تحقیق رایگان با موضوع برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی گردشگری، برنامه ریزی توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………….شماره صفحه
فصل اول) کلیات تحقیق
1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-2) بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………6
1-4) سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….8
1-5) اهداف پژوهش………………………………………………………………………..9
1-6) قلمرو زمانی تحقیق………………………………..………………………………….9
1-7) قلمرو مکانی تحقیق…………………………….…………………………………..9
1-8) استفاده کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………9
1-9) جامعه و نمونه آماری…………………………..……….…………………………..10
1-10) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق…………………………………………….……………10
1-11-1) جاذبه گردشگری……………………………..……….……….………………..10
1-11-2) برنامه ریزی…………………………………….…….………………………..11
1-11-3) استراتژی………………………………..……….……………………………..12
1-11-4) برنامه ریزی استراتژی…………………………….……..………………………12
1-11-5) جیرفت…………………………………………………………………………………..14
فصل دوم) مبانی نظری
2-1) مقدمه………………………………….….……………………………………………………..17
2-2) سیر و سفر از دیدگاه قر……………………….………………..…………………………..18
2-3) سخنان بزرگان دین در مورد سفر…………………………………………………..…….……………20
2-4) تعریف و مفهوم نظام گردشگری………………………….………..……………………..…………20
2-4-1) تعریف گردشگری…………………………………..……………………………..20
2-5) پیشینه جهانگردی در استان کرمان…………………..…..………….………….……………22
2-6) تاریخچه و منشأ برنامه ریزی استراتژیک…………………………….……………….……………25
2-6-1) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک…………………..……………….……………25
2-6-2) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک در غرب………………………..……………………28
2-6-3) تاریخچه برنام ریزی استراتژیک در ایران…………………………..…………………31
2-7) مدل های نظری برنامه ریزی استراتژیک……………………………….…..………………………32
2-7-1) مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه………………………………………….….………32
2-7-2) مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر هدف…………………….…………………33
2-7-3) مدل برنامه ریزی استراتژیک تعدیلی…………………………………………..……….…34
2-7-4) مدل برنامه ریزی استراتژیک سناریویی………….…………….………….…………35
2-7-5) مدل برنامه ریزی استراتژیک ارگانیک………………..…..………………………36
2-7-6) مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن……..…………..……….…………38
2-7-7) مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون……………………………….…….…………41
2-7-8) مدل برنامه ریزی استراتژیک دانکن………………………..……….…….…………43
2-7-9) مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید……………………………………..…….………46
2-7-10) مدل برنامه ریزی استراتژیک هکس…………………..……….……….…………47
2-7-11) مدل برنامه ریزی استراتژیک پیرس و رابینسون………………….……………….…48
2-7-12) مدل برنامه ریزی استراتژیک گود اشتاین……………….………….………..….…49
2-7-13) مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن……………………….………..……..………50
2-7-14) مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت……………………….……….…………………51
2-7-15) مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک………………….………….……….…………53
2-8) ابعاد برنامه ریزی……………………………………………………..………………….………………54
2-8-1) بعد زمان در برنامه ریزی……………………………….….……….…….………….…54
2-8-2) بعد کاربرد در برنامه ریزی……………………..……………..………………55
2-8-2-1) برنامه های تک کاربردی……………..………….…….………….……55
2-8-2-2) برنامه های دائمی…………….……..……..…….…………………56
2-8-3) بعد وسعت در برنامه ریزی……………..…………..….…….……………56
2-8-3-1) برنامه ریزی استراتژیکو..…….. ……………….…….…………………56
2-8-3-2) برنامه ریزی تاکتیکی…….……..…….……….…….………………57
2-8-3-3) برنامه ریزی عملیاتی…………..………..…….…….…………………57
2-9) اهمیت برنامه ریزی جهانگردی………….…….….…………………………………58
2-10) نظام دهی گوناگون مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی…………..…….…….………62
2-11) مزایا و معایب الگوی استراتژیک برنامه ریزی جهانگردی………..….……………………65
2-11-1) مزایا…………..………………………………………………………65
2-11-2) معایب…………………………………………………………………66
2-12) برنامه ریزی توسعه گردشگری………………………………………………………66
2-13) سیر تحول برنامه ریزی گردشگری…………………………….………………………………68
2-14) مراحل توسعه و تکامل گردشگری………………….…………..………….……………70
2-15) سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری…………………..…………..…………….……73
2-15-1) سطح بین المللی برنامه ریزی گردشگری…….………….…………….……73
2-15-2) برنامه ریزی گردشگری در سطح ملی……..………….……………………73
2-15-3) برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای…………………………………74
2-15-4) برنامه ریزی در سطح زیر منطقه ای……….………………………………74
2-15-5) برنامه ریزی در سطح پهنه توسعه و کاربری زمین…………….………………75
2-15-6) برنامه ریزی در سطح سایت………….…………………………………75
2 -15-7) طراحی تسهیلات……………………………………………………76
2-16) بررسی تحقیقات انجام شده…………….…….………………………………………76
2-16-1) تحقیقات انجام شده در داخل…………….……..……………………………76
2-16-2) تحقیفقت انجام شده در خارج…….……….………………………………78
2-17) ارائه مدل …………………..….……….……………………………………………79
2-17-1) ملاحظات خاص در طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی……….…..…..79
فصل سوم)روش تحقیق و سیمای عمومی شهرستان جیرفت ، تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان جیرفت
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
3-2) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..83
3-3) نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………84
3-4) روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….84
3-4-1) انتحاب نمونه از بین متخصصان و صاحبنظران گردشگری……………………………………………………………….84
3-4-2) لنتخاب نمونه از بین جامعه میزبان85…………………………………………………………………………………………84
3-4-3) حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………..85
3-5) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….87
3-5-1) مرحله مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………..87
3-5-2) مرحله مطالعات میدانی………………………………………………………………………………………………………………..87
3-5-3) تهیه و تکمیل پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….88
3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….88
3-7) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………..89
3-8) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….89
3-9) آزمون های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………90
3-10) نگاهی اجمالی به مطالعه موردی…………………………………………………………………………………………………….90
3-10-1) وجه تسمیه جیرفت…………………………………………………………………………………………………………………..90
3-11) سیمای عمومی شهرستان جیرفت……………………………………………………………………………………………………91
3-11-1) ویژگی ها و شاخص های جغرافیایی……………………………………………………………………………………………..91
3-11-1-1) معرفی شهرستان………………………………………………………………………………………………………………….91
3-11-1-2) تقسیمات کشوری شهرستان…………………………………………………………………………………………………..91
3-11-1-3) آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………..91
3-11-2) ویژگی ها و شاخص های جمعیتی شهرستان…………………………………………………………………………………92
3-11-2-1) جمعیت و نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………..92
3-11-2-2) پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………93
3-12) تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان…………………………………………………………….93
3-12-1) ویژگی ها و شاخص های اقتصادی تولیدی

پایان نامه
Previous Entries شبیه‌سازی، اعتبارسنجی، شبیه سازی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بوروکراتیک، رضایت شغلی، ساختار سازمانی