منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، اخلاق پژوهش، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

و حَکَماً مِن اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما”
” و اگر بيم داشتيد که ميان آنها (زن و شوهر) شقاق حاصل شود، پس داوري از خاندان مرد و داوري از خاندان زن برانگيزيد که اگر اراده‌ي اصلاح داشته باشند خداوند ميان آنها سازش مي‌دهد”.

موري بوون اولين ريس”انجمن خانواده درماني آمريكا” و باني نظريه نظام عاطفي خانواده درماني است.
بوون گفت:”من از مفهوم”تودة نامتمايز من خانواده”روان كاوي به مفهوم بهم چسبيدگي عاطفي خانواده رسيدم و سپس آن را به مفهوم سيستمي”امتزاج- تفكيك” تغيير دادم، سرانجام مفهوم تفکيک خويشتن را جايگزين واژه هاي فوق کردم و متمايزسازي خود را به عنوان درجه پيوستگي بين عملكرد عقلاني و احساسي توانايي فردي براي توازن برقرار كردن بين وحدت و تفرد و فرايند آزادسازي نسبي خود از هرج و مرج هاي هيجاني خانواده مي دانم”.
بوون گفت:”من خانواده را يک نظام انساني مي دانم، اين نظام به عنوان يك نظام طبيعي انسان به كار مي برم و آن مثل قانون طبيعي چگالي است که روندهاي ارتباطي خانواده از يک فرايند تکاملي نشاْت گرفته اند که خيلي قبل تر از به وجود آمدن انسان کنوني روي زمين استوار شدند. بنابراين تئوري من به علوم طبيعي متعلق است، وقتي من به خانواده نگاه مي مي کنم، مثل اين است که به”جهان طبيعت” نگاه مي کنم، وقتي الگوهاي قابل پيش بيني و منظم را در خانوادة انساني مشاهده مي کنم، اين نظم را مرتبط با نظمي مي بينم که با کل طبيعت وجود دارد، بنابراين به نظريه نظام عاطفي خانواده ام به عنوان يك نظام طبيعي بين نسلي انسان مي بالم”. (بخشي از سخنراني بوون در دانشگاه واشنگتن دي سي، 1985).

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل يکم: مقدمه پژوهش
مقدمه 2
بيان مسأله 6
ضرورت و اهميت مسأله 11
اهداف پژوهش 14
فرضيه‌هاي پژوهشي 14
تعريف مفهومي وعملياتي متغيير ها 15
فصل دوم : مفاهيم، پيشينه نظري و پژوهشي
مقدمه 18
بخش اول: مباني نظري 18
گفتار يکم: صميميت 18
الف- تعريف صميميت 18
ب- ابعاد صميميت 20
ج- نظريه ها و رويكردهاي صميميت 22
1- مدل تركيبي وارينگ 22
2- نظريه سه وجهي عشق استرنبرگ 23
3- ديدگاه عشق به مثابه قصه 24
4- ديدگاه رشدي فارمن 24
5- نظريه دلبستگي جانسون و ويفن 26
6- رويكرد تعاملي و تركيبي صميميت باگاروزي 29
7- ديدگاه تركيبي جُسلسُن 34
8- رويكرد تكاملي شارپ 38
9- نظريه درك برابري والستر 40
10- رويكرد پيشگيرانه گوردون و دورانا 42
11- مدل تركيبي يانگ ولانگ 46
گفتار دوم: عشق ورزي 48
1- مبناي بيولوژيکي عشق 49
2- نظريه هاي عشق 52
2-1- تئوري مثل عشق 54
نظريه عشق لي 56
سبک هاي عشق ورزي اوليه 57
سبک هاي عشق ورزي ثانويه 58
سلسله مراتب عشق 60
چرخه سلسله مراتبي عشق و ديگر هيجان ها 61
الگوي نخستين عشق 62
گفتار سوم: نظام عاطفي بوون درماني 63
سير تاريخي موثر بر ديدگاه نظام عاطفي 63
مباني ديدگاه نظام عاطفي بوون 65
1-تعريف و مفهوم تفکيک خويشتن( خودتمايزي) 69
2- مثلث ها 72
3- نظام عاطفي خانوادة هسته اي 73
4- فرايند فرافكني خانواده 74
5- گسلش عاطفي (برش عاطفي) 75
7- جايگاه همشيره ها 76
8- واپسروي اجتماعي( واگردي اجتماعي) 77
بخش دوم: پيشينه پژوهشي 78
گفتار اول: تحقيقات انجام گرفته در مورد صميميت 78
گفتار دوم: تحقيقات انجام گرفته در مورد سبکهاي عشق ورزي 87
گفتار سوم: تحقيقات انجام گرفته در مورد خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بوون 95
فصل سوم : روش پژوهش

1- نوع مطالعه و روش درمان 102
2- جامعه مورد مطالعه 105
3ـ حجم، شيوه نمونه‌گيري و ويژگيهاي دموگرافيک نمونه 105
4- روند اجراء پژوهش 106
5- اخلاق پژوهش 107
6- ابزار 107
الف- پرسشنامه‌ي نگرش نسبت به عشق (LAS) 107
ب-پرسشنامه صميميت زوجين 108
7- نحوه تجزيه و تحليل اطلاعات پژوهش 109

