پایان نامه با کلمات کلیدی تامین مالی، درماندگی مالی، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگی:
تاریخ و امضاء

بسمه تعالی
دانشکدهاقتصاد و حسابداری
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی:تهران مرکزی کد واحد:101
کد شناسایی پایان نامه:
عنوان پایان نامه: تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این وع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی
نام و نام خانوادگی دانشجو:سجاد دهقان
شماره دانشجویی:910840390
رشته تحصیلی:حسابداری
گرایش: عمومی
تاریخ شروع پایان نامه:15/11/92
تاریخ اتمام پایان نامه:12/06/93
استاد / استادان راهنما: دکتر آزیتا جهانشاد
استاد / استادان مشاور: دکتر زهرا پور زمانی
آدرس و شماره تلفن:تهرانپارس، فلکه چهارم، سه راه استخر، خیابان وفادار شرقی، نبش خیابان 135، پ542 77325227
چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده ):
درماندگی مالی یکی از موضوعات مهم در بازارهای سرمایه است و هر شرکت در طی عمر خود ممکن است با نوساناتی در فعالیتهای خود مواجه شود که به درماندگی مالی در مقطعی خاص منجر گردد. هنگامی که شرکت ها به درماندگی مالی دچار می شوند، توان آنها در تامین مالی شدیداً کاهش خواهد یافت و بنابراین اغلب در تامین مالی از اعتباردهندگان و سرمایه گذاران با محدودیت مواجه خواهند شد. بنابراین برای خروج از بحران، شرکت بایستی به دنبال راه های جایگزین دیگر برای تامین مالی باشد. در این حالت ممکن است شرکت به تامین مالی از طریق سایر موارد از جمله حسابهای پرداختنی تجاری روی آورند. البته این نوع از تامین مالی نیز می تواند تاثیراتی بالقوه بر روی عملکرد شرکت داشته باشد. لذا دو فرضیه حول تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری و تاثیر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت تدوین گردید. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به 85 شرکت طی سالهای 1386 تا 1391 و رگرسیون چندمتغیره پانلی دو فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در هنگام درماندگی مالی، تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری افزایش مییابد؛ اما این نوع از تامین مالی عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار نمیدهد. بنابراین این نوع از تامین مالی میتواند در هنگام درماندگی مالی و در کوتاه مدت به منظور دستیابی به نقدینگی یا کاهش خروج نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد.

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست

فهرست مطالب
فصل اول (مقدمه و کليات پژوهش)

1-1 مقدمه
1
1-2 بیان مساله
2
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
4
1-4 اهداف تحقیق
5
1-5 سوالات و فرضیههای تحقیق
5
1-6 چارچوب نظری تحقیق
6
1-7 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق
9
1-8 روش گرد آوري اطلاعات
9
1-10 مدل تحقیق
10
1-11 متغیرها و واژههای کلیدی
13
1-12 خلاصه فصل
14
فصل دوممباني نظري و پيشينه تحقيق

مقدمه
16
2-1-مبانی نظری درماندگی مالی
18
2-2-مراحل درماندگی مالی
23
2-4 مكانيسم تئوري كنترل
28
2-5 تداوم فعاليت
32
2-6 برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت
34
روش های تامین مالی در شرایط درماندگی مالی :
38
2-8 تامین مالی در شرایط درماندگی مالی
52
2-9 منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرایند تامین مالی
58

2-10 تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی تجاری (اعتبار تجاري)
62
2-11 پیشینه تحقیق :
64
پژوهش های انجام شده در داخل ایران :
65
پژوهش های انجام شده در خارج از ایران :
68
خلاصه فصل :
74
فصل سوم :روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه
76
3-2 روش پژوهش
76
3-3 فرضيه‌هاي پژوهش
76
3-4 روش آزمون فرضیه ها
77
3-5 جامعه آماري، روش نمونهگيري و محدوده زماني
81

6-3- محدودیت های اعمال شده
82
3- 7 روش گردآوري داده‌ها
82
3-8 روش تجزيه و تحليل دادهها
83
3-9 خلاصه فصل
83
فصل چهارم(جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها)

4-1 مقدمه
89
4-2 فرضیه اول
89
4-3 فرضیه دوم
97
4-4 خلاصه فصل
106
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

