پایان نامه درمورد برنامه چهارم توسعه، پرسش نامه، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-3-1) مفهوم و هدف 41
2-4-3-2) مزيت ها و معايب بودجه ريزي بر مبناي صفر 43
2-4-4) بودجه ريزي عملياتي 44
2-4-4-1) مفهوم و هدف 44
2-4-4-2) مزيت ها و معايب بودجه ريزي عملياتي 45
2-5) مفاهيم، اهداف، ويژگي‌ها و مراحل بودجه‌ريزي عملياتي 53
2-5-1) مفاهيم و اهداف 53
2-5-2) ويژگي هاي بودجه ريزي عملياتي 56
2-7) بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي 57
2-7-1) تعريف رسالت ها و كاركردهاي آموزش عالي 59
2-7-1-1)كاركردهاي سه گانه آموزش عالي 59
2-8) تجاربي از اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه ها 61
2-8-1) تجارب آمريکا 61
2-8-2) تجارب کشورهاي اروپايي 63
2-9)تجارب دانشگاه هاي ايران 65
2-10) ساير مطالعات انجام شده. 68
2-11) چهارچوب كلي بودجه ريزي عملياتي براي يك دانشگاه 68
2-12) الزامات بودجه ريزي عملياتي درنظام دانشگاهي ايران 69
2-12-1) باور هيأت رئيسه دانشگاه به مديريت علمي و سيستمي 69
2-12-2)مديريت استراتژيک دانشگاه براساس يك برنامه استراتژيک 69
2-12-3) مديريت برمبناي هدف و نتيجه در واحدهاي دانشگاهي 69
2-12-4) نهادينه سازي فرهنگ و برنامه بهره وري در دانشگاه 70
2-12-5) بهره برداري از نظام جامع اطلاعات مديريت دانشگاهي 70
2-13) مراحل اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه 71
2-14-1)توانايي براي اجراي بودجه ريزي عملياتي: 81
2-14-2)اختيار براي اجراي بودجه ريزي عملياتي 82
2-14-3) پذيرش براي اجراي بودجه ريزي عملياتي 84
2-14-4) برنامه ريزي استراتژيک 85
2-14-5)مديريت عملکرد 98
2-14-6)مديريت تحول 117
2-14-7)سيستم هزينه يابي بر مبناي عملکرد 128
1-14-7-1)تاريخچه هزينه يابي بر مبناي فعاليت 128
1-14-7-2)عناصر هزينه يابي بر مبناي فعاليت 131
2-14-8)نظام پاسخگويي و تشويق 137
2-14-9)حسابرسي عملکرد 140
2-14-10-1)هدف هاي حسابرسي عملكرد 143
2-14-10-2) پرسش هاي كليدي حسابرسي عملكرد 144
2-14-10-3)اصول حسابرسي عملكرد 144
2-14-10-4) تكنيك هاي حسابرسي عملكرد 145
2-14-10-5)معيارهاي حسابرسي عملکرد 146
فصل سوم: روش تحقيق
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………142
3-2) روش جمع آوري اطلاعات: 151
3-3) ابزارهاي گردآوري و اندازه گيري اطلاعات 151
3-4) سئوالات تحقيق 152
3-5) فرضيات تحقيق 159
3-6) جامعه آماري 164
3-7) طراحي پرسش نامه 165
3-8) روايي و پايايي پرسش نامه 172
-9) روش تجزيه و تحليل اطلاعات 173
3-9-1) آزمون علامت يک نمونه اي(Sign Test) 173
3-9-2) آزمون فريدمن 174
3-9-3) روش آنتروپي شانون(Shannon Enteropy) 175
فصل چهارم: تحليل داده ها و يافته هاي پژوهش
4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….170
4-2) تحليل داده ها 178
4-2-1) تجزيه و تحليل با روش آزمون علامت 178
4-2-2) آزمون فريدمن 206
4-2-3) روش آنتروپي شانون 215
فصل پنجم: جمع بندي و نتايج
نتايج تحليل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………221
پيشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….232

تعريف مساله:
كمبود منابع مالي يك محدوديت عمده در هر سازمان مي باشد. بدون توجه به جايگاه مالي، هيچ سازماني نمي تواند از ايجاد نوعي مصاحبه بين اهدافش دوري كند. اگر گزينه هاي منطقي با آگاهي كامل شكل بگيرند سياست هاي سازمان به اثربخش ترين شكل، تعيين خواهند شد. براي نيل به چنين آگاهي و دانش، بايد اطلاعات كمي و كيفي به طور منظم گردآوري، سازماندهي و تحليل گردد تا پيامدهاي هزينه ها از منابع مالي محدود سازمان مشخص گردد.