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1- مقدمه 111
4-2- توصيف کمي دادهها 111
4-2-1- اطلاعات مربوط به سبک هاي عشق ورزي 111
4-2-2- اطلاعات مربوط به صميميت 112
4-3- آمار استنباطي 113
4-3-1- بررسي همگني واريانس، نرمال بودن و شيب رگرسيون متغيرها 113
الف: بررسي همگني واريانس متغيرها 114
ب: بررسي نرمال بودن متغيرها 115
ج: بررسي همگني شيب رگرسيون متغييرها 116
4-3-2- بررسي فرضيه هاي پژوهش 117

فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري
مقدمه 141
بحث وتفسير نتايج حاصل از تجزيه وتحليل فرضيه ها 141
اعتبار پژوهش 149
محدويت هاي تحقيق 150
پيشنهادات تحقيق 151
پيشنهادات کاربردي 153
فهرست منابع 157
فهرست منابع فارسي 157
فهرست منابع لاتين 163
پيوست ها 172

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1: ابعاد صميميت جسلسن 35
جدول 2-2: رشد الگوهاي ارتباطي زوجين 39
جدول 2-3: روابط هشتگانه عشق 60
جدول 3-4: مقياس نگرش هاي عشقي هندريک و هندريک 46
جدول 4-1: دادههاي مربوط به نمرات سبک هاي عشق ورزي در زنان متقاضي طلاق 111
جدول4-2: داده هاي مربوط به صميميت در زنان متقاضي طلاق 112
جدول 4-3: نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس 114
جدول 4-4: نتايج آزمون شاپيروـ ويلک در مورد پيش فرض نرمال بودن 115
جدول 4-5: نتايج آزمون در مورد شيب رگرسيون نمرات متغيرهاي تحقيق…………….. 116
جدول 4ـ6: نتايج کواريانس چند متغيري بر روي ميانگين پس آزمون نمرات عشق ورزي و صميميت 118
جدول 4ـ7. نتايج کواريانس چند متغيريبر روي ميانگين پس آزمون نمرات مؤلفه هاي عشق ورزي 119
جدول 4ـ8. نتايج کواريانس يک راهه بر روي پس آزمون ميانگين نمرات مولفه هاي عشق ورزي 121
جدول 4ـ9: نتايج کواريانس چند متغيري بر روي ميانگين پس آزمون نمرات مؤلفه هاي صميميت 122
دول 4ـ10: نتايج کواريانس يک راهه بر روي پس آزمون ميانگين نمرات مولفه هاي صميميت 124
جدول 4ـ11: نتايج تحليل تي وابسته نمرات سبک هاي عشق ورزي و صميميت 126

فهرست اشکال و نمودار
عنوان
نمودار 2-1: مثلث عشق 54
نمودار 2-2: چرخه سلسله مراتبي عشق 61
دياگرام 3-1: طرح درماني 102
نمودار شماره 4-1: نمودار ستوني ميانگين نمرات نمرات سبک هاي عشق ورزي به تفكيك گروه 112
نمودار شماره 4-2: نمودار ستوني ميانگين نمرات صميميت به تفكيك گروه 113
نمودار شماره 4-3 نمودار پراكنش ارتباط بين متغير تصادفي كمكي و متغير وابسته 117

تاثير خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بوون بر سبکهاي عشق ورزي و صميميت در ميان زنان
چکيده
هدف تحقيق: اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بوون بر سبکهاي عشق ورزي و صميميت در ميان زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره سنندج صورت گرفت.
روش تحقيق: پژوهش از نوع آزمايشي طرح آن به شيوة پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه تحقيق زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره سنندج بوده است. از اين جامعه 30 آزمودني به شيوة تصادفي ساده انتخاب شدند، با ابزارهاي سبکهاي عشق ورزي و صميميت ميزان متغيرهاي وابستة سبکهاي عشق ورزي و صميميت در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره اندازه‎گيري شد(پيش آزمون) و سپس به شيوة جايگزيني تصادفي، افراد در دو گروه 15 نفري(گروه آزمايش و گواه )گماشته شدند.
نتايج: نتايج تحليل كواريانس چند متغيري نشان داد كه بين زنان گروه هاي آزمايش و کنترل در متغير هاي وابسته (سبکهاي عشق ورزي و صميميت) تفاوت معنا داري وجود دارد(0001/0p ). بدين ترتيب فرضيه هاي مبني بر خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بوون بر سبکهاي عشق ورزي و صميميت در ميان زنان مؤثر هستند، تائيد شدند. همچنين نتايج پيگيري نشان داد كه روش درماني در اثر بخشي بر سبکهاي عشق ورزي و صميميت و مولفه هاي آن، بعد از 2ماه ماندگار است.
کليد واژه ها: خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بوون- سبکهاي عشق ورزي – صميميت – زنان

