پایان نامه ارشد درباره محل سکونت، احساس عدالت، ابزار پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

1-2-1- اهميت اعتماد اجتماعي 6
1-2-2- اهميت جامعهي آماري 7
1-3- اهداف پژوهش 8
1-3-1- هدف کلي 8
1-3-2- اهداف جزيي 8
خلاصه فصل 9
فصل دوم: پيشينه تجربي پژوهش
مقدمه 11
2-1- تحقيقات انجام شده در ايران (داخلي) 12
2-2- تحقيقات انجام شده در خارج 17
2-3- جمع بندي 24
خلاصه فصل 26

فصل سوم: پيشينه نظري پژوهش
مقدمه 28
3-1- تعريف اعتماد 29
3-2- انواع اعتماد 32
3-2-1- اعتماد بنيادين 32
3-2-2- اعتماد بين شخصي 34
3-2-2-1- جانسون 34
3-2-2-2- کلمن 35
3-2-3 اعتماد اجتماعي 37
3-2-3-1- پاتنام 38
3-2-3-2- اينگلهارت 40
3-2-4- اعتماد نهادي 42
3-2-4-1- گيدنز 43
3-2-4-2- افه 44
3-2-4-3- زتومکا 47
3-3 – مسائلي پيرامون رسانههاي جمعي 49
3-3-1- مفهوم و اهميت رسانههاي جمعي 49
3-3-2- کارکردهاي رسانههاي جمعي 50
3-3-3- دورهبندي نظريات مربوط به تأثيرات رسانههاي جمعي 53
3-4- نظريات مربوط به تأثير رسانههاي جمعي بر اعتماد 54
3-4-1- پاتنام 54
3-4-2- اوسلنر 55
3-4-3- زتومکا 56
3-4-4- کلمن 56
3-4-5- گيدنز 57
3-5- چارچوب نظري پژوهش 57
3-6- مدل تحليلي پژوهش 66
3-7- فرضيات پژوهش 67
خلاصه فصل 68
فصل چهارم: روش شناسي
مقدمه 70
4-1- روش پژوهش 71
4-2- جامعه ي آماري 71
4-3- حجم نمونه ي آماري 72
4-4- روش نمونه گيري 73
4-5- فرايند گردآوري داده ها 74
4-6- ابزار پژوهش 74
4-7- متغيرهاي مستقل، واسط و وابسته پژوهش 74
4-8- تعريف مفاهيم 75
4-8-1- تعاريف نظري مفاهيم 75
4-8-1-1- اعتماد بين شخصي 75
4-8-1-2- اعتماد اجتماعي 75
4-8-1-3- اعتماد نهادي 76
4-8-1-4- مصرف رسانه هاي جمعي 76
4-8-1-5- ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 76
4-8-1-6- هنجار معامله متقابل 76
4-8-1-7- نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 77
4-8-1-8- احساس عدالت 77
4-8-1-9- فرصت طلبي 77
4-8-1-10- ويژگي هاي فردي پاسخگويان 77
4-8-2- تعريف عملياتي مفاهيم و شاخص ها 78
4-8-2-1- اعتماد بين شخصي 78
4-8-2-2- اعتماد اجتماعي 79
4-8-2-3- اعتماد نهادي 80
4-8-2-4- مصرف رسانه اي 81
4-8-2-5- ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 82
4-8-2-6- هنجار معاملهي متقابل 83
4-8-2-7- نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 83
4-8-2-8- احساس عدالت 84
4-8-2-9- فرصت طلبي 86
4-8-2-10- مشخصات فردي يا متغيرهاي زمينه اي 87
4-9- اعتبار و پايايي ابزار سنجش 88
4-9-1- اعتبار پژوهش 88
4-9-2- پايايي پژوهش 88
4-10- واحد تحليل 90
4-11- تکنيک هاي تجزيه و تحليل داده ها 90
4-12- استاندارد سازي 90
4-13- تغيير شکل مقياس ها براي معنا کردن حد بالا و پايين مقياس 91
خلاصه فصل 92
فصل پنجم: توصيف داده ها
مقدمه 94
5-1- توصيف متغيرهاي زمينه اي 95
5-1-1- توزيع پاسخ گويان بر حسب جنسيت 95
5-1-2- توزيع پاسخ گويان بر حسب گروه هاي سني 96
5-1-3- توزيع پاسخ گويان بر حسب وضعيت تأهل به تفکيک جنسيت 97
5-1-4- توزيع پاسخ گويان بر حسب مقطع تحصيلي به تفکيک جنسيت 97
5-1-5- توزيع پاسخ گويان بر حسب دانشکده به تفکيک جنسيت 98
5-1-6- توزيع پاسخ گويان بر حسب معدل 99
5-1-7- توزيع پاسخگويان بر حسب محل تولد 99
5-1-8- توزيع پاسخگويان بر حسب محل سکونت فعلي به تفکيک جنسيت 100
5-1-9- توزيع پاسخگويان بر حسب پايگاه اقتصادي- اجتماعي والدين 101
5-1-10- توزيع پاسخگويان بر حسب محل سکونتوالدين 102
5-2- توصيف متغيرهاي مستقل 103
5-2-1- مصرف تلويزيون داخلي 103
5-2-2- مصرف تلويزيون ماهواره اي 107
5-3- توصيف متغيرهاي واسط 111
5-3-1- ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 111
5-3-2- هنجار معامله متقابل 114
5-3-3- نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 117
5-3-4- احساس عدالت 119
5-3-5- ميزان فرصت طلبي 121
5-4- توصيفانواعاعتماد 123
5-4-1- اعتماد اجتماعي(متغير وابسته) 123
5-4-2- اعتماد بين شخصي 126
5-4-3- اعتماد نهادي 129
خلاصه فصل 132
فصل ششم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه 134
6-1- بررسي رابطه بين متغيرهاي زمينه اي با متغيرهاي مستقل، واسط و انواع اعتماد 135
6-1-1- مقايسه ميانگين ميزان تماشاي تلويزيون برحسب جنسيت 135
6-1-2- مقايسه ميانگين انواع اعتماد بر حسب جنسيت 135
