منبع پایان نامه ارشد درباره رتبه بندی، آمادگی الکترونیکی، خدمات الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

ر سطح سازمان خدماتی طراحي نشده است.
در این تحقیق با استفاده از روش رویش نظریه ها، با استفاده از نمونه برداری تئوریک و با بکارگیری نرم افزار Atlas ti، شاخص ها و مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی (مورد مطالعاتی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) مناسب و متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي و فناوري كشور طراحي شده است. سپس با استفاده از نظرسنجي 10 نفر از خبرگان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن معیار های مدل مشخص شده است. در نهایت آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بر اساس مدل بدست آمده و اوزان حاصله مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان مي دهد كه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در بعد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت در حوزه های «استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات» و «زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات » بيشتر از حد متوسط بوده و در حوزه های «شبکه ارائه خدمت » و « فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی » کمتر از حد متوسط بوده. در بعد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف در حوزه های «پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » و « رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی » بيشتر از حد متوسط بوده و در حوزه «دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی » نزدیک حد متوسط می باشد.

واژه‌هاي كليدي: فناوري اطلاعات و ارتباطات، آمادگي الكترونيكي، رویش نظریه، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

فهرست مطالب
فصل اول 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تعریف مساله 2
1-3- اهمیت موضوع 3
1-4- سوالات تحقیق 4
1-5- هدف تحقیق 5
1-6- روش تحقیق 6
1-6-1- روش و ابزار گر آوری اطلاعات 6
1-6-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها 6
1-7- مراحل تحقیق 7
1-8- چارچوب کلی پایان نامه 8
1-9- کلیدواژه‌های مورد استفاده در تحقیق 9
فصل دوم 11
مقدمه 12
2-1- بخش اول- تعریف و اهداف «آمادگي الكترونيكي» 12
2-1-1- ضرورت توجه به آمادگي الكترونيكي 12
2-1-2- تعاریف آمادگی الکترونیکی 13
2-1-3- اهداف آمادگي الكترونيكي 17
2-2- بخش دوم- تشريح مدل هاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي 19
2-2-1- مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی 21
2-2-1-1- راهنماي Readiness CSPP براي زندگي در يك دنياي شبكه‌اي 21
2-2-1-2- CID Readiness براي جهان شبكه‌اي(راهنمايي براي كشورهاي در حال توسعه) 22
2-2-1-3- ارزيابي APEC E-Commerce Readiness 24
2-2-1-4- اندازه‌گيري موقعيت جهاني آمادگي الکترونيکي توسط شرکت بين‌الملليMcConnell 25
2-2-1-5- پروژه جهاني انتشار اينترنت Mosaic 27
2-2-1-6- ارزيابي بين‌المللي WITSA از تجارت الکترونيک 29
2-2-1-7- تبديل‌هاي فضاي مجازي و فرا صنعتي Crenshaw & Robinson 30
2-2-1-8- CIDCM 32
2-2-1-9- WB 36
2-2-2- آمادگي الكترونيكي در سطح سازمانها 39
2-2-2-1- مدل بلوغ كسب و كار الكترونيك EMM 40
2-2-2-2- مدل آمادگي الكترونيك مشاهده شده (PERM ): 41
2-2-2-3- مدل KPMG 44
2-2-2-4- مدل P3I3 47
2-2-3- معيار هاي ارزيابي آمادگي الكترونيك سازمان ها در ايران 50
2-3- بخش سوم : معرفی سازمان خدماتی 52
2-4- نتیجه گیری 53
2-4-1- مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌ها موجود در سطح ملی 54
2-4-2- مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌ها موجود در سطح سازمای 62
2-5- خلاء مطالعاتی 64
فصل سوم 66
3-1- مقدمه 67
3-2- مرحله اول – روش تئوري‌سازي داده ‌بنياد 69
3-2-1- علت انتخاب روش 69
3-2-2- رویش نظریه : 69
3-2-3- نمونه گیری در پژوهشهای کیفی 70
3-2-4- روشهای نمونه گیری برای جمع آوری داده های کیفی(نمونه گیری غیر احتمالی) 70
3-2-4-1- نمونه برداری تئوریک 71
3-2-4-2- نمونه برداری گلوله برفی: 71
3-2-5- انتخاب اسناد و مدارک 71
3-2-6- فرآیند تحلیل داده ها 73
3-2-6-1- مقایسه مداوم و یادادشت برداری 73
3-2-6-2- کد گذاری باز 74
3-2-6-3- کد گذاری محوری 74
3-3- مرحله دوم : تعیین وزن معیار های با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 75
3-3-1- مقدمه 75
3-3-2- تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 76
3-3-3- الگوریتم AHP 77
3-4- مرحله سوم : چگونگی سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 79
3-4-1- جامعه آماری 79
3-4-2- حجم نمونه و روش اندازهگیری 79
3-4-3- گرد آوری داده ها: 80
3-4-3-1- مهمترین تکنیکهای جمع آوری اطلاعات 80
3-4-3-2- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه 82
3-4-3-3- بررسی نرمال بودن متغیرها(آزمون شاپیرو) 85
3-4-4- انتخاب روش آماری 86
فصل چهارم 87
4-1- مقدمه 88
4-2- یافته های مرحله ی اول پژوهش 88
4-2-1- انتخاب مستندات 89
4-2-2- تحلیل داده ها 90
4-2-3- فن یادداشت برداری 92
4-2-4- کد گذاری باز 93
4-2-5- گسترش مفاهیم 99
4-2-6- کد گذاری محوری 103
4-2-7- تحلیل داده ها – طبقه ها 108
4-2-7-1- طبقه کلان اول: آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت 109
4-2-7-2- طبقه کلان دوم : آمادگی الکترونیکی جامعه هدف 112
4-3- یافته های مرحله دوم پژوهش 115
4-3-1- تحلیل پرسشنامه ها 115
4-3-1-1- رتبه بندی معیارها 116
4-3-1-2- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس « آمادگی الکترونیکی جامعه هدف » 116
4-3-1-3- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « بعد آمادگی سازمان ارئه دهنده خدمت » 117
4-3-1-4- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات » 119
4-3-1-5- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « شبکه ارائه خدمت » 120
4-3-1-6- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات » 121
4-3-1-7- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی » 122
4-3-1-8- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار «دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی» 123
4-3-1-9- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » 124
4-3-1-10- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » 125
4-3-1-11- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی » 126
4-4- یافته های مرحله سوم پژوهش 127
4-4-1- تحلیل توصیفی(جمعیت شناختی) 128
4-4-1-1- بررسی سطح تحصیلات خبرگان 128
4-4-2- بررسی وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت 129
4-4-3- بررسی وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی جامعه هدف 132
فصل پنجم 137
5-1- مقدمه 138
5-2- یافته های تحقیق در پاسخ به سوالات تحقیق 138
5-3- پيشنهادات براي سازمان (نوآوری) 140
5-4- پيشنهادات براي تحقيقات آينده 140
مراجع 141
پيوست‌ها 147
پیوست (الف) 148
پیوست (ب) 154

