منابع مقاله درباره بهبود عملکرد، ترافیک کانتینری، سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به
شهداي جنگ تحميلي به خصوص پدر شهيدم
و همسر مهربان
و دختر عزيزم
درسا

تقدیر نامه

بعد از حمد و سپاس به درگاه خداوند تبارك و تعالي، به‌ خاطر الطاف بي دريغش كه هميشه مرا مرحون نعمات خويش قرار داده است، بدون شك نخواهم توانست جوابگوي الطاف و نعماتش باشم، اما مصداق حديث” من لم يشكرالمخلوق لم يشكرالخالق” برخود لازم مي‌دانم كه دستانم را براي شكرگذاري به درگاهش دراز نموده و براي تمامي كساني كه در پيمودن اين راه مرا ياري دادند، چه آنان كه با محبت‌ها، صميميت‌ها، نصيحت‌ها و پيگيري‌هايشان، مرا در زندگي‌ام ياري كردند و چه آنان كه آموختند تا بياموزم كه ناداني و جهل بزرگترين گمراهي است، صميمانه‌ترين آروزها و توفيقات را بنمايم. در ادامه از جناب آقايان دكتر سيد ناصر سعيدي و دکتر جعفر سياره اساتید راهنما و جناب آقاي مهندس امير سعيد نورامين استاد مشاور كه در نگارش و عملي كردن اين پايان‌نامه اينجانب را راهنمايي و همراهي كردند، كمال تشكر و سپاس‌گذاري دارم. هم‌چنين از جناب آقای دكتر بلاغي و مهندس درخشان كه با رهنمودهای ارزنده خود انجام تحقیقات را تسهیل نمودند کمال تشکر و امتنان را دارم. در پايان مراتب قدردانی خود را از تمامي کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه به خصوص همكارانم در واحد دريايي و بندري كه اينجانب در تدوين اين پايان‌نامه راهنمايي و همراهي كرده‌اند اعلام میدارم.

خلاصه اصطلاحات

اصطلاحات
مفهوم لاتین
اختصار
تبادل الکترونیکی اطلاعات
Electronic Data Interchang
EDI
شورای تجارت خدمات
General Agreement on Trade in Services
GATS
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت
General Agreement on Trade & Tariffs
GATT
مدل سیاست گذاری و برنامه ریزی دریایی
Maritime Policy & Planning Model
MPPM
روش سناریو
Scenario Approach
SA
واحد بیست فوتی کانتینر
Twenty foot Eqivalent unit
TEU
توسعه بنادر و کشتیرانی منطقه ای
Regional Shipping & Port Development
RSPD
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
United Nation Conference on Trade and Development
UNCTAD

نام: سید احمد
نام خانوادگی : حسینی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته و گرایش: دریانوردی – حمل و نقل دریایی
اساتید راهنما: دکتر سعیدی ، دکتر سیاره
استاد مشاور: مهندس نورامین
تاریخ دفاع: بهمن ماه 1390
واژگان كليدي: ترافيك كانتينري، بندر، كشتيراني، پسكرانه و سناریو