6-1-3- مقايسه ميانگين متغيرهاي واسط برحسب جنسيت 137
6-1-4- رابطه سن و ميزان تماشاي تلويزيون 138
6-1-5- رابطه سن و انواع اعتماد 138
6-1-6- رابطه ي سن و متغيرهاي واسط 139
6-1-7- رابطهي مقطع تحصيلي و ميزان تماشاي تلويزيون 139
6-1-8- رابطه ي مقطع تحصيلي و انواع اعتماد 140
6-1-9- رابطهي مقطع تحصيلي و متغيرهاي واسط 141
6-1-10- مقايسه ميانگين ميزان تماشاي تلويزيون برحسب محل سکونت والدين 142
6-1-11- مقايسه ميانگين انواع اعتماد برحسب محل سکونت والدين 143
6-1-12- مقايسه ميانگين متغيرهاي واسط برحسب محل سکونت والدين 144
6-1-13- رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي و ميزان تماشاي تلويزيون 145
6-1-14- رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي و انواع اعتماد 145
6-1-15- رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي و متغيرهاي واسط 146
6-2- بررسي رابطه متغيرهاي مستقل و واسط با اعتماد نهادي 147
6-2-1- مقايسه ميانگين اعتماد نهادي بر حسب تماشاي تلويزيون(داخلي/ماهواره اي) 147
6-2-2- مقايسه ميانگين اعتماد نهادي بر حسب انواع برنامه هاي تلويزيون(داخلي/ماهواره اي) 148
6-2-2-1- مقايسه ميانگين اعتماد نهادي بر حسب انواع برنامه هاي تلويزيون داخلي 148
6-2-2-2- مقايسه ميانگين اعتماد نهادي بر حسب انواع برنامه هاي تلويزيون ماهواره اي 149
6-2-3- بررسي رابطه بين ميزان تماشاي تلويزيون(داخلي/ماهواره اي)با اعتماد نهادي 149
6-2-4- بررسي رابطه متغيرهاي واسط با اعتماد نهادي 150
6-3- آزمون فرضيات 151
6-4- ماتريس همبستگي 156
6-5- تحليل رگرسيوني متغيرهاي پيش بيني کننده اعتماد اجتماعي 159
6-5-1- تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعي 159
6-5-2- تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر هنجار معامله متقابل 163
6-5-3- تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 164
6-5-4- تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر احساس عدالت 165
6-5-5- تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر ميزان فرصت طلبي 166
6-5-6- تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 167
6-6- تحليل مسير 168
خلاصه فصل 171

فصل هفتم: نتيجه گيري
مقدمه 174
7-1- نتايج عمده پژوهش 174
7-2- بحث و نتيجهگيري 179
7-3- ارائه پيشنهادها وراهکارهاي اجرايي و پژوهشي 185
7-3-1- پيشنهادهاي اجرايي 185
7-3-2- پيشنهادهاي پژوهشي 186
فهرست منابع 187
ضمائم 197

فهرست جداول
4-1- جدول تعداد دانشجويان در جامعه و نمونه آماري به تفکيک دانشکده و جنسيت 73
4-2- جدول پرسش هاي مربوط به اعتماد بين شخصي 78
4-3- جدول گويه هاي مربوط به اعتماد اجتماعي 79
4-4- جدول گويه هاي مربوط به اعتماد نهادي 80
4-5- جدول پرسش هاي مربوط به مصرف رسانه اي 81
4-6- جدول پرسش هاي مربوط به ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 82
4-7- جدول گويه هاي مربوط به هنجار معامله متقابل 83
4-8- جدول گويه هاي مربوط به نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 84
4-9- جدول گويه هاي مربوط به احساس عدالت 85
4-10- جدول گويه هاي مربوط به ميزان فرصت طلبي 86
4-11- جدول پرسش هاي مربوط به مشخصات فردي 87
4-12- جدول ضريب آلفاي طيف هاي مورد استفاده در پيش آزمون و همچنين مطالعه نهايي 89
5-1- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب جنسيت 95
5-2- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب گروه هاي سني 96
5-3- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب وضعيت تأهل به تفکيک جنسيت 97
5-4- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب مقطع تحصيلي به تفکيک جنسيت 97
5-5- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب دانشکده به تفکيک جنسيت 98
5-6- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب معدل 99
5-7- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب محل تولد 99
5-8- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب محل سکونت فعلي به تفکيک جنسيت 100
5-9- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب پايگاه اقتصادي- اجتماعي والدين 101
5-10- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب محل سکونت والدين 102