5-1 مقدمه
107

5-2 خلاصه پژوهش
107
5-3 نتایج آزمون فرضیه اول
111
5-4 نتایج آزمون فرضیه دوم
113
5-5 ارزیابی یافتهها و انطباق با پژوهشهای مشابه
114
5-7 پیشنهادهای پژوهش
117
5-8 خلاصه فصل
118
منابع و مآخذ

پیوست ها : جداول و نمودارهای آماری

فهرست جدول ها و شکل ها :
شکل شماره(2-3-1) : مراحل ورشکستگی
25
جدول شماره2-7-2روشهای تامین مالی میان مدت و بلند مدت
44
جدول شماره 2-8-1روشهای تامین مالی کوتاه مدت
54
شکل شماره 2-9 جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی :
60
جدول 4-1 : آمار توصیفی متغیرهای آزمون فرضیه اول
91
جدول 4-2 : ماتریس همبستگی متغیرهای آزمون فرضیه اول
92
جدول 4-3 : آزمون چاو-فرضیه اول
94
جدول 4-4 : آزمون هاسمن-فرضیه اول
94
جدول 4-5 : نتایج اجرای رگرسیون آزمون فرضیه اول با الگوی اثرات تصادفی مقطعی و ثابت زمانی
95
جدول 4-6 : آمار توصیفی متغیرهای آزمون فرضیه دوم
100
جدول 4-7 : ماتریس همبستگی متغیرهای آزمون فرضیه دوم
101
جدول 4-8 : آزمون چاو-فرضیه دوم
102
جدول 4-9 : آزمون هاسمن-فرضیه دوم
103
جدول 4-10 : نتایج اجرای رگرسیون آزمون فرضیه دوم با الگوی اثرات ثابت مقطعی و ثابت زمانی
104
جدول 5-1 : نتایج آزمون فرضیه اول
112
جدول 5-2 : نتایج آزمون فرضیه دوم
113

لیست علاتم اختصاری :

علامت اختصاري
معنا
TPay
میانگین حساب های پرداختنی
CGS

میانگین روزانه بهای تمام شده کالای فروش رفته
FINANCIAL DISTRESS
درماندگی مالی

PERFORMANCE
عملکرد شرکت
N
تعداد داده ها
F
آماره فیشر
DW
آماره دوربين- واتسون

فصل اول
(مقدمه و کليات پژوهش)

1-1 مقدمه
هدف فعالیت هر واحد تجاری انتفاعی کسب سود است و برای تشکیل هر شرکت نیز یک طرح تجاری مورد نیاز است تا اهداف و چشماندازهای شرکت را تدوین نموده و راهبرد شرکت مورد نظر را برای دستیابی به آن اهداف ارائه دهد. پس از تاسیس شرکت و آغاز فعالیت آن، فرایند سوددهی شرکت آغاز میشود. شرکتها در محیطی پویا فعالیت میکنند و با یکدیگر به رقابت میپردازند تا گوی سبقت را از حریفان بربایند و سهم بازار و سود بیشتری را کسب کنند و در این میان شرکتهایی که عملکرد ضعیفتری داشته باشند، زودتر از دور رقابت خارج شده و با مشکلات مالی و یا به اصطلاح درماندگی مالی دچار میشوند. لذا تصمیمات داخلی مدیر و راهبردهای شرکت برای دسترسی به اهداف آن و همچنین عوامل خارج از شرکت، یعنی رقبا، بر احتمال درماندگی مالی شرکت تاثیر میگذارند. شرکتی که به درماندگی مالی دچار شود، با مشکلاتی مواجه میگردد که شاید بتوان مهمترین آن را کاهش ارزش بازار آن شرکت دانست. بنابراین مساله درماندگی مالی برای سرمایه گذاران نیز یک مساله مهم است که اصل سرمایه و بازده مورد انتظار آنها را در معرض ریسک قرار میدهد.
درماندگی مالی نیز دارای مراحل مختلفی است که در نهایت به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه اقتصادی میانجامد. چنانچه اقدامات مدیران در مراحل ابتدائی درماندگی مالی موثر واقع گردد، احتمال ابتلای شرکت به مراحل بعدی درماندگی مالی و ورشکستگی کاهش یافته و چه بسا که شرکت سامان یافته و در مسیر رشد قرار گیرد. لذا مطالعه نحوه رفتار مدیر در هنگام ابتلا به درماندگی مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. هنگامی که شرکت به درماندگی مالی مبتلا شده و سود آن کفاف هزینه بهره ندهد، احتمالاً اعتباردهندگان سرمایهگذاری در شرکت مربوطه را مخاطره آمیزتر برآورد میکنند و لذا نرخ بازده مورد انتظار خود را برای پوشش صرف ریسک افزایش میدهند و یا به طور کلی اعتباردهی به شرکت مورد نظر را غیرعقلانی تشخیص دهند. در چنین شرایطی ممکن است ترجیحات تامین مالی مدیران تغییر کرده و به سمت استفاده از سایر منابع تامین مالی پیش روند. یکی از این منابع، تامین مالی از طریق خریدهای اعتباری یا همان حسابهای پرداختنی تجاری میباشد. ما در پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر درماندگی مالی بر این نوع از تامین مالی و همچنین تاثیر این نوع از
تامین مالی بر عملکرد شرکت هستیم. به عبارتی دیگر، میخواهیم بررسی کنیم که درماندگی مالی چه تاثیری بر تصمیم به تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی دارد و آیا این تصمیم یک روش بازدارنده از پیشرفت سیر درماندگی مالی است و یا درماندگی مالی را تشدید میکند.
ساختار پژوهش حاضر بدین گونه است که در این فصل کلیات پژوهش ارائه میشود. در فصل دوم مبانی نظری تحقیق و همچنین پیشینه پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط ارائه میگردد. در فصل سوم روش اجرای پژوهش به تفصیل بیان خواهد شد و فصل چهارم به تجزیه و تحلیل دادهها و آزمونهای آماری اختصاص دارد. درنهایت نیز این پژوهش با بحث و نتیجهگیری در فصل پنجم خاتمه مییابد.

