مدل مفهومی، تحلیل داده، شبیه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 2
1-3- سوالات تحقیق 3
1-4- اهداف انجام تحقیق 3
1-5- طرح تحقیق 4
1-6- نوآوری تحقیق 5
1-7- کاربرد تحقیق 5
1-8- پیش‌فرض‌های تحقیق 6
1-9- محدودیت‌های تحقیق 6
1-10- تعاریف و اصطلاحات عمده 7
1-11- ساختار تحقیق 8
1-12- خلاصه فصل 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات
2-1- مقدمه 10
2-2- شبیه سازی 10
2-2-1- شبیه‌سازی فرایند ذوب 10
2-2-2- شبیه‌سازی حرکت جرثقیل‌ها 15
2-3- روش‌ها و مفهوم ارزیابی عملکرد 18
2-3-1- مدل‌های مهم تعالی سازمان 19
2-3-2- مدل دمینگ 20
2-3-3- مدل تعالی عملکرد بالدریج 21
2-3-4- مدل تعالی عملکرد اروپایی 22
2-3-5- روش کارت امتیازی متوازن 23
2-4- تحلیل پوششی داده‌ها 24
2-4-1- بازده به مقیاس 28
2-4-2- خروجی‌های نامطلوب در DEA 30
2-4-3- رتبه‌بندی واحدهای کارا 31
2-4-4- تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای 32
2-5- مقایسه مدل‌های ارزیابی عملکرد 39
2-6- جمع‌بندی ادبیات موضوع 40
فصل سوم: معرفی سیستم ذوب مس
3-1- مقدمه 43
3-2- مشخصات تجهیزات کارخانه ذوب مس 43
3-2-1- پاتیل‌ها 43
3-2-2- کوره‌های ذوب 43
3-3- مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه کرمان 47
3-3-1- شرح حرکت جرثقیل‌ها 52
فصل چهارم: توسعه مدل شبیه سازی فرایند ذوب
4-1- مقدمه 55
4-2- گام‌های انجام مطالعه 55
4-3- مدل مفهومی فرایند ذوب در کارخانه ذوب مس سرچشمه 56
4-3-1- مدل مفهومی فعالیت کوره‌های ریورب 56
4-3-2- مدل مفهومی فعالیت کوره‌های کنورتر 58
4-3-3- مدل مفهومی فعالیت کوره‌های آند 59
4-3-4- مدل مفهومی واحد ریخته‌گری 60
4-4- شبیه سازی فرایند ذوب مس 61
4-4-1- معرفی اجزای مدل شبیه سازی 61
4-4-2- فرضیات مدل 62
4-4-3- تجزیه و تحلیل داده‌های ورودی شبیه سازی 63
4-4-4- نتایج تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده 65
4-4-5- مدل‌سازی بخش‌های مختلف ذوب در نرم‌افزار 75
4-4-6- تعیین طول گرم شدن سیستم 80
4-4-7- طول و تعداد تکرار شبیه سازی 83
4-5- صحت سنجی مدل شبیه سازی 84
4-6- اعتبارسنجی مدل شبیه‌سازی 84
-7-4 تحلیل نتایج شبیه‌سازی و جمع‌بندی 93
فصل پنجم: بررسی سناریوها و بهینه‌سازی
5-1- مقدمه 103
5-2- سناریوهای مدل شبیه‌سازی و ارزیابی آنها 103
5-2-1- ایجاد سناریو با استفاده از نرم افزار OptQuest 104
5-3- پیاده‌سازی تحلیل پوششی داده‌ها 106
5-4- نتایج سناریوی بهینه 113
-5-5 نتیجه‌گیری 122
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها
6-1- مقدمه 124
6-2- خلاصه تحقیق 124
6-3- نتیجهگیری 125
6-4- پیشنهادها و زمینه‌های تحقیقاتی آتی 126
فهرست منابع 128
پیوست 1 133
پیوست 2 138
پیوست 3 140
پیوست 4 142

