پایان نامه ارشد درمورد فرکانسهای، هرتز، هارمونیک

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 47
3-3-4- قاب 12 طبقه همراه با طبقات نرم در طبقات 1 و 7 49
3-3-5- قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقه 6 تا 12 51
3-3-1- قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 53
3-3-2- قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 55
3-3-3- قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی و سختی به صورت پلهای (4-8-12) 57
3-4- قاب 20 طبقه 58
3-4-1- قاب 20 طبقه منظم 59
3-4-2- قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 61
3-4-3- قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5 تا 20 62
3-4-4- قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 65
3-4-5- قاب 20 طبقه با نامنظمی پلهای (7-14-20) 67
4- فصل چهارم: تحلیل سیستمهای 3 بعدی 70
4-1- سازههای سه بعدی 71
4-1-2- سازه 3 طبقه منظم 72
4-1-3- سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم 77
4-1-4- سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم 81
4-1-5- سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی20% در طبقه سوم 84
4-2- سازه 5 طبقه منظم 88
4-3- سازه 8 طبقه منظم 91
5- فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات 97
5-1- خلاصه 98
5-2- نتایج 98
5-3- جمع بندی 102
5-4- پیشنهادات 102
مراجع………………………………………………………………. 103
6- پیوست 106
پیوست الف: ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه منظم 107
پیوست ب: ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول 108
پیوست پ: ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 109
پیوست ت: ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه نامنظمی سختی و هندسی در طبقات 5 و 6 110
پیوست ج: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه نامنظم 111
پیوست چ: ماتریسهای مشخصه قاب12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه 1 113
پیوست خ: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 115
پیوست د: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی طبقه نرم در طبقات 1 و 7 117
پیوست ر: ماتریسهای مشخصه قاب دوازده طبقه همراه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 119
پیوست س: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 121
پیوست ش: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 123
پیوست ص: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی و سختی به صورت پلهای 125
پیوست ط: شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 20% در طبقه سوم: 127
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل (1-1): مراحل شناسایی سازهای معرفی شده توسط کمیته شناسایی سازههای ساخته شده ASCE 6
شکل (2-1): فلوچارت شناسایی ماتریسهای مشخصه سیستم با استفاده از روش شناسایی ارائه شده توسط آشتیانی-قاسمی در حوزه فرکانس 25
شکل (3-1): قابهای 6 طبقه منظم و نامنظم مورد مطالعه 28
شکل (3-2): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 29
شکل (3-3): نحوه افزایش دقت ماتریسهای مشخصه سازه 6 طبقه منظم با افزایش تعداد نقاط فرکانسی در حالت بارگذاری هارمونیک با فرکانس متغیر 8 تا 25 هرتز و و میزان نوفه 1% 30
شکل (3-4): نحوه افزایش دقت ماتریسهای مشخصه سازه 6 طبقه منظم با افزایش تعداد نقاط فرکانسی در حالت بارگذاری هارمونیک با فرکانس متغیر 8 تا 25 هرتز و و میزان نوفه 10% 30
شکل (3-5): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 31
شکل (3-6 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 31
شکل (3-7 ): مقایسه شکلهای مودی دقیق قاب 6 طبقه منظم با شکلهای مودی حاصل از خصوصیات شناسایی شده از پاسخهای دقیق فرکانسی در حالت بارگذاری هارمونیک با فرکانس متغیر 8 تا 25 هرتز و نوفه 10% 32
شکل (3-8 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 32
شکل (3-9 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 33
شکل (3-10 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 33
شکل (3-11 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 34
شکل (3-12 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 34
شکل (3-13 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 35
شکل (3-14 ): مقایسه شکلهای مودی دقیق قاب 6 طبقه با طبقه اول نامنظم با شکلهای مودی بدست آمده از خصوصیات شناسایی شده با استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 10% 35
شکل (3-15 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 36
شکل (3-16 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 36
شکل (3-17 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 37
شکل (3-18 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 37
شکل (3-19 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 38
شکل (3-20 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 38
شکل (3-21 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 39
شکل (3-22 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 39
شکل (3-23 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 40
شکل (3-24 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 40
شکل (3-25 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 41
شکل (3-26 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 41
شکل (3-27 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 42
شکل (3-28 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6، با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 42
شکل (3-29 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 42
شکل (3-30 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 43
شکل (3-31 ): هندسه قابهای 12 طبقه مورد مطالعه 44
شکل (3-32 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 45
شکل (3-33 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 45
شکل (3-34 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 46
شکل (3-35 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 46
شکل (3-36 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 47
شکل (3-37 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 48
شکل (3-38 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 48
شکل (3-39 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 49
شکل (3-40 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 49
شکل (3-41 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 50
شکل (3-42 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 51
شکل (3-43 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 51
شکل (3-44 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 52
شکل (3-45 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 52
شکل (3-46 ): مقایسه شکلهای مودی شناسایی شده و دقیق قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد عدم قطعیت