مقاله رایگان درباره مشارکت سیاسی، مجلس شورای اسلامی، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان: تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان
1-3-1- هدف اصلی
• شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان
1-3-2- اهداف فرعی
3. بررسی رابطه بین جمعیت اقوام ساکن در شهرستان های غرب گیلان و احتمال پیروزی کاندیداها در انتخابات.
4. بررسی رابطه بین پیروزی کاندیداها در سه دوره اخیر مجلس شورای اسلامی و قومیت آنها.
1-4- اهداف کاربردی (بهره برداران نتایج تحقیق)
نتايج اين تحقيق مي تواند مورد استفاده دستگاههايي همانند مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و … قرار گيرد و يا به عملكرد بهتر كساني كه توسط مردم انتخاب شده اند و يا خود را در آينده به عنوان كانديدا معرفي مي نمايند و يا به افزايش سطح آگاهي مردم براي يك انتخاب درست كمك نمايد.
1-5- سوالات تحقیق
1-5-1- سوال اصلی
• اقوام ساکن در شهرستان های غرب گیلان چگونه می توانند بر نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی تاثیر بگذارند؟
1-5-2- سوالات فرعی
1. بین جمعیت اقوام ساکن در شهرستان های غرب گیلان و احتمال پیروزی کاندیداها در انتخابات چه رابطه ای وجود داشته است؟
2. بین پیروزی کاندیداها در سه دوره اخیر مجلس شورای اسلامی در شهرستان های غرب گیلان و قومیت آنها چه رابطه ای وجود داشته است؟
1-6- فرضيه‌های تحقیق
1. به نظر می رسد بین جمعیت اقوام ساکن در شهرستان های غرب گیلان و احتمال پیروزی کاندیداها در انتخابات رابطه مستقیم وجود داشته است.
2. به نظر می رسد بین پیروزی کاندیداها در سه دوره اخیر مجلس شورای اسلامی و قومیت آنها رابطه مستقیم وجود داشته است.
1-7- تعریف واژه ها و مفاهیم
1-7-1- مشارکت سیاسی مشارکت سیاسی به فعالیت هایی گفته می شود که شهروندان به طور مستقیم یا غیر مستقیم و در اندازه های مختلف برای تأثیرگذاری بر گزینش اعضای دولت و حکومت یا برنامه ها و فعالیت های آنان انجام می دهند. یا به هر عمل که با انگیزه سیاسی، تلاش برای یک مقام دولتی، شرکت در راهپیمایی، اعتراض خشونت آمیز و امثال اینها مشارکت سیاسی گفته می شود. مشارکت سیاسی ابزاری برای کسب مزیتهای سیاسی است(پرچمی، 1386: 39). مهمترین ویژگی کنش سیاسی در جوامع مدرن شامل هنجارمندی آن می باشد و این هنجار مندی در قالب انتخابات تبلور می یابد(مقیمی،1391: 12) مشارکت سیاسی تابعی از تحولات مختلف سیاسی- اداری، حقوقی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است (سیف زاده،1373:165 )

1-7-2- انتخابات
انتخابات فرآيندي است كه طي آن مقامات اداري در سطوح ملي يا محلي با در نظرگرفتن ضوابط معين از طريق مراجعه به آراي شهروندان برگزيده مي شوند(رهنورد، 1389: 15-16) در فرهنگ لغت معين انتخابات عبارت است از برگزيدن چيزي و يا كسي براي كاري و يا برگزيدن شخصي براي رياست جمهوري، براي مجلس، انجمن شهر و… مي باشد(معين، 1385: 263) به عبارتي انتخابات مجموعه عملياتي است كه در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت، تدبير شده است. از اين ديدگاه انتخابات به معناي فنون گزينش و شيوه هاي مختلف تعيين فرمانروايان و نمايندگان است و ابزاري است كه به وسيله آن توان اراده شهروندان را در شكل گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد(قاضي شريعت پناهي،1373: 679).