در شرايط كمبود منابع سازمان براي تأمين اهداف و پوشش كليه نيازها و تقاضاها، تصميم سازمان مجبورند بين برنامه هاي گوناگون دست به انتخاب بزنند. يك فرايند منطقي تصميم گيري براي تأمين مناسب علايق و منافع عمومي تنها از طريق استفاده از ابزار مناسب تصميم گيري دولتي امكان پذير است.
يكي از اشكالات اساسي فعلي نظام بودجه ريزي كشور غير عملياتي و شفاف نبودن مي باشد كه هزينه هاي زيادي را به كشور تحميل كرده است. در همين راستا، استقرار نظام بودجه ريزي ستانده محور، دادن اختيارات لازم به مديران در انتخاب نهاده هاي لازم براي توليد محصولات و خدمات موردنظر، ارزيابي مستمر عملكرد مديران و مبنا قرار دادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص اعتبارات از جمله ويژگي هاي ديگر اين نظام بودجه نويسي خواهد بود.
بودجه ريزي عملياتي عوامل صرفه جويي و اثربخشي را به ابعاد سنتي بودجه ريزي اضافه مي كند. نظام بودجه ريزي عملياتي کارايي واثربخشي تمايز قايل مي شود. درکارايي استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، در حالي كه اثربخشي با عملکرد مرتبط است. در بودجه بندي عملياتي طبقه بندي عمليات به نحوي است كه هدف ها شفا ف تر بيان مي شوند، ارزيابي بودجه سهل تر بوده و در روش هزينه بندي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي گيرد.
در اين نظام سقف بودجه هر يك از دستگاه هاي اجرايي تعيين مي گردد، در تعيين اين سقف بايد عواملي چون ارزيابي هزينه توليد كالا و خدمات و … كيفيت مورد توجه قرار گيرد. براي اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي و شفاف بايد برنامه هاي عملياتي دستگاه هاي اجرايي جهت تحقق اهداف بخش ذيربط بازبيني، اصلاح و نهايي شود. همچنين در چارچوب وظايف مصوب دستگاه هاي اجرايي، فعاليت هاي كميت پذير بايد ذيل هر يك از برنامه هاي نهايي شده تعيين گردد.
علاوه بر اين كه هزينه تمام هر يك از فعاليت ها براي دستيابي به هدف تعيين شده بايد محاسبه گردد، يك نظام نظارتي وگزارش گيري مستمر بايد در تمامي مراحل كار استقرار يابد. از سوي ديگر انجام اقدامات فوق مستلزم يك نظام هزينه يابي محصول يا خدمات در دستگاه هاي اجرايي با ويژگي هاي ياد شده مي باشد.
هزينه يابي محصول يا خدمات فرايندي است كه به وسيله آن هزينه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق مي گيرد. در اين فرآيند هزينه هاي كل هر دستگاه اجرايي براي توليد محصولات يا خدمات آن به نحوي اختصاص مي يابد كه پاسخگوي هزينه واقعي ارائه خدمات يا توليد هر محصول باشد.
روش هزينه يابي فعاليت، اساس تعيين بودجه بخش هاي اجرايي و تخصيص اعتبارات خواهد بود. مشكل اساسي هزينه يابي فعاليت ها در اولين سال اجرا خواهد بود، بديهي است در سال هاي بعد با استفاده از شاخص هاي تعديل، هزينه تمام شده سال مبنا، مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.
ضرورت انجام تحقيق:
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مسئول كشف و نشر و دانش و فراهم سازي آموزش و يادگيري عالي براي تربيت نيروي انساني متخصص و كمك به توسعه جوامع هستند . يك دانشگاه به عنوان يك نظام (سيستم) ازچندين زيرنظام تشكيل شده است. اساسي ترين نظام مديريتي آن نظام مالي است .نظام مالي دانشگاه به نوبه خود تحت تاثير نظام هاي برون و درون دانشگاهي است .هرتغيير كوچك درمحيط بيرون يا درون دانشگاه، ممكن است بركارائي و اثربخشي نظام مالي دانشگاه تاثير بگذارد.