مقدمه
خانواده به عنوان يكي از اصلي‌ترين نهادهاي اجتماعي مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در ايجاد كاركردهاي مثبت در نظام اجتماعي داشته باشد. همچنين بررسي نحوة عملكرد خانواده‌ها مي‌تواند در شناخت و حل مسائل فردي و اجتماعي كمك بزرگي كند. در ميان عوامل اثرگذار بر سلامت رواني انسانها، خانواده نقشي بسيار مهم دارد. بسياري از نابهنجاريهاي رواني و رفتاري انسانها در خانواده ريشه دارد. خانواده مي‌تواند محل آرامبخش براي همة اعضا باشد و در مقابل مي‌تواند كانون پرتنش براي آنان باشد. لذا براي بهبود وضع رواني افراد، تلاش براي ايجاد ازدواج سالم و بهبود وضع روابط خانواده و افراد آن مهم‌ترين مسأله است.
يکي از معضلات مهم در زمينه زندگي زناشويي پديده اي به نام “طلاق”1 و اختلال زناشويي است که شيوع روز افزون آن پژوهشگران و نظريه پردازان حوزه خانواده و ازدواج را بر آن داشته که در مورد علل و عوامل تأثيرگذار بر آن به بررسي و تحقيق بپردازند(گاتمن2، 1993). طلاق و اختلال زناشويي پديده پيچيده اي است که عوامل مختلف فردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي بر آن تأثير گذار هستند. از ميان علل و عوامل تأثيرگذار بر طلاق و اختلال زناشويي، عوامل فردي طلاق بيشتر مورد توجه مشاوران خانواده و ازدواج قرار گرفته است. عوامل فردي شامل عوامل ارثي و فيزيولوژيکي، ويژگي هاي شخصيتي و رواني، آموخته ها و ويژگي هاي جمعيت شناختي است. به نظر گاتمن (1993)،کارني و برادبوري3 (1997) بعضي ويژگي هاي روان شناختي مانند روان رنجوري و سبکهاي روابط(عشق و صميميت) معيوب، ابعاد شناختي(طرح واره ها)، آسيب هاي پايداري را در روابط زناشويي به وجود مي آورند و احتمال بروز طلاق و اختلال زناشويي را افزايش مي دهند( فاتحي زاده، بهجتي اردكاني و نصراصفهاني، 1384).
انسان موجودي است که همواره ناگزير بوده است كه در خانواده و همراه با ساير اعضاء و خويشاوندان خود، به صورت جمعي ادامه حيات دهد. اين روابط خانوادگي و زندگي افراد در كنار خانواده، در عين حال كه عامل رشد، پيشرفت و مکان امن و آرامبخش بوده است،‌ در عين حال مکان تعارض، درگيري و جدال هم بوده است. همين امر به ايجاد دعوا و اختلاف بين اعضاء خانواده و زن و شوهر منجر گرديده است. بدينسان از ديرباز، دعوا و اختلاف در خانواده وجود داشته است و براي حل اين نزاعها نيز روشها و راه‌حل‌هايي وجود داشته است كه در هر عصر و زماني، تغيير و تكامل يافته است. در زمان ما اختلافات و طلاق گستردگي،‌ تنوع و پيچيدگي بيشتري يافته است. با افزايش اختلافات خانوادگي چاره براي حل و فصل آنها و پيدا کردن روشهاي نوين مشاوره اي و خانواده درماني متناسب با وضعيت جديد را مي طلبد. يکي از جوانب بسيار مهم يک نظام زناشويي، رضايتي است که همسران در ازدواج تجربه مي کنند (تاني گوچي4 و همکاران، 2006؛ به نقل از ترکان، کلانتري و مولوي، 1385)، وليکن آمار طلاق که معتبرترين شاخص آشفتگي زناشويي است (کارني و برادبوري (1997)، نشانگر آن است که رضايت زناشويي به آساني قابل دستيابي نيست (رزن گراندن5، 2004؛ به نقل از ترکان، کلانتري، مولوي، 1385). تحقيق حاضر با توجه به روند رو به افزايش طلاق و اختلال زناشويي در دهة اخير درجهان)يانگ و لانگ6، 1998) و ايران (سايت سازمان ثبت و احوال، 1392) شکل گرفت. طبق آمار رسمي در ايران از هر 5 مورد ازدواج 1 مورد به طلاق منجر مي شود (سايت سازمان ثبت و احوال، 1392) و احتمالاً ميل به طلاق بسيار بيشتر از آمار باشد. طلاق و جدايي اثرات منفي زيادي چه از لحاظ رواني و چه از لحاظ جسماني بر زوجين بر جا مي گذارد. اين اثرات منفي شامل افزايش خطر بيماري هاي رواني، افزايش بيماري هاي جسماني، خودکشي، تصادفات منجر به مرگ، خشونت و آدم کشي است. همچنين طلاق اثرات منفي زيادي بر فرزندان بر جاي مي گذارد که مي توان به افسردگي،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد عدم قطعیت، دینامیکی، عوامل محیطی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد شبیه سازی، توجیه اقتصادی، ارزیابی عملکرد