منابع پایان نامه ارشد درمورد طرح تفصیلی، کاربری اراضی، تغییرات کاربری اراضی

دانلود پایان نامه ارشد

ه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
143
نمودار (4-14): تغییرات کاربری اراضی محله 10 و 11 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
146
نمودار (4-15): تغییرات کاربری اراضی محله 12 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
150
نمودار (4-16): تغییرات کاربری اراضی محله 13 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
153
نمودار (4-17): تغییرات کاربری اراضی محله 14 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
156
نمودار (4-18): تغییرات کاربری اراضی محله 15 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
160
نمودار (4-19): تغییرات کاربری اراضی محله 18 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
163
نمودار (4-20): تغییرات کاربری اراضی محله 16 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
169
نمودار (4-21): تغییرات کاربری اراضی محله 17 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
173
نمودار (4-22): تغییرات کاربری اراضی محله 23 ناحیه 6 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
180
نمودار (4-23): تغییرات کاربری منطقه 3 شهرداری کلان شهر تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
187

چكيده

در اين تحقیق به بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری منطقه سه تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) پرداخته شده است. جامعه آماری را شهرداری منطقه سه كلانشهر تبريز تشكيل مي دهد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد وجهت جمعآوری مبانی نظری ، گردآوري دادهها از روش کتابخانهای و ازاسناد ومدارک شهرداری منطقه سه بهره گرفته شده است. همچنين در پاسخ به سوالات تحقیق از آزمونهای آماری توصیفی استفاده گرديده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین تغییرات کاربری در بخش مسکونی و کمترین تغییرات در کاربری تجهیزات شهري– خدماتي می باشد.

