دانلود پایان نامه با موضوع شرق باستان، نقش برجسته، صنایع دستی

دانلود پایان نامه ارشد

سالکان راه خدا، جويندگان حق، اعراف نور…

چکيده:

کهنالگوي گاو نر همچون ديگر نمادهاي کهن در صنايع دستي باستاني ايران، مفهومي جاودانه دارد. در اين پژوهش نخست تمامي اساطير مرتبط با گاو نر در متون کهن بررسي شده است. سپس با استفاده از روشهاي رايج در روانشناسي اعماق براي مطالعات اسطورهشناختي و نماد شناسي، اساطير کهن ايران و مجالس نمادين منقوش بر صنايع دستي هخامنشي بررسي شده تا اين مفهوم جاودانه تبيين گردد. با توجه به اين نتايج، کهنالگوي گاو نر يکي از نمادهاي مبين گره هاي موجود در قسمت تيره روان انسان(سايه) است که طي مراحل قهرماني اسطورهاي در فرايند رشد فرديت توسط انسان قهرمان قرباني ميشود. در اين فرايند قهرمان بر سايه خويش چيره گشته و پس از تکميل فرآيند خودشناسي، به دوران پختگي و سرآغاز کمال راه مييابد. البته نتايج حاصل از کاربرد اين روشها قطعيتي ندارند و قابل نقد و بررسي ميباشند.
بر اساس منابع کهن اساطيري ايران آيين قرباني بر اساس اصل تکرار آيين ازلي و به منظور نيرو دادن به خورشيد براي اطمينان از گردش به موقع روز و سال و ماه انجام مي شده است.
کليدواژه ها: نماد گاونر – اساطير کهن ايران – صنايع دستي ايران – دوران هخامنشي – روانشناسي اعماق

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فرگرد يکم: کليات تحقيق 1
1 -1 مقدمه 2
1 -2 اهداف تحقيق 3
1 -3 اهميت و ضرورت تحقيق 3
1 -4 پرسش هاي پژوهش 3
1 -5 فرضيهها 4
1 -6 روش تحقيق 4

فرگرد دوم: گاو نر در اساطير ايران هخامنشي 5
2 -1 آفرينش و قرباني گاو 6
2 -1 -1 گوشوروان 7
2 -1 -2 صورت فلکي ثور 8
2 -1 -3 گاو آسماني 8
2 -2 گاو مرد 9
2 -3 پيکرگرداني شخصيتهاي اساطيري به صورت ورزا 9
2 -3 -1 ميترا 10
2 -3 -2 يمه، جم (جمشيد) 11
2 -3 -3 فريدون، ثرئتونه 12
2 -3 -4 بهرام(ورثرغنه) و ايندرا 13
2 -3 -5 سومه، هوم 16
2 -3 -6 تيشتريه (تيشتر) 18

فرگرد سوم: مکتب اسطورهشناسي روانشناختي يا روانشناسي دين 20
3 -1 تكوين و تشکل رواني در اسطورهشناسي روانشناختي 21
3 -2 تحليل اساطير در اسطورهشناسي روانشناختي 22
3 -2 -1 نظريهي روانشناسي تحليلي در مکتب اسطورهشناسي روانشناختي 23
3 -3 بنمايههاي اساطيري از ديدگاه اسطورهشناسي روانشناختي 24
3 -3 -1 اساطير يا توضيحات مفهوم امر متّعال 25
3 -3 -2 مفهوم ثنويت 27
3 -3 -3 مفهوم تثليث 28
3 -3 -4 اسطورهي قهرمان يا آيين گذار و قرباني حيوان توتم 29
3 -4 نماد يا کهنالگو از ديدگاه اسطورهشناسي روانشناختي 31
3 -4 -1 نقش نمادها در فرايند کمالطلبي انسان 33