1-7-3- حوزه انتخاباتی
حوزه های انتخاباتی در حقیقت مناطق سیاسی اند که در مقام واحد های جغرافیایی سیاسی نقش آفرینی می کنند(مجتهدزاده، 1381: 37). پيش نياز انتخابات و تعيين نمايندگان مردم، ترسيم سرزمين به حوزه هاي انتخاباتي با مرزهاي مشخص و متناسب با ويژگي هاي جغرافيايي، پذيرش عمومي و قوانين انتخاباتي است. اين محدوده هاي جغرافيايي در مقام بستري براي انتخابات نمايندگان در سطوح مختلف محلي،ناحيه اي و ملي، تأثير قطعي بر تركيب و كاركرد نهادهاي سياسي حكومت دارد(كاوياني راد، 1386: 481)
1-7-4- رأی دهندگان
از عناصر كليدي انتخابات، انتخاب كنندگان(رأی دهندگان) می باشند؛ شهروندانی واجد شرايط رأي دادن كه براي واگذاري قدرت و انتقال آن به نامزدهاي انتخاباتي، وارد عرصه انتخابات مي شوند(رهنورد، 1389: 16) مشارکت سیاسی انتخاباتی همواره دارای سه جزء جدا نشدنی است: انتخاب شوندگان، انتخاب کنندگان و برگزار کنندگان مي باشد(دارابی، 1388: 110)
1-7-5- ویژگی های جغرافیایی
محیط جغرافیایی از یک سو، عرصه کنش متقابل سازندگانی طبیعی است که لایه زندگی را می سازند و از سویی، نیازها و توانش های مادی و معنوی انسان در پیوند با این عناصر امکان تأمین و بروز می یابند که نتیجه نهایی چنین فرایندهای پیچیده اجتماعی و بیوفیزیکی، شکل گیری پدیده فضاست که بنیاد دانش جغرافیا به شمار می رود. فضا پدیده ای عینی و نسبی است که از روابط متقابل عوامل و عناصر طبیعی و اجتماعی شکل می گیرد. این عوامل در خلق ساختار فضایی و تبع عملکرد فضایی نقش بنیادی دارند. بر این اساس، ارائه هر گونه تعریف از جغرافیا نمی تواند جدای از «سنت فضا» تعریف و عملیاتی شود. از این رو، جغرافیا علمی است که به مطالعه پدیدارهای فضایی می پردازد. پدیدارهایی که برساخته نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم به شمار می روند. از چنین نظرگاهی است که جغرافیا، پراکندگی، افتراق و باز ساخت مکانی- فضایی پدیده ها را در ارتباط با ساختار اجتماعی اقتصادی تبیین می کند.
1-7-6- ویژگی های جمعیتی
واژه جمعيت ممکن است به هر اجتماعى از افراد انساني، در هر مکان، خواه به‌ طور مستمر يا موقت، گفته شود ليکن به‌عنوان تعريف نهائي، جمعيت تجمعى از افراد انسانى است که در منطقه‌اى معين (روستا، شهر، شهرستان، استان يا کشور) به ‌طور مستمر و معمولاً به شکل مجموعه‌اى از خانوارها زندگى مى‌کنند و پايگاه سياسي، شرايط ملى و قومى واحدى دارند، اطلاق می شود. جمعیت از دو جنبه کمی و کیفی مورد توجه قرار می گیرد. واژه جمعيت شناسي مترادف دموگرافي است كه از دو ريشه دموس به معناي مردم و گرافوس به معناي نوشتار يا نگارش گرفته شده است. معناي دقيق واژه دموگرافي كه در برخي از منابع جمعيتي نيز به كار رفته جمعيت نگاري است كه در زبان فارسي به جمعيت شناسي ترجمه شده است. به طور كلي جمعيت شناسي علم مطالعه جمعيت هاي انساني است؛ اما تعريف جمعيت شناسي به صورت جامع و كامل عبارت است از مطالعه علمي، توصيفي و تحليل آماري ساختار و حركات جمعيت هاي انساني و همچنين بررسي سياست هاي  جمعيتي و روابط متقابلي كه ميان پديده هاي جمعيتي و عوامل اقتصادي ،اجتماعي و زيستي وجود دارد
1-8- فرآيند اجراي تحقيق
مراحل اجراي اين پايان نامه به اين شرح است كه ابتدا مطالعات و بررسي هاي اوليه انجام شد و سپس متغير وابسته و متغير مستقل مشخص شد و در ادامه به صورت پروپوزال ارايه گرديد. بعد از تصويب پروپوزال، برای پایان نامه پنج فصل در نظر گرفته و جمع آوري اطلاعات به صورت گسترده آغاز شد و فصل هاي پايان نامه باتوجه به اطلاعات بدست آمده تكميل گرديد. در نهايت با تجزيه و تحليل اطلاعات و جداول تنظيم شده، فرضيه ها مورد آزمون قرار گرفت و نتايج مشخص شد.
1-9- روش تحقيق
روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها از منابع موجود و مطالعات میدانی جمع آوری شد.
1-9-1- روش گردآوري اطلاعات
جهت گردآوري داده ها از روش کتابخانه ای و بررسی اسنادی و میدانی استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز نیز با مطالعه متون، مقالات، کتب، نقشه و پایگاههای اینترنتی و با استفاده از روش فیش برداری حول محور موضوع مورد بحث جمع آوری گردید .