واژههاي كليدي: شهرداری منطقه سه- کاربری اراضی- طرح تفصیلی قدیم و جدید- تبریز

فصل اوّل
كليّات تحقيق

1-1) مقدمه
حيات بشر بر روي كره زمين بخصوص از زماني كه انسان به تكنولوژي دست يافت منشاء تحولات عظيمي در سطح زمين گرديد(Gant & etal, 2011, 270). امروزه، شهرنشینی و توسعه شهری یکی از پدیدههای ویژه است. رشد سریع شهرها و پیشی گرفتن آن از توانائیها و منابع مدیران شهری، ارائه خدمات شهری مناسب را برای مدیران شهری به یک چالش عظیم تبدیل نموده است. تحولاتي همچون تراکم جمعیّت، دشواری رفت و آمد در محیطهای شهری، آلودگیهای هوا و ناامنیهای اجتماعی، و… برخی از مشکلاتی است که ذهن کارشناسان و صاحبنظران در حوزههای مختلف را به خود مشغول نموده است. يكي از تحولاتي كه در حوزه مديريت شهري مي توان به آن اشاره نمود، تغييرات كاربري اراضي مي باشد كه بدون درنظر گرفتن پتانسيل و قابليت اراضي، تأثيرات بسيار منفي و غيرقابل جبراني مانند تغيير در پوشش گياهي، افزايش زمين هاي باير و شخم خورده، قطع درختان جنگلي، دگرگوني و تخريب اراضي، افزايش فرآيند بياباني شدن، آلودگي آبها و منابع زيستي و… به همراه داشته است(موسايي و همكاران، 1389، 77). بر همين اساس عوامل متعددي من جمله؛ نبود زيرساخت هاي لازم، هجوم جمعيت به شهرها ، ضعف طرح هاي شهري و فقدان مديريت شهري کارآمد باعث نابساماني کاربري اراضي شهري شده و فضايي ناامن را براي شهروندان به ارمغان آورده و توسعه پايدار شهري را به خطر انداخته است(عظيمي، 1387، 39). لذا هدف از این فصل ارائه یک دیدگاه کلی از موضوع تحقیق به خواننده میباشد. مطالب این فصل به صورت کلاسیک تدوین شده و شامل مواردی چون بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، کاربرد نتایج تحقیق، سوالات تحقیق، قلمرو تحقیق، جنبه نوآوری تحقیق، محدودیتهای تحقیق، تعاریف واژههای تحقیق و ساختارتحقیق میباشد.
1-2) بیان مسئله
بررسی كاربري اراضي شهري؛ چگونگي استفاده، توزيع، حفاظت، ساماندهي مكاني– فضايي فعاليتها و عملكردهاي شهري را بر اساس خواست و نيازهاي جامعه شهري، بررسي ميكند. امروز با توجه به رشد نابسامان كالبدي شهرها و بي تعادلی در كاربريهاي موجود و از طرفي براي ارتقاي كيفي شهر نشيني و تعادل بخشي و ساماندهي و بهينه گزيني كاربري ها، اراضي شهرها، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است(پیران، 1381، 25). اراضی شهری در بسیاری از کشورهای ییشرفته رابطه تنگاتنگ با فضای باز و کارکرد های فرهنگی – هنری، گذاران اوقات فراغت و گردشگری دارند، که باتوجه به شرایط مناسب کالبدی – فضایی شان نقش مهمی در تقویت حیات مدنی و خاطرات جمعی شهروندان ایفا میکنند(Catanese, 1988,24). اگر با استناد به بسیاری از مباحث و مطالعات علوم شهری بپذیریم که اراضی شهر مهمترین و موثرترین عامل در کمیت و کیفیت عملکردی هر شهر است، این پرسشها مطرح میشود : کاربریهای شهری چگونه باید باشد؟ چه ویژگیهایی دارد؟ مشکلات و پتانسیلهای آن کدام است؟ بین توسعه کل شهر و ویژگی های اراضی شهر چه ارتباطی وجود دارد؟ و برای آینده آن چه برنامهای باید تهیه گردد؟( Jieying & et al, 2006, 70). امروزه اراضی شهری به ویژه در کشورهای جهان سوم باتوجه به تعدد نقشها و کارکردهايشان با مشکلات مختلفی روبه رو هستند، از این رو به دلیل عوارض ناشی از رشد شهرنشینی مانند تمرکز جمعیت، اشغال اراضی جدید، توسعه حمل و نقل ماشینی و …ضرورت های جدیدی در مورد نحوه تقسیم اراضی شهری به وجود آمده است(حکمت نیا، 1389، 85). نخستین اقدام در زمینه تفکیک اراضی مربوط به تدوین مقرراتی برای تقسیم زمین میباشد که بیشتر جنبه مهندسی و تدوین مقررات ثبت املاک را دارد و به تدریج با اهداف اقتصادی، اجتماعی و اصول برنامه ریزی همراه گردید ( براتعلی خاکپور و همکارن، 1386، 45 ).
استفاده صحیح و آماده سازی زمین، هدف اصلی برنامه ریزی کاربری اراضی است. لیکن برنامه ریزی کاربری زمین، ابتدا به محیط فیزیکی و سپس به مکانیابی فعالیتهای صنعتی، مسکونی و … در ارتباط با یکدیگر می پردازد (بحرینی، 1377، 27). موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن همواره موضوع و بستر اصلی برنامه ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح توسعه شهری و نظارت بر نحوه استفاده از زمین رقم می زند و همواره یکی از مسائل اجتماعی – اقتصادی کالبدی در شهرنشینی معاصر میباشد( هاشم زاده همایونی، 1379، 713 ). طرح کاربری زمین، پیشنهادی برای کاربرد آتی از زمین و ساختار شهری است که تمامی اصول و فرضیهها و نتایج مطالعات قبل را در خود جای داده و از ابزارهای مهم اجتماعی، اقتصادی و کالبدی برخوردار است که نه تنها اثرات بسیاری بر سرمایه گذار و تصمیمات عمومی و خصوصی میگذارد، بلکه نقش مهمی در میزان رشد شهری و کیفیت مفید کالبدی شهر دارد(Peijun & et al, 2010, 926). بطور کلی، کاربری زمین شهری انواع فعالیتهای شهری مانند مسکونی، درمانی، آموزشی، اداری ، راهها ، معابر و نظایر آنها و تغییرات صورت گرفته شده از کاربری زمین را مشخص میکند ( شیعه، 1380، 120). با توجه به مباحث فوق به نظر میرسد، مطالعه روند کاربری به منظور درک صحیح از تغییرات به وجود آمده در کاربریهای شهری که بیشتر به دلیل رشد و توسعه جمعیت شهری بوده است از اهمیت خاصی برخوردار است؛ از طرفی در سالهای اخیر طرحهای مختلفی به منظور مشخص نمودن کاربریهای شهری ارائه شده است که از آن جمله میتوان به طرح تفصیلی اشاره نمود؛ ولی این طرحها به دلایلی به طور کامل به اجرا در نیامدهاند. بر همین اساس نیز محقق به دنبال تحلیلی بر تغییرات کاربری در اراضی شهرداری منطقه سه شهر تبریز در تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصيلي قديم میباشد.