1-2 بیان مساله
هنگامی که شرکت ها به درماندگی مالی دچار می شوند، توان آنها در تامین مالی شدیداً کاهش خواهد یافت، زیرا ترس از ورشکستگی شرکت مانع از این می شود که سرمایه گذاران منابع مالی دیگری برای شرکت فراهم آورند. بستانکاران تجاری یا همان حسابهای پرداختنی تجاری، نوعی از تامین مالی است که در مبادلات تجاری، بوسیله عرضه کنندگان (تامین کنندگان مواد اولیه و سایر عوامل تولید) فراهم شده و منبعی معمولی از تامین مالی کوتاه مدت بوده که بوسیله شرکتها مورد استفاده گسترده قرار می گیرد. مطالعات قبلی نشان داده اند هنگامی که اعتبارات مالی در دسترس نباشد، حسابهای پرداختنی افزایش می یابد (مولینا و پریو1، 2012، 187). منطق زیربنایی این امر کاملاً بدیهی است؛ فارغ از تامین مالی داخلی که شرکت با استفاده از ستاندهها و نتایج عملیات خود به منابع مالی دست پیدا خواهد کرد، تامین مالی خارجی از راههایی محدود صورت میگیرند که عمدتاً شامل وامها و اعتبارات بانکی، اوراق قرضه، اوراق مالکیت مانند سهام عادی و سهام ممتاز میباشد. هنگامی که توان شرکت در تامین مالی داخلی نقصان یابد و امکان تامین مالی خارجی از برخی راهها کاهش یابد، شرکت میبایستی از سایر راههای دیگر منابع مالی مورد نیاز خود را تامین نماید. در
هنگام رخداد درماندگی مالی، توان تامین مالی داخلی شرکت به شدت کاهش خواهد یافت و لذا شرکت مجبور به تامین مالی خارجی خواهد بود.
حال این مساله ممکن است پیش آید که در این هنگام آیا اعتباردهندگان و سرمایهگذاران میل و رغبتی برای سرمایهگذاری در یک فرصت سرمایهگذاری ریسکی را دارند و یا منابع خود را در سایر آلترناتیوهای کم ریسکتر سرمایهگذاری خواهند کرد. با توجه به ریسکگریز بودن سرمایهگذار عقلایی، بدیهی است که توان شرکت در تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی و همچنین تامین مالی از طریق وام بانکی کاهش خواهد یافت؛ زیرا توان بازپرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات برای اعتباردهندگان حائز اهمیت میباشد (امیری و محمدی خورزوقی، 1391، 61). بنابراین تحلیل رفتار شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی برای تداوم فعالیتهای عملیاتی معمول خود و تامین مالی از سایر طرق نامعمول مانند خرید اعتباری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی، آسیب دیدگی، سیستم دوگانه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عدم قطعیت، دینامیکی، عوامل محیطی