فرگرد چهارم: بررسي مفهوم جاودانهي کهنالگوي گاو نر در اساطير 36
4 -1 کهنالگوهاي نهفته در اساطير قهرماني جمشيد و ديگر شخصيتهاي مرتبط 39
4 -1 -1 نمادهاي مرتبط با مفاهيم امر متّعال و مسير تعالي 40
4 -2 نمادهاي مرتبط با فرايند رشد فرديت در دوران قهرماني 45
4 -2 -1 نمادهاي مرتبط با مفاهيم تولّد يا گذر از جهان روح در دورهي ترفندباز 46
4 -2 -2 نمادهاي مرتبط با مفاهيم ثنويت 48
4 -2 -3 نمادهاي مرتبط با مفاهيم جنگ دروني يا جهاد اکبر و تثليث 50
4 -2 -4 نمادهاي مرتبط با مفهوم قرباني گاو نر در دورهي شاخ قرمز 54
4 -2 -5 نمادهاي مرتبط با مفهوم وحدت در دورهي دوقولوها 62
فرگرد پنجم: بررسي مفاهيم و صورتهاي کهنالگوي ورزا در مجالس نمادين منقوش بر صنايع دستي
هخامنشي 68
5 -1 صورت واقعگرايانه 69
5 -2 صُوَر مرکّب 71
5 -2 -1 گاو آسماني (بالدار) 71
5 -2 -2 گاو آسماني با چهرهي انسان 72
5 -3 نماد گاو جفتي (ثنويت رواني) 74
5 -3 -1 ارتباط نمادهاي ثنويت و تثليث 76
5 -4 گاو و نماد سهتايي مقدس 78
5 -5 جنگهاي قهرمان 84
5 -6 گاو و گندم 88
5 -7 گاو و ديگر نمادهاي حيواني 89
5 -7 -1 گاو و ماهي 89
5 -7 -2 گاو و شير 89
5 -7 -3 گاو و گراز 93
نتيجهگيري 95
نتيجه گيري بر اساس متون کهن اساطيري ايران 95
نتيجه گيري بر اساس علم روانشناسي 96
منابع و مآخذ 98