با تصويب قانون ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، لزوم تغييرات اساسي درنظام مديريت دانشگاهي ايران قطعي شده است .مهمترين بخش اين تغييرات مربوط به نظام مالي دانشگاه است. (ماده 10 قانون اهداف، وظائف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) نگاه اجمالي به مفاد مواد قانوني فوق، نشان دهنده اين واقعيت است كه ايجاد تحولات بنيادي در نظام بودجه ريزي دانشگاه ها ضرورتي اجتناب ناپذير است. به رغم تأكيد قانونگذار درقانون برنامه سوم توسعه مبني بر ايجاد تحول درنظام بودجه ريزي دولت و تغيير آن از بودجه ريزي برنامه اي به بودجه ريزي عملياتي تا پايان سال 1383 كه آخرين سال اجراي برنامه بود، توفيق چنداني نصيب نشد. همچنان تلاش براي استقرار بودجه بندي عملياتي ادامه داشته و در قانون برنامه چهارم توسعه نيز مورد توجه قرارگرفته است .در برنامه چهارم، دانشگاه ها نه تنها در راستاي اجراي سياست هاي دولت وظيفه دارند سيستم بودجه بندي خود را از برنامه اي به عملياتي تغيير دهند، بلكه دراجراي بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم، ملزم به تهيه بودجه عملياتي به منظور دستيابي به بهاي تمام شده فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و تعيين هزينه سرانه دانشجو به منظور دريافت سهم بودجه دولتي خود از بودجه عمومي هستند. به اين ترتيب از نقطه نظر مديريت دانشگاهي تغيير در نظام بودجه ريزي دانشگاه ها و بازنگري و تحول اساسي در سيستم بودجه بندي موجود، بيش از پيش ضروري مي باشد.
چالش اصلي اين تحول آن است كه قبل ازشكل گيري ساختارهاي مناسب مديريت مالي عملياتي و آمادگي واحدهاي دانشگاهي، تغييرات ساختاري درسطح دولتي آغاز شده است. دانشگاه ها در تعريف عملكردهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي و تدارك ابزارهاي اندازه گيري اهداف و دستاوردهاي سازماني با مسائل و مشكلات عديده اي دست به گريبان هستند.
در راستاي اجراي اين برنامه سئوالات زيادي مطرح است. ازجمله اين كه شاخص هاي عملكردي فعاليت هاي گوناگون درون دانشگاهي چه مي تواند باشد؟ ارتباط بين درجه دستيابي به اين اهداف با تصميمات مربوط به تخصيص منابع چگونه است؟و درنهايت الگوي تخصيص منابع درون دانشگاهي چه الگويي مي تواند باشد؟ نظام تفكيك و طبقه بندي هزينه هاي عملياتي واحدهاي دانشگاهي برچه اساسي مي تواند گروه بندي شده و استقرار يابد؟
دانشگاه امام صادق عليه السلام نيز به عنوان يک واحد دانشگاهي از اين مقوله استثناء نبوده و در اين راستا اقدام به انجام تغييرات لازم و فراهم آوردن امکانات لازم نموده است. در همين راستا، بودجه ريزي معاونت ها و ساير قسمت هاي دانشگاه در سال 1387 بر اساس اصول اوليه بودجه ريزي عملياتي صورت گرفته است. با توجه به اين مسئله که اين اولين بار است که اين روش انجام مي گيرد و قسمت هاي مختلف دانشگاه از اصول اين روش چندان اطلاعي ندارند اصول بودجه ريزي عملياتي به صورت کامل پياده نشده است و در نتيجه امکان ارزيابي بخش هاي مختلف دانشگاه بر مبناي عملکرد فراهم نگرديده است.
به منظور فرهنگ سازي و آشنايي بخش هاي دانشگاه انجام تحقيقي در اين راستا ضروري به نظر مي رسد تا با طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه، اين فرهنگ سازي صورت پذيرد و امکان پياده سازي اين روش مهيا گردد.
در اين پايان نامه سعي شده است با طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي علاوه بر شناسايي نقاط ضعف سيستم فعلي و شناساندن آن به مسئولين مربوطه، زمينه استقرار روش جديد در دانشگاه مهيا گردد. با استقرار اين نظام بودجه ريزي مزايا و دستاوردهايي براي دانشگاه متصور است که در ذيل به برخي از آن ها اشاره گرديده است:
– حصول درك بهتر از اثربخشي(زمان) اعضاي هيئت علمي.
– ارزيابي پاسخگويي مديران واحدهاي مختلف براساس دستاوردهاي فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، خدماتي وكارآفريني مبتني بردانش.
– ارزيابي مستمر عملكرد معاونت هاي دانشگاه و مبنا قرار دادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص اعتبارات به آن ها.
– ارزيابي تاثيرگذاري مديران دانشگاهي جهت نيل به دستاوردهاي دانشگاه.
– ارزيابي پاسخگويي معاونين دانشگاهي در قبال بودجه و امكاناتي كه براي تحقق دستاوردها به مصرف رسانده اند.
– از بين رفتن سيستم چانه زني براي تخصيص اعتبار معاونت هاي دانشگاه.
– ساماندهي اطلاعات و ارتقاء اطلاعاتي دانشگاه.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره شرکت حمل و نقل، سود سهام Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مهارت های زندگی، آموزش مهارت، آموزش مهارت های زندگی