و پرخاشگری رابطه مثبت و معناداری مشاهده نشد. کیفیت دلبستگی فرد می تواند نوع رابطه فرد را در آینده و میزان رشد ، سلامت، چگونگی مقابله با تنیدگی ها و هیجانات، استقلال و عدم وابستگی و همچنین ابتلا به اختلالات روانی را پیش بینی کند.
کلید واژه ها : پرخاشگری ، سبک های دلبستگی، نوجوانی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات
1-1 زمینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) ……………………………………………………………………………………… 6
1-3 سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-4 تعاریف واژه ها …………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-5 پیش فرض های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 11
1-6 محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 11
فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق
2-1 چهارچوب پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-2 مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………………………………………………………. 29
فصل سوم : روش اجرا ی تحقیق
3-1 نوع پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 45
3-2 جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 45
3-3 نمونه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 45
3-4 مشخصات واحد های مورد پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 46
3-5 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………… 46
3-6 محیط پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
3-7 ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………… 48
3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………….. 50
3-9 تعیین اعتماد علمی و ابزارهای گردآوری داده ها …………………………………………………………………………. 51
3-10 روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………. 51
3-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………….. 52
3-12 ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

فصل چهارم : نتایج تحقیق
4-1 یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 55
4-2 جداول ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
فصل پنجم : بحث و بررسی یافته ها
5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 70
5-2 نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 79
5-3 کاربرد یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
5-4 پیشنهادات برای پژوهش های بعدی……………………………………………………………………………………………… 82
منابع و ماخذ
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 84
– پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
– چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1 توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب برخی مشخصات فردی…………………………………………….. 56
جدول 2 توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب برخی مشخصات خانوادگی………………………………………. 57
جدول 3 میانگین و انحراف معیاروسایر شاخص های آماری نمره پرخاشگری به تفکیک حیطه ها…….. 59
جدول 4 میانگین و انحراف معیاروسایر شاخص های آماری نمره پرخاشگری ………………………………….. 59
جدول 5 مقایسه متوسط نمره پرخاشگری به تفکیک حیطه ها( فیزیکی ، کلامی ، خشم ، خصومت)……… 60
جدول 6 مقایسه نمرات پرخاشگری به تفکیک حیطه ها( فیزیکی ، کلامی ، خشم ، خصومت) برحسب متغیرهای دموگرافیک …………………………………………………………………………………………………………………………. 61
جدول 7 مقایسه میانگین نمره کل پرخاشگری بر حسب متغییرهای دموگرافیک …………………………………. 64
جدول 8 توزیع فراوانی نمونه های مورد پژوهش بر حسب انواع سبکهای دلبستگی …………………………… 66
جدول 9 مقایسه نمره پرخاشگری به طو کلی و به تفکیک حیطه ها (فیزیکی،کلامی،خشم،خصومت) بر حسب سبکهای دلبستگی ……………………………………………………………………………………………………………………. 66
جدول 10 ضرایب رگرسیونی ارتباط با سبکهای دلبستگی و پرخاشگری با کنترل متغییرهای فردی و اجتماعی بر اساس مدل رگرسیون لوجستیک چندگانه ………………………………………………………………………… 67

فصل اول

زمینه پژوهش
نوجوانی یکی از مهمترین، حساس ترین دوره های سنی و آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی می باشد (1 ) که در این دوره، نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بخصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی، انتخاب هدفهای واقعی در زندگی، استقلال عاطفی از خانواده، حفظ تعادل روانی و عاطفی خویشتن در مقابل عوامل فشارزای محیطی، برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارتهای اجتماعی لازم در دوستیابی، شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورداری از آن، از مهمترین نیازهای نوجوانان می باشد(2) هال1 مرحله نوجوانی را چهارمین دوره رشد و تکامل انسان می داند که از سنین 13 سالگی تا 18-20 سالگی می باشد (3) در این دوره فرد به بلوغ می رسد، در پی کشف هویت خود است و به دنبال استقلال و جدایی از وابستگی های دوره کودکی است. در این مرحله نوجوان علاوه بر اینکه با تغییرات بیولوژیکی، شناختی و رشد جنسی روبه رو است، بایستی خود را با انتظارات والدین، مدرسه و گروه همسالان که با سرعت تغیر می کنند، سازگار کند) 4). نوجوانان، قشر مهمی از هرم جمعیتی جهان می باشند که بیش از یک پنجم از کل جمعیت جهان را تشکیل می دهندو 84% از آنان در جوامع در حال توسعه زندگی می کنند(5).که در ایران طبق سالنامه آماری سال 1392 از کل جمعیت کشور حدودشش میلیون و چهارصد هزار نفر و در استان گیلان ،17.8%از جمعیت را نوجوانان مرحله سنی 15-19 سال تشکیل می دهد(6). نوجوانی از مهمترین مراحل رشد و تکامل انسان می باشد که ویژگی های رشدی آن می تواند زمینه ساز بروز پرخاشگری2، انواع اختلالات رفتاری،بزهکاری وسوء مصرف مواد باشد(7).
تأثیر مشکلات رفتاری بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی و همچنین بررسی عواملی چون جنسیت، ویژگی های شخصیتی، اجتماعی، اقتصادی و عوامل شناختی در بروز اختلال های رفتاری از جمله رفتار پرخاشگرانه در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سلسله مراتب Next Entries پایان نامه درمورد بر عملکرد سازمان، عملکرد سازمان، سنجش عملکرد