1-9-2- ابزار گردآوري
ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای به صورت فیش برداری، جدول و بانکهای اطلاعاتی می باشد. همچنین جهت تهیه آمارهای لازم به استانداری، فرمانداری ها، ادارات و سازمانهای متولی و همچنین سایتهای اینترنتی مختلف مراجعه شد. در مطالعات میدانی نیز به مصاحبه با افراد صاحبنظر و همچنین مشاهده از محل مورد نظر بهره گرفته شد
1-9-3- روش تجزيه و تحليل اطلاعات
پس از جمع آوری اطلاعات ازطریق ابزارهای گردآوری، داده های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به ماهیت داده ها از روشهای آماری توصیفی مناسب استفاده شد.
1-9-4- جامعه آماری و قلمرو مكاني تحقيق
اين پايان نامه در قلمرو غرب استان گيلان انجام گرفته است و شهرستان هاي آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال:ومعه سرا، فومن و شفت را شامل مي باشد.
1-10- محدوديت هاي تحقيق
هر محققي در مسير جمع آوري اطلاعات و بدست آوردن نتايج تحقيق با مشكلات و محدويت هايي مواجه مي شود. در انجام اين تحقيق نيز محدويت ها و مشكلاتي مختلفي وجود داشت كه مهمترين آنها عبارتند از:
1. با توجه به اينكه سامانه الكترونيكي و طبقه بندي مناسبي از اطلاعات سال هاي قبل براي بدست آوردن بسياری از اطلاعات در ادارات وجود نداشت، پيشرفت كار با مشكل مواجه بود.
2. جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نیاز به راحتي در اختيار محقق گذاشته نشد.

1-11- پیشینه تحقیق
مهمترین مطالعات انجام شده درزمینه تحقیق شامل موارد زیرمی باشد:
• در پژوهشی که زهرا پيشگاهي فرد و رقیه شریفی چابکی در سال1390 تحت عنوان «بررسی جغرافیاي انتخابات در استان گیلان» انجام داده اند نتایج زیر حاصل شده است: هرچند یکی از عوامل مؤثر در واگرایی، می تواند ساختار توپوگرافیک ایران باشد، مشارکت مردم استان گیلان در تمامی انتخابات برگزار شده بعد از انقلاب از جمله انتخابات هشت دوره بالاتر از میانگین درصد مشارکت کل کشور بوده است. همچنین منحنی مشارکت استان گیلان، انطباق زیادي با منحنی مشارکت کشوري داشته است و این مسأله همگرایی فراوان مردم این استان با نظام جمهوري اسلامی ایران می باشد. با توجه به گرایش جناحی نمایندگان در استان گیلان، بیشترین نقش و فعالیت را در طی این 8 دوره انتخابات پارلمانی جناح روحانیت(راست) داشته است. بنابراین قدرت جناح روحانیت(راست) در پیشبرد اهداف خود در استان بسیار زیاد بوده و احتمال این که در آینده در استان گیلان جناح روحانیت تمامی قدرت و کرسی پارلمانی را در اختیار داشته باشد بسیار بالا است. چنان که در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامی تمامی کرسی پارلمان را در استان گیلان جناح روحانیت در اختیار داشت. از سوي دیگر براي انتخاب شدگان و حامیان فعال آنها، جغرافیاي انتخاباتی ابزاري غیرقابل چشم پوشی براي بهتر ارزیابی کردن منافع است و شناخت دقیق تري از مناطق ارائه می دهد که به کارگیري تلاش در یک کار سیاسی عمیق، یا بسیج فعالان، یا وقت مبارزات انتخاباتی، براي تغییر تعادل در آنها مثمرثمرتر است. (پيشگاهي فرد، 1390، فصلنامه چشم انداز جغرافیایی)
• در مقاله ای كه علي دارابي در سال 1388 تحت عنوان «جامعه شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران» انجام داده اند ضمن نقد، ارزیابی و تحلیل مفهومی نظریات معطوف به انتخابات و رفتار انتخاباتی بر این مسئله تأکید دارد که رفتار انتخاباتی پدیده ای زمان پرورده ، زمینه پرورده و مکان پرورده است. بدین خاطر نمی توان به فرا نظریه ای جهان شمول دست یافت که چرایی و چگونگی و محتوای رأی دهی در همه کشورهای جهان و حتی همه حوزه های انتخابیه درون یک واحد جغرافیایی را در سپهر آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. به رغم حاکمیت سه الگو و رویکرد نظری جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی و روانشناسی سیاسی در تحلیل رفتار انتخاباتی در سراسر دنیا و با توجه به اینکه این دیدگاه ها به فضای گفتمانی، محیطی و زمانی جوامع غربی اشاره دارند هیچ یک از این دیدگاه ها به تنهایی قابلیت تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی را ندارد. لذا تأکید بر هر کدام از این الگوهای نظری در تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی یک جانبه، خطا و گمراه کننده خواهد بود. بر این اساس ضرورت دارد با جرح و تعدیل این دیدگاه ها و منطبق سازی آنها با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد دینامیکی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع رفتار انسان، بهداشت روان، ناخودآگاه