دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فرکانسهای، هارمونیک، هرتز

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 55
3-3-3- قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی و سختی به صورت پلهای (4-8-12) 57
3-4- قاب 20 طبقه 58
3-4-1- قاب 20 طبقه منظم 59
3-4-2- قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 61
3-4-3- قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5 تا 20 62
3-4-4- قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 65
3-4-5- قاب 20 طبقه با نامنظمی پلهای (7-14-20) 67
4- فصل چهارم: تحلیل سیستمهای 3 بعدی 70
4-1- سازههای سه بعدی 71
4-1-2- سازه 3 طبقه منظم 72
4-1-3- سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم 77
4-1-4- سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم 81
4-1-5- سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی20% در طبقه سوم 84
4-2- سازه 5 طبقه منظم 88
4-3- سازه 8 طبقه منظم 91
5- فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات 97
5-1- خلاصه 98
5-2- نتایج 98
5-3- جمع بندی 102
5-4- پیشنهادات 102
مراجع………………………………………………………………. 103
6- پیوست 106
پیوست الف: ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه منظم 107
پیوست ب: ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول 108
پیوست پ: ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 109
پیوست ت: ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه نامنظمی سختی و هندسی در طبقات 5 و 6 110
پیوست ج: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه نامنظم 111
پیوست چ: ماتریسهای مشخصه قاب12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه 1 113
پیوست خ: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 115
پیوست د: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی طبقه نرم در طبقات 1 و 7 117
پیوست ر: ماتریسهای مشخصه قاب دوازده طبقه همراه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 119
پیوست س: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 121
پیوست ش: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 123
پیوست ص: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی و سختی به صورت پلهای 125
پیوست ط: شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 20% در طبقه سوم: 127
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل (1-1): مراحل شناسایی سازهای معرفی شده توسط کمیته شناسایی سازههای ساخته شده ASCE 6
شکل (2-1): فلوچارت شناسایی ماتریسهای مشخصه سیستم با استفاده از روش شناسایی ارائه شده توسط آشتیانی-قاسمی در حوزه فرکانس 25
شکل (3-1): قابهای 6 طبقه منظم و نامنظم مورد مطالعه 28
شکل (3-2): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 29
شکل (3-3): نحوه افزایش دقت ماتریسهای مشخصه سازه 6 طبقه منظم با افزایش تعداد نقاط فرکانسی در حالت بارگذاری هارمونیک با فرکانس متغیر 8 تا 25 هرتز و و میزان نوفه 1% 30
شکل (3-4): نحوه افزایش دقت ماتریسهای مشخصه سازه 6 طبقه منظم با افزایش تعداد نقاط فرکانسی در حالت بارگذاری هارمونیک با فرکانس متغیر 8 تا 25 هرتز و و میزان نوفه 10% 30
شکل (3-5): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 31
شکل (3-6 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 31
شکل (3-7 ): مقایسه شکلهای مودی دقیق قاب 6 طبقه منظم با شکلهای مودی حاصل از خصوصیات شناسایی شده از پاسخهای دقیق فرکانسی در حالت بارگذاری هارمونیک با فرکانس متغیر 8 تا 25 هرتز و نوفه 10% 32
شکل (3-8 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 32
شکل (3-9 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 33
شکل (3-10 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 33
شکل (3-11 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 34
شکل (3-12 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 34
شکل (3-13 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 35
شکل (3-14 ): مقایسه شکلهای مودی دقیق قاب 6 طبقه با طبقه اول نامنظم با شکلهای مودی بدست آمده از خصوصیات شناسایی شده با استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 10% 35
شکل (3-15 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 36
شکل (3-16 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 36
شکل (3-17 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 37
شکل (3-18 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 37
شکل (3-19 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 38
شکل (3-20 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 38
شکل (3-21 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 39
شکل (3-22 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 39
شکل (3-23 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 40
شکل (3-24 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 40
شکل (3-25 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 41
شکل (3-26 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 41
شکل (3-27 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 42
شکل (3-28 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6، با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 42
شکل (3-29 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 42
شکل (3-30 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 43
شکل (3-31 ): هندسه قابهای 12 طبقه مورد مطالعه 44
شکل (3-32 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 45
شکل (3-33 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 45
شکل (3-34 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 46
شکل (3-35 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 46
شکل (3-36 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 47
شکل (3-37 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 48
شکل (3-38 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 48
شکل (3-39 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 49
شکل (3-40 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 49
شکل (3-41 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 50
شکل (3-42 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 51
شکل (3-43 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 51
شکل (3-44 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 52
شکل (3-45 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 52
شکل (3-46 ): مقایسه شکلهای مودی شناسایی شده و دقیق قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 3% 53
شکل (3-47 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 54
شکل (3-48 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان روايي، روشهاي، عناوين Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عدم قطعیت