پایان نامه ارشد رایگان درمورد خانه‌ی تقدیری، وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………..54
3-2-2-1-وجه تسمیه‌ی اردکان………………………………………………………………………………….54
3-2-2-2-اردکان در دوره‌ی قاجار ……………………………………………………………………………..55
3-2-2-3-وضعیت اقتصادی اردکان در عهد قاجار…………………………………………………………..55
3-2-2-4-معماری اردکان در عهد قاجار……………………………………………………………………….56
3-2-2-5-وضعیت اجتماعی اردکان در عهد قاجار…………………………………………………………..56
3-2-2-6-وضعیت فرهنگی اردکان در عهد قاجار……………………………………………………………56
فصل چهارم
خانه‌تقدیری و تزئینات وابسته به معماری آن
4-1معرفی خانه‌ی تقدیری…………………………………………………………………………………….58
4-2 معرفی هنرهای سنتی وابسته به معماری خانه‌‌ی تقدیری …………………………………61
4-2-1- طاقچه‌های خانه‌ی تقدیری………………………………………………………………………………61
4-2-2-شمشیری‌ها ………………………………………………………………………………………………..62
4-2-3-تزیینات آجری…………………………………………………………………………………………….63
4-2-4-تزئینات بادگیرها…………………………………………………………………………………………..64
4-2-5-تزیینات سنگی…………………………………………………………………………………………….65
4-2-6-گره چینی و قواره‌بری…………………………………………………………………………………….65
4-2-7-شباک………………………………………………………………………………………………………. 67
4-2-8-چلنگری ……………………………………………………………………………………………………67
4-2-9-ابزار زنی چوب……………………………………………………………………………………………..69
4-2-10- تزئینات هشتی……………………………………………………………………………………………69
4-3-صنایع‌دستی شاخص خانه تقدیری………………………………………………………………..71
4-3-1-چلنگری، (آهنگری سنتی) ……………………………………………………………………………..71
4-3-1-1 چلنگری در یزد…………………………………………………………………………………………71
4-3-1-2-تولیدات چلنگری ……………………………………………………………………………………..72
4-3-1-3-ابزارهای مورد استفاده………………………………………………………………………………..73
4-3-1-4- روش کار………………………………………………………………………………………………..79
4-3-1-5-نشان‌دار کردن………………………………………………………………………………………….79
4-3-1-6-دلایل منسوخ شدن هنر چلنگری………………………………………………………………….80
4-3-1-7-فورجینگ، چلنگری صنعتی…………………………………………………………………………80
4-3-2-گره‌سازی……………………………………………………………………………………………………81
4-3-2-1-تاریخچه گره‌سازی …………………………………………………………………………………..83
4-3-2-2-ابزارهای لازم برای ساخت گره‌چینی……………………………………………………………..84
4-3-2-3- اتصالات گره‌چینی……………………………………………………………………………………85
4-3-2-4-مراحل ساخت گره‌چینی ……………………………………………………………………………85
4-3-3-هنر قواره بری……………………………………………………………………………………………..86
4-3-3-1-ابزار و تجهیزات ……………………………………………………………………………………….87
4-3-3-2-روش کار………………………………………………………………………………………………..87
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پینهادها
نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………..89
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..91
منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………………………………92
منبع تصاویر………………………………………………………………………………………………………..96
پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………….97

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر 2-1 روزن‌های بالای پنج‌دری……………………………………………………………………….24
تصویر2-2 روزن‌های بالای سه دری……………………………………………………………………….24
تصویر2-3 جام‌خانه حمام سعیدا شهرستان اردکان بازمانده از عهد قاجار………………..26
تصویر2-4 هندسه در هنر چلنگری……………………………………………………………………….33
تصویر2- 5 اجرای یزدی‌بندی ………………………………………………………………………………39
تصویر4-1 پلان‌های همکف، زیر‌زمین و طبقه‌ی اول خانه‌ی تقدیری………………………….58
تصویر 4-2 راه‌روی جنب تالار جنوبی…………………………………………………………………….62
تصویر 4-3 تالار جنوبی……………………………………………………………………………………….62
تصویر 4-4 طاقچه‌های اتاق پنج‌دری……………………………………………………………………..62
تصویر 4-5 و4-6 شمشیری‌های اطراف حیاط خانه‌ی تقدیری…………………………………63
تصویر 4-7 قطار بندی لبه بام خانه‌ی تقدیری………………………………………………………..64
تصویر4-8 بادگیر تالار ‌جنوبی………………………………………………………………………………65
تصویر4-9گره‌چینی وقواره‌بری……………………………………………………………………………..65
تصویر4-10 قواره‌بری سه‌درها و پنج‌دری‌ها…………………………………………………………….67
تصویر4-11 شباک آجری پایاب……………………………………………………………………………..67
تصویر4-12 شباک آجری زیرزمین ………………………………………………………………………67
تصویر4-13کوبه مردانه…………………………………………………………………………………………68
تصویر4-14 کوبه زنانه………………………………………………………………………………………….68
تصویر4-15 چفت در اتاق‌ها………………………………………………………………………………….69
تصویر4-16 گل میخ در ورودی…………………………………………………………………………….69
تصویر4-17ابزار زنی پائین چهارچوب درها ……………………………………………………………69
تصویر4-18 و4-19 نمایی از یزدی بندی هشتی ……………………………………………………70
تصویر 4-20 در اصلی…………………………………………………………………………………………..70
تصویر4-21چفت، گل‌میخ و میخِ در……………………………………………………………………….73
تصویر4-22 نمونه‌هایی از تولیدات چلنگری…………………………………………………………..73
تصویر 4-23 سندان تخت……………………………………………………………………………………73
تصویر4-24 سندان دماغه……………………………………………………………………………………74
تصویر 4-25 انبر دست ……………………………………………………………………………………….74
تصویر4-26 انبردول ……………………………………………………………………………………………74
تصویر4-27 انبر لول …………………………………………………………………………………………..75
تصویر4-28و4-29 کج انبر…………………………………………………………………………………..75
تصویر4-30 انبر تیزبر گیری ………………………………………………………………………………..75
تصویر4-31 انبر سنبه گیری ………………………………………………………………………………..76
تصویر4-32 انبر جول ………………………………………………………………………………………….76
تصویر4-33 سندان تخت با تیغچه ……………………………………………………………………….76
تصویر4-34 تیزبر ……………………………………………………………………………………………….77
تصویر4-35سوهان …………………………………………………………………………………………….77
تصویر4-36 کفگیر ……………………………………………………………………………………………..78
تصویر4-37 نمای کوره از روبروی ………………………………………………………………………..78
تصویر44-38 نمای پشت کوره……………………………………………………………………………..78
تصویر4-39و4-40 استادکار درحال

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع ضریب همبستگی، رسوب معلق، منحنی سنجه رسوب Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد معماری سنتی، صنایع‌دستی، دوره قاجاریه