فهرست اشکال

شکل (1-1) فلوچارت مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….4
شکل (2-1) میزان تولید آند مس در ازای زمان نگهداری تعمیرات………………………………………………………………………….10
شکل (2-2) میزان تولید آند مس در ازای چرخ ریخته‌گری……………………………………………………………………………………..10
شکل (2-3) طرح نمایش سیستم انتقال مواد در مجتمع تولید فولاد……………………………………………………………………..13
شکل (2-4) مفهوم ورودی‌های پیوسته در مقابل ورودی‌های گسسته مجتمع فولاد…………………………………………………14
شکل (2-5) طرح نمایشی مجتمع تولید فولاد شبیه‌سازی شده…………………………………………………………………………………14
شکل (2-6) مراحل پیوسته فرایند تولید مس……………………………………………………………………………………………………………..15
شکل (2-7) بررسی نمایشی تداخل میان دو جرثقیل…………………………………………………………………………………………………16
شکل (2- 8) نمایی از فرایند تولید فولاد با چندین جرثقیل………………………………………………………………………………………17
شکل (2-9) شرح نمایشی تداخل جرثقیل‌ها………………………………………………………………………………………………………………17
شکل (2-10) جرثقیل‌ها و مکان آنها در راهرو……………………………………………………………………………………………………………18
شکل (2-11) معیارهای جایزه دمینگ………………………………………………………………………………………………………………………..20
شکل (2-12) چارچوب ساده شده جایزه دمینگ……………………………………………………………………………………………………….21
شکل (2-13) چارچوب مدل تعالی عملکرد بالدریج……………………………………………………………………………………………………22
شکل (2-14) چارچوب مدل تعالی عملکرد اروپایی……………………………………………………………………………………………………23
شکل (2-15) چارچوب اهداف و شاخص‌های چهار وجه عملکرد سازمان………………………………………………………………….24
شکل (2-16) مرز کارا برای واحدهای تصمیم‌گیری در حال بررسی………………………………………………………………………………25
شکل (2-17) بازده به مقیاس و هدف مرز کارای بازده متغیر…………………………………………………………………………………………29
شکل (2-18) نمایش یک سیستم شبکه‌ای سری از فرایندها…………………………………………………………………………………….33
شکل (2-19) نمایش یک سیستم شبکه‌ای موازی از فرایندها…………………………………………………………………………………..34
شکل (2-20) مقایسه نمایشی میان روش DEA و NDEA…………………………………………………………………………………..35
شکل (2-21) ورودی- خروجی سیستم‌ها برای 500 بانک……………………………………………………………………………………………..36
شکل (2-22) مدل خریدار – فروشنده زنجیره تأمین………………………………………………………………………………………………………37
شکل (2-23) ورودی و خروجی‌های مدل شبکه‌ای فن آوری اطلاعات…………………………………………………………………………..38
شکل (3-1) نمای یک پاتیل حمل مواد ذوب………………………………………………………………………………………………………………….43
شکل (3-2) تخلیه مات مس از کوره‌ی ریورب………………………………………………………………………………………………………………..44
شکل (3-3) نمای شماره 1 از کوره‌های کنورتر……………………………………………………………………………………………………………….45
شکل (3-4) نمای شماره 2 از کوره‌های کنورتر……………………………………………………………………………………………………………….46
شکل (3-5) نمایی از کوره آند……………………………………………………………………………………………………………………………………..46
شکل (3-6) نمایی از چرخ ریخته‌گری…………………………………………………………………………………………………………………………47
شکل (3-7) انتقال پاتیل توسط جرثقیل……………………………………………………………………………………………………………………..48
شکل (3-8) نمایی از دالان کوره‌های کنورتر……………………………………………………………………………………………………………….49
شکل (3-9) روند تولیدی آند مس………………………………………………………………………………………………………………………………..50
شکل (3-10) نمای ساده از دالان کارخانه ذوب…………………………………………………………………………………………………………51
شکل (3-11) شرح نمایشی حرکتی جرثقیل در طول محورها…………………………………………………………………………………..52
شکل (3-12) نام و موقعیت ایستگاه‌ها و فاصله آنها از یکدیگر…………………………………………………………………………………..53
شکل (4-1) نمودار روند انجام مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………….55
شکل (4-2) فلوچارت گردش پاتیل مذاب و بوت مواد سرد در فرایند ذوب در کارخانه ذوب مس سرچشمه……………57
شکل (4-3) مدل مفهومی فعالیت‌های کوره‌های ریورب…………………………………………………………………………………………….57
شکل (4-4) مدل مفهومی فعالیت کوره‌های کنورتر……………………………………………………………………………………………………59
شکل (4-5) مدل مفهومی فعالیت کوره‌های آند…………………………………………………………………………………………………………60
شکل (4-6) مدل مفهومی فعالیت واحد ریخته‌گری…………………………………………………………………………………………………..60
شکل (4-7) نمودار خود همبستگی مشاهدات مربوط به زمان پر شدن پاتیل مات………………………………………………….64
شکل (4-8) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان تخلیه مات از ریورب به پاتیل…………………………………………………….66
شکل (4-9) برازش توزیع نرمال بر روی داده‌های زمانی انتقال پاتیل از ریورب به دهانه تونل…………………………………67
شکل (4-10) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان برداشت پاتیل توسط جرثقیل………………………………………………….67
شکل (4-11) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان تخلیه پاتیل مات در کنورتر…………………………………………………….68
شکل (4-12) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان قرار دادن پاتیل………………………………………………………………………..68
شکل (4-13) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان قرار تخلیه سرباره کنورتر به پاتیل………………………………………….69
شکل (4-14) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان تخلیه سرباره

پایان نامه
Previous Entries داريم:، کالاهاي، تعادلي Next Entries شوک مارک آپ، اقتصاد خرد، مخارج دولت