فهرست عکسها
عنوان عکس صفحه

عكس (4 -1) اثر مهر هخامنشي از شوش، کتاب جهان اسطورهها، ص 92 56
عكس (4 -2) صورت فلکي ثور، دايره المعارف بزرگ اسلامي آنلاين 59
عكس (5 -1) مهر هخامنشي، موزه ايران باستان، بخش مهر و سکه، شماره ثبت اثر 87 -1 70
عكس (5 -2) اثر مهر، موزه ايران باستان، بخش مهر و سکه، شماره ثبت اثر 87 -21 70
عكس (5 -3) ريتون با نقش انتزاعي گاو، کتاب ايران در شرق باستان، ص 115 70
عكس (5 -4) مهر هخامنشي، موزه متروپوليتن، شماره دسترسي 1999.325.119 71
عكس (5 -5) آ. دروازهي ملل، پارسه، عکاس: نگارنده ب. طراحي سه بعدي از عکس آ. 72
عكس (5 -6) پشت و روي سکه، موزه آنلاين هخامنشي 73
عكس (5 -7) نماد گاو جفتي، کتاب ايران در شرق باستان، ص 170 74
عكس (5 -8) آ. و ب. پشت و روي دو سکه، موزهي ايران باستان، شماره ثبت 1334 و 1335 75
عكس (5 -9) اثر مهر هخامنشي، موزه آنلاين هخامنشي 76
عكس (5 -10) اثر مهر هخامنشي، موزه آنلاين هخامنشي 76
عكس (5 -11) پشت و روي سکه، موزه آنلاين هخامنشي 77
عكس (5 -12) سرستوني از پارسه، موزه لوور 78
عكس (5 -13) آ. روي سکه ب. اثر مهر هخامنشي، پ. پشت و روي سکه، موزه آنلاين هخامنشي 79
عكس (5 -14) آ. و ب. جزئيات عکس پ. ، لوحه 63 از کتاب ايران در شرق باستان 81
پ. تزيينات پلکاني در پارسه 81
عكس (5 -15) آ. اثر مهر هخامنشي، موزه آنلاين هخامنشي 82
ب. اثر مهر هخامنشي، موزهي ايران باستان، شماره ثبت اثر 242 -1 82
عكس (5 -16) نقش برجستهاي در پارسه، ورودي تچره، عکاس: آقاي مهران هدايتي 82
عكس (5 -17) آ. نقش برجستهاي در پاسارگاد، عکاس: نگارنده ب. طراحي از آ. 83
عكس (5 -18) آ. نقش روي مهر، موزه آنلاين هخامنشي 84
ب. نقش روي مهر، دوفصلنامهي باستانپژوهي 84
عكس (5 -19) آ. پارسه تالار صدستون، از ژورنال Ars Orientalis 85
ب. و پ. پارسه تالار صدستون، کتاب ايران در شرق باستان لوحه شماره 78و 65 85
عكس (5 -20) مهر و اثر مهر، موزه آنلاين هخامنشي 86
عكس (5 -21) اثر مهر هخامنشي، از ژورنال Art Bulletin 87
عكس (5 -22) آ. روي سکه، موزهي ايران باستان، بخش مهر و سکه، شمارهثبت اثر 1333 88
ب. اثر مهر، موزهي آنلاين هخامنشي 88
عكس (5 -23) پشت و روي سکه، موزهي آنلاين هخامنشي 89
عكس (5 -24) آ. ورودي کاخ تچره، پارسه ب. طراحي از آ. 90
عكس (5 -25) پشت و روي سکه، موزه ايران باستان، شماره ثبت 21 -5 و 22 -5 91
عكس (5 -26) پشت و روي سکه، موزه ايران باستان، شماره ثبت 1319 و 1320 91
عكس (5 -27) پشت و روي سکه، موزه آنلاين هخامنشي 92
عكس (5 -28) پشت و روي سکه، موزه آنلاين هخامنشي 93
عكس (5 -29) آ. و ب. مهر و اثر مهر، موزه آنلاين هخامنشي 94

پيشگفتار:

طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف
گر بکشم زهي طرب وَر بکشد زهي شرف
حافظ
منت خداي را عزوجل که در دانشپژوهي چنان توفيقي به اين بنده حقير عطا نمود که هر چه بيشتر ميخواند و میآموزد، تشنهتر ميشود. امروزه روز غور در مسائل ميان رشتهاي روانشناسي و هنر از آن دسته بحثهاست که با کوچکترين لغزشي سر سبز ميدهد بر باد. با اينحال يافتن جوابي براي سوالات ناخودآگاهي پژوهشگر را وادار نمود تا به مخاطرات اين راه پر پيکار تن در دهد.
ساليان سال اسطوره شناسان با زحمت بسيار اساطير مشابهي را در ميان ملل مختلف جمعآوري نمودهاند. بحثي که امروزه با عنوان اسطورههاي موازي از آن ياد ميشود و نشانگر وجود ريشهاي مشترک در منبع پيدايش اين اساطير ميباشد.
دانش روانشناسي نوين بيش از يک قرن است که به بررسی همهجانبه ارتباط اساطير با روان انسان پرداخته است. نظريهپردازيهايي انجام شده و قطعيتهايي نيز به اثبات رسيده است که از حوصله بحث ما خارج است. اما بدون شک استفادهي جهتدار از نتايج اين پژوهشها سبب گسترش روزافزون تحولات عظيمي در دنياي ارتباطات فرهنگي بينالملل گرديده است. امروزه نويسندگان رمانهای پرفروش، کارخانجات عروسکسازي، تبليغات تلويزيوني، بنگاههاي فيلم سازي غربی و کارگاههاي توليدانبوه صنايعدستي در شرق دور به همان اندازه از ريشه روانشناختي اساطير و نمادها در توليدات خود بهره ميبرند که در متون باستاني جاويدان ريگودا و نقش برجستههاي تخت جمشيد متصور شده است.
اولين جرقه شکلگيري موضوع اين پژوهش در بازديدي از تخت جمشيد آغاز شد. برخوردي نزديک با آثار متعدد غولآساي باستاني با نماد گاو ذهن جوينده را به اين سوال رهنمون ساخت که اين نماد چه اهميتي به جز خوراک براي انسانها داشته که بدون دسترسي به تکنولوژي، مراحل صعب انتقال سنگ، تراش و چيدمان نهايي را با چنين دقتي به انجام رسانيدهاند؟
براي انسان امروزي تصور قداست حيواني مثل گاو حتي در ميان هندوهاي نوين کمي سوال برانگيز است. همين سوال هاست که اگر به دنبال جواب قانع کننده اي برايشان باشيم دست آخر به محدوده روانشناسي کشيده خواهيم شد.
در اين پژوهش در فرگرد يکم چهارچوب طرح تحقيق و چگونگي نيل به هدف شرح داده شده است. در فرگرد دوم به بررسي شخصيتهاي اساطيري کهن مرتبط با گاو در اسطورههاي ايران و گاو آسماني پرداخته شده است. در فرگرد سوم در مورد ساختار و تعاريف کلي نظريه اسطوره شناسي روانشناختي، جنبه روانشناختي مفاهيم اسطورهاي ثنويت و تثليث، ارتباط فرايند کمال طلبي انسان و آيين قرباني حيوان توتم با اسطوره قهرمان و در نهايت نقش نمادهاي بصري در فرايند فرديت به اختصار مطالبي آورده شده است. در فرگرد چهارم که دربردارنده مبحث اصلي پژوهش است با استفاده از تئوري دوران قهرماني يا فرايند رشد فرديت به توضيح مفاهيم کهنالگوهاي نهفته در اساطير قهرماني جمشيد گاو کُش و ديگر شخصيتهاي مرتبط با گاو ،که در فرگرد دوم بررسي شدند، پرداخته خواهد شد. در نهايت در فرگرد آخر صورتهاي کهن الگوي ورزا و مفاهيم آن در ارتباط با ديگر نمادها از جمله ارتباط تصويري نماد گاو با مفاهيم ثنويت وتثليث، گندم و نمادهاي حيواني در مجالس نمادين منقوش بر صنايع دستي هخامنشي بررسي خواهد شد.
اميدوارم نتايج اين پژوهش کورسوي نوري در جاده رشد فرديت روشن نمايد و گرهاي هر چند کوچک از پيچ و خم اين راه صعب بر جويندگان راه حق بگشايد.
نسيم گرجيزاده
1391 -1390
معاشران ” گِرِه ” از ” زُلفِ ” يار باز کنيد
شبي خوش است بدين قصهاش دراز کنيد
حافظ

فرگرد یکم :کلیات تحقیق

1 -1 مقدمه
در دوران هخامنشی صنایع دستی با نماد گاو در مراسم مذهبی و زندگی روزمره مردم کاربرد آیینی هم داشتند. نقوش موجود در صنایع دستی ایران به دلیل حفظ طرحهای اصیل و نمادهای کهن همواره پایگاهی مناسب برای ایدهپردازی هنرمندان امروز بودهاند. کهنالگوی ورزا در صنایع دستی ایران هخامنشی به دو صورت کلّی واقعگرایانه و انتزاع یافته نقش شده است، یعنی یا شکل طبیعی گاو به عنوان نماد در مجلسی استفاده شده و یا اینکه جزئی از اندام گاو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی طلاق بائن، طلاق رجعی، فقهای امامیه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مقاصد شریعت، اختلافات خانوادگی، مصالح مرسله