1-3) اهمیت و ضرورت موضوع
تغييرات جمعيتي سبب تغيير فعاليت هاي اقتصادي شده و نقطه آغاز تغييرات كاربري اراضي به شمار مي رود(محرابي، 1389، 82). در واقع بهره برداري بي رويه، تغييرات نادرست كاربري اراضي و دست اندازي بشر به عرصه هاي منابع طبيعي، روز به روز بر برهم زدن تعادل هاي منطقه اي مي افزايد. در دهه هاي اخير شاهد تغيير کاربري اراضي در بسياري از شهرها هستيم كه تحت تأثيرعوامل مختلفي شکل گرفته است به طور مثال در اراضي رها شده، سطوحي از مراتع به مناطق مسکوني و ويلاسازي تبديل شده اند(راهداري، 1385، 25). کاربری زمین همواره یکی از مهمترین عواملی بوده است که انسان از طریق آن محیط‌زیست خود را تحت تأثیر قرار داده است و از نظر تاریخی مهمترین تغییر کاربری اراضی که انسان انجام داده است، از میان بردن جنگل‌ها و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی و سکونتگاهها بوده است(دلير و همكاران، 1386، 67). رشد شهر منجر به تغییر کاربری زمین و پوشش زمین دربسياري از مناطق سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. همچنين رشد جمعیت بی سابقه همراه با فعالیت های توسعه بدون برنامه ریزی قبلی منجر به وارد کردن خسارت به اراضی کشاورزی و تفريحي و … شده است. تغییرهای كاربري اراضي شهري ناشی از نیروهای انسانی در نتیجه تصرف انسان از محیط زیست است كه شناخت اين تغییرات را به يك ضرورت تبديل كرده است(Chang, 2007, 22). امروزه کاربري زمين شهري، جزو مفاهيم پايه و اصلي دانش شهرسازي و در واقع شالوده شکل گيري آن است و به اندازه اي اهميت دارد که برخي از برنامه ريزان شهري در کشورهاي پيشرفته آن را مساوي با برنامه ريزي شهري مي دانند(حسين راده و ملكي، 1386، 62). بررسي کاربري اراضي شهري، چگونگي نحوه استفاده، توزيع، حفاظت، سامان دهي مکاني – فضايي فعاليت ها و عملکردهاي شهري را بر اساس خواست و نيازهاي جامعه شهري را مورد مطالعه قرار مي دهد(بايبوردي و همكاران، 1384، 20). همچنين با گسترش شهرنشيني و رشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي، اين مفهوم به صورتي وسيع تر در قالب طرح هاي: آمايش سرزمين، طرح ريزي کالبدي، جامع، ساختاري – راهبردي و تفصيلي، از جايگاه خاصي برخوردار مي گردد. لذا با توجه به اين نكته كه نظارت ومديريت بر کاربری اراضی شهری یکی از مهم ترین بخش از وظایف مدیریت شهری می باشد؛ بررسی و نحلیل چگونگی روند تغییرات کاربری اراضی شهری در طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصيلي قديم ضروري به نظر مي‌رسد.
1-4) اهداف تحقيق:
اهداف اين تحقيق عبارتند از:
1-4-1) وضعیت موجود کاربری اراضی شهری در محلات شهرداری منطقه سه تبریزبه منظور بررسي مغايرتها درقبال پيشنهادات طرح تفصيلي جديد؛
1-4-2) بررسي کاربریهاي اراضی شهري پيشنهادي طرح تفصیلی جدید؛
1-4-3) بررسي تغییرات کاربری اراضی شهري طرح تفصیلی جدید وقديم نسبت به يكديگر در شهرداری منطقه سه تبریز.
1-5) کاربرد نتایج تحقیق
1-5-1) نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به عنوان الگویی برای شهرداریهای استان آذربايجانشرقي باشد تا با استفاده از نتایج تحقیق و شناخت و بررسی تغییرا ت کاربری اراضي شهري خود، بتوانند گامی موثر در جهت مديريت کاربری اراضی شهري بردارند.
1-5-2) دانشجویان دانشگاهها می توانند از این تحقیق به عنوان یکی از منابع پژوهشی استفاده نموده و تحقیقات دیگری را در جهت کاملتر نمودن نتایج این تحقیق انجام دهند.

1-6) سئوالات تحقیق
1-6-1) وضعیت موجود کاربری در محلات شهرداری منطقه سه شهر تبریز چگونه است؟
1-6-2) وضعیت پیشبینی شده کاربری در طرحهای تفصیلی جدید چگونه بوده است؟
1-6-3) روند تغییرات کاربری اراضی شهری در طرح تفصیلی جدید با مقایسه طرح تفصيلي قديم در شهرداری منطقه سه تبریز چگونه بوده است؟

1-7) قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق را از نظر زمانی و مکانی و موضوعی می توان به شرح زیر تفکیک نمود :
1-7-1 ) قلمرو زمانی :
این تحقیق در فاصله زمانی بین طرح تفصيلي قديم ( از سال 59 تا 74) و طرح تفصیلی جدید(از سال 74 تا 90) انجام گرفته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ناخودآگاه، اساطیر ایران، شناخت علم Next Entries منبع مقاله درمورد فیزیولوژی، مکانیسم دفاعی، بازدارندگی