دانلود پایان نامه درباره منابع فارسی، آلودگی آب

دانلود پایان نامه ارشد

، حمايت ها و محبت هايشان، تشكر و قدرداني نمايم.
از جناب آقای دکتر علیرضا شریعتی و خانم دکتر شادی حسن آجیلی، اساتید مشاور محترم این تحقیق که برای انجام بهتر این پایان نامه مرا یاری کردهاند، قدردانی میکنم.
همچنين از پدر و مادر مهربان و عزيزم تشکر مي کنم که دعاي خيرشان همواره همراهم بوده و سپاس مخصوص بر آن ذات يگانه که با لطف و عنايت او، اين کار به سرانجام رسيد.

چكيده

مطالعه آزمایشگاهی حذف کادمیوم از آب آشامیدنی

به کوشش

علی عبادی

در این پژوهش فرایند حذف کادمیوم از آب آشامیدنی به روش همرسوبی کربنات کلسیم مطالعه شد. امروزه آلودگی آبهاي طبیعی با فلزات سنگین، به دلیل اثرات مخربی که بر موجودات زنده میگذارد موجب نگرانی بسیاری از کشورهای جهان شده است. کادمیوم از طریق فاضلابها و فرسایش سنگهای معدنی و پسابهای واحدهای صنعتی وارد آب آشامیدنی میشود. در این تحقیق حذف کادمیوم از نمونه آب سنتزی حاوی ppm968/0 کادمیوم در کریستالیزور همزندار از طریق فرایند همرسوبی با کربنات کلسیم بررسی شد. در نهایت میزان حذف کادمیوم با روش همرسوبی کربنات کلسیم از یک نمونه واقعی و با استفاده از پساب یک واحد صنعتی به عنوان واکنشگر استفاده شد. آزمایشات نشان داد که 8/95% حذف کادمیوم در 4=pH، زمان تزریق 40 دقیقه، دور همزن rpm200، غلظت واکنشگرهای 1 مولار و دمای 20 درجه سانتیگراد به دست آمد. میزان حذف برای نمونه واقعی با غلظت ppm05/0 کادمیوم، 96% شد. میزان حذف کادمیوم با استفاده از پساب واحد صنعتی به عنوان واکنشگر 1/96% بود. نتایج آزمایشات نشان داد که حدود 15% حذف کادمیوم در اثر جذب و 85% آن به صورت حبس مکانیکی در شبکه کریستالی کربنات کلسیم بود و روش همرسوبی با کربنات کلسیم برای حذف کادمیوم تا زیر حد مجاز در ایران (ppm01/0) روشی مناسب و اقتصادی است.

کلمات کلیدی: حذف کادمیوم، همرسوبی، کربنات کلسیم، آب آشامیدنی

فهرست مطالب

عنوان
صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………….
2
1-2- معرفی کادمیوم ………………………………………………………………………………………………………….
3
1-2-1- خواص فیزیکی کادمیوم ………………………………………………………………………………………..
3
1-2-2- کاربردهای کادمیوم ……………………………………………………………………………………………….
4
1-2-3- منابع آلودهکننده آب …………………………………………………………………………………………….
4
1-2-4- مواجهه انسان با آلودگی کادمیوم ………………………………………………………………….
5
1-2-5- اثرات کادمیوم بر روي سلامتی …………………………………………………………………………….
7
1-3- کربنات کلسیم ……………………………………………………………………………………………………………
8
1-3-1- شکلهای کریستالی کربنات کلسیم …………………………………………………………………….
9
1-4- کریستالیزاسیون …………………………………………………………………………………………………………
15
1-4-1- فوق اشباعیت ………………………………………………………………………………………………………..
15
1-4-2- مکانیسم تشکیل بلور …………………………………………………………………………………………….
18
1-4-3- مکانیسم رشد بلور …………………………………………………………………………………………………
21
1-4-4- عوامل تجربی تعیین کننده اندازه ذرات ……………………………………………………………….
22
1-4-5- اثر اختلاط بر فرایند تبلور …………………………………………………………………………………….
23
1-4-6- ترسیب …………………………………………………………………………………………………………………..
24
1-4-7- صاف کردن و شستشوی رسوب …………………………………………………………………………..
25