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادر جنوبی ایران در افق 1404
(مورد کاوی بندر شهید رجایی)
چکیده
در اين تحقیق سناريوهاي آينده نگاری ترافيك كانتينري بندر شهيد رجايي به منظور تحليل ظرفيت آن بندرجهت جذب و انتقال بخشي از تقاضاهاي بالقوه آن بندر در سال 1404 مورد پژوهش قرار گرفته است. در اين تحقیق، به كمك بررسي روندها و رويدادهاي صورت گرفته در حوزه هاي اقتصاد، تجارت و حمل و نقل دريايي،تحولات كشتيراني، بندر و پسكرانه جهت انتقال بخشي از كانتينرهاي عبوري از اين بندرتحت پنج سناريو مطرح گرديده است. سناريوي آينده نگاري ترافيك كانتينري بندر شهيد رجايي به وسيله روش سناريو كه براي تصويرسازي آينده در شرايط عدم اطمينان به كار مي رود، وضعيت آينده هاي قابل تصور را بر اساس سه تم اصلي شامل؛ جغرافيايي، فني و اقتصادي بسط داده شده است. نتايج حاصله از طرح سناريوهاي مطرح شده نشان مي دهد كه كل تقاضاي كانتينرهاي بندر شهيد رجايي بر مبناي مدل عمومي تعريف شده در سال 1404 تحت پنج سناريو خوشبينانه، خوشبينانه-ميانه، ميانه، ميانه – بدبينانه و بدبينانه به ترتيب برابر با 43830470، 17511835، 7218285، 4453726 و 3062277 تي اي يو خواهد بود و از سویی دیگر تعدادگنتري كرين ها، ترانستینرها، کشنده ها، تعداد اسکله ها و اراضی پسکرانه ها در صورت بروز برخی از سناريوهاي مطرح شده، پاسخگوي تقاضاهاي ترافيك كانتينري آن بندر در سال 1404 نمي باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : كليات……………………………………………………………………………………………………….1
1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….1
2-1بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………2
1-3 اهميت،ضرورت و كاربرد نتايج………………………………………………………………………………….3
1-4 اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………..4
1-5 فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………………………..5
1-6 قلمرو زماني و مكاني تحقيق……………………………………………………………………………………5
1-7 روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………6
1-7-1 روش گردآوري داده ها……………………………………………………………………………………6
1-7-2 روش تحليل داده ها……………………………………………………………………………………….6
1-8 ساختارتحقيق…………………………………………………………………………………………………….6
1-9 نوآوري تحقيق……………………………………………………………………………………………………7
1-10 استفاده كنندگان نتايج تحقيق………………………………………………………………………………7
فصل دوم : پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………8
2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..8
2-2 بررسي پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………….9
2-2-1 مطالعات انجام شده در زمينه عمليات ترمينال كانتينري با استفاده از روشهاي مختلف………9
2-2-2 كاربرد سناريو در ساير بخشها………………………………………………………………………..11
2-2-3 كاربرد روش سناريو در حمل و نقل…………………………………………………………………12
2-3 نوآوري در تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………….13
فصل سوم: روندها و رويدادهاي حوزه اقتصاد بين الملل، ايران و تحولات حوزه كشتيراني و …………………..14
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….14
3-2 بررسي و تحليل وضعيت اقتصادي جهان و ايران………………………………………………………..15
3-2-1 توسعه كسب و كار به منظور رفاه بشر………………………………………………………………16
3-2-2 نگاهي به سازمان تجارت جهاني…………………………………………………………………….16
3-2-3 جهاني شدن و اقتصاد جهاني………………………………………………………………………..16
3-2-4 ابزارهاي جهاني شدن…………………………………………………………………………………17
3-2-4-1 تجارت بين الملل…………………………………………………………………………………..17
3-2-4-2 بين المللي شدن توليد…………………………………………………………………………….18
3-2-5 چشم انداز اقتصاد ايران……………………………………………………………………………….18
3-3 تحولات كشتيراني، بندر و پسكرانه………………………………………………………………………..19
3-3-1 تحولات حمل و نقل بين المللي دريايي……………………………………………………………19
3-3-1-1 مسيرهاي حمل و نقل شرق-غرب………………………………………………………………21
3-3-1-2 مسيرهاي حمل و نقل تركيبي شرق-غرب ……………………………………………………22
3-3-2 حمل و نقل كانتينري…………………………………………………………………………………22
3-3-2-1 ويژگيهاي يک بندر کانتينري…………………………………………………………………..23
3-3-3 تحولات حوزه كشتيراني…………………………………………………………………………….23
3-3-3-1 شكل گيري نظام همكاري جديد در قالب اتحادهاي استراتژيك…………………………..24
3-3-3-2 از ادغام تا اتحاد ……………………………………………………………………………………………………………….24
3-3-3-3 مزاياي اتحادهاي استراتژيك……………………………………………………………………25
3-3-3-4 مديريت زنجيره عرضه به عنوان اصلي ترين عامل يكپارچگي نظام حمل و نقل………25
3-3-3-5 اتحاد استراتژيك و صنعت كشتيراني…………………………………………………………26
3-3-3-6 اتحادها در كشتيراني كانتينري: مروري بر ادبيات…………………………………………..28
3-3-3-7 كانتينريزاسيون وتاثيرات آن بر بنادر و كشتيراني…………………………………………..28
3-3-3-8 چالش هاي بنادر در تحولات حوزه كشتيراني……………………………………………….29
3-3-4 تحولات بندري………………………………………………………………………………………30
3-3-4-1 رقابت در بنادر………………………………………………………………………………….30
3-3-4-2 تغييرات تكنولوژي دريايي……………………………………………………………………..30
3-3-4-3 سلسله مراتب بنادر………………………………………………………………………………………………………31
3-3-5 چشم انداز ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي……………………………………………..32
3-3-6 نقش بنادر خشک درتوسعه پسکرانه به عنوان راهكاري جهت بهبود عملکرد بنادر……….32
3-3-6-1 بنادر خشک در ايران………………………………………………………………………….33
فصل چهارم : روش سناريو……………………………………………………………………………………..34
4-1

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، آثار اقرار، دفاع مشروع Next Entries منابع مقاله درباره ترافیک کانتینری، مدل سازی