فهرست اشکال
شکل (2-1) : مدل PERM
42
شکل (3-1) : چارچوب کلی تحقیق
68
شکل (3-2) : فرایند به هم مرتبط نمونه گیری، جمع آوری و کد گذاری داده ها برای رسیدن به نظریه
72
شکل (4-1) : محیط نرم افزار اطلس تی آی و نحوه ی وارد کردن مدارک و مستندات
90
شکل (4-2) : نحوه وارد کردن یادادشت ها در نرم افزار اطلس تی ای
93
شکل (4-3) : نمونه ای از کد گذاری اولیه
94
شکل (4-4) : تعداد کدهای استخراج شده و نحوه استخراج آنها
98
شکل (4-5) : تبدیل کدهای اولیه به مفاهیم
103
شکل (4-6) : طبقه بندی مفاهیم در طبقه های اصلی
104
شکل (4-7) : ساختن معیار شبکه ارائه خدمت با استفاده از کدهای مرتبط
108
شکل (4-8) : نمای شبکه ای مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی در نرم افزار
114
شکل (4-9) : رتبه بندی معیارهای اصلی(خروجی نرم افزار expert Choice)
116
شکل (4-10) : نتایج رتبه بندی معیارها (ادغام شده)
116
شکل (4-11) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
117
شکل (4-12) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
117
شکل (4-13) : رتبه بندی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
118
شکل (4-14) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار بعد امادگی سازمان ارئه دهنده خدمت
118
شکل (4-15) : رتبه بندی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
119
شکل (4-16) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات
120
شکل (4-17) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
120
شکل (4-18) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار شبکه ارائه خدمت
121
شکل (4-19) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
121
شکل (4-20) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات
122
شکل (4-21) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
123
شکل (4-22) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی
123
شکل (4-23) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
124
شکل (4-24) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی
124
شکل (4-25) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
125
شکل (4-26) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف
125
شکل (4-27) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
126
شکل (4-28) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف
126
شکل (4-29) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
127
شکل (4-30) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی
127
شکل (4-31) : نمودار فراوانی سطح تحصیلات
128
شکل (4-32) : نمودار رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت

فهرست جداول
34
جدول (2-1) : چارچوب CIDCM
50
جدول (2-2) : معیارها و زیر معیارها مدل سازمان ها در ايران
54
جدول (2-3) : مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌ها موجود در سطح ملی
62
جدول (2-4) : مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌ها موجود در سطح سازمانی
75
جدول (3-1) : امتیازات نشان دهنده شدت اهمیت
82
جدول (3-2) : طیف لیکرت جهت سنجش وضع موجود
84
جدول (3-3) : آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
85
جدول (3-4) : نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقيق (آزمون شاپیرو)
91
جدول (4-1) : نمایی از برجسته ترین افراد مصاحبه شونده در این پژوهش
92
جدول (4-2) : نمونه ای از یادداشت برداری
94
جدول (4-3) : کدهای اولیه
99
جدول (4-4) : ایجاد مفاهیم از کدهای اولیه
105
جدول (4-5) : تبدیل مفاهیم به طبقه ها و سپس طبقه های کلان را نشان می دهد
115
جدول (4-6) : اهميت درمقايسات زوجي
116
جدول (4-7) : مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف(خروجی نرم افزار expert Choice)
117
جدول (4-8) : ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها(خروجی نرم افزار expert Choice)
118
جدول (4-9) : ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها(خروجی نرم افزار expert Choice)
119
جدول (4-10) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
120
جدول (4-11) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
121
جدول (4-12) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
122
جدول (4-13) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
123
جدول (4-14) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارهاخروجی نرم افزار expert Choice)
124
جدول (4-15) : ماتریس مقایسه زوجی معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
126
جدول (4-16) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
127
جدول (4-17) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
128
جدول (4-18) : توزیع فراوانی پاسخگويان بر اساس سطح تحصيلات
129
جدول (4-19) : میانگین مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع زنان شاغل، زنان خانه دار، محل سکونت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی باستانشناسی، تاریخ ادبیات، دوران اسلامی