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

عنوان
صفحه

2-1- پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………….
27
2-2- تکنیکهای حذف کادمیوم ………………………………………………………………………………………..
28
2-2-1- روشهای شیمیایی ……………………………………………………………………………………………….
28
2-2-2- همرسوبی ………………………………………………………………………………………………………………
34
2-2-3- تکنیک جداسازی غشا …………………………………………………………………………………………..
37
2-2-4- تکنیک تبادل یونی ……………………………………………………………………………………………….
39
2-2-5- تکنیک استخراج با حلال ………………………………………………………………………………………
43
2-2-6- تکنیک جذب …………………………………………………………………………………………………………
62
2-3- نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………..
80

فصل سوم: آزمایشگاهی

3-1- شرح دستگاه آزمایش ………………………………………………………………………………………………..
84
3-2- روش تهیه محلولهای آزمایش …………………………………………………………………………………
87
3-3- روش آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………..
87
3-4- دستگاههای آنالیز استفاده شده در آزمایشات …………………………………………………………..
90
3-4-1- دستگاه جذب اتمی ……………………………………………………………………………………………….
90
3-4-2- میکروسکوپ الکترونی روبشی ……………………………………………………………………………..
93
3-4-3- طیف سنج پراش اشعه ایکس ……………………………………………………………………………….
94

فصل چهارم: بحث و نتیجهگیری

4-1- تاثیر pH …………………………………………………………………………………………………………………….
97
4-2- تاثیر شدت جریان تزریق …………………………………………………………………………………………..
99
4-3- تاثیر شدت همزدن …………………………………………………………………………………………………….
100
4-4- تاثیر غلظت واکنشگرها ……………………………………………………………………………………………..
101
4-5- تاثیر غلظت اولیه کادمیوم …………………………………………………………………………………………
102
4-6- تاثیر دما ……………………………………………………………………………………………………………………..
103
4-7- تاثیر جابجایی واکنشگرها ………………………………………………………………………………………….
105
عنوان
صفحه

4-8- تاثیر حضور و عدم حضور دانههای اولیه ……………………………………………………………………
106
4-9- اثر افزایش کربنات آمونیوم به جای کربنات سدیم …………………………………………………..
107
4-10- اثر استفاده از پساب یک واحد صنعتی …………………………………………………………………..
108
4-11- تعیین مکانیسم همرسوبی ………………………………………………………………………………………
109
4-12- ضریب توزیع ……………………………………………………………………………………………………………
110
4-13- سختی آب ……………………………………………………………………………………………………………….
112
4-14- حذف کادمیوم از نمونه واقعی ………………………………………………………………………………..
113
4-15- عکسبرداری SEM …………………………………………………………………………………………………
114
4-16- آنالیز XRD …………………………………………………………………………………………………………….
117
4-17- درصد خطا آزمایشها …………………………………………………………………………………………….
119

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1- نتیجهگیری کلی ………………………………………………………………………………………………………..
121
5-2- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………
123

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………
124
منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………
125

فهرست جدولها

عنوان و شماره
صفحه
جدول 1-1- ثابت حلالیت برای انواع شکلهای کریستالی کربنات کلسیم در دمای ◦C 25 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11
جدول 2-1- مقایسه درصد حذف کادمیوم با استفاده از ترکیبات مختلف در تکنیک رسوبی …………………………………………………………………………………………………………………………………..

31
جدول 2-2- مقایسه درصد حذف کادمیوم با استفاده از ترکیبات مختلف در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام حسین، امام حسین (ع)، صائب تبریزی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ادبیات فارسی، فرهنگ اسلامی، شعر معاصر