5-11- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب تماشاي تلويزيون داخلي در طول روز 103
5-12- جدول توزيع پاسخگويان برحسب مدتزمان تماشاي تلويزيون داخلي در طول روز 103
5-13- جدولتوزيع پاسخگويان برحسباولويتبندي برنامه هاي مورد مشاهدهشبکههاي تلويزيوني داخلي 105
5-14- جدول توزيع پاسخگويان برحسب مقوله هاي ادغام شده اولويت نخست تماشاي تلويزيون داخلي 106
5-15- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب تماشاي تلويزيون ماهواره اي در طول روز 107
5-16- جدول توزيع پاسخگويان برحسب مدتزمان تماشاي تلويزيون ماهواره اي در طول روز 107
5-17- جدولتوزيع پاسخگويان برحسباولويتبندي برنامههاي مورد مشاهدهشبکههاي تلويزيونيماهوارهاي 109
5-18- جدول توزيع پاسخگويان برحسب مقولههاي ادغام شده اولويت نخست تماشاي تلويزيونماهوارهاي 110
5-19- جدول توزيع پاسخگويان برحسب پرسشهاي ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 111
5-20- جدول توزيع پاسخگويان برحسب ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 113
5-21- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي هنجار معامله متقابل 114
5-22- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان هنجار معامله متقابل و ابعاد آن 116
5-23- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويههاي نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 117
5-24- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 118
5-25- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي احساس عدالت 119
5-26- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان احساس عدالت و ابعاد آن 120
5-27- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي ميزان فرصت طلبي 121
5-28- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان فرصت طلبي 122
5-29- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي اعتماد اجتماعي 123
5-30- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان اعتماد اجتماعي 125
5-31- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سوالات اعتماد بين شخصي 126
5-32- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد بين شخصي و ابعاد آن 127
5-33- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي اعتماد نهادي 129
5-34- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد نهادي و ابعاد آن 131
6-1- جدول نتايج آزمون معني داري تفاوت ميانگين ميزان تماشاي تلويزيون بر حسب جنسيت 135
6-2- جدول نتايج آزمون معني داري تفاوت ميانگين انواع اعتماد بر حسب جنسيت 136
6-3- جدول نتايج آزمون معني داري تفاوت ميانگين متغيرهاي واسط برحسب جنسيت 137
6-4- جدول نتايج آزمون رابطه سن با ميزان تماشاي تلويزيون 138
6-5- جدول رابطه سن با انواع اعتماد 138
6-6- جدول رابطه سن و متغيرهاي واسط 139
6-7- جدول نتايج آزمون رابطه مقطع تحصيلي با ميزان تماشاي تلويزيون 140
6-8- جدول نتايج آزمون رابطه مقطع تحصيلي با انواع اعتماد 140
6-9- جدول نتايج آزمون رابطه مقطع تحصيلي با متغيرهاي واسط 141
6-10- جدول نتايج آزمون معنيداري تفاوت ميانگين ميزان تماشاي تلويزيون برحسب محل سکونت والدين 142
6-11- جدول نتايج آزمون معني داري تفاوت ميانگين انواع اعتماد بر حسب محل سکونت والدين 143
6-12- جدول نتايج آزمون معني داري تفاوت ميانگين متغيرهاي واسط برحسب محل سکونت والدين 144
6-13- جدول نتايج آزمون رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي با ميزان تماشاي تلويزيون 145
6-14- جدول نتايج آزمون رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي با انواع اعتماد 145
6-15- جدول نتايج آزمون رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي با متغيرهاي واسط 146
6-16- جدول مقايسه ميانگين اعتماد نهادي برحسب تماشاي تلويزيون(داخلي/ماهواره اي) 147
6-17- جدول مقايسه ميانگين اعتماد نهادي بر حسب انواع برنامه هاي تلويزيون داخلي 148
6-18- جدول تفاوت ميانگين اعتماد نهادي بر حسب مقايسه دوبه دوي نوع برنامه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره ارزیابی اقتصادی، جستجوی اینترنتی، سازمان تجارت جهاني Next Entries منابع مقاله درباره ترافیک کانتینری